Bibliotheek Klaas Schilder

B • Baal, Jan van — (1909-1992)
  Over wegen en drijfveren der religie. Een godsdienstpsychologische studie, Amsterdam (Noord-Hollandsche Uitg. Mij) 1947 B1-590
 • Baalen, Jan Karel van — (1890-1968)
  Bezwaarschrift aan de Kerkeraden der Christelijke Gereformeerde Gemeenten te Kalamazoo I en Eastern Avenue, Grand Rapids, s.l., s.n. [1924] (gedateerd: Hammond, Indiana, 21 Maart 1924) B1-591
 • Baalen, Jan Karel van — (1890-1968)
  The chaos of cults. A study in present-day „isms”, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1938 B1-1961
 • Baalen, Jan Karel van — (1890-1968)
  The journey of man and other sermons, Grand Rapids (Eerdmans) 1935 B1-2038
 • Baalen, Jan Karel van — (1890-1968)
  Kagawa the Christian, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) [1936] B1-1932
 • Baalen, Jan Karel van — (1890-1968)
  De loochening der Gemeene Gratie Gereformeerd of Doopersch?, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans-Sevensma) 1922 B1-593
 • Baalen, Jan Karel van — (1890-1968)
  Nieuwigheid en dwaling. De loochening der gemeene gratie nogmaals gewogen en te licht bevonden, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans-Sevensma) 1923 B1-594
 • Baalen, Jan Karel van — (1890-1968)
  Our birthright and the mess of meat. Isms of today analyzed and compared with the Heidelberg Catechism, Grand Rapids (Eerdmans) 1929 B1-592 [De Reformatie 12 (1931v) 29,231 (15 april 1932)]
 • Baalen, Jan Karel van — (1890-1968)
  The pound in a Napkin. A plea for a beter Church music, Grand Rapids (Eerdmans) 1939 B1-2167
 • Baarsel, Jan Jacobus van — (1887-1929)
  Het probleem der Nederlandsch Hervormde Kerk, Kampen (Kok) 1914 B1-1671
 • Baarslag, Derk Johan (Dzn.) (1886-?)
  De open hemelpoort: de visioenen van den ziener van Patmos toegelicht, Baarn (Bosch & Keuning) [1947] B1-127
 • Bachelet, Xavier-Marie le —
  Prédestination et grâce efficace. Controverses dans la Compagnie de Jésus au temps d’Aquaviva (1610-1613). Histoire et documents inédits I-II, Louvain (Museum Lessianum) 1931 (Museum Lessianum. Section théologique 25, 26) B1-595
 • Bachiene, Johan Henricus
  Oude en regtsinnige lere aangaande de eigen aart van de Kerke Gods, Utrecht, 1769 B2-54
 • Bachman, Johann Godfried
  Natuurkundige godgeleerdheid, uit het Lat. vert. door Casp. Joann. Goris. Te Dordrecht, by Dirk Goris, 1715 B2-635
 • Bachmann, Philipp Georg Otto (1864-1931)
  Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Leipzig (Deichert) 19102 (Kommentar zum Neuen Testament 7) B1-557
 • Bachmann, Philipp Georg Otto (1864-1931)
  Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Leipzig (Deichert) 1909 (Kommentar zum Neuen Testament 8) B1-557
 • Baelde, Robert (1907-1942)
  Studiën over godsdienstdelicten (diss. Leiden), ’s-Gravenhage (Nijhoff) 1935 Bw pr Leiden 1935
 • Bässler, Ernst Ferdinand (1816-1879)
  Auswahl altchristlicher Lieder vom zweiten bis fünfzehnten Jahrhundert, im Urtext und in deutschen Uebersetzungen, mit lebensgeschichtlichen Skizzen und erläuternden Anmerkungen, Berlin (Ober-Hofbuchdr.) 1858 B1-2169
 • Bäumler, Alfred (1887-1968)
  — und M. Schröter Hrsgg., Handbuch der Philosophie I-III, München (Oldenbourg) 1927-1934 Bw 133 B 18-20
 • Bäumler, Alfred (1887-1968)
  — und M. Schröter Hrsgg., Handbuch der Philosophie II. Natur, Geist, Gott, München (Oldenbourg) 1927 [K. Schilder, Mei 1931] B1-2367 / Ws 0807
 • Baeza, Diego de — S.J. (1582-1647)
  Commentariorum moralium in universam historiam evangelicam tomi tres [=quattuor]; accessit triplex index, rerum et locorum Scripturae Sacrae explicatorum, et materiarum pro concionibus in dominicas et festa totius anni, Coloniae Agrippinae, apud J. Kinckium, 1630-1631 (vier delen in één band) B2-55
 • Baha’i Movement
  4 brochures 1931-1942 B1-1962
 • Bahr, Hermann (1863-1934)
  Expressionismus, München (Delphin) 1920 (mit 18 Taf. in Kupferdruck) B1-2252
 • Baillie, Donald Macpherson (1887-?)
  God was in Christ. An essay on incarnation and atonement, New York (Scribner’s Sons) [1948] B1-596
 • Bakels, Herman (1871-1952)
  Bijbelsch Woordenboek, Amsterdam (Wereldbibliotheek) 19382 B1-37
 • Bakhuizen van den Brink, Jan Nicolaas (1896-1987)
  — e.a., Geschiedenis. Een bundel studies over den zin der geschiedenis, Assen (Van Gorcum) 1944 (opgedragen aan W.J. Aalders) B1-2354
 • Bakhuizen van den Brink, Jan Nicolaas (1896-1987)
  — en J. Lindeboom, Handboek der kerkgeschiedenis Deel 1, ’s-Gravenhage (Daamen) 1942 B1-1672
 • Bakhuizen van den Brink, Jan Nicolaas (1896-1987)
  — (red.), Protestantsche kerkbouw. Een bundel studies, Arnhem (Gouda Quint, Brouwer) 1946 B1-2168
 • Bakker, Frederik Lambertus (1893-1971)
  — en J.H. Bavinck, Geschiedenis der Godsopenbaring, handboek voor de kennis van de bijbelsche geschiedenis I-II, Kampen (Kok) 1938-1939 B1-128
 • Bakker, Frederik Lambertus (1893-1971)
  Geschiedenis der Godsopenbaring, handboek voor de kennis van de bijbelse geschiedenis, I: Het Oude Testament, Kampen (Kok) 1939 B1-129
 • Bakker, H.
  Jehova’s getuigen ontmaskerd, Wageningen (Veenman) [1946] B1-1980
 • Bakker, H.
  Stroomingen en sekten van onzen tijd, Utrecht (Kemink) [1924] B1-1963
 • Bakker, J.J.
  De CL Psalmen Davids en de Lof-zangen op twee stemmen gestelt met bovenzangh en bas, Amsterdam (Matthijs) 1720 (twee delen) B2-528
 • Balcz, Heinrich
  — e.a., Die Religionen der Erde in Einzeldarstellungen, Leipzig (Deuticke) 1929 (Wissenschaft und Kultur 2) Bw 132 D 36 / B1-1241
 • Baljon, Johannes Marinus Simon (1861-1908)
  Commentaar op de Openbaring van Johannes, Utrecht (Van Boekhoven) 1908 B1-131
 • Banez, Domingo (1528-1604)
  Comentarios ineditos a la prima secundae de santo Tomas, ed. preparada por Vicente Beltran de Heredia. Salamanca (Apartado 17) 1942-1948 (drie delen in twee banden) (Biblioteca de teol. esp. 16, 19) B2-626
 • Banks, John Shaw (1835-1917)
  A Manual of Christian Doctrine. Ed. with an introduction and additions by J.J. Tigert, Nashville (?) 1897 B1-597
 • Banning, Willem (1888-1971)
  — e.a., Angst en crisis der moraal. Vier voordrachten met discussie, door J.H. Plokker, S. Dresden, K. Baschwitz [en] W. Banning, ’s-Gravenhage (Leopold) 1949 (Symposion der Societeit voor culturele samenwerking 3) Bw 132 F 14
 • Banning, Willem (1888-1971)
  Het Nationaal-socialisme, Arnhem (Van Loghum Slaterus) 19344 (Religieus-socialistische vragen. Uitgavenreeks van de arbeidersgemeenschap der „Woodbrookers in Holland” serie 4, no. 1) B1-2651
 • Banning, Willem (1888-1971)
  Het vraagstuk van de arbeid, Amsterdam („Vrij Nederland”) 1946 B1-2652
 • Baptista Trovamala (fl.1483-1494)
  Summa Rosellae de casibus conscientiae: cum nouellis quibusdam doctorum recentiorum decisionibvs: ab innumeris erratis summo studio repurgata: quod facile deprehendat quisquis hunc librum cum mendosis excemplis prius Venetijs impressis contulerit, Argentinae, per Joannem Knoblouch, 1516 Bw 136 A 8
 • Barclay, John (1582-1621)
  Ioannis Barclaii Paraenesis ad sectarios huius temporis, de vera ecclesia, fide, ac religione, libri II, Editio Tertia, Coloniae, apud Ioannem Kinckivm Kinckius, 1625 Bw 134 G 7
 • Barde, Jean Edouard
  Kommentaar op de Handelingen der Apostelen, vert. door G. Keizer, Kampen (J.H. Kok) 1910 (Commentaire sur les Actes des Apôtres; 1898) B1-132
 • Bardy, Gustave (1881-1955)
  Paul de Samosate. Étude historique, Louvain (‘Spicilegium sacrum lovaniense’) 19292 (Spicilegium sacrum lovaniense 4) Bw 132 D 2
 • Bardy, Gustave (1881-1955)
  La question des langues dans l’Eglise anciènne I, Paris (Beauchesne) 1948 (Études de théologie historique) Bw 135 C 5
 • Bardy, Gustave (1881-1955)
  La théologie de l’Eglise de saint Clement de Rome à saint Irenée, Paris (Les Editions du Cerf) 1945 (Unam Sanctam 13) Bw 135 C 2
 • Bardy, Gustave (1881-1955)
  La théologie de l’Eglise de saint Irenée au concile de Nicée, Paris (Les Editions du Cerf) 1947 (Unam Sanctam 14) Bw 135 C 3
 • Barkey Wolf, Aert Gerard (1892-1974)
  Christus mea petra. Dr. H. Colijn in een rouwdienst herdacht, Den Haag (Voorhoeve) [1945] B1-2670
 • Barkey Wolf, Aert Gerard (1892-1974)
  De evangelisten en hun geschriften, Kampen (Kok) [1947] B1-133
 • Barlow, William (?-1613)
  De Summe ende substantie vande Conferentie de welcke syne Konincklicke Majesteyt van Groot Britannien belieft heeft te houden met de Heeren, Bisschoppen ende andere van sijn Clergie . . . in syne Majesteyts secreet-camer opt’ hoff tot Hampton den 14. Januarij 1603[4], t’samen ghestelt door Willem Barlow . . .; overgheset uyt de Engelsche copie, ghedruckt tot London, by Ian Winder etc. Anno 1604. Tot Leyden, Gedruckt by Govert Basson, 1612 B2-58
 • Barnes, Mary Emelia Clark
  — en Lemuel Call Barnes, The new America. A study in immigration, New York (Revell) 1913 (Interdenominational home mission study course) Bw 132 F 5
 • Barnevelt
  Den Schotschen duyvel, betabbert in den Verresenen Barnevelt, den Gulden legende van den nieuwen Sint Jan, den Bedunckelicken brief, zijn vervolgh, en sulcke brandt-schriften meer, met alle sijne jesuitsche maximen van ’tpresbyterisch convenant en ’tUtrechtsch presbytery. Uyt de gemeene lessen en legenden van Gisbertus Voetius, aerts-muyt-meester. Tot Utrecht, voor Jan Neef . . ., 1663 Bw 131 F 22,2
 • Barnevelt
  Den ver-resenen Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen. Zirckzee, voor Pieter de Schryver, 1663 Bw 131 F 22,3
 • Barnevelt
  Herstelden Barneveldt, ofte t’Samenspraeck tusschen een Hollander, Seeu ende Vries. Tot refutatie vanden Verresen Barnevelt betabbert met alle sijn politijcke maximen. Tot Leyden, gedruckt voor Symon Cornelisz. vander Steyger . . ., 1663 Bw 131 F 22,4
 • Barnevelt
  J. v. Olden-Barneveldts biechte, ofte Klare ende openhertige bekentenis, van sijn opkomste, leven ende bedrijf, specialijck omtrent ende sedert het maecken vanden Treves tot zijne apprehensie toe, door den selven J. v. Oldenbarnevelt in sijn gevanckenisse by een gestelt, ende nu door een lief-hebber der waerheyt in ’t licht gebracht. Tot Amsterdam, ghedruckt by Cornelis Claesz Sie toe, 1664 Bw 131 F 22,5
 • Barnevelt
  Der Remonstranten vocale letters, sijnde het vervolgh van den Verresenen Barneveldt, in ’t welcke Barnevelts, als oock Grootii (der Remonstranten vocale letters) en alle der Remonstrantsche consonanten schadelijcke maximen omtrent het kerckelijcke ten toon gestelt wert. Schiedam, voor de Liefhebbers der waerheyt, 1664 Bw 131 F 22,6
 • Barnevelt
  Barnevelt op de iaght, aenwijsende de gepretendeerde iustitia politica, vertoont in de uytsettinge van eerlijcke borgeren, ’t zy predikanten, of andere, uyt de steden op een politijcke wijse, en by wege van bevel. Franeker, voor Heyte Sybes, 1667 Bw 131 F 22,7
 • Barnikol, Ernst (1892-1968)
  Mensch und Messias, der nichtpaulinische Ursprung der Praeexistenz-Christologie, Kiel (Mühlau) 1932 (Forschungen zur Entstehung des Urschristentums des Neuen Testaments und der Kirche; 6) (Prolegomena zur neutestamentlichen Dogmengeschichte 1) B1-134
 • Barnikol, Ernst (1892-1968)
  Philipper 2, der Marcionitische Ursprung des Mythos-Satzes Phil. 2, 6-7, Kiel (Mühlau) 1932 (Forschungen zur Entstehung des Urchristentums des Neuen Testaments und der Kirche; 7) (Prolegomena zur neutestamentlichen Dogmengeschichte 2) B1-135
 • Barrault, I.I. de —
  Bouclier de la Foy Catholique, contre le Bouclier de la Religion pretendue, du ministre du Moulin I-III, Parisiis, Estiene-Cramoisy, 1626/31 B2-59
 • Barth, Heinrich (1890-1965)
  Philosophie der Erscheinung. Eine Problemgeschichte. I: Altertum und Mittelalter, Basel (Schwabe) 1947 B1-2253
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Bezinning, uit het Duitsch vertaald door Rob Limburg, ’s-Gravenhage (Daamen) [1934] B1-598
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Des Christen Wehr und Waffen, Zollikon-Zürich (Evangelischer Verlag) 1940 B1-615
 • Barth, Karl (1886-1968)
  The Church and the Churches. A message from Prof. Barth to the „World conference on faith and order” which is to meet in Edinburgh, Scotland in the year 1937, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1936 B1-599
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Credo. Die Hauptprobleme der Dogmatik dargestellt im Anschluss an das apostolische Glaubensbekenntnis. 16 Vorlesungen gehalten an der Universität Utrecht im Februar und März 1935, München (Kaiser) 1935 B1-600
 • Barth, Karl (1886-1968)
  David Friedrich Strauss als Theologe, 1839-1939, Zollikon (Verlag der Evangelischen Buchhandlung) 1939 (Theologische Studien 6) B1-612
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Dogmatik im Grundriss. Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn, Zollikon-Zürich (Evangelischer Verlag) 1947 B1-601
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Erklärung des Philipperbriefes, München (Kaiser) 1928 B1-136
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Evangelium und Bildung, Zollikon (Verlag der Evangelischen Buchhandlung) 1938 (Theologische Studien 2) B1-602
 • Barth, Karl (1886-1968)
  ‘Der Fall Dehn und die dialektische Theologie’, Hochschulblatt der Frankfurter Zeitung 15 Februar 1932 / Neuwerk 1932, Heft 6 (overdruk) B1-619
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes in Zusammenhang seines theologischen Programms, München (Kaiser) 1931 (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus Reihe 4 Band 3) B1-603
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Für die Freiheit des Evangeliums, München (Kaiser) 1933 (Theologische Existenz heute, 2) [kennelijk: De Reformatie 14 (1933v) 11,82-85 (15 december 1933)]
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Het gebed, Ned. vert. van E. Gutteling [met en woord vooraf van A.F.N. Lekkerkerk], Nijkerk (Callenbach) [1951] (Onze tijd. Nieuwe serie 2) B1-604
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre. 20 Vorlesungen (Gifford-lectures) über das Schottische Bekenntnis von 1560, gehalten an der Universität Aberdeen im Frühjahr 1937 und 1938, Zollikon (Verlag der Evangelischen Buchhandlung) 1938 B1-605
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Grundfragen, beantwortet von Karl Barth, anlässlich seiner Kollege über das Apostolicum, gehalten in Utrecht im Frühling v. J. 1935, Nijkerk (Callenbach) [1935] B1-606
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Die kirchliche Dogmatik I/1 Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik, München (Chr. Kaiser Verlag) 1932 eigendom J. Rozenmuller [De Reformatie 13 (1932v) 11,82; 12,90v (16-23 december 1932)]
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Die kirchliche Dogmatik I/2 Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik, Zollikon (Ev. Buchh.) 1938 eigendom J. Rozenmuller
 • Barth, Karl (1886-1968)
  — en Eduard Thurneysen, Komm Schopfer Geist. Predigten, München (Kaiser) 1926 B1-620
 • Barth, Karl (1886-1968)
  De levende God. Preeken en voordrachten van Karl Barth, uitgezocht en ingeleid door W.J. Aalders, vertaling van P.G. van den Hooff, Amsterdam (Ten Have) 1936 Bw 131 D 14
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Questions au christianisme. [vertaald door R. Jeanneret], Paris (Le Semeur) 1932 B1-607
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Rechtfertigung und Recht, Zollikon-Zürich (Evangelischer Verlag) 1938 (Theologische Studien 1) B1-608
 • Barth, Karl (1886-1968)
  La Réorme une suprême décision. [vertaald door W. Lachat en Pierre Maury], Paris (Le Semeur) 1933 B1-609
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Eine Schweizer Stimme 1938-1945, Zollikon-Zürich (Evangelischer Verlag) [1945] B1-611
 • Barth, Karl (1886-1968)
  De souvereiniteit van het Woord Gods en de beslissing des geloofs, [Nederlandsche vertaling van A.G. de Bruin], Amsterdam (Holland) 1939 B1-610
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Die Theologie und die Kirche, München (Kaiser) 1928 (Gesammelte Vorträge 2) B1-613
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Theologische Existenz heute!, München (Kaiser) 1933 (Zwischen den Zeiten. Beiheft Nr. 2) [kennelijk: De Reformatie 14 (1933v) 11,82-85 (15 december 1933)]
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Vom christlichen Leben München (Kaiser) 19282 B1-614
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Weihnacht, München (Kaiser) 1934 B1-616
 • Barth, Karl (1886-1968)
  The Word of God and the word of man, translated by Douglas Horton, Grand Rapids (Zondervan) 1935 B1-618
 • Barth, Karl (1886-1968)
  Das Wort Gottes und die Theologie, München (Kaiser) 1925 (Gesammelte Vorträge 1) B1-617
 • Barth, Peter (1876-?)
