Bibliotheek Klaas Schilder

L • Labata, Franciscus (1549-1631)
  Thesavrus moralis R. P. Francisci Labatae Societatis Iesv, ex locis communibus, & apparatu concionum coaceruatus . . . Opera et labore R.P. Gvilielmi Stanihvrsti. Antverpiae, apud Hieronymvm Verdvssivm, 1652 B2-366
 • Lachance, Louis
  L’humanisme politique de Saint Thomas: individu et état I-II, Paris (Sirey) / Ottawa (Éditions du Sevrier) 1939 Bw 134 D 7-8
 • Laforet, Nicolas Joseph (1823-1872)
  Les dogmes catholiques exposés, prouvés et vengés des attaques de l’hérésie et de l’incrédulité I-III, Bruxelles (Goemaere) 1855-1858 B1-1088
 • Lagarde, Paul Anton de — (1827-1891)
  Ueber das Verhältnis des deutschen Staates zu Theologie, Kirche und Religion. Ein Versuch Nicht-Theologen zu orientieren, Göttingen (Dieterichsche Verlagsbuchhandlung) 1873 Bw br 1873
 • Lagerwey, Engelbertus (1880-?)
  De Oudkatholieke kerk van Nederland, haar leer en leven, Amsterdam (Ruys) [1951] B1-1801
 • Lagrange, Marie Joseph (1855-1938)
  Introduction a l’étude du Nouveau Testament. 2e partie: Critique textuelle, avec la collaboration du R.P.S. Lyonnet, Paris (Librairie Lecoffre, Gabalda) 1935 (Etudes bibliques) B1-351
 • Lagrange, Marie Joseph (1855-1938)
  Introduction a l’étude du Nouveau Testament. 4e partie: Critique historique I: Les mysteres: l’Orphisme, Paris (Librairie Lecoffre, Gabalda) 1937 (Etudes bibliques) B1-350
 • Lagrange, Marie Joseph (1855-1938)
  Saint Paul: Epître aux Galates [trad. du grec et comment.], Paris (Gabalda) 19424 (Études bibliques) B1-352
 • Lagrange, Marie Joseph (1855-1938)
  Le Judaisme avant Jésus-Christ, Paris (Lecoffre) 19313 (Études bibliques) B1-353
 • Lahousse, Gustavus (1846-1928)
  Apologie de la divinité de Jésus-Christ I-II, Anvers (Office des Oeuvres Catholiques) 1923 Bw 132 D 25-26
 • Lake, Kirsopp (1872-1946)
  The earlier epistles of St. Paul. Their motive and origin, London (Rivingtons) 19192 B1-354
 • Lake, Kirsopp (1872-1946)
  The text of the New Testament, London (Rivingtons) 19082 (Oxford church text books) B1-355
 • Lakemacher, Johann Gottfried (1695-1736)
  Jo. Gothofr. Lakemacheri Gr. et Orient. lingv. P.O. Observationes philologicae, qvibvs varia Antiqvitatis Hebraicae atqve Graecae capita, et nonnvlla S. Codicis loca nova lvce collvstrantvr. Editio altera, priore emendatior. Helmstadii, impensis Christ. Fried. Weygandi. 1727-1733 (tien delen in drie banden) Bw 134 H 8-10
 • Lalande, André
  Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revu par MM. les membres et correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs corrections et observations par André Lalande, Paris (Presses Universitaires de France) 19475 B1-2439
 • Lam, Herman Johannes (1892-1977)
  Evolutie. Een poging tot synthese in algemeen begrijpelijke vorm, Leiden (Universitaire Pers Leiden) 1946 B1-2440
 • Lamarck, Jean-Baptiste Antoine Pierre de — (1744-1829)
  — und Charles Darwin, Die Entwicklung des Lebens, eingeleitet und hrsg. von Emil Ungerer, Stuttgart (Frommann) 1923 (Frommanns philosophische Taschenbücher. 4. Gruppe, Natur und Mensch, Band 5) B1-2606
 • Lamers, Gijsbert Hendrik (1834-1903)
  Zedekunde. Leiddraad ten gebruike bij het hooger onderwijs, Groningen (Wolters) 1900-1904 (Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte deel 12, 3e-5e stuk; deel 13, 1e-3e stuk) B1-1550
 • Lamers, Gijsbert Hendrik (1834-1903)
  Het zedekundig onderwijs van Prof. A. Kuenen met tweeërlei doel besproken, Utrecht (Breijer) 1893 (Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte, deel 9, 3e stuk) (Toespraak bij de aanvang zijner lessen) B1-1549
 • Lammerts van Bueren, Johan (1872-1961)
  Het Nieuw-Malthusianisme en de Christelijke zedeleer (diss. Utrecht), Utrecht (?) 1901 B1-1551
 • Lammertse, J. Lz.
