Register Project Neocalvinisme

Kutter, Hermann (1863-1931)

Bio

Zwitsers theoloog, predikant te Bern, leider van een religieus-sociale beweging.

Christelijke Encyclopaedie1 III,538

Kutter (Hermann), Zwitsersch theoloog, geboren 1863 te Bern, sinds 1898 predikant te Zürisch, leider van een religieus-sociale beweging. Kutter hield zich aanvankelijk bezig met kerkhistorische studiën, gaf later verschillende preeken en preekenbundels uit, doch maakte vooral opgang door zijn boek Sie müssen, ein offenes Wort an die Christliche Gesellschaft 1904. Kutter betoogt daarin, dat de socialisten zich verzetten moeten tegen de heerschappij van de geldmacht, omdat ze gedreven worden door een hoogere macht. Toch pleit Kutter niet zoozeer voor de Marxistische sociaaldemocratie, als wel voor een door de liefde vernieuwd Christendom, dat breekt met het bestaande, den levenden God predikt, gelijk Hij zich in Christus openbaarde en niet „een subjectieven Privaatgod”. Verdere geschriften van Kutter: Gerechtigkeit ein altes Wort an die moderne Christenheit (1905); Wir Pfarrer (1907); Die Revolution des Christentums (1908); Jesus Christus und unsere Arbeit, in: Neue Wege (1909). Kutter is in zijn vaderland m.n. op Christelijk-sociaal gebied van groote beteekenis; ook Barth en de zijnen hebben den invloed van Kutter ondergaan.

Prof. Dr F.W. Grosheide


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001