  Das Problem der natürlichen Theologie bei Calvin, München (Kaiser) 1935 (Theologische Existenz heute 18) B1-762
 • Bartholomaeus, Fr. ?
  Sancti Avrelii Avgvstini Milleloqvivm veritatis, Parisiis, 1645 (twee delen in één band) B2-50
 • Barueth, Johannes (1708-1782)
  De leere der waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus, regtzinnig . . . verklaard, tegen de dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware godsaligheid aangedrongen I-II. Uit syn eigen Latynsch handschrift vertaald, met eene historische voorreden over de bestryders en voorstanders van onsen Nederlandschen catechismus. Te Dordrecht, by Abraham Blusse en Zoon, 1777 B2-60/61
 • Bashuysen, Heinrich Jacob van —
  De integritate S. Scripturae, inprimis Veteris Testamenti, ed., vers. et not. Mosis Maimonidis (Observ. Sacr. Liber I), Francofurti, 1708 B2-427
 • Basoski, A.A.
  „Die rijk willen worden” [een woord over het C.N.V.], Rotterdam (Groenendijk) [1951] B1-2653
 • Batelier, Jacobus Johannes (1593-1672)
  Verklaringhe van den staet der heydenen, soo die voor end ten tijde van ’t Oude als die nu oock in den tijdt van ’t Nieuwe Testament buyten de sichtbare kercke leven; met noch eenige andere stucken meer tot verklaringe van Godts salichmakende genade tegen Abraham vander Heyden end sijnen verantwoorder Bernard Wyngaerden, door Jacob Batelier, [s.l., s.n.], 1651 B2-62
 • Batiffol, Pierre (1861-1929)
  Cathedra Petri. Études d’histoire ancienne de l’Église, Paris (Cerf) 1938 (Unam Sanctam 4) B1-1673
 • Bauch, Bruno Arthur Kanut (1877-1942)
  Neuere Philosophie bis Kant, Berlin etc. (De Gruyter) 19193 (Geschichte der Philosophie 4) (Sammlung Göschen) B1-2254
 • Baudartius, Willem (1565-1640)
  Memoryen ofte Cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als werltlicke gheschiedenissen van Nederland, Vranckrijck, Hooghduytschland, Groot Britannyen, Hispanyen, Italyen, Hungaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende Turkyen, van den Iaere 1603 tot in het Iaer 1624 I-II, Tweedde editie grootelicx vermeerdert, Tot Arnhem, gedruckt by Ian Iansz . . ., 1624-1625 Bw 134 A 7-8
 • Bauhofer, Oskar
  Das Metareligiöse. Eine kritische Religionsphilosophie, Leipzig (Hinrichs) 1930 B1-661
 • Bauke, Hermann (1886-?)
  Die Probleme der Theologie Calvins, Leipzig (Hinrichs) 1922 B1-772
 • Baum, Johann Wilhelm (1809-1878)
  — Hrsg., Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche, eingeleitet von K.R. Hagenbach, Elberfeld (Friderichs) [1858-1862] (delen II, III, V, VI, IX, X) B1-1805
 • Baum, Johann Wilhelm (1809-1878)
  Capito und Butzer, Strassburgs Reformatoren, nach ihrem handschriftlichen Briefschatze, ihren gedruckten Schriften und anderen gleichzeitigen Quellen dargestellt von Johann Wilhelm Baum, Elberfeld (Friderichs) 1860 (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche 3) B1-1806
 • Bauman, Louis Sylvester (1875-1950)
  Light from Bible Prophecy as related to the present Crisis, introduction by Charles G. Trumbull, New York (Fleming H. Revell) [1940] B1-138
 • Baumgartner, Siegmund Jacob (1706-1757)
  Evangelische Glaubenslehre I-III. Mit Anmerkungen, Vorreden und historischen Einleitung hrsg. von Joh. Sal. Semler, Halle, 1760-642? B2-63
 • Baumgartner, Walter (1887-1970)
  Israelitische und altorientalische Weisheit, Tübingen (Mohr) 1933 B1-139
 • Baumstark, Carl Anton Joseph Maria Dominikus (1872-1948)
  Die christlichen Literaturen des Orients I. Das christlich-aramãische und das koptische Schrifttum, Leipzig (Göschen) 1911 (Sammlung Göschen 527) B2-64
 • Baur, Ferdinand Christian (1792-1860)
  Die christliche Lehre von der Versöhnung in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der ältesten Zeit bis auf die neueste, Tübingen (Osiander) 1838 Bw 134 E 21
 • Baur, Ferdinand Christian (1792-1860)
  Die christliche Kirche des Mittelalters in den Hauptmomenten ihrer Entwicklung, nach des Verfassers Tod hrsg. von Ferdinand Friedrich Baur, Tübingen (Fues) 1861 ([Geschichte der christlichen Kirche 3]) B1-1675
 • Baur, Ferdinand Christian (1792-1860)
  Paulus, der Apostel Jesu Christi: sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine Lehre. Ein Beitrag zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums, hrsg. von E. Zeller, Leipzig (Füs) 18662 B1-140
 • Baur, Ferdinand Christian (1792-1860)
  Vorlesungen über neutestamentliche Theologie / hrsg. von Ferd. Fried. Baur, Leipzig (Füs) 1864 B1-141
 • Bavinck, Coenraad Bernardus (1907-1989)
  Het Evangelie van Lucas, Kampen (Kok) [1949] (De Bijbel toegelicht voor het Nederlandse volk) B1-176
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  — e.a., Advies in zake het gravamen tegen artikel XXXVI der Belijdenis [uitgebracht aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken te Utrecht 1905, H. Bavinck, T. Bos ... et al.], Amsterdam (Höveker & Wormser) 1905 B1-573
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Beginselen der psychologie, bezorgd door V. Hepp, Kampen (Kok) 19232 B1-2255
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Bijbelsche en religieuze psychologie, Kampen (Kok) 1920 B1-2258
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Bilderdijk als denker en dichter, Kampen (Kok) 1906 B1-2276
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen, Utrecht (Ruys) 1908 (Christendom en maatschappij. Serie 1, nr. 1) B1-2654
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Christelijke wereldbeschouwing, Kampen (Kok) 19132 (Rectoraatsrede VU 1904) B1-669
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Christelijke wereldbeschouwing, Kampen (Kok) 19293 (Rectoraatsrede VU 1904) B1-669
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Het doctorenambt. Rede, bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen, op 6 dec. 1899, Kampen, 1899 B1-1875
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  De ethiek van Ulrich Zwingli (diss. Leiden), Kampen (Zalsman) 1880 B1-1599
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Gereformeerde dogmatiek I-IV, Kampen (Bos) 1895-1901 B1-662
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Gereformeerde dogmatiek I-IV, Kampen (Kok) 1928-19304 (met wit doorschoten) B1-662
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Hedendaagsche moraal, Kampen (Kok) 1902 B1-1484
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Historia revelationis [naar het college opgenomen door J.M. de Jong]. Deel I, s.l., 1902 B1-663
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Johannes Calvijn. Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte 10 Juli 1509-1909, Kampen (J.H. Kok) 1909 B1-763
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Modernisme en orthodoxie, Kampen (Kok) [1911] (Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 oct. 1911) B1-664
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  De opvoeding der rijpere jeugd, Kampen (Kok) 1916 B1-2256
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  De overwinning der ziel. Rede uitgesproken in de algemeene vergadering van het achtste Nederlandsche philologencongres, te Utrecht 26 april 1916, Kampen (Kok) 1916 B1-2257
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Het probleem van den oorlog, Kampen (Kok) 1914 B1-1485
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Het recht der kerken en de vrijheid der wetenschap, Kampen (Ph. Zalsman) 1899 B1-1829
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Roeping en wedergeboorte, Kampen (Zalsman) 1903 B1-667
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Schepping of ontwikkeling, Kampen (Kok) 19192 B1-668
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  De theologie van Prof. Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye. Bijdrage tot de kennis der ethische theologie, Leiden (Donner) 19032 B1-786
 • Bavinck, Herman (1854-1921)
  Verzamelde Opstellen op het gebied van Godsdienst en Wetenschap, [woord vooraf van C[oenraad] B[ernardus] Bavinck], Kampen (Kok) 1921 B1-666 [Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 10 (4 februari 1922)]
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Alzoo wies het Woord. Een studie over den voortgang van het evangelie in de dagen van Paulus, Baarn (Bosch & Keuning) [1941] (Bibliotheek van Boeken bij den Bijbel) B1-1911
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Christusprediking in de volkerenwereld, Kampen (Kok) [1939] (Inaugurale rede theologische Hogeschool Kampen & Amsterdam. V.U.) B1-1912
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  — e.a., Het geloof en zijn moeilijkheden, Wageningen (Zomer en Keuning) [1949] B1-871
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Geschiedenis der Godsopenbaring, handboek voor de kennis van de bijbelsche geschiedenis, II: Het Nieuwe Testament, Kampen (Kok) 1938 B1-130
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Inleiding in de zielkunde, Kampen (Kok) 1926 B1-2261
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Inleiding in de zielkunde, bewerkt door A. Kuypers, Kampen (Kok) 19352 B1-2261
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Jezus als zielzorger, Baarn (Bosch & Keuning) [1938] (Libellenserie 296, 297, 298) B1-2039
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Menschen rondom Jezus, Kampen (Kok) 1936 B1-2040
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Paulus de grote apostel, Djokja (Chr. Pers. Ver. „Midden-Java”, [1937] (Zaaierbibliotheek; 6e jrg., no. 3) B1-142
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Religieus besef en christelijk geloof, Kampen (Kok) 1949 B1-670
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Het Woord voor de wereld, Baarn (Bosch & Keuning) [1950] (Bibliotheek van boeken bij de Bijbel) B1-1913
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Zending in een wereld in nood, Wageningen (Zomer & Keuning) [1941][2] B1-1914
 • Bavinck, Johan Herman (1895-1964)
  Zielkundige opstellen, Bandoeng, 1925 B1-2262
 • Baxter, M.
  Ezekiel, son of man. His life and ministry, London (?) 1902 B1-143
 • Baxter, M.
  Lodewijk Napoleon de voorspelde overste der wereld, Utrecht (?) 1865 B1-1964
 • Baxter, Richard (1615-1691)
  Het huys-boeck der armen, leerende hoe men een goed christen sal worden . . ., in klare gemeensame t’samenspraken tusschen een leeraar en leerling, uyt het Engels vert. door Henricus van Rhenen. Den 2den druk, oversien en veel verb. Tot Utrecht, by Joriaan van Poolsum, 1689 B2-65
 • Bay, Jacques de — (1545-1614)
  Institutionum religionis christianae libri IV, ad catechismi Romani methodum, ex Concilii Tridentini praescripto, concinnati; qui totius scientiae theologicae compendium, omnibus verbi divini praeconibus inprimis accommodatum opus et utile. Coloniae Agrippinae, sumptibus Conradi Butgenii, 1620 B2-67
 • Bay, Jacques de — (1545-1614)
  Institvtionvm religionis Christianae libri IV. ad Catechismi Romani methodum, ex Concilij Tridentini praescripto concinnati; qui totius scientiae theologicae compendium, omnibus verbi divini praeconibus imprimis accommodatum opus et utile; cvi accessere De venerabili eucharistiae sacramento et sacrificio libri III, Antverpiae, apud Ioannem Keerbergivm, 1624 Bw 134 A 14
 • Bayle, Pierre (1647-1706)
  Dictionaire historique et critique I-IV, revue, corrigée et augmentée, avec la vie de l’auteur, par Mr. Des Maizeaux, Amsterdam/Leide/La Haye/Utrecht, 17405 Bw 132 B 10-13
 • Bayly, Lewis (?-1631)
  De practycke ofte oeffeninge der godtsaligheydt, leerende een christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen magh; beschreven in de Engelsche tale van Lodovicus Bayly, ende nu in onse Nederlandtsche spraecke over-geset, door Everhardum Schuttenium. Desen laetsten druck van veel fauten verbetert, ende met eenige korte ende noodige aenteeckeningen verrijckt door Gisbertus Voetius. Tot Utrecht, voor Willem Snellaert, 1653 B2-66
 • Beattie, Francis Robert (1848-1906)
  Memorial volume of the Westminster Assembly, 1647-1897. Containing eleven addresses delivered before the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States, at Charlotte, N.C., in May, 1897 in commemoration of the two hundred and fiftieth anniversary of the Westminster Assembly, and of the formation of the Westminster standards, published by the direction of the General Assembly of 1879, [editing committee: Francis R. Beattie . . . et al.], Richmond, Va. (The Presbyterian Committee of Publication) [1897] Bw 131 F 9
 • Bec, D.E. le —
  Critique et controle médical des guérisons surnaturelles, Paris (Beauchesne) 19202 B1-2263
 • Beck, Jakob Christoph (1711-1785)
  — en August Johann Buxtorff, Supplement zu dem Baselischen allgemeinen historischen Lexico I-II, Basel, bey Johannes Brandmüller Älter seel. Erben, 1742-1744 (Basel, gedruckt bey Johannes Christ) Bw 131 A 10-11
 • Beck, Johann Tobias (1804-1878)
  Die alte Wahrheit für die neue Zeit I-II, Tübingen (?) 1879-1880 B1-672
 • Beck, Johann Tobias (1804-1878)
  Die genetische Anlage des christlichen Lebens, hrsg. von Jul. Lindenmeyer, Gütersloh (Bertelsmann) 1882 (Vorlesungen über christliche Ethik 1) Bw 133 D 14
 • Beck, Johann Tobias (1804-1878)
  Die paedagogische Entwicklung des christlichen Lebens, hrsg. von Jul. Lindenmeyer, Gütersloh (Bertelsmann) 1883 (Vorlesungen über christliche Ethik 2) Bw 133 D 15
 • Beck, Johann Tobias (1804-1878)
  Die ethische Erscheinung des christlichen Lebens, hrsg. von Jul. Lindenmeyer, Gütersloh (Bertelsmann) 1883 (Vorlesungen über christliche Ethik 3) Bw 133 D 15
 • Beck, Johann Tobias (1804-1878)
  Vorlesungen über christliche Glaubenslehre I-II, hrsg. von J. Lindenmeyer, Gütersloh (Bertelsmann) 1886-1887 B1-671
 • Beck, Joseph (1803-1883)
  Grondtrekken der empirische psychologie en logika, naar den 4e onverand. dr. uit het Hoogduitsch voor Nederlanders bew. door J. Vriend. Nieuwe uitg. Kampen (K. van Hulst) 1856 B1-2264
 • Beckwith, Clarence Augustine (1849-1931)
  Outline of Christian Theology, Bangor (?) 1899 B1-673
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  Het Boek der Psalmen vertaald en uitgelegd door J.Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1941] (Het Oude Testament IV.1) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  Het Boek der Spreuken vertaald en uitgelegd door J.Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1935] (Het Oude Testament IV.2) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  Het H. Evangelie van Jesus Christus volgens Mattheus, door Jo.Th. Beelen, aangeteekend door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1926] (Het Nieuwe Testament Onzes Heeren Jesus-Christus I.1) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  Het H. Evangelie van Jesus Christus volgens Markus vertaald en uitgelegd door Jo. Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1926] (Het Nieuwe Testament Onzes Heeren Jesus-Christus I.2) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  Het H. Evangelie van Jesus Christus volgens Lukas vertaald en uitgelegd door Jo. Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door Jo. Th. Beelen, Brugge (Beyaert) [1927] (Het Nieuwe Testament Onzes Heeren Jesus-Christus I.3) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  Het H. Evangelie van Jesus Christus volgens Joannes vertaald en uitgelegd door Jo. Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1927] (Het Nieuwe Testament Onzes Heeren Jesus-Christus I.4) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  De Handelingen der Apostelen, door Jo.Th. Beelen, aangeteekend door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) / Hilversum (Brand) 1925 (Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus-Christus II.1) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  De Brieven van den H. Paulus vertaald en uitgelegd door Jo. Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1928] (Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus-Christus II.2, 3) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  De Brieven van den H. Paulus vertaald en uitgelegd door Jo. Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1928] (Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus-Christus II.4-7) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  De Brieven van den H. Paulus tot de Thessalonikers, Timotheus, Titus, Philemon en de Hebreers vertaald en uitgelegd door Jo. Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1932] (Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus-Christus III.1-5) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  De Katholieke Brieven vertaald en uitgelegd door Jo. Th. Beelen. Nieuwe uitgave, bezorgd door A. vander Heeren, Brugge (Beyaert) [1932] (Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus-Christus III. 6-9) B1-159
 • Beelen, Joannes Theodorus (1807-1884)
  Het Boek der Openbaring, door Jo. Th. Beelen, aangeteekend door A. vander Heeren., Brugge (Beyaert) [1933] (Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus-Christus III.10) B1-159
 • Beeltsnyder, Johannes
  Anathomie, dat is: ontledinge des Christelijcken catechismi, Belijdenispredicatie I-II, t’Amstelredam, by Jaques Boursse, 1654-1655 B2-72
 • Beer, Georg Gottfried (1865-1946)
  Hebräische Grammatik I-II, Berlin [etc.] (Göschen) 1920-1921 (Sammlung Göschen 763, 764) B1-145
 • Beer, Georg Gottfried (1865-1946)
  Hebräisches Uebungsbuch, Berlin [etc.] (Göschen) 1928 (Sammlung Göschen 769) B1-147
 • Beer, Georg Gottfried (1865-1946)
  Pascha oder Das jüdische Osterfest, Tübingen (Mohr) 1911 (Sammlung gemeinverstaendlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 64) B1-146
 • Beerens, Jan Frederik (1882-1949)
  De boeken van den Bijbel: het Oude Testament, Zeist (Ruys) z.j. B1-148
 • Beerling, Reinier Franciscus (1905-?)