  Wat de Hervorming bracht, Utrecht (Spectrum) [1938] B1-1802
 • Lamont, Daniel
  Christ and the world of thought, Edinburgh (T. & T. Clark) 1935 B1-1089
 • Lamont, Daniel
  The church and the creeds, Boston (Pilgrim Press) / London (James Clarke) [1923] (The living church) Bw 134 E 25
 • Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
  Commentarius analytico-exegeticus tam literalis quam realis Evangelii secundum Joannem . . . authore Frid. Adolpho Lampe . . . Amstelodami, apud Antonium Schoonenburg, 1724-1726 (drie delen) [editie?] B2-367
 • Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
  Het heylige bruydt-cieraat der bruylofts-gasten des Lams, aan syne Verbondts-tafel, in een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt, door Frederik Adolf Lampe . . . uyt het Hoogduytsch vertaelt door J. Le Long. T’Amsterdam, by Anthony Schoonenburg, 1720 B2-368
 • Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
  Het heylige bruydt-cieraat der bruylofts-gasten des Lams, aan syne Verbondts-tafel, in een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt, door Frederik Adolf Lampe . . . uyt het Hoogduytsch vertaelt door J. Le Long. Tweede druk. T’Amsterdam, by Anthony Schoonenburg, 1721 B2-369
 • Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
  Het heylige bruydt-cieraat der bruylofts-gasten des lams. Aan syne verbondts-tafel, in een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene Predikatien . . . door Frederik Adolf Lampe, . . . Uyt het Hoogduyts vertaald, door J. Le Long. Vierde druk. T’Amsterdam, by Anthony Schoonenburg, 1729 B2-370
 • Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
  Keur van bybel-stoffen: behelzende leer-reedenen over allerhande texten. Weleer in de Latynsche taale opgestelt door . . . Frederik Adolf Lampe . . . In het Neederduitsch vertaalt door Bernhardus Keppel . . . In ’s Gravenhage, 1711 B2-372
 • Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
  Melk der waarheit volgens aanleidinge van den Heidelbergschen Catechismus. Ten nutte van de leer-begeerige jeugdt opgesteld, en zynen beminden catechisanten te Bremen, ter gedachtenisse nagelaten; Uyt het Hoogduyts vert. door J. le Long. Vyfde druk. In ’s Gravenhage, by Pieter van Thol; en te Amsterdam, by Gerrit de Groot en Zoon, 1766 (Vert. van: Milch der Wahrheit, nach Anleitung der Heidelbergischen Katechismus) Bw 134 G 25
 • Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
  De verborgentheit van het genaade-verbondt, ter eeren van den grooten Verbonds-Godt, en tot stichtinge van alle heylbegeerige zielen geopent, als meede een intree-predikatie over 2 Cor. III: 5, 6, gedaan door Frederik Adolf Lampe; uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. Le long; en verrykt met een voorreden van Petrus Boudaan. Amsterdam, Anthony Schoonenburg, 1721/1746 (vier delen in zes banden, verschillende drukken: 2e en 5e) B2-371
 • Land, Jan Pieter Nicolaas (1834-1897)
  De wijsbegeerte in de Nederlanden; vert. en bezorgd door C. van Vollenhoven; met levensbericht van den schrijver door C.B. Spruyt, ’s-Gravenhage (Nijhoff) 1899 B1-2441
