Register Project Neocalvinisme

Barth, Karl (1886-1968)

Bio

Zwitsers gereformeerd theoloog.

Werk

Christelijke Encyclopaedie1 I,238

Barth (Dr Karl) studeerde o.m. te Marburg, was eerst predikant te Safenwil (Zwitserland) en is thans hoogleeraar voor de Gereformeerde theologie te Göttingen. Heeft grooten invloed ondergaan van den christen-revolutionair Kutter. Bewoog deze zich hoofdzakelijk op politiek en sociaal terrein, Barth bracht eenige konsekwenties over op de theologie. Hij kan het hoofd genoemd worden van de z.g.n. Zwitsersche school. Daartoe behooren o.m. ook Gogarten, Thurneysen, Brunner, terwijl den laatsten tijd ook Heim daarheen een zwenking nam. Wat Barths cultuurbeschouwing betreft, staat hij aan de zijde van Spengler. Evenwel hoopt hij, dat de ondergang der Westersche cultuur een opleving der religie met zich zal brengen. In menig opzicht beweegt hij zich in de lijn van Calvijn. Zijn ideeën maken echter den indruk van nog niet tot vastheid te zijn gekomen. Zijn hoofdwerk: Der Römerbrief werkt hij telkens sterk om en hij bereidde er op voor, dat dit wel zoo zou doorgaan. Een definitieve beoordeeling van zijn theologie is daarom nog niet mogelijk. Wel valt deze eenzijdigheid bij hem op te merken, dat hij sterker accent legt op de transcendentie dan op de immanentie Gods, op de onbegrijpelijkheid dan op de kenbaarheid Gods, op de rechtvaardigmaking, dan op de heiligmaking. In dit laatste vertoont hij sprekende trekken van overeenkomst met Kohlbrugge. Ook Kierkegaard ging aan hem niet voorbij. Aan dezen ontleende Barth zijn liefde voor de paradox. Dostojevski wordt door hem en zijn school evenzeer als profeet geëerd. Zette deze heel de ontwikkeling van het Christendom na de eerste Christelijke eeuw ter zijde, van dit ahistorisme hebben ook Barth c.s. veel overgenomen. Vooral gevoelen zij een profetische roeping en komen die met temperament na. In elk geval dient het in Barth te worden gewaardeerd, dat hij de Duitsche theologie van het anthropocentrische terugroept naar het theocentrische, van het subjectivistische naar het objectieve.

Prof. Dr V. Hepp


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001