  Moderne doodsproblematiek. Een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers (diss. UvA), Delft (Delftsche Uitgeversmaatschappij) [1946] B1-2265
 • Beets, Henry (1869-1947)
  De Christelijke Gereformeerde Kerk in N. Amerika. Zestig jaren van strijd en zegen, Grand Rapids, Mich. (Grand Rapids Printing Company) 1918 B1-1677
 • Bekker, Balthasar (1634-1698)
  De betoverde weereld, zynde een grondig ondersoek van ’t gemeen gevoelen aangaande de geesten, derselver aart en vermogen, bewind en bedrijf, als ook ’t gene de menschen door derselver kraght en gemeenschap doen, in vier boeken ondernomen, t’Amsterdam, by Daniel van den Dalen, 1691-1693 Bw 133 F 15
 • Bekker, Balthasar (1634-1698)
  De leeraar van de Hoge school door voedsterlingen van de Kerk ondersocht en wederleid, zynde aanmerkingen van ongestudeerde personen op het boek van den professor Van der Waeyen tegen de Betoverde Weereld van B. Bekker uitgegeven, by een gesteld, met eigene aaantekeningen vermeerderd, en so tsamen voor sijn eigen werk aangenomen en uitgegeven; tot ene voorrede strekken vier brieven, na de opdraghtbrief voor aan gesteld, Amsterdam, Daniel van den Dalen, 1694 Bw 133 F 14
 • Bekker, Balthasar (1634-1698)
  De leere der Gereformeerde Kerken van de vrye Nederlanden, begrepen in derselver geloofsbelydenisse, van woord tot woord verklaard en tot gebruik na eisch van saken toegepast in 39 predikatiën, voor desen stuksgewijse vervolgens uitg. ende nu te samen in een boek begrepen van Baltasar Bekker, t’Amsterdam, by Daniel van den Dalen, 1696 B2-73
 • Bekker, Balthasar (1634-1698)
  Herstelde predikbeurten, zynde ene versamelinge van predikatiën, by hem beschreven, tsedert sijnen tweejarigen stilstand in den openbaren predikdienst . . . t’Amsterdam, by Daniel van den Dalen, 1694 B2-73
 • Bekker, Balthasar (1634-1698)
  Uitlegginge van den propheet Daniël, t’Amsterdam, by Daniel vanden Dalen, 1688 B2-74
 • Bekker, Balthasar (1634-1698)
  De vaste spyse der volmaakten, bestaande in eenige grondige en schriftmatige verklaringe van de leere die begreepen is in den Heidelbergsen catechismus gebruikkelik bij de Gereformeerde kerken der Vereende Nederlanden bij wege van vraagen en antwoorden op ’t duidelixt en eenvoudigst toebereidt, Tot Leeuwarden, by Hero Nauta . . ., 16742 Bw 133 G 15
 • Bellaar Spruyt, Cornelis (1842-1901)
  Leerboek der formeele logica. Bewerkt naar de dictaten van wijlen Prof. Dr. C.B. Spruyt door M. Honigh, Haarlem (Loosjes) 1903 B1-2572
 • Bellaar Spruyt, Cornelis (1842-1901)
  Proeve van eene geschiedenis van de leer der aangeboren begrippen, Leiden (Brill) 1879 (Bekroond en uitgegeven door Curatoren van het Stolpiaansch Legaat aan de Universiteit te Leiden) Bw 131 E 26
 • Bellamy, Edward (1850-1898)
  Gelijkheid voor allen; uit het Engelsch door A.C.B., ’s-Gravenhage (A. Abrahams) [19XX] B1-2655
 • Bellamy, Edward (1850-1898)
  In het jaar 2000; volledige vert. [uit het Engels], Amsterdam (Cohen) 19368 B1-2656
 • Bellarinus, Joannes
  Doctrina S. Concilii Tridentini, et Catechismi Romani, de Symbolo Apostolorum, de Sacramentis et Justificatione, Oratione Dominica, Decalogo, Editio novissima ab innumeris mendis expurgata. Rothomagi, apud I. Berthelin, I. Machuel, 1646-1647 B2-88
 • Bellarinus, Joannes
  Doctrina S. Concilii Tridentini et Catechismi Romani, de Symbolo Apostolorum, de Sacramentis, & Justificatione, Oratione Dominica, Decalogo, Lugduni, Apud Adamum Demenium, 1683 B2-89
 • Bellarmino, Roberto Francesco Romolo (1542-1621)
  De arte bene moriendi libri dvo, Antverpiae, Ex officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, & Viduam Ioannis Moreti, && Io. Meursium, 1620 B2-86
 • Bellarmino, Roberto Francesco Romolo (1542-1621)
  Conciones, Coloniae Agrippinae [apud Cornelium ab Egmond?] 1615 B2-84
 • Bellarmino, Roberto Francesco Romolo (1542-1621)
  De Contreversiis Christianae Fidei, adversus hvivs temporis Haereticos I-IV, Coloniae Agrippinae [apud Cornelium ab Egmond?] 1620 B2-83
 • Bellarmino, Roberto Francesco Romolo (1542-1621)
  Explanatio in Psalmos. Ed. nov., Lugduni, 1690 B2-85
 • Bellarmino, Roberto Francesco Romolo (1542-1621)
  De gemitv colvmbae siue De bono lacrymarum, libri tres, Coloniae Agrippinae [apud Cornelium ab Egmond?] 1628 B2-87
 • Bellarmino, Roberto Francesco Romolo (1542-1621)
  Opuscula quinque (De ascensione mentis in Devm per scalas rervm creatarvm — De aeterna felicitate sanctorvm libri qvinqve — De gemitv colvmbae, siue, De bono lacrymarum, libri tres — De septem verbis a Christo in crvce prolatis libri dvo — De arte bene moriendi libri dvo), Coloniae Agrippinae, apud Cornelium ab Egmond, 1626 (vijf banden) B2-82
 • Bellemare, M.
  La fin des Jésuites et de bien d’autres, Louvain (Vanlinthout et Vandenzande) 1828 (Bibliothèque catholique de la Belgique (1828) no. 2) B1-1678
 • Bellett, J.G.
  De heerlijkheid des heeren Jezus Christus in zijn menschheid, naar het Engelsch van J.G. Bellett, ’s-Gravenhage (J.N. Voorhoeve) [1906] B1-674
 • Bemmel, Johannes Cornelis Valentin van — (1880-1946)
  Deus absconditus (de verborgen God), Hoorn (Edecea) [1937] (Academische rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het kerkelijk hoogleeraarsambt vanwege het Hersteld Evangelisch-Luthersch kerkgenootschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 18 Januari 1937) B1-675
 • Bengel, Johann Albrecht (1687-1752)
  D. Joh. Alberti Bengelii Gnomon novi Testamenti, in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. Secundum editionem tertiam (1773), denuo recusus. Berolini, Schlawitz, 1860 B1-149
 • Benitez de Lugo, Cajetanus
  Concursus Dei praevius, et efficax, necessario cohaerens cum libero arbitrio humano a necessitate libero . . . opus circa efficaciam intrinsecam gratiae, celebriores hujusce nostri temporis quaestiones debellatam Jansenii, et Quesnelli haeresim . . ., infallibilem summi pontificis in rebus fidei definiendis auctoritatem nullitatem appellationis ad futuram generale concilium vera thomistarum principia . . . exhibens . . . Cajetano Benitez de Lugo. Romae, 1730 B2-413
 • Benjamin, A. Cornelius
  An introduction to the philosophy of science, New York (Macmillan) 1937 B1-2266
 • Bennett, James (1774-1862)
  The history of dissenters, from the Revolution to the year 1808 I-II, London (Westley and Davis) 18332 Bw 131 F 1-2
 • Bennett, James (1774-1862)
  The history of dissenters, during the last thirty years (from 1808 to 1838), London (Hamilton, Adams and Co.) 1839 Bw 131 F 3
 • Benoist, Elie (1640-1728)
  Historie der Gereformeerde Kerken van Vrankryk, vervattende het begin en den voortgang der Reformatie, begonnen met het jaar 1517, en byzonderlyk de historie sedert het verlenen van ’t Edict van Nantes [...] mitsgaders een naauwkeurig verhaal van alle de verbrekingen, trouwloosheden, geweldenaryen en vervolgingen; verciert met zeer curieuze kopere platen I-IV, t’Amsterdam, by Jan ten Hoorn . . ., 1696 (in twee banden) Bw 130 A 10-11
 • Bensdorp, Theodorus Franciscus (1860-1917)
  Legende of historie? De geschiedkundige geloofwaardigheid der evangelie-verhalen, Amsterdam (?) 1904 B1-676
 • Bensdorp, Theodorus Franciscus (1860-1917)
  Christus’ nederdaling ter helle. De Katholieke zin van dit leerstuk verdedigd tegen de aanvallen van „De Heraut”, Amsterdam (?) s.a. B1-677
 • Benthem, B.A.E. van —
  Goed en kwaad. I. [De zetel der moraliteit], Roermond (Romen) [1933] (Wijsgeerige grondbegrippen 3) B1-2357
 • Benthem, B.C. van —
  Goed en kwaad. II. Het goede als oorzaak der moraliteit, Roermond (Romen) [1935] (Wijsgeerige grondbegrippen 7) B1-2357
 • Benzinger, Immanuel Gustav Adolf (1865-1935)
  Hebräische Archaeologie, Tübingen (Mohr) 19072 (Grundriss der theologischen Wissenschaften. Reihe 2 Bd. 1) B1-150
 • Berchorius, Petrus (12xx-1362)
  Petri Berchorii Pictaviensis Ordinis B. Benedicti Opera omnia, totam S. Scriptvrae, morvm, natvrae historiam complectentia: tribvs tomis distincta. Editio postrema, correcta, a varijs mendis recognita, et locis tam S. Scripturae, quam patrum aucta I-III, Coloniae Agrippinae, sumptibus Antonij Hierati, 1620 (in twee banden) Bw 131 B 1-2
 • Berdjaev, Nikolaj Aleksandrovic (1874-1948)
  Von der Würde des Christentums und der Unwürde der Christen, [übers. aus dem Russischen von J. Schor], Luzern (Vita Nova) 19374 B1-2267
 • Berg, Innocentius Jozefus Maria van den — (1890-1977)
  Apologetische cursus III: God onze hemelsche Vader, Utrecht (St. Gregoriushuis) 1932 B1-678
 • Berg, Innocentius Jozefus Maria van den — (1890-1977)
  Introductio in metaphysicam specialem seu theologiam naturalem, quam in usum auditorum suorum composuit, Ultrajecti (Dekker & v.d. Vegt) / Antverpiae (Standaard) 1927 B1-679
 • Berg, Innocentius Jozefus Maria van den — (1890-1977)
  Introductio in metaphysicam generalem expositivam seu ontologiam, quam in usum auditorum suorum composuit, Ultrajecti / Neomagi (Dekker & v.d. Vegt) / Antverpiae / Bruxellis / Lovanii (Standaard-Boekhandel) 1933 B1-2268
 • Berg, Robert
  — e.a. Hrsgg., Vorträge für das gebildete Publikum, Elberfeld (Friderichs) 1861 (Zum Besten des Stipendienfond der Rhein. Provinzial-Synode für Söhne unbemittelter Pfarrer und Lehrer ohne Ausschlu▀ der übrigen Stände) Bw 134 B 28
 • Bergema, Hendrik
  De boom des levens in schrift en historie. Bijdrage tot een onderzoek naar de verhouding van schriftopenbaring en traditie betreffende de boom des levens binnen het kader der Oud-Testamentische wetenschap (diss. VU), Hilversum (Schipper) 1938 B1-680
 • Bergh, P. A. van den —
  Land- en volkenkundig woordenboek der Heilige Schrift, met een inl. woord van J. H. Gunning Jr., Amsterdam, 1877 B1-151
 • Bergh, Willem van den — (1850-1890)
  Calvijn over het genadeverbond (diss. Leiden, ’s-Gravenhage (Beschoor) 1879 B1-764
 • Bergh van Eysinga, Gustaaf Adolf van den — (1874-1957)
  Begin en beginsel van het Christendom, Haarlem (Tjeenk Willink) 1924 (Inaugurele rede Rijksuniversiteit Utrecht) B1-681
 • Bergh van Eysinga, Gustaaf Adolf van den — (1874-1957)
  — e.a., Christusbeschouwingen onder modernen, Baarn (Hollandia) [ca. 1920] B1-792
 • Bergh van Eysinga, Gustaaf Adolf van den — (1874-1957)
  De wereld van het Nieuwe Testament, Huis ter Heide (De Wachttoren) 1929 (Het handboek: bibliotheek van wetenschappelijke geschriften over den godsdienst) B1-152
 • Bergh van Eysinga, Henri Wilhelm Philippe Elise van den — (1868-1920)
  Bij denkers en dichters. Studies in schoonheid en wijsheid, Amsterdam (Veen) [1915] B1-2269
 • Bergh van Eysinga, Henri Wilhelm Philippe Elise van den — (1868-1920)
  Het Christus-mysterie. Een onderzoek naar den oorsprong en de esoterische beteekenis van onzen godsdienst, Zwolle (Ploegsma) 1917 B1-682
 • Bergh van Eysinga, Henri Wilhelm Philippe Elise van den — (1868-1920)
  Revolutionnaire cultuur, Leiden (Sijthoff) 1919 B1-2270
 • Bergier, Nicolas Sylvestre (1718-1790)
  Dictionnaire de théologie. Nouvelle éd. considerablement augm. de notes extraites des plus celèbres apologistes de la religion, I-VIII, Paris (Gauthier) 1835 B1-38
 • Bergson, Henri Louis (1859-1941)
  L’évolution créatrice, Paris (Presses Universitaires de France) 194877 (Bibliothèque de philosophie contemporaine) B1-2271
 • Bergson, Henri Louis (1859-1941)
  De scheppende evolutie, vertaald en ingeleid door W.G. de Marez Oyens, Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur) 1925 (Wereldbibliotheek 480) B1-2272
 • Bericht
  Bericht, rakende de Cocceaensche en Cartesiaensche nieuwigheden in de theologie, waer in die eygentlijck bestaen en watse voor een quaedt gevolgh hebben. Uyt-gegeven ten eynde daer in mochte worden versien, tot conservatie van de ware gereformeerde religie, ende tot rust van de gemeynte. t’Amsterdam, by Gerardus Borstius . . ., 1674 Bw 130 F 24,2
 • Beringer, Franz
  Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Ein Handbuch für Geistliche und Laien, Paderborn (Schöningh) 18879 B1-1486
 • Beringer, Franz
  Les indulgences, leur nature et leur usage d’après les dernières décisions de la S. congrégation des indulgences I-II, Paris (Lethielleux) 18932 B1-1487
 • Berkelbach van der Sprenkel, Simon Frederik Hendrik Jan (1882-1967)
  — e.a., De Openbaring der Verborgenheid, Baarn (Bosch & Keuning) [1934] B1-647 [Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 36 (1935) 1,54-56]
 • Berkhof, Louis (1873-1957)
  Christendom en leven, Grand Rapids (Eerdmans) 1912 B1-2041
 • Berkhof, Louis (1873-1957)
  De drie punten in alle deelen gereformeerd, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1925 B1-685
 • Berkhof, Louis (1873-1957)
  Manual of Reformed Doctrine, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1933 B1-684
 • Berkhof, Louis (1873-1957)
  Reformed dogmatics I-IV, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1932/1937 Bw 134 B 15-18
 • Berkhof, Louis (1873-1957)
  Summary of Christian doctrine for senior classes, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1938 B1-686
 • Berkhof, Louis (1873-1957)
  Vicarious Atonement through Christ, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1936 B1-683
 • Berkhof, Louis (1873-1957)
  — e.a., Waar het in de zaak Janssen om gaat, s.l., s.n., [192?] B1-1007
 • Berkouwer, Gerrit Cornelis (1903-1996)
  Conflict met Rome, Kampen (Kok) 1948 B1-687
 • Berkouwer, Gerrit Cornelis (1903-1996)
  Geloof en rechtvaardiging, Kampen (Kok) 1949 (Dogmatische studiën) B1-689
 • Berkouwer, Gerrit Cornelis (1903-1996)
  Geloof en volharding, Kampen (Kok) 1949 (Dogmatische studiën) B1-690
 • Berkouwer, Gerrit Cornelis (1903-1996)
  Karl Barth, Kampen (Kok) 1936 B1-622
 • Berkouwer, Gerrit Cornelis (1903-1996)
  Het probleem der Schriftkritiek, Kampen (Kok) [1938] B1-688
 • Berkouwer, Gerrit Cornelis (1903-1996)
  De voorzienigheid Gods, Kampen (Kok) 1950 (Dogmatische studiën) B1-691
 • Berkouwer, Gerrit Cornelis (1903-1996)
  Wereldoorlog en theologie, Kampen (Kok) 1945 (Rede, uitgesproken ter gelegenheid van den dies natalis der Vrije Universiteit op 22 October 1945) B1-692
 • Bernardus van Clairvaux (ca 1090-1153)
  Sancti Patris Bernardi Claravallensis abbatis primi melliflvi ecclesiae doctoris Opera omnia, nunc demum in V. tomos ordine conuenientiori quam hactenus digesta . . . his nunc primum adduntur multa hactenus inedita . . . accedunt libri VII. vitae S. Bernard. Elogia . . . studio et labore Iacobi Merloni Horstii, Coloniae Agrippinae [apud Ioannem Kinchivm?] 1641 (zes banden) B2-92
 • Bernow, J.H.