 • Landgraf, Artur Michael (1895-1958)
  Écrits théologiques de l’école d’Abélard. Textes inédits, Louvain (‘Spicilegium sacrum lovaniense’) 1934 (Spicilegium sacrum lovaniense fasc. 14) B1-1090
 • Landsheere, Guillaume de — S.J. (1605-1666)
  Gvilielmi de Landsheere. S.I. Heyligen-dienst: dat is vast ende klaer bewijs, dat de H. Catholijcke Roomsche Kercke, in ’t eeren ende aenroepen vande Moeder Gods Maria ende andere heylighen, gheen afgoderije en bedryft: noch d’eere Gods, of het betrouwen op de verdiensten Christi vermindert. &c. . . . t’Antwerpen, by Arnout van Brakel . . ., 1648 B2-374
 • Landwehr, Johan Herman (1864-1930)
  Beknopt leerboek der kerkgeschiedenis, Kampen (Kok) 19295 B1-1803
 • Landwehr, Johan Herman (1864-1930)
  De nieuwe richting in de theologie en haar afwijking van den confessioneelen grondslag. Antwoord aan den heer N. van Dooren, [Kampen (C. de Jong) 1913] B1-1091
 • Landwehr, J.H.
  Over de ontwikkeling van het ziektebegrip, s.l., s.n., 1938 B1-2442
 • Lang, Joseph (ca.1570-1615)
  Loci commvnes seu potius florilegivm rervm et materiarvm selectarvm, praecipue sententiarvm, apophthegmatvm, similitvdinvm, exemplorvm, hieroglyphicorvm: ex Sacris Literis: patribus item: alijsq; linguae Graecae & Latinae scriptoribus probatis collectum, studio & opera Iosephi Langii . . . additvs est index fabvlarvm, emblematum ac symbolorum . . . Argentorati, apud haeredes Iosiae Rihelij, 1598 B2-376
 • Lange, Karl
  Über Apperzeption. Eine psychologisch-paedagogische Monographie, Leipzig (Voigtländer) 18996 Bw 134 B 22
 • Lange, J. de —
  De afscheiding te Leiden, historisch geschetst, Rotterdam (J.H. Donner) 1934 B1-1653 [De Reformatie 14 (1933v) 32,256 (11 mei 1934)]
 • Lange, Petrus de —
  Urim et Thummin, dat is: Lichten en Volmaaktheden, bestaande in een korte en heerlijcke beschrijvinghe van de voornaamste stukken, der christelijke Godts-dienst en oeffeninghen in de God-zaligheidt, tot weeringhe van alle godtloosheit, om een hemelsche wandelinghe te leggen op het aarden, alles in vijf-en-vijftigh hooft-stucken verdeeldt, en achter meest alle gevoeght de vragen en tegenwerpingen, tot die materie dienende, getrokken uit alle de voortreffelijke tractaten van . . . Willem Perkins door Petrum de Lange . . . t’Amstel-dam, by Baltus de Wild’, en Abraham de Wees, 1658 Bw 133 H 27
 • Langedijk, Dirk
  De schoolstrijd, ’s-Gravenhage (Drukkerij van Haeringen) [1935] B1-2443
 • Langius, Joachimus (1670-1744)
  Joachimi Langii, . . . Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-hermeneuticus, sive Systema dogmatum evangelicorum, solide demonstratorum, a pseudevangelicis autem temere impugnatorum, atque ita simul controversiarum, sub specie orthodoxiae ex impietatis affectu, adversus B.D. Phil. Jac. Spenerum, aliosque . . . orthodoxos, . . . motarum. Berolini, impensis Joh. Guilielmi Meyeri, 1709-1711 (twee delen in één band) Bw 134 F 1
 • Langman, Harm Jan (1897-1969)
  Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie (diss. Groningen), Kampen (J.H. Kok) 1950 Ws 0525
 • Langton, Frederick Edward Palmer (1886-?)