  Hollands Kirke- of Menighedsliv. Iagttagelser og Strejflys fra to Studierejser, fortale af C. Skovgaard-Petersen, Kjöbenhavn (Aschehoug) 1928 B1-1679
 • Berthe, Augustin (1830-1907)
  De Goddelijke verlosser, uit het Fransch vert. door E. Triebels-van Agt, met een voorwoord van Prof. P.G. Groenen, Leiden (Théonville) 1914 B1-693
 • Bertholet, Alfred Robert Felix (1868-1951)
  Aesthetische und christliche Lebensauffassung, Tübingen (Mohr) 1910 (Vortrag (etwas gekürzt) gehalten am 24. März 1909 auf der XIII. Christlichen Studentenkonferenz in Aarau) Bw 132 F 26
 • Bertholet, Alfred Robert Felix (1868-1951)
  Dynamismus und Personalismus in der Seelenauffassung, Tübingen s.n., 1930 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 142) B1-694
 • Bertling(ius), Johannes (1626-1690)
  Johannis Bertlingii, professoris philosophi in Academia Provinciali Groningae et Omlandiae Philosophia prima, contractiori hac forma, in privatorum collegiorum usum, adornata; prodomus simul atque pinacidium plenioris operis, Groningae, typis Johannis Coelleni, 1668 (Bijgebonden: Manuscript, bevattend een aantal disputationes, ondertekend door Hermannus Beckeringh, Phil. Stud. . . . anno 1677) Bw 133 G 13
 • Beth, Evert Willem (1908-1964)
  — e.a., De functie der wetenschap. Drie voordrachten, met discussie, ’s-Gravenhage (Leopold) 1948 (Symposion der Societeit voor Culturele Samenwerking 2) B1-2275
 • Beth, Karl (1872-?)
  Die Krisis des Protestantismus, Berlin (?) 1932 B1-695
 • Bettex, Jean Fréderic (1837-?)
  Twijfel?, uit het Duitsch vert. door Elisabeth Freijstadt, Kampen (Kok) 19072 B1-2042
 • Beuker, Henricus (1834-1900)
  Isagogische schets der systematische theologie in het algemeen, ter inleiding tot de Gereformeerd Dogmatiek in ’t bijzonder (gehectografeerd) B1-696
 • Beuker, Henricus (1834-1900)
  Leerredenen van wijlen prof. H. Beuker, D.D., met een voorwoord van A. Keizer, Holland, Mich. (Holkeboer en Brink) 1901 B1-697
 • Beusekom, Hendrik Gerrit van — (1893-?)
  D.L. Moody, de groote Amerikaansche prediker, Den Haag (Voorhoeve) 1937 (Fakkeldragers 10) B1-2112
 • Beusekom, Hendrik Gerrit van — (1893-?)
  Gezanten van Christus, Den Haag (Voorhoeve) [1936] B1-1915
 • Beusekom, Hendrik Gerrit van — (1893-?)
  Kerk, staat en samenleving, in het Oosten en bij ons, Baarn (Bosch & Keuning) [ca. 1937] (Libellen-serie 232/233) B1-1916
 • Beyer, Guilielmus (fl. 1663-1673)
  Tractatus de hierarchia ecclesiastica, ac praeeminentia sacerdotii, collectore . . . Guilielmo Beyer. Nunc primum in lucem prodit, Antverpiae, apud Joachimum à Metelen, 1666 (Joachim van Metelen werkzaam in Amsterdam) Bw 134 G 1
 • Beyer, Guilielmus (fl. 1663-1673)
  Tractatus de sacramento confirmationis. In quo ex Scripturis Sacris, summis pontificibus, concilijs, & antiquis patribus, agitur de materia, forma, alijsque ritibus ejus. Accedit in calce appendix . . ., Antverpiae. Apud viduam & haeredes Johannis Cnobbari, 1658. Met afz. titel: Appendix de sacramento confirmationis . . ., Antverpiae. Apud viduam & haeredes, Johanni Cnobbari. 1657 B2-93
 • Beyschlag, Willibald (1823-1900)
  Neutestamentliche Theologie, oder geschichtliche Darstellung der Lehren Jesu und des Urchristentums nach den neutestamentlichen Quellen I-II, Halle a.S. (Strein) 18962 B1-154
 • Beysens, Josephus Theodorus (1864-1945)
  Criteriologie, of de leer over waarheid en zekerheid, Leiden (Theonville) 1903 Bw 132 E 31
 • Beysens, Josephus Theodorus (1864-1945)
  Logica of denkleer, Leiden (Theonville) 1902 Bw 132 E 31
 • Beysens, Josephus Theodorus (1864-1945)
  Ontologie of algemeene metaphysica, Amsterdam (Van Langenhuysen) 1904 Bw 132 E 31
 • Beysens, Josephus Theodorus (1864-1945)
  De ontwikkelingsgeschiedenis der organische soorten van het standpunt der scholastieke wijsbegeerte, Leiden (Theonville) 1902 Bw 132 E 31
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  Th. Bezae Ad repetitas Jacobi Andreae et Nicolai Selnecceri calumnias responsio: ad omnes ecclasias sanctum Dei Evangelium in Augustana confessione professas, Genevae, apud Eustathium Vignon, 1578 Bw 133 H 14
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  De Coena Domini adversus Jodoci Harchii Montensis dogmata Theodori Bezae responsio, Genevae, apud Eustathium Vignon, 1580 Bw 133 H 16
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  Confessio christianae fidei et ejusdem collatio cum papisticis haeresibus [Genevae], excudebat Nicolaus Barbirius [etc.], 1563 B2-94
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  Theodori Beze Vezelii, vigilantissimi pastoris et fidelissimi doctoris ecclesiae Genevensis, Epistolarum theologicarum, liber unus. Ed. 3a ab ipso auctore recognita; cum rerum et verborum indice copioso, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1597 Bw 133 H 8
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  De hypostatica duarum in Christo naturarum unione et ejus effectis, placida et christiana disceptatio Theodori Bezae . . . cum D. Johanne Pappo . . ., Genevae, apud Eustathium Vignon, 1579 Bw 133 H 11
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  Iobvs Theodori Bezae, partim commentariis partim paraphrasi illvstratvs, Genevae, excudebat Joannes le Preux, 1589 B2-95
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum libri quinque, argumentis & latina paraphrasi illustrati, ac etiam vario carminum genere latine expressi, Genevae [Eustathius Vignon], 1579 Bw 133 G 12
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  Theodori Beza responsio ad defensiones & reprehensiones Sebastiani Castellionis, quibus suam Noui Testamenti interpretationem defendere aduersus Beza, & eius versionem vicissim reprehendere conatus est: in hoc libello multi Noui Testamenti loca accuratissime excutiuntur, quorum indicem adiecimus, [Genevae] excudebat Henricus Stephanus . . ., 1563 Bw 133 H 10
 • Beza, Theodorus (1519-1605)
  Theodori Bezae Vezelii Tractationes theologicae, in quibus pleraque Christianae religionis dogmata adversus haereses nostris temporibus renovatas solide ex Verbo Dei defenduntur, additi sunt indices: prior locorum utriusque Testamenti, quos ipse auctor explicat, aut apposite ad ea quae tractat accommoda, posterior vero rerum et sententiarum I-III. Ed. 2a ab ipso auctore recognita, Genevae, apud Eustathium Vignon, 1582 (in twee banden) Bw 134 A 5-6
 • Bezzel, Hermann Theodor Friedrich Ernst (1861-1917)
  Die Zehn Gebote. Katechismuspredigten, Neuendettelsau (Buchh. der Diakonissenanstalt) 1917 B1-2043
 • Bhikshu, Subhadra
  De leer van Boeddha. Naar de heilige boeken van het zuidelijk Boeddhisme voor Europeanen bewerkt en met aantekeningen voorzien, uit het Duitsch vertaald door en met voorwoord van S. van Houten, ’s-Gravenhage, 1888 B1-698
 • Biberfeld, Eduard
  Die Sabbathvorschriften volkstümlich dargestellt, mit einem Vorwort von P. Kohn, Berlin, 1910 (Schriften des Verbands der Sabbathfreunde 8) B1-1965
 • Bible
  The Holy Bible (The S.S. Teacher’s Edition), Oxford, s.n., s.a. B1-156
 • Bible Society, British and Foreign —
  Leopold Kohn Andenkungs-Oysgabe fon dem Neyem Testament in der Idisher shprakh = Leopold Cohn Memorial Edition of the New Testament in Yiddish language, Niu York (Amerikaner Board fon Missionen tsu di Iden) 1947 (A transl. made and publ. by the British and Foreign Bible Society of London, England, 1901, and now repr.) B1-164
 • Biblia
  Biblia, dat is de gantsche Heylighe Schriftuere, grondelick ende trouwelick verduytschet (Deux-aes bijbel, Le Long 748/9) titelblad ontbreekt, rond 1590 B2-98
 • Biblia
  Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu eerst, door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde jaeren 1618. ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe bij-gevoegde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Tot Leyden, gedruckt bij Paulus Aertsz. van Ravensteyn, Voor de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz. van Wouw [1637] B2-99
 • Biblia
  Biblia, dat is de gantsche H. Schriftuure, vervattende alle de boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments, nu van nieuws uyt D.M.Luthers Hoogduitse Bijbel in onze Nederlandsche taale getrouwelijk overgeset [door Ad.Visscher], Amsterdam, Jacob Lindenberg, 1702 B2-100
 • Biblia
  Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, naer de laetste Roomsche keure der gemeine Latijnsche overzettinge, in nederduitsch vertaeld, met korte verklaringen op de duistere plaetzen. T’Utrecht, by Cornelius Guillielmus le Febvre, 1732 (twee delen in één band) B2-101
 • Bibliotheca
  Bibliotheca fratrum Polonorum quos Unitarios vocant, instructa operibus omnibus Fausti Socini Senensis, nobilissimi Itali, Johannis Crellii Franci, Jonae Slichtingii a Bucowietz, equitis Poloni, exegeticis et Johannis Ludovici Wolzogenii baronis Austriaci, quae omnia simul juncta totius Novis Testamenti explicationem complectuntur. Irenopoli [of] Eleutheropoli [= Amsterdam] [s.n. of] sumptibus Irenici Philalethii, post annum Domini 1656 [i.e. ca. 1668] (Frans Kuyper wordt gehouden voor de drukker) (acht delen in zes banden) Bw 132 A 1-6
 • Bibliotheca
  Bibliotheca reformatoria Neerlandica, geschriften uit den tijd der hervorming in de Nederlanden I-X, opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aant. voorzien door S. Cramer en F. Pijper, ’s-Gravenhage (Nijhoff) 1903-1914 B1-40
 • Biederwolf, William Edward (1867-1939)
  The man who said he would. And other sermons, Grand Rapids (Eerdmans) 1935 B1-2044
 • Biederwolf, William Edward (1867-1939)
  The millennium Bible, being a help to the study of the Holy Scriptures in their testimony to the second coming of our Lord and Saviour Jesus Christ, Grand Rapids (Baker Book House) 1924 B1-699
 • Biederwolf, William Edward (1867-1939)
  The wonderful Christ, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1937 B1-700
 • Bierens de Haan, Johan Abraham (1883-1958)
  — e.a., Geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland. Een overzicht van hetgeen in Nederland in de jaren van omstreeks 1933-1943 verricht is op het gebied der godgeleerdheid, der rechtswetenschappen, der taal- en letterkunde, der geschiedenis, der philosophie, psychologie en paedagogiek en der sociale wetenschappen, verzameld en uitgegeven door de Werkgemeenschap van wetenschappelijke organisaties in Nederland, Amsterdam (Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij) 1948 B1-2485
 • Bierens de Haan, Johannes Diderik (1866-1943)
  — e.a., B. de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenheid van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam door J.D. Bierens de Haan, H. Brugmans [en] W.G. van der Tak, Leiden (Sijthoff) 1932 B1-2568
 • Bierens de Haan, Johannes Diderik (1866-1943)
  Schopenhauer [uit het Duits vertaald en ingeleid door] J.D. Bierens de Haan, Baarn (Hollandia) [1939] („Uren met . . .”) B1-2550
 • Biesterveld, Petrus (1863-1908)
  De brief van Paulus aan de Colossensen, Kampen (Bos) 1908 B1-177
 • Biesterveld, Petrus (1863-1908)
  Het Gereformeerde Kerkboek, herzien door Dr T. Hoekstra, Zutphen (J.B. van den Brink / Traktaatgenootschap „Filippus”) 19312 [K. Schilder 12 Oct. 1931] Ws 4885
 • Biesterveld, Petrus (1863-1908)
  — en H.H. Kuyper, Kerkelijk Handboekje bevattende de Bepalingen der Nederlandsche Synoden en andere stuken van beteekenis voor de Regeering der Kerken, Kampen (J.H. Bos) 1905 Ws 5514
 • Bijbelsch Woordenboek
  Bijbelsch woordenboek, onder red. van de bijbelprofessoren der Nederlandsche groot-seminaries ... en de bijbelprofessoren der Vlaamsche groot-seminaries ... ; secretaris der red.: A. van den Born, Roermond (Romen) 1941-[1947] B1-110
 • Bijbelsch-kerkelijk Woordenboek
  Bijbelsch-kerkelijk Woordenboek I-IV, onder red. van A. van Veldhuizen; bew. door F.M.Th. Böhl . . . e.a., Groningen (J.B. Wolters) [1919-1920] B1-111 [Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 15 (15 april 1922)]
 • Bijdragen
  Bijdragen, uitgegeven door de philosophische en theologische faculteiten der Noord- en Zuid-Nederlandse Jezuieten, Jaargang 7 (1946) – 13 (1952), Roermond [etc.] (Romen & Zonen), 1946-1952 B1-44
 • Bijleveld-Dake, M.E.
  De methode-Montessori, Utrecht (Ruys) 1923 (Christendom en vrouwenbeweging, Serie II nr.1-3) B1-2469
 • Billuart, Charles-René (1685-1757)
  Summa Summae S. Thomae, sive Compendium theologiae. R. patris Carolus Renatus Billuart . . . Trajecti ad Mosam, Jacobus Lekens, 1764 (zes delen) B2-627
 • Binet-Sanglé, Charles
  La folie de Jésus I-III, Paris (Maloine) 1909-1912 (Bibliothèque de l’école de psychologie) B1-2277
 • Binnerts, Arjen (1865-?)
  Nieuw-gereformeerde en moderne theologie. Beschouwingen naar aanleiding van de rectorale oratie van Prof. Bavinck, ter moderne theologenvergadering voorgedragen en aangevuld met een naschrift, Baarn (Hollandia) 1912 (Redelijke godsdienst Serie II nr. 6) B1-665
 • Biscioni, Antonius Maria
  Catalogus Bibliothecae Ebraicae [et] Graecae Florentinae S. Bibl. Mediceo-Laurentianae, ab Ant. Maria Biscionio editus, compl. codd. orientales omnes et XXXIII priores codd. Graecos. Florent., 1767 (zonder titelpagina en voorwoord van de uitgever) B2-166
 • Bissen, J.-M.
  L’exemplarisme divin selon Saint Bonaventure, Paris (Vrin) 1929 (Etudes de philosophie medievale 9) B2-115
 • Bisterfeld, Johann Heinrich (?-1655)
  Ioh. Henr. Bisterfeldii, Nassovii, philosophiae in Illustri Schola Albensi profess. De uno Deo, Patre, Filio, ac Spiritu Sancto, mysterivm pietatis, contra Johannis Crelii, Franci, De vno Deo Patre, libros duos, breviter defensum, Amstelaedami, sumptibus Joannis Ravesteinii, 1659 Bw 133 F 11
 • Bittremieux, Joseph
  Grondbeginselen der metaphysica, Leuven (Drukkerij Paters der H.H. Harten) 19383 B1-2278
 • Blackburn, William Maxwell
  Young Calvin in Paris, and the little flock that he fed, Philadelphia, [Pa.] (Presbyterian Board of Publication and Sabbath School Work) 1865 B1-1692
 • Blase, Johannes Ernst Bernard
  Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche kerk zijner dagen (diss. Utrecht), Amsterdam, 1920 (Speciaal nummer van: Jaarboek der Vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche Kerkgeschiedenis. Nieuwe bijdragen tot kennis van de geschiedenis en het wezen van het Lutheranisme in de Nederlanden, deel 8) B1-1697
 • Blase, Johannes Ernst Bernard
  Het principe der protestantse dogmatiek, Amsterdam (H.J. Paris) 1948 (Inaugurele rede Utrecht) B1-701
 • Blass, Friedrich Wilhelm (1843-1907)
  Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen (Vandenhoeck) 19022 B1-178
 • Bleeker, Claas Jouco (1898-?)
  — e.a., Christologische studiën, Amsterdam (Ploegsma) 1943 B1-1357
 • Blink Kramer, A.
  Natuur en openbaring. Een boek voor meer-ontwikkelde zoekenden onzes tijds, Leiden (Nifterik) 1921 B1-702
 • Blink Kramer, A.
  Verzoening. Een psychologisch-dogmatische beschouwing, Kampen (Kok) 1918 B1-703
 • Bloemsma, L.J. (1915-?)
  — e.a., Waar het in het proces tegen de Ned. Herv. Kerk om gaat, Utrecht (Kemink) 19513 B1-1908
 • Blok, Johannes Assuerus (1876-1955)
  Staats-idee en religie, Deventer (Kluwer) 1923 B1-2658
 • Bludau, August
  Die beiden ersten Erasmus-Ausgaben des Neuen Testaments und ihre Gegner, Freiburg i.B. (Herder) 1902 (Biblische Studien Bd. 7, H. 5) B1-179
 • Boas, J.H.
  Israël’s uur, Roermond (Romen) 1924 [De Reformatie 5 (1924v) 37,295 (12 juni 1925)] B1-1918
 • Bochart, Samuel (1599-1667)
  Samuelis Bocharti Geographia sacra, seu Phaleg et Canaan, cui accedunt variae dissertationes philologicae, geographicae, theologicae etc. antehac ineditae, ut et tabulae geographicae et indices, longe quam ante luculentiores et locupletiores. Editio tertia, prioribus multo correctior, et splendidior, procuravit Petrus de Villemandy, Lugduni Batavorum, apud Cornelium Boutesteyn, & Jordanum Luchtmans; Trajecti ad Rhenum, apud Guilielmum vande Water, 1692 (Samuelis Bocharti Opera omnia [1]) Bw 132 B 14
 • Bochenski, Innocentius Maria (1902-?)
  Europäische Philosophie der Gegenwart, Bern (Francke) 1947 (Sammlung Dalp 50) B1-2279
 • Böhl, Eduard (1836-1903)
  Dogmatik. Darstellung der christlichen Glaubenslehre auf reformirt-kirchlicher Grundlage, Amsterdam [etc.] (Scheffer [etc.]) 1887 B1-707
 • Böhl, Eduard (1836-1903)
  Prolegomena voor een gereformeerde dogmatiek, Amsterdam (Scheffer) 1892 B1-708
 • Böhl, Eduard (1836-1903)
  Von der Rechtfertigung durch den Glauben. Ein Beitrag zur Rettung des protestantischen Cardinaldogmas, Leipzig (Gustorff) / Amsterdam (Scheffer) 1890 B1-709
 • Böhl, Franz Marius Theodor (de Liagre –) (1882-1976)
  Exodus, Groningen (Wolters) 1928 (Tekst en Uitleg) B1-509
 • Böhl, Franz Marius Theodor (de Liagre –) (1882-1976)
  Die Juden im Urteil der griechischen und römischen Schriftsteller, Leiden, 1914 (Sonder-Ausgabe) B1-182
 • Böhl, Franz Marius Theodor (de Liagre –) (1882-1976)
  — en B. Gemser, De Psalmen I-III, Groningen (9Wolters) 1946-1949 (Tekst en uitleg) B1-511
 • Böhl, Franz Marius Theodor (de Liagre –) (1882-1976)
  Het tijdperk der aartsvaders Groningen [etc.] (Wolters) 1925 (Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te Groningen, op maandag 21 september 1925) B1-183
 • Böhme, Jakob (1575-1624)
  Vom Geheimnis des Geistes. Auswahl, Leipzig (?) 1937 B1-1604
 • Böhme, Jakob (1575-1624)
  Het tweede boeck des auteurs, handelende vande drie principien uan ’t Goddelijcke Wesen, van de eeuwighe duystere, lichte ende tytelijcke wereldt. Wat de siele, haere beeldenisse ende gheest zy, als mede enghelen, hemel ende paradijs. Hoe Adam voor den val, in den val ende naer den val zy gheweest. Ende, Wat den tooren Gods, sonde, doot, duyvel ende helle zy, hoe alles zy gheweest, tegenswoordigh gaet, ende eyndelijck worden sal. Beschreven in ’t hoogduyts door Iacob Boehmen [vertaald door Abr. Willemsz van Beyerland]. [s.l., s.n.], 1619 B2-109
 • Boehmer, Justus Henningius (1674-1749)
  Ivsti Henningii Boehmeri icti. potentiss. . . . Ivs ecclesiasticvm protestantivm, vsvm hodiernvm ivris canonici ivxta seriem decretalem ostendens et ipsis rervm argvmentis illvstrans. Editio secunda/quarta. Halae Magdebvrgicae, impensis Orphanotrophei, 1738-1744 (vijf banden) B2-110
 • Boeijinga, Klaas Johannes
  Arbeidswetgeving in Nederlandsch-Indië (diss. Leiden), [Leiden („Nieuwe Leidsche Courant”)] 1926 B1-2659
 • Böklen, Ernst
  Die Verwandtschaft der jüdisch-christlichen und der Parsischen Eschatologie, Göttingen, 1902 B1-710
 • Boer, Cecil de —
  The if’s and ought’s of ethics. A preface to moral philosophy, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1936 Bw 131 E 15
 • Boer, Enne de —
  Onderstelde en vastgestelde wedergeboorte en haar practische invloed, Aalten (De Graafschap) [1941] B1-704
 • Boer, Johannes de —
  De gereformeerde kerk van Zuid-Beijerland, 1836-1936, [Rotterdam (Libertas)] [1938] B1-1637
 • Boer, Johannes Julius Catherinus de — (1873-1966)
  Baco van Verulam, Baarn (Hollandia-drukkerij) [ca. 1910] (Groote denkers. 3e serie; no. 1) B1-2250
 • Boer, Johannes Julius Catherinus de — (1873-1966)
  Descartes (Cartesius), Baarn (Hollandia-drukkerij) [ca. 1911] (Groote denkers. 3e serie; no. 2) B1-2324
 • Boer, Johannes Julius Catherinus de — (1873-1966)
  — en A.H. de Hartog, Groote Denkers, Baarn (Hollandia Drukkerij) z.j. 2 delen B1-2280
 • Boer, Willem den —
  De allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus (diss. Leiden), Leiden (Brill) 1940 (Dissertationes inaugurales batavae ad res antiquas pertinentes, vol. 1) B2-179
 • Boethius, Anicius Manlius Severinus (ca.480-524)
  Anicii Manlii Torquati Severini Boethii de consolatione philosophiae libri quinque, ex editione Vulpiana cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis variorum, recensu editionum et codicum et indice locupletissimo accurate recensiti. Londini, curante et imprimente A.J. Valpy, 1823 B1-2281
 • Boethius, Anicius Manlius Severinus (ca.480-524)
  Die Tröstungen der Philosophie des Boethius, übers. von Richard Scheven, Leipzig (Philipp Reclam) [1930] (Reclams Universal-bibliothek 3154/3155) B1-2282
 • Boethius, Anicius Manlius Severinus (ca.480-524)
  De vertroosting der wijsbegeerte, opnieuw uit het Latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman, Amsterdam (Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur) 1924 (Wereldbibliotheek 465) B1-2283
 • Boettner, Loraine (1901-?)
  The reformed doctrine of predestination, Grand Rapids (Eerdmans) 1932 B1-705
 • Boettner, Loraine (1901-?)
  Studies in theology, Grand Rapids (Eerdmans) 1947 B1-706
 • Boettner, Loraine (1901-?)
  A Summary of the Gospels, Grand Rapids (Eerdmans) 19343 B1-181
 • Boeyinga, B.T.
  Kerkbouw en de kerk aan de Kloppersingel te Haarlem, [Haarlem, s.n.], [1927] (Lezing gehouden op 30 september 1927 voor de leden van de Gereformeerde Kerk te Haarlem) B1-2175
 • Bois, Jacobus du — (?-1661)
  Zekerheyt van den kinder-doop. Ofte Zeker bescheyt van des kinder-doops oud ende algemeyn gebruyk inde Christen-Kerke, ende Goddelikke authoriteyt: tot vvederlegginge van H. Montani genaamde Nietigheyt van den kinder-doop. Mitsgaders een aanhangsel, tot beantwoordinge van M. Simonis Episcopii aanmerkingen over het stuk van den kinder-doop . . . Tot Leyden, by Cornelis Banheynningh . . ., 1648 (Tot Leyden, ghedruckt by Willem Christiaens vander Boxe) Bw 130 F 30
 • Boissevain, Wilhelm Theodor (1880-1945)
  Wie zijn schuldig aan den kruisdood van Jezus?, Leiden (Brill) z.j. B1-184
 • Bok, Edward William (1863-1930)
  Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal (een autobiografie), Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur) 1923 (Wereldbibliotheek 441) B1-2660
 • Boland, Gerrit Willem
  Genezen en genezing op bijbelsch niveau (overdruk) B1-711
 • Boland, Gerrit Willem
  De jongeling van Nain bij dokter Lukas. Studie tot handreiking van theoloog en medicus, Baarn (Hollandia-drukkerij) 1926 (Levensvragen serie 12, no. 8) B1-185
 • Boland, Gerrit Willem
  De knock-out van de zonen van Sceva. Studie tot handreiking van theoloog en medicus, Loosduinen, 1935 (in machineschrift) B1-2284
 • Bolk, Louis (1866-1930)
  Hersenen en cultuur, Amsterdam (Scheltema en Holkema) 19182 B1-2285
 • Bolkestein, Marinus Hendrik (1912-?)
  De verzoening, Nijkerk (Callenbach) [1946] B1-712
 • Boll, Franz Johannes (1867-1924)
  Aus der Offenbarung Johannis, hellenistische Studien zum Weltbild der Apokalypse Leipzig/Berlin (Teubner) 1914 (Stoicheia. Studien zur Geschichte des antiken Weltbildes und der griechischen Wissenschaft 1) B1-186
 • Bolland, Gerardus Johannes Petrus Josephus (1854-1922)
  De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren, Leiden (Adriani) 1919 B1-2286
 • Bolland, Gerardus Johannes Petrus Josephus (1854-1922)
  Oude gegevens uit het verre verleden der Kerk, meer bepaaldelijk den Roomschen landgenoot ter overweging voorgelegd, Leiden (Adriani) 1899 B1-1685
 • Bolland, Gerardus Johannes Petrus Josephus (1854-1922)
  De teekenen des tijds. Academische les, den 28sten september 1921 te Leiden, en voorts te ’s Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam tot opening van colleges uitgesproken, Amsterdam (Versluys) 1940repr. B1-2287
 • Bolland, Gerardus Johannes Petrus Josephus (1854-1922)
  Wijsbegeerte van den godsdienst, bewerkt naar dictaten, geschriften en brieven van G.J.P.J. Bolland door G.W. Wolthuis, Leiden (A.H. Adriani) 1923 B1-2288 [De Reformatie 4 (1923v) 4,28 (26 oktober 1923)]
 • Bolman, Johan
  De edelsteenen uit den Bijbel gezien in het licht der hedendaagsche edelsteenkunde, met een voorw. van W.D. van Wijngaarden, Amsterdam (Paris) 1938 B1-187
 • Bon, Gustave le — (1841-1931)
  Psychologie des foules, Paris (Alcan) 192127 (Bibliothèque de philosophie contemporaine) B1-2289
 • Bonaparte, Marie (1882-1962)
  Der Fall Lefebvre. Zur Psychoanalyse einer Mörderin, Leipzig (Internationaler Psychoanalytischer Verlag) 1929 B1-2290
 • Bonaventura (ca1221-1274)
  Breviloquium. Itinerarium Mentis in Deum. De Reductione Artium ad Theologiam, uit: Opera omnia iussu et auctoritate Bernardini a Portu Romatini, edita studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Ad Claras Aquas (Quarrachi) prope Florentiam, Ex Typographia Collegii S. Bonaventura, 1882-1902. Vol. V: Opuscula varia theologica. B2-112
 • Bonaventura (ca1221-1274)
  Obras de San Buenaventura I-V, edicion bilinguee; ed. dirigado, anotada y con introd. por Leon Amoros . . . e.a.; prol. de Leon Villuendas Polo, Madrid, 1945-1948 (Biblioteca de autores cristianos) B2-111
 • Bonaventura (ca1221-1274)
  Philosophia S. Bonaventurae textibus ex eius operibus selectis illustrata, edidit Bernhardus Rosenmöller. Monasterii (Westfalorum), Aschendorff, 1933 (Opuscula et textus historiam Ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Ser. scholastica, fasc. 15) B2-113
 • Bonaventura (ca1221-1274)
  Quaestiones Disputatae de Scientia Christi, de Trinitate, de Consiliis Evangelicis, uit: Opera omnia iussu et auctoritate Bernardini a Portu Romatini, edita studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Ad Claras Aquas (Quarrachi) prope Florentiam, Ex Typographia Collegii S. Bonaventura, 1882-1902. Vol. V: Opuscula varia theologica. B2-114
 • Bondt, Aart de — (1901-1953)
  Dood en opstanding in het Oude Testament, Kampen (Kok) [1939] B1-188
 • Bondt, Aart de — (1901-1953)
  Paraphrase van het boek De Prediker, Franeker (Wever) [1940] (Paraphrase Heilige Schrift) B1-412
 • Bondt, Aart de — (1901-1953)
  De profeet Daniel, Kampen (Kok) [1951] (De Bijbel toegelicht voor het Nederlandse volk) B1-175
 • Bondt, Aart de — (1901-1953)
  De satan, Baarn (Bosch & Keuning) [1947] (Bibliotheek van boeken bij den Bijbel) B1-713
 • Bondt, Aart de — (1901-1953)
  Tekst en exegese van het Oude Testament, Kampen (Kok) 1950 (Inaugurele rede Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland Kampen) B1-189
 • Bondt, Aart de — (1901-1953)
  Troost en vrede, Kampen (Kok) 1950 B1-2045
 • Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
  Schöpfung und Fall, theologische Auslegung von Genesis 1 bis 3, München (Kaiser) 1933 B1-190
 • Bonnefoy, Jean-François
  Le Saint-Esprit et ses dons selon saint Bonaventure, Paris (Vrin) 1929 (Études de philosophie medievale 10) Bw 130 D 23
 • Bonnet, Gijsbert (1723-1805)
  Eerste antwoord aan P. van Hemert, op zyn brief over de Rede, en haar gezag in den Godsdienst, Utrecht, 1785 B2-22
 • Bonnet, Gijsbert (1723-1805)
  Verklaaring van den Brief aan de Hebreën I-X, Utrecht (W. van Yzerworst) 1796-1802 B1-191
 • Bonnet, Gijsbert (1723-1805)
  Verzameling van leerredenen I-IV, Utrecht (wed. J.J. van Poolsum en Abraham van Paddenburg) 1774-17922 B2-116
 • Bonsirven, Joseph-Paul (1880-1958)
  Exégèse rabbinique et exégèse paulinienne, Paris (Beauchesne) 1939 (Bibliothèque de théologie historique) Bw 132 E 13
 • Boodt, C.P.
  — (red.), De reformatie van het Calvinistisch denken, ’s-Gravenhage (De Bres) 1939 B1-2291
 • Booth, Edwin Prince (1898-1969)
  New Testament studies. Critical essays in New Testament interpretation, with special reference to the meaning and worth of Jesus, New York, (Abingdon-Cokesbury Press) [1942] B1-192
 • Bopp, Linus (1887-1971)
  Psycho-analyse en katholieke opvoedkunde; in het Nederlandsch bew. door Fern. van Goethem; met een voorwoord van A. Michotte, Leuven (De Vlaamsche Boekenhalle) 1924 [i.e. 1925] (Paedagogische studien 14) Bw 135 C 17
 • Born, Adrianus van den — (1904-1978)
  Ezechiël, de profeet van de Babylonische gevangenschap, Roermond [etc.] (Romen) [1934] (Bijbelsche monographieën) B1-382
 • Born, Evert Theunissen van den — (1900-1982)
  Van souvereine liefde, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1939] B1-2046
 • Born, Evert Theunissen van den — (1900-1982)
  De wijsheid van den Prediker, Kampen (Kok) [1939] B1-193
 • Bornemann, W.
  Unterricht im Christentum, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1891 B1-714
 • Bornhäuser, Karl (1868-1947)
  Jesus imperator mundi (Phil. 3, 17-21 und 2, 5-12). Vortrag vor den theologischen Fachschaften von Groningen, Kampen, Amsterdam (städt. Universitä), Utrecht und Leiden, Gütersloh (Bertelsmann) 1938 B1-194
 • Bos, Thomas (1846-1916)
  Genadeverbond en bondzegelen, Kampen (Kok) 1904 B1-715
 • Bos, Thomas (1846-1916)
  Rede en Toespraken bij de installatie van Ds. P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen, 1894 B1-1681
 • Bosch, Jan (1876-1957)
  Groen van Prinsterer en de kerkelijke strijd van heden, Kampen (Kok) 1936 B1-2695
 • Bosch, Jan (1876-1957)
  Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding, Kampen (Kok) 1933 B1-1638 [De Reformatie 14 (1931v) 31,242v (4 mei 1934)]
 • Bosch, Jan (1876-1957)
  Van dominees en gemeenten. Schetsen uit het kerkelijk leven, Kampen (Kok) 1920 B1-2047
 • Bosch, Johannes Willem van den —
  De ontwikkeling van Bucer’s praedestinatiegedachten voor het optreden van Calvijn (diss. VU), Harderwijk (Mooij) 1922
 • Boschma, Hilbrandt (1869-1954)
  Het vier professoren-boekje (over geloof en oorlog), Ruurlo („Licht en liefde”) 1931 B1-1488
 • Bosco, Giovanni (1815-1888)
  Theologia Spiritualis scholasticae et moralis. Tomvs Primvs [...] Ad mentem Doctoris Subtilis Ioannis Dvnx Scoti D. Augustino conformem. Antverpiae, Apud Michaelum Knobbaervm [...] 1686 Bw 134 A 10
 • Bosco, Giovanni (1815-1888)
  Theologia Sacramentalis scholasticae et moralis. Pars Secunda [...] Ad mentem Doctoris Subtilis Ioannis Dvns Scoti D. Augustino conformem. Lovanii, Typis Hieronymi Nempaei 1667 Bw 134 A 11
 • Bosco, Giovanni (1815-1888)
  Theologia Sacramentalis scholasticae et moralis. Pars Tertia [...] Ad mentem Doctoris Subtilis Ioannis Dvns Scoti D. Augustino conformem. Lovanii, Typis Hieronymi Nempaei 1670 (eerste veertig bladzijden zwaar beschadigd) Bw 134 A 12
 • Bosco, Giovanni (1815-1888)
  Theologia Sacramentalis scholasticae et moralis. Pars Quarta [...] Ad mentem Doctoris Subtilis Ioannis Dvns Scoti D. Augustino conformem. Lovanii, Typis Hieronymi Nempaei 1672 Bw 134 A 9
 • Bosizio, Athanasius
  Das Hexaemeron und die Geologie. Briefe über die Anwendung der geologischen Forschungen bei der Auslegung der heiligen Schöpfungsgeschichte Mainz (Kirchheim) 1865 B1-195
 • Boskamp, Adolf
  Godgeleerde stellingen welke ter gelegenheid van eenige onlangs ergens geresene geschillen . . . geplaatst zyn achter de sesde godgeleerde geschils-verhandeling over het Pascha . . . door . . . Bernhardinus de Moor . . . en onder desselfs voorzitting openbaar verdedigt door Adolphus Boskamp . . . 1751 s.l. By de voornaamste boekverkopers in de Nederlandsche steeden te bekomen, [ca. 1751] B2-410
 • Boskoop, Johannes (1714-1772)
  Eerste en laatste Utrechtsche kerk-rede, by gelegenheid van intrede tot en afscheid van de gemeinte Gods aldaar, beyde, in de Doms-kerk, uitgesproken door Johannes Boskoop . . . Te Utrecht, by J.H. Vonk van Lynden . . ., 1746 B2-257
 • Bosma, Menno John (1874-1912)
  Onderwijzing in de Gereformeerde Geloofsleer; eene bevattelijke verklaring van de voornaamste geloofswaarheden der Gereformeerde Kerken, Grand Rapids (Sevensma) [1910] B1-717
 • Bossaert, Fulgentius
  Principia Theologiae Moralis et Scholasticae. Revisa et animadversionibus recentiorum auctorum locupletata I-VI. Reimpressus secundum exemplar olim impressum, Silvae-Ducis, J.P. Hoffers et filii, 1815-1817 (I-V: Theologiae moralis; VI: Theologiae dogmaticae [Ws 5024]) B2-117
 • Bossuet, Jacques Bénigne (1627-1704)
  Doctrinae catholicae, de iis argumentis de quibus controversiae sunt, expositio, Bruxellis, 1684 B2-676
 • Both, Hendericus Leonardus (1884-1962)
  Arbeiders in zijn oogst. Een woord aan allen, die den naam van Jezus Christus aanroepen, in zonderheid tot mijn broeders in de gereformeerde kerken, Amsterdam (Paris) 1934 B1-1998 [De Reformatie 15 (1934v) 26,211 (29 maart 1935); De Reformatie 15 (1934v) 27,219 (5 april 1935)]
 • Bouché-Leclercq, Auguste (1842-1923)
  L’intolérance religieuse et la politique, Paris, 1924? (Bibliothèque de philosophie scientifique) B1-2661
 • Boudaan, Gualtherus (1637-1684)
  Leere der waarheid die na de godsaligheid is, in een natuurlijke order, en volgens d’openbaring der H. Schriften, t’samen gestelt. Derde druk. Amsteldam, by de wed. van Joh. van Someren, 1693 (twee delen in één band) B2-107
 • Boudaan, Gualtherus (1637-1684)
  Opstandinge der twee getuigen, of Herstellinge van waarheid en godsdienst binnen de stad Amsterdam in ’t jaar 1578. Amsteldam, by de wed. van Joh. van Someren, 1693 (in één band met vorige) B2-107
 • Boudaan, Gualtherus (1637-1684)
  Leere der waarheid die na de godsaligheid is, in een natuurlijke order, en volgens d’openbaring der H. Schriften, t’samen gestelt. Den vierden druk, van zijn ingeslopen druk-fouten gesuyvert. Te Utrecht, by Jacob van Poolsum, 1725 (drie delen in één band) B2-108
 • Bouillard, Henri (1908-?)
  Conversion et grâce chez S. Thomas d’Aquin. Étude historique, Paris (Aubier) 1944 (Théologie 1) Bw 133 B 13
 • Bouma, Cornelis (1884-1950)
  Geen algemeene verzoening, Kampen (Kok) 1928 B1-719 [De Reformatie 9 (1928v) 7,53v (16 november 1928)]
 • Bouma, Cornelis (1884-1950)
  Een kwestie van recht. Het meerderheidsrapport inzake het promotierecht aan de Theologische School te Kampen overwogen, Rotterdam (Kring van Voorstanders van het Promotierecht aan de Theologische School [Kampen (Kok)]) [1930] B1-1830
 • Bouma, Cornelis (1884-1950)
  De literarische vorm der evangeliën (diss. VU), Rotterdam (Libertas) 1921 B1-197
 • Bouma, Cornelis (1884-1950)
  De opstanding, Kampen (Kok) 1949 B1-718
 • Bouman, Hermannus (1789-1864)
  De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige eeuw en in den loop der tegenwoordige eeuw: gemengde historische herinneringen, Utrecht, 1862 B1-42
 • Bouman, Leendert (1869-1936)
  Biologie en psychopathologie, [1933] (Overdruk uit: Handelingen van het 24e Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden op 18, 19 en 20 april 1933 te Wageninen) B1-2293
 • Bouman, Leendert (1869-1936)
  De wetenschappelijke beoefening der psychiatrie, Kampen (Kok) 1907 (Inaugurele rede VU Amsterdam) B1-2292
 • Boursier, Laurent François (1679-1749)
  De l’action de Dieu sur les creatures. Traité dans lequel on prouve la prémotion physique par la raisonnement, et où l’on examine plusiers questions qui on rapport à la nature des esprits et à la grace. Imprimé a Lille, [s.n.] & se vend a Paris, chez Francois Babuty, 1713 (twee delen) B2-118
 • Bousset, Johann Franz Wilhelm (1865-1920)
  Die Religion des Judentums im Späthellenistischen Zeitalter, hrsg. von Hugo Greßmann, Tübingen (Mohr) 19263 (Handbuch zum Neuen Testament 21) B1-198
 • Bousset, Johann Franz Wilhelm (1865-1920)
  — und Wilhelm Heitmüller (Hrsgg.), Die Schriften des Neuen Testaments neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten [et al.], 4. Band: Das Johannes-Evangelium, die Johannes-Briefe und die Offenbarung des Johannes, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 19203 B1-478
 • Bouvier, Jean Baptiste (1783-1854)
  Institutiones theologicae ad usum seminariorum I-VI, Parisiis (Mequignon juniorum, nunc J. Leroux et Jouby) 18538 B1-720
 • Bouwman, Harm (1863-1933)
  Het ambt der diakenen, Kampen (Kok) 1907 B1-2048
 • Bouwman, Harm (1863-1933)
  Het Christelijk Leven Rede gehouden ter gelegenheid van het 26-jarig bestaan der S.S.R., 1 Februari 1912, s.l., s.n., 1912 B1-1489
 • Bouwman, Harm (1863-1933)
  De kerkelijke tucht naar Gereformeerd kerkrecht, Kampen (J.H. Kok) 1912 [K. Schilder 18 Dec. 1912] Ws 2762
 • Bouwman, Harm (1863-1933)
  Willem Teellinck en de practijk der godzaligheid, Kampen (Kok) 1928 B2-613
 • Bouyer, Louis (1913-?)
  L’incarnation et l’église-corps du Christ dans la théologie de saint Athanase, Paris (Cerf) 1943 (Unam Sanctam 11) Bw 133 B 11
 • Boven, Adriaan van — (= Wolter van der Kamp, 191X-1998)
  Heilige gezangen in het Nederlands berijmd, Kampen (Kok) 1951 B1-2176
 • Boven, Adriaan van — (= Wolter van der Kamp, 191X-1998)
  XV Psalmen in het Nederlands berijmd, Kampen (Kok) 1951 B1-2177
 • Bovet, Theodore (1900-?)
  Christen zijn in deze wereld, Nederlandse vertaling van A. Hijmans, ’s-Gravenhage (Boekencentrum) 1950 B1-1490
 • Bovon, Jules (1852-1904)
  Dogmatique chrétienne I-II, Lausanne (Bridel) 1895-1896 (Étude sur l’oeuvre de la redemption 2) B1-721 / Ws 2811-12
 • Bowen, Francis (1811-1890)
  Modern philosophy from Descartes to Schopenhauer and Hartmann, New York, 18896 B1-2294
 • Boxhorn, Marcus Zuerius van — (1612-1653)
  Disquisitiones politicae. Id est, Sexaginta casus politici ex omni historia selecti . . . Hagae-Comitis, ap. J. Verhoeve, 1650 (Lugduni Batav., typ. P. de Croy) B2-228
 • Boyle, Samuel E.
  —, ed., The Church in Red China leans to one side. A documented study of the influence of Communism on the Protestant churches in China, Kowloon, Hong Kong (S.E. Boyle) 1950 B1-1917
 • Brahé, Jan Jacob (1726-1776)
  Aanmerkingen over de Vyf Walchersche Artikelen, welke beneffens de gewoone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, Middelburg, by A.L. en M.H. Callenfels, 1758 B2-172
 • Brahé, Jan Jacob (1726-1776)
  Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, [Opnieuw uitgegeven door G.H. Kersten], Rotterdam (De Banier) 1937 eigendom H.J. Boiten
 • Brahé, Jan Jacob (1726-1776)
  Godgeleerde stellingen over de leer der regtvaardigmaking des zondaars voor God, uitgegeven en met eene voorrede voorzien door A. Capadose, Amsterdam (Den Ouden) 1833 B2-120
 • Brahé, Jan Jacob (1726-1776)
  Godgeleerde stellingen over de leer der regtvaardigmaking des zondaars voor God, Rotterdam (?) s.a. B1-722
 • Brakel, Wilhelmus a — (1635-1711)
  De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine koninck over sijne kercke uytgeroepen, Amsterdam, by Joh. Boekholt, 1688 B2-121
 • Brakel, Wilhelmus a — (1635-1711)
  Leere en leydinge der Labadisten, ontdeckt en wederleyt in een antwoort op P. Yvons Examens over onse Trouwhertige waerschouwinge, Te Rotterdam, by Reinier van Doesburgh . . ., 1685 Bw 130 F 9,1
 • Brakonier, Abraham Josua (1670-1736)
  — e.a., Redenen, waarom vyf Gereformeerde predikanten, volgens hun gemoed, in het bekende doop-formulier by het doopen van jonge kinderen, niet kunnen leezen deeze woorden: Of gy niet bekent datze in Christus geheiligt zyn. Overgegeeven aan het Hoog Eerw. Synode, gehouden binnen Utrecht den 7. September, en volgende dagen, 1728, Te Utrecht [s.n.], [1728] (Ondertekend door: Abraham Josua Brakonier, Aegidius van de Putt, Johan Reynier Kelderman, Johannes Vos en G. van Schuylenborg) Bw 130 F 10,1
 • Brand, Hendrik (▒1555-1627)
  Cort ende vvaerachtich verhael van een seker ghespreck, gehouden in Colijns-Plaete, den 5 November 1606, tusschen eenige dienaers der Gereformeerder Kercken, ende eenige Wederdoopers. Hier is noch by gevoecht een copye van een gheschrift by de Wederdooperen over desen handel wt-ghegheven, met een corte verantwoordinghe daer op, Tot Middelburch, by Symon Moulert, voor Christoffel Doll, 1607 Bw 133 G 11,3
 • Brandes, Georg Morris Cohen (1842-1927)
  Die Jesus-Sage [Autorisierte Uebersetzung von Erwin Magnus], Berlin (Reiss) 1925 B1-199
 • Brandsma, Anno Sjoerd Titus (1881-1942)
  — e.a., Geert Groote’s geboortedag te Deventer herdacht, 16 October 1940, uitgegeven door het Comité voor de Herdenking van Geert Groote’s Geboortedag te Deventer, Deventer (Kluwer) 1940 (G.G.G. 608) B1-1746
 • Brandt, Caspar (1653-1696)
  Historia vitae Jacobi Arminii . . . auctore Caspare Brantio . . . Accedunt H. Grotii, & Dom. Baudii in Arminii obitum Epicedia. Amstelodami, ex officina Martini Schagenii, 1724 B2-29
 • Brandt, Johannes (1660-1708)
  Paulus leven, of XXVII predikaatsien over ’t voornaamste werk van zyn apostelschap, uitgesproken in de Remonstrantsche Kerke van ’s Gravenhage. De twede druk, nader overzien en op verscheide plaatsen verbetert. In ’s Gravenhage, by Daniel Gezelle, 1696 B2-122
 • Braun, Wilhelm
  Bibelführer: ein Nachschlagebuch fuer gebildete Bibelleser zum Verständnis der Heiligen Schrift, [mit einem Geleitw. von Hofprediger D. Döhring], Berlin (Trowitzsch & Sohn) 1922 B1-200
 • Braunius, Johannes (1628-1708)
  Commentarius in epistolam ad Hebraeos, Amstaelodami (Boom) 1705 B2-123
 • Braunius, Johannes (1628-1708)
  Johannis Braunii, Palatini S.S. Theologiae doctoris, ejusdemque ut et Hebraeae linguae, in Academia Groningae et Omlandiae professoris Selecta sacra, libri quinque. Cum indicibus locupletissimis, et tabulis aeneis elegantissimis, Amstelaedami, apud Henricum Wetstenium, 1700 Bw 133 E 9
 • Braunman, Simon
  Tractatus theologici tum praxi, tum speculationi accommodati I-VIII, Lovanii (prope Academiam), Typis Martini van Overbeke, approb. 1750-1752 (acht delen in zes banden) B2-124
 • Brederveld, J.
  De leer der zielsvermogens, met een voorwoord van T. Hoekstra, Kampen (Kok) [1924] B1-2295
 • Breen, Quirinus (1896-?)
  John Calvin. A study in French humanism, with a foreword by John T. McNeill (diss. Chicago), Grand Rapids (Archon Books) 1931 B1-765
 • Breen, Daniel de — (1594-1664)
  Daniel van Breens Verklaring over het boek des H. Jobs, en der Openbaaring des apostels Johannes. Door Frans Kuyper uyt het Latijn vertaalt, en door den autheur, en overzetter overgezien, en wel het darde deel grooter als in het Latijn gemaakt. Nooit voor deezen in het Neederduyts gedrukt. Mitsgaders des zelfs boek van het Triumferend ryk onzes Zaligmakers Jesus Christus den tweeden druk. Door den autheur verbetert, in eenige plaatzen verandert, en met aanteykeningen . . . verrijkt. Noch zijn hier by gevoegt twee registers . . . Voor all het welk gestelt is, F.K. Korte inleyding tot het verstand der H. Schriftuur, door D.v.Breen overgezien . . . . t’Amsterdam, Voor Frans Kuyper . . ., 1666 Bw 134 F 10,1
 • Bremond, André S.J.
  Rationalisme et Religion, Paris (Beauchesne) 1935 (Archives de philosophie, Vol. 11, Cahier 4) Bw 135 B 33
 • Brengle, Samuel Logan
  De Heilige Geest en ons leven, vertaling en aanteekeningen van Nellie van Kol; woord ter inleiding door J.H. Gunning J.Hz., Zwolle (?) [1932] B1-723
 • Brenz, Johannes (1499-1570)
  Türcken Buechlein. Wie sich Prediger vnd Leien halten sollen, so der Türck das Deudsche Land vberfallen würde. Christliche vnd nottürfftige vnterrichtung, Wittemberg [s.n.], 1537 (Gedruckt zu Wittemberg, durch Georgen Rhaw) Bw br 1537 [cf. De Reformatie 26,19]
 • Bretschneider, Karl Gottlieb (1776-1848)
  Handbuch der Dogmatik der Evangelisch-Lutherischen Kirche, oder Versuch einer beurtheilenden Darstellung der Grundsätze, welche diese Kirche in ihren symbolischen Schriften über die Christliche Glaubenslehre ausgesprochen hat, mit vergleichung der Glaubenslehre in den Bekenntniszschriften der reformirten Kirche I, Leipzig (Barth) 18283 B1-725
 • Bretschneider, Karl Gottlieb (1776-1848)
  De kerkhervorming in Duitschland naar haren aard en hare waarde geschiedkundig geschetst, vrij naar het Hoogduitsch, Utrecht (Van Dorp & Heringa) 1844 B1-1688
 • Bretschneider, Karl Gottlieb (1776-1848)
  Systematische Entwicklung aller in der Dogmatik vorkommenden Begriffe nach den symbolischen Schriften der evangelisch-lutherischen Kirche und den wichtigsten dogmatischen Lehrbüchern ihrer Theologen, nebst der Literatur, vorzüglich der neuern, über alle Theile der Dogmatik, Leipzig (Verlag von Johann Ambrosius Barth) 18253 B1-724
 • Brett, Thomas
  Verhandeling over de oude overzettingen van den Bijbel, aantoonende waarom de Engelsche (alsmede de Nederduitsche en alle andere laatere vertaalingen) zo veel van dezelve verschillen, mitsgaders het uitmuntend gebruik dat men daarvan maken kan, om de rechte zin, der Heilige Schrift, in duistere plaatzen te ontdekken, in een brief aan een vriend, ’s-Gravenhage, 1763 B2-129
 • Bridet, P.
  La philosophie protestante de la religion d’après E. Brunner, Lausanne (?) 1930 B1-735
 • Briey, Renaud de —
  La conception catholique de l’état; préface du Comte de Broqueville et de Henri Jaspar, Paris (Bloud & Gay) [1938] Bw 133 B 26
 • Brigelius, Johannes
  Apophoreta seu conciones problematicae super Evangelia per annum cum paradoxis et baculo graviter ferienti impios ad paenitendum. Moguntiae, typis Nicolai Heyll, [1647] (vier delen in één band) B2-132
 • Brillenburg Wurth, Gerrit (1898-1963)
  De bergrede en onze tijd, Kampen (Kok) 1933 B1-1491
 • Brillenburg Wurth, Gerrit (1898-1963)
  De christelijke vrijheid, Kampen (Kok) 1934 B1-1493
 • Brillenburg Wurth, Gerrit (1898-1963)
  Het christendom en de hedendaagsche moraal, Kampen (Kok) 1931 (Referaat gehouden op het 14e congres van de calvinistische studentenbeweging) B1-1492
 • Brillenburg Wurth, Gerrit (1898-1963)
  De evangelisatie in verband met de politieke en sociale ontwikkeling van ons volk, Kampen (Kok) 1946 (Evangelie en Wereld 1) B1-2049
 • Brillenburg Wurth, Gerrit (1898-1963)
  — en G.A. Lindeboom, Geloofs- en gebedsgenezing, Rotterdam (Donner) 1937 (Geschriften en referaten 6/7) B1-1967
 • Brillenburg Wurth, Gerrit (1898-1963)
  J.H. Scholten als systematisch theoloog (diss. VU), [’s-Gravenhage (Van Haeringen)] 1927 B1-1316
 • Brillenburg Wurth, Gerrit (1898-1963)
  — en J. Overduin, Suggestie en religie, Kampen (Kok) 1950 B1-2296
 • Brillenburg Wurth, Gerrit (1898-1963)
  De theologie van Gustav Aulén, Kampen (Kok) 1931 (Referaat gehouden op de twintigste algemeene vergadering der Vereeniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland) B1-589
 • Brinck, Henricus (1645-1723)
  Toet-steen der waarheid en der dwalingen, ofte klaare en beknopte verhandelinge, van de Cocceaansche en Cartesiaansche verschillen . . ., t’Amsterdam, by Gerardus Borstius . . ., 1685 Bw 133 H 21
 • Broek, Arnoldus Johannes Petrus van den — (1877-?)
  De dageraad der menschheid, Utrecht (Oosthoek) 1947 B1-2297
 • Broek, W.M. van den —
  Fiat lux! Inlichtingen voor candidaat-vrijmetselaren, Utrecht (Bruna) 1914 B1-2026
 • Broek Roelofs, Olchert Cornelis (1910-?)
  Wilhelmus Baudartius (diss. VU), Kampen (Kok) 1947 B1-1674
 • Broekhuizen, R.
  De centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde kerken in Nederland in haar ontstaan en ontwikkeling geschetst bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, Kampen (Kok) 1913 B1-2050
 • Broes, Petrus (1726-1797)
  De peinzende Kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid I-IV, Amsterdam, Petrus Schouten, en Johannes Wessing 1783-1785 B2-133
 • Brom, Gerard Bartel (1882-1959)
  Gesprek over de eenheid van de kerk, proloog van G. Kreling, Amsterdam (Urbi et Orbi) 1946 B1-726
 • Brom, Gerard Bartel (1882-1959)
  Katholiek. Een schets, Roermond (Romen) 1930 2 B1-727 [De Reformatie 6 (1925v) 17,129 (22 januari 1926)]
 • Brom, Gerard Bartel (1882-1959)
  De omkeer in ’t studentenleven, Delft (Universiteits-Boekencentrale) 1923 B1-43 [De Reformatie 4 (1923v) 3,20 (19 oktober 1923)]
 • Brom, Gerard Bartel (1882-1959)
  Romantiek en katholicisme in Nederland I-II, Groningen-Den Haag (J.B. Wolters) 1926 Bw 131 D 17-18 [De Reformatie 7 (1926v) 12,93v (17 december 1926)]
 • Brongersma, Edward (1911-1998)
  Katholicisme en rationele staats- en maatschappijleer, Utrecht (Het Spectrum) 1948 B1-2662
 • Bronkema, Ralph
  The essence of Puritanism (diss. VU), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1929 B1-728 [De Reformatie 9 (1928v) 33,259 (17 mei 1929)]
 • Brouwer, Anneus Marinus (1875-1948)
  De kerkorganisatie der eerste eeuw en wij, Baarn (Bosch & Keuning) [1937] (Libellen-serie, nr. 199, 200, 201) B1-1877
 • Brouwer, Anneus Marinus (1875-1948)
  De moderne richting. Eene historisch-dogmatische studie, Nijmegen (Ten Hoet) [1912] B1-729
 • Brouwer, Cornelis (1911-?)
  Wachter en herder, een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9 (diss. Utrecht), Wageningen (Veenman) 1949 B1-201
 • Brouwer, Luitzen Egbertus Jan (1881-1966)
  — e.a., De uitdrukkingswijze der wetenschap. Kennistheoretische openbare voordrachten gehouden aan de Universiteit van Amsterdam gedurende de kursus 1932-1933, Groningen (Noordhoff) 1933 B1-2612
 • Brouwer, Klaas Johan (1887-1964)
  Zending in een gistende wereld, met medewerking van J.H. Bavinck, Amsterdam (Ruys) 1951 B1-1919
 • Brown, John (1784-1858)
  An exposition of our Lord’s intercessory prayer, with a discourse on the relation of our Lord’s intercession to the conversion of the world, Edinburgh (Oliphant) 1850 B1-730
 • Brown, Willard Dayton (1874-?)
  A history of the Reformed church in America, New York (Board of Publication and Bible School Work) [1928] B1-1689
 • Bruce, Alexander Balmain (1831-1899)
  The humiliation of Christ in its physical, ethical, and official aspects, New York (?) 18922 B1-732
 • Bruce, Alexander Balmain (1831-1899)
  The miraculous element in the Gospels. A course of lectures on the „Ely Foundation”, delivered in Union Theological Seminary, New York (Hodder & Stoughton) 1886? B1-731
 • Bruce, Alexander Balmain (1831-1899)
  The training of the twelve or, Passages out of the Gospels, exhibiting the twelve disciples of Jesus under discipline for the apostleship, New York (?) 18914 B1-202
 • Bruder, Carolus Hermannus (Karl Hermann) (1812-1892)
  Concordantiae omnium vocum Novi Testamenti Graeci, primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis, rationes emendatae auctae melioro ordine dispositae cura Caroli Hermanni Bruder. Lipsiae, Tauchnitius, 1853 B1-203
 • Brugge, Franciscus Lucas van —
  Commentarius in sacro-sancta quatuor Iesu Christi euangelia, ut et reliqua, majorem ad S. Scripturae lucem, opuscula omnia, auctore . . . Francisco Luca Brugensi . . . Editio altera . . . cura et studio G.V.V. Antverpiae, typis Christiani Vermey, 1712 (vijf delen in drie banden) B2-135
 • Brugmans, H.J.F.W.
  Psychologische methoden en begrippen, Haarlem (Bohn) 19483 (Volksuniversiteitsbibliotheek 17) B1-2298
 • Bruijel, F.J.
  Tijden en jaren, het natuurjaar in de bijbel, Baarn (Bosch & Keuning) [1948] (Bibliotheek van boeken bij de Bijbel) B1-205
 • Bruining, Albert (1846-1919)
  Verzamelde studiën I-III, [uitgeg. door Nicolette Adriana Bruining], Groningen (Noordhoff) 1923 B1-733
 • Bruins, Jan Willem (1904-?)
  Huwelijkskeus en nageslacht, met een voorwoord van M.J. Sirks, Zutphen (Thieme) 1949 B1-1494
 • Bruins Slot, Jan Albertus Hendrik Johan Sieuwert (1906-1972)
  Groen van Prinsterer bij het herstel der hiërarchie in de Roomsch-Katholieke kerk in Nederland (diss. VU), Amsterdam (Bakker) 1931 B1-2696
 • Bruning, Henricus Josephus (1900-1983)
  Verworpen christendom, Amsterdam (Meulenhoff) 1938 B1-734
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Eglise et révélation, Lausanne (?) 1930 B1-735
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Das Einmalige und der Existenzcharakter (overdruk) B1-736
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Ich glaube an den lebendigen Gott. Predigten über das alt-christliche Glaubenbekenntnis, Zürich (Zwingli-Verlag) [1945] (Zwingli-Buecherei 12) B1-739
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Die Kirchen, die Gruppenbewegung und die Kriche Jesu Christi, Berlin (Furche-Verlag) 1936 B1-1999
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  De kerken, de groepbeweging en de kerk van Jezus Christus, vert. [uit het Duitsch] door G.J.H. Gijmink, Amsterdam (Ten Have) 1937 B1-2000
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Die Lehre vom Heiligen Geiste, Zürich (Zwingli) 1945 (Kirchliche Zeitfragen Heft 15) B1-740
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Die Mystik und das Wort. Der Gegensatz zwischen moderner Religionsauffassung und christlichem Glauben dargestellt an der Theologie Schleiermachers, Tübingen (Mohr) 1924 B1-741
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Natur und Gnade. Zum Gespräch mit Karl Barth, Tübingen (Mohr) 1934 B1-623
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Ons geloof, vertaling van E. Franken-Liefrinck, Amsterdam (Ten Have) 1935 B1-738
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Philosophie und Offenbarung, Tübingen (J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)) 1925 B1-742
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Religionsphilosophie evangelischer Theologie, München (Oldenbourg) 1927 (Sonderausgabe aus dem Handbuch der Philosophie) B1-743
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Der Staat als Problem der Kirche, Bern/Leipzig (Gotthelf) [1933] B1-744
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Unser Glaube. Eine christliche Unterweisung, Zürich (Zwingli-Verlag) 1947 (Zwingli-Bücherei 5) B1-737
 • Brunner, Heinrich Emil (1889-1966)
  Das Wort Gottes und der moderne Mensch, Zürich (Zwingli-Verlag) [1947] (Zwingli-Bücherei 49) B1-745
 • Brunner, Peter (1900-?)
  Vom Glauben bei Calvin. Dargestellt auf Grund der Institutio, des Catechismus Genevensis und unter Heranziehung exegetischer und homiletischer Schriften, Tübingen (Mohr) 1925 B1-766
 • Brunner, Robert
  Schleiermachers Lehre vom Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit, mit besonderer Berücksichtigung seiner theologischen Methode, Bern (Haupt) 1931 B1-1308
 • Bruno, Giordano (1548-1600)
  Heroische Leidenschaften und individuelles Leben [übersetzung aus dem Italianischen]. Eine Auswahl und Interpretation von Ernesto Grassi, Bern (Francke) 1947 (Sammlung Ueberlieferung und Auftrag. Reihe Probleme und Hinweise 4) Bw 131 F 11
 • Brunschvicg, Léon (1869-1944)
  Sur l’idée du philosophie, Paris (?) 1933 B1-2299
 • Brussaard, Johannes Cornelis (1884-1963)
  De Heilige Geest en de genademiddelen, Kampen (Kok) 1945 B1-749
 • Buber, Martin (1878-1965)
  Ich und Du, Berlin (Schocken) z.j. [K.S. 20 juni ’34] Bw 132 F 24
 • Buber, Martin (1878-1965)
  Der große Maggid und seine Nachfolge, Berlin (?) 1937 B1-1606
 • Buc (Bucanus), Guillaume du — (?-1603)
  Christelicke Institutie ofte Grondige verklaringe van de gemeene plaetsen der Christelicker Religie, uyt den Woorde Godts, en het rechtsinnigh gevoelen van de voornaemste Leeraren der H. Godt-geleertheyt. T’samen gestelt door vragen ende antwoorden . . . Alles getrouwelick uyt het Latijn in de Nederlandsche tale overgeset door Philippum Rulaeum . . . Waer by op nieuws gevoeght is, het Kort begrijp van de Christelicke Godt-geleertheydt, in’t Latijn beschreven door . . . Ioannes Wollebius . . . Vertaelt door . . . W.L. . In desen vierden druck zijn dese twee Tractaten de aengetogene Schriftuyr-plaetsen getrouwelick, nae de Nieuwe Oversettinge des Bybels, gestelt. T’Amsteldam, By Joannes van Ravesteyn, . . ., 1651 B2-136
 • Budde(us), Johann Franz (1667-1729)
  Io. Francisci Bvddei . . . Institvtiones theologiae dogmaticae variis observationibvs illvstratae I-II, Lipsiae, ex officina Thomae Fritschii, 1724 (in één band) Bw 133 D 6
 • Budde(us), Johann Franz (1667-1729)
  Io. Francisci Bvddei . . . Institvtiones theologiae moralis variis observationibvs illustratae, Lipsiae, apvd haeredes Thomae Fritsch, 1727 Bw 133 D 7
 • Budde(us), Johann Franz (1667-1729)
  Isagoge historico-theologica ad theologiam universam singulasque eius partes, novis supplementis auctior. Lipsiae [s.n.], 1730 (twee delen) B2-138
 • Budde(us), Johann Franz (1667-1729)
  Theses theologicae de atheismo et superstitione, variis observationibus illustratae, suas quoque observationes et dissertationem contra atheos adjecit Hadr. Buurt. Trajecti ad Rhen, 1737 B2-137
 • Budde, Karl Ferdinand Reinhardt (1850-1935)
  Die schönsten Psalmen, [in Versmaß] übertr. und erläutert, Leipzig (Amelang) 1915 B1-206
 • Büchner, Ludwig Friedrich Karl Christian (1824-1899)
  Kraft und Stoff oder Grundzüge der natürlichen Weltordnung, nebst einer darauf gebauten Moral oder Sittenlehre. In allgemein verständlicher Darstellung, Leipzig (Thomas) 188816 B1-2300
 • Büchner, Ludwig Friedrich Karl Christian (1824-1899)
  De mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst, of: van waar komen wij? wie zijn wij? waar gaan wij heen?, uit het Hoogduits [door R.E. de Haan], Nijmegen (Blomhert & Timmerman) 18812 B1-2301
 • Bühler, Paul Theophil
  Die Anfechtung bei Martin Luther, mit Vorwort von Fritz Blanke (diss. Zürich), Zürich (Zwingli) [1942] (Theologische Dissertationen 3) B1-750
 • Bünting, Heinrich (1545-1606)
  Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het reysboeck der heyligher Schrift. In’t Hooghduyts beschreven door . . . Hendrick Buntingh, . . . In onse Nederduytsche tale overgheset door N.N. doch op nieus over-ghesien, verb. en verm. door Matthiam Hazard, . . . t’Amsterdam : gedr. by Theunis Jacobsz., 1642 (drie delen in één band) (Na deel I volgt, met afz. titelbl., pag. en sign.: Een besonder tractaet . . . van de munte ende ghewichte der heyligher Schrifturen . . . door Henricus Bunting) B2-142
 • Buffinga, Nicolaas (1887-1954)
  — e.a., Beproeft de geesten. Hedendaagsche stroomingen op religieus gebied, Amsterdam (Holland) [1939]2 B1-1968
 • Buffinga, Nicolaas (1887-1954)
  — (red.), Jezus Christus en het menschenleven, Amsterdam (Holland) [1938]2 B1-2052
 • Buffinga, Nicolaas (1887-1954)
  Het Nieuwe Testament in de loop der eeuwen, met een woord ter aanbeveling van F.W. Grosheide, Amsterdam (Holland) [1938] B1-207
 • Buffinga, Nicolaas (1887-1954)
  — red., Op occult gebied. Beschouwingen over hedendaagsche occulte stroomingen, ’s-Gravenhage (Guido de Bres) 1940 B1-1969
 • Buffinga, Nicolaas (1887-1954)
  Twijfelzucht en twijfelzege, Terneuzen (Littooij) [1939] B1-2051
 • Buijs-Kleijn, E.M.F.
  De vrijheid der christenvrouw in en buiten huwelijk, Zeist (De Protestantsche Vrouw) [ca. 1920] B1-1498
 • Buisman, Johan Frederik (jr.)
  De beteekenis van onze opstand tegen Spanje, ’s-Gravenhage (Willem de Zwijger Stichting) [ca. 1945] (Reformatorische stemmen) B1-1691
 • Bulgakov, Sergej Nikolaevic (1871-1944)
  Du Verbe incarné (Agnus Dei), traduit du russe par Constantin Andronikof, Paris (Aubier) [1943] (La sagesse divine et la théanthropie) (Les religions 1) Bw 134 D 13
 • Bullinger, Johann Heinrich (1504-1575)
  Het eenige en eeuwige Testament of Verbond Gods: het oude geloof, uit de Oud-Zürichsche (Duitsche) taal overgezet en van eene inleiding voorzien door H.A.J. Lütge en G. Oorthuys, Groningen (J.B. Wolters) 1923 B2-140
 • Bullinger, Johann Heinrich (1504-1575)
  In posteriorem D. Pavli ad Corinthios Epistolam Heinrychi Bullingeri commentarius, Tiguri, apud Christophorum Froscho., 1535 Bw 133 H 4
 • Bullinger, Johann Heinrich (1504-1575)
  In D. Apostoli Pavli ad Galatas, Ephesios, Philippen. et Colossen. epistolas Heinrychi Bullingeri commentarij, Tigvri, apvd Christophorum Froschouerum, 1535 Bw 133 H 4
 • Bullinger, Johann Heinrich (1504-1575)
  De Openbaringhe Jesu Christi. Ten eersten door den H. Engel Gods, Johanni den H. Apostel ende Evangelist geopenbaert, ende van hem gesien ende bechreven, maer nu met CI. predicatien verclaert; eerstmael in Latijn uutghegaen, ende nu in Neder-duytsch ghetrouwelick overgheset. Hier is oock by gevoecht Een seer schoon troostelick boeck vande vervolghinghe der Heyliger Christelicker Kercke beschreven door den selven Heinrychum Bullingerum . . . op het eenvoudichste in onse Nederduytsche sprake overgheset. Dordrecht, by Jan Canin, 1581-1582 B2-139
 • Bult, Koert Jabob
  — e.a., Huwelijk en geboortebeperking. Drie rapporten aan de Classis ’s-Gravenhage van de Gereformeerde Kerken met de aangenomen conclusies inzake de Neo-Malthusiaansche propaganda, [door K.J. Bult, S.O. Los en A. van der Spek], Delft (Meinema) 1935 B1-1537
 • Bult, Koert Jabob
  Sexueele vraagstukken, s.l., s.n., 1926 B1-1495
 • Bultema, Herman (1884-1952)
  13 brochures over dogmatische punten B1-753
 • Bultema, Herman (1884-1952)
  „Maranatha”, eene studie over de onvervulde profetie, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans-Sevensma) [1917] B1-209
 • Bultema, Herman (1884-1952)
  Practische commentaar op Jesaja I-II, Muskegon, Mich. (Bereer Publ. Comm.) 1923 B1-208
 • Bultema, Herman (1884-1952)
  De twee gewraakte punten gewraakt en toch bijbelsch, Muskegon, Mich. (Bereer) [1918] B1-752
 • Bultema, Herman (1884-1952)
  De typologie der Schrift, Muskegon, Mich. (Bereer Publ. Comm.) [1925] Bw 135 B 7 / B1-210
 • Bultema, Herman (1884-1952)
  Verklaring van de Openbaring, Muskegon, Mich. (Bereer Publ. Comm.) [1921] B1-211
 • Bultema, Herman (1884-1952)
  Het wettig gebruik der wet, Muskegon, Mich. (Bereer) [1922] B1-751
 • Bultema, Herman (1884-1952)
  Zacharia. Beknopte verklaring, Muskegon, Mich. (Bereer Publ. Comm.) z.j. B1-212
 • Burdach, Konrad (1859-1936)
  Die seelischen und geistigen Quellen der Renaissancebewegung, overdruk uit: ? B1-2302
 • Burger, Ewald
  Der lebendige Christus. Die theologische Bedeutung der Auferstehung und Erhöhung Christi, Stuttgart (?) 1933 (Tübinger Studien zur systematischen Theologie 2) B1-754
 • Burggraaff, Winfield J.
  The rise and development of liberal theology in America (diss. VU), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) / New York (The Board of Publication and Bible-School Work of the Reformed Church in America) 1928 B1-755
 • Buri, Fritz (1907-?)
  Die Bedeutung der neutestamentlichen Eschatologie für die neuere protestantische Theologie. Ein Versuch zur Klärung des Problems der Eschatologie und zu einem neuen Verständnis ihres eigentlichen Anliegens (diss. Bern 1934), Zürich (Niehans) [1935] Bw 132 E 5
 • Burman, Franciscus (1628-1679)
  Francisci Burmanni Exercitationum academicarum pars prior/posterior, cum indicibus necessariis ac copiosissimis, Roterodami, apud Regnerum a Doesburgh, 1688 Bw 133 E 18
 • Burman, Franciscus (1628-1679)
  Gewichtige verhandelingen over de voor-verordineering en zonderling de verkiezing, de goddelijke verwerping en de dwalingen omtrent de voor-verordineering, getrokken uit het werk getiteld „Kort begrip der heilige godgeleerdheid” en inzonderheid van de huishouding der verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereld door Franciscus Burmannus; vert. [uit het Latijn] door Dirk Smout; met een voorrede van P. van Dijke, Herdruk Nieuw-Beijerland (Van den Tol) 1933 Bw 134 E 27
 • Burman, Franciscus (1628-1679)
  Synopsis theologiae, et speciatim oeconomiae foederum Dei, ad initio saeculorum, usque ad consummationem eorum I-II. Ed. ult. indicibus . . . exornata. Franequerae (L. Strick) 1699 B2-144
 • Burman, Franciscus (1628-1679)
  Synopsis, dat is kort begryp der heilige godgeleertheid, en voornamelijk van de huishouding der verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereld I-II, vert. door Dirk Smout. Te Utrecht. Gedrukt by Francois Halma; Willem vande Water . ., 1697 B2-145
 • Burman, Franciscus (1628-1679)
  De wet ende het getuigenisse, ofte Uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden, ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis, tot grondige openinge soo van het geheele Jodendom als Christendom ende schriftmatige vergelijkinge van die beide, 2e druk, grooteliks verm. ende verb. Amsterdam (Cornelis Jacobsz. Noenaart) 1680 (twee delen in één band) B2-146
 • Burman, Franciscus (1628-1679)
  De wet ende het getuigenisse, ofte Uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des wets, ofte der boeken Mosis, tot grondige openinge, soo van het geheele Jodendom, als Christendom, ende schriftmatige vergelijkinge van die beide, 2e druk, grooteliks verm. ende verb. [herdruk], Tot Utrecht, by Cornelis Jacobz. Noenaart, 1693 (twee delen) B2-147
 • Burman, Petrus (1668-1741)
  Sylloges epistolarum a viris illustribus scriptarum I-II, [Leidae, apud Samuelem Luchtmans, 1724-1725] (Uitgegeven door Petrus Burman) Bw 133 B 2-3
 • Burnet, Gilbert (1643-1715)
  De godgeleertheit, begrepen in een verklaringe der XXXIX artikelen, behelzende de Geloofsbelydenisse der Engelsche kerke, uit het Engelsch vertaalt. Amsterdam, 1732 B2-148
 • Burnet, Thomas (1635?-1715)
  De statu mortuorum et resurgentium tractatus, adjicitur appendix de futura Judaeorum restauratione, nunc primum evulggata. Accedunt ejusdem epistolae duae de archaeologiis philosophicis, London, 1723 B2-149
 • Busch, Joseph Francis (1866-?)
  Bergson of betoomd élan als rhythme der schepping, Amsterdam (Becht) [1939] (Athenaeum-bibliotheek) B1-2273
 • Busenbaum, Hermann S.J. (1600-1668)
  Medulla theologiae moralis facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae, ex variis probatisque auctoribus concinnata a Hermanno Busenbaum. Lugduni, sumptibus A. Demen, 1681 B2-150
 • Bushnell, Horace (1802-1876)
  Nature and the supernatural, as together constituting the one system of God, London (?) 1867 B1-756
 • Buskes, Johannes Jacobus (1899-1980)
  Het evangelie in de wereld van heden, Amsterdam (Paris) 1936 B1-2053
 • Bussy, Izaak Jan de — (1846-1920)
  Over de waarde en den inhoud van godsdienstige voorstellingen. Beschouwingen naar aanleiding en ter beoordeeling van de jongste geschriften der „ethische” richting, Amsterdam (De Bussy) 1880 B1-757
 • Bussy, Izaak Jan de — (1846-1920)
  De maatstaf van het zedelijk oordeel,en het voorwerp van het godsdienstig geloof. Beschouwingen naar aanleiding van L.W.E. Rauwenhoff, Wijsbegeerte van den godsdienst, Amsterdam (De Bussy) 1889 B1-1496
 • Buurt, Adriaan (1711-1781)
  Kort begrip der Beschouwende Godgeleerdheid van Adriaan Buurt . . ., in vragen en antwoorden opgesteld door deszelfs huisvrouw Josina Carolina van Lynden, Amsterdam (Allart) 17802 B2-151
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Johannis Buxtorfi De abbreviaturis Hebraicis liber novus et copiosus, cui accesserunt Operis Talmudici brevis recensio, cum ejusdem librorum et capitum indice. Item Bibliotheca rabbinica nova, cum appendice, ordine alphabetico disposita. Editione hac ultima. Omnia castigatiora et locupletiora, Franequerae, apud Jacobum Horreum, 1696 Bw 133 H 19
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Johannis Buxtorfi . . . Anticritica: seu vindiciae veritatis Hebraicae: adversus Lud. Cappelli Criticam quam vocat sacram ejusque defensionem . . . Basileae, sumptibus haeredum Ludovici Regis, 1653 B2-152
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Johannis Buxtorfi fil. S.S. Theol. et ling. Hebr. prof. Dissertatio de sponsalibus et divortiis, cui accessit Isaaci Abarbenelis diatriba de excidii poena, cujus frequens in lege, et in hac ipsa materia sit mentio, Basileae, sumptibus Haered. Ludovici Regis, 1652 Bw 133 E 13
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Johannis Buxtorfi, filii, Dissertationes philologico-theologicae, accesserunt, R. Isaaci Abarbenelis, Hispani, aliquot elegantes et eruditae dissertationes, ab eodem ex Hebraea in Latinam linguam versae; cum indice locorum Scripturae explicatorum et illustratorum, Basileae, typis Joh. Jacobi Deckeri, impensis Joh. Buxtorfi, auth. filii, 1662 Bw 133 E 14
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Johannis Buxtorfi, filii, S. Theol. D. et ling. Hebr. profess. Dissertationes philologico-theologicae, quibus etiam multa Scripturae Sacrae loca, ex Hebraeorum potissimum monumentis, explicantur et illustrantur, Basileae, sumptibus Haered. Lodovici Koenig, 1645 Bw 133 E 15
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Johannis Buxtorfii Epitome grammaticae Hebraeae, breviter et methodice ad publicum scholarum usum proposita, adjecta succincta de mutatione punctorum vocalium instructio, et textuum Hebraicorum Latina interpretatio; jam variis in locis a mendis typographicis emendata . . . Ed. 2a procur. Johannes Leusdenus, Ultrajecti, 1691
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Johannis Buxtorfi, fil. S. Theol. et Ling. Hebr. professoris, Exercitationes ad historiam, quibus sacra haec Vet. Testamenti mysteria, praecipue ex Hebraeorum, qua veterum qua recentium, monumentis enucleantur; variae quaestiones theologicae et philologicae discutiuntur; simul etiam complura Scripturae loca explicantur, illustrantur, vindicantur; cum indicibus, capitum et quaestionum; locorum Scripturae; et rerum, Basileae, typis Georgii Deckeri, 1659 Bw 133 H 29
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Johannis Buxdorfi Institutio epistolaris Hebraica, sive De conscribendis epistolis Hebraicis liber, cum epistolarum Hebraicarum centuria, ex quibus quinquaginta punctatae, latine explicatae et notis illustratae sunt, accessit Appendix variarum epistolarum Majemonis et aliorum ejus seculi excellentium rabbinorum, quas recensuit Johannes Buxtorfius fil. Basileae, Sumptibus Ludovici Regis, 1629 B2-154
 • Buxtorf, Johannes (1599-1664)
  Synagoga judaica, auspiciis Authoris jam olim Latinitate donata, nunc primum in vulgus emissa, Basileae, 1641 B2-155
 • Buytendijk, Frederik Jacobus Johannes (1887-1974)
  De wijsheid der mieren, Amsterdam (Meulenhoff) 1922 (De Meulenhoff-editie. Een algemeene bibliotheek 149) B1-2303
 • Bybelvereniging
  Die berymde psalms, in gebruik by die drie Hollandse (Afrikaanse) Kerke in Suid-Afrika, t.w. die Gefedereerde Nederduits-Gereformeerde, die Gereformeerde en die Nederduits-Hervormde Kerke, en die bundeltjie „Enige Gesange.”, uitgegee deur die S.A. Bybelvereniging, Kaapstad (Nasionale Pers) 1937 B1-2226
 • Bynaeus, Antonius (1654-1698)
  Gekruiste Christus, ofte Verklaringe over de geschiedenisse van het lyden, sterven en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus, volgens overeenstemming der Evangelisten, uyt Joodsche, Romeynsche, en andere oudtheden opgeheldert door Antonius Bynaeus . . . met kopere plaeten. Te Dordrecht, by Joannes ’t Hooft, 17256 [titelblad Nijmegen] B2-156


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000