  Essentials of demonology. A study of Jewish and Christian doctrine, its origin and development, London (Epworth Press) 1949 Bw 134 C 19
 • Lanson, René
  — en Paul Valéry, ‘Sur la valeur de l’histoire’, overdruk uit: ? B1-2444
 • Lanuza, Jeronimo Bautista de — (1553-1625)
  Homiliae qvadragesimales . . . Hieronymi Baptistae de Lanvza, ex Hispanico idiomate in latine . . . opera et labore . . . Onesimus De Kien. Ed. 2a corr. et emend. Antverpiae, apud Gvilielmvm Lesteenivm, 1649 (vier delen in twee banden) B2-377
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentaria in Acta Apostolorvm, Epistolas Canonicas, et Apocalypsin, auctore R. P. Cornelio Cornelii a Lapide . . . Editio vltima aucta et recognita. Antverpiae, apvd Iacobvm Mevrsivm, 1662 Bw 130 C 8
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentaria in dvodecim Prophetas Minores. Auctore R. P. Cornelio a Lapide . . . Antverpiae, Apvd Iacobvm Mevrsivm, 1662 B2-384
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentarii in Ecclesiasten, Canticum Canticorum et Librum Sapientiae, auctore Cornelio Cornelii a Lapide. Antverpiae, apvd Iacobvm Mevrsivm, 1667 382
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentarius in Ecclesiasticum, auctore Cornelio Cornelii a Lapide. Antverpiae, apud Jacobum Meursium, 1661 B2-381
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentarivs in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Ivdith, Esther, et Machabaeos, avctore R. P. Cornelio Cornelii a Lapide . . . Antverpiae, apud Iacobvm Mevrsivm, 1661 B2-379
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentarivs in Iosve, Ivdicvm, Rvth, IV. libros Regvm et II. Paralipomenon, avctore R. P. Cornelio Cornelii a Lapide . . . Antverpiae, Apud Iacobvm Mevrsivm, 1664 B2-379
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentaria in omnes divi Pavli epistolas. Auctore R. P. Cornelio Corneli a Lapide, e Societate Iesv, olim in Louaniensi, nunc in Romano Collegio sacrarum Litterarum Professore. Vltima editio, aucta et recognita. Antverpiae, apud Martinvm Nvtivm, 1635 B2-387
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentaria in omnes D. Pauli Epistolas, avctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide . . . Antverpiae, apud Iacobvm Mevrsivm, 1665 B2-386
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentaria in Pentatevchvm Mosis, auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide e Societate Iesv . . . Antverpiae, apvd heredes Martini Nvtii, 1616 B2-378
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentarivs in qvatvor evangelia, avctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide . . . . Antverpiae, apud Iacobvm Mevrsivm, 1660 (twee delen in één band) B2-385
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentaria in qvatvor Prophetas Maiores, auctore Cornelio Cornelii a Lapide. Antverpiae, apvd Iacobum Mevrsivm, 1661 B2-383
 • Lapide, Cornelius a — S.J. (1567-1637)
  Commentaria in Salomonis proverbia, auctore Cornelio Cornelii a Lapide. Editio altera, ab auctore aucta. Antverpiae, apvd Iacobvm Mevrsivm, 1659 B2-380
 • Laplace, Pierre Simon de — (1749-1827)
  Oeuvres complètes de Laplace I-XIV, Paris (Imprimerie Royale) 1843-1912 (in 7 banden) B1-2445
 • Lasbax, Emile (1888-?)
  La dialectique et le rythme de l’univers, Paris (Vrin) 1925 (Cahiers de synthese dialectique 1) Bw 132 F 22
 • Laszlo, H.
  A kálvinizmus és a dogma, 1931 B1-1092
 • Laurentius, Jacobus (1585-1644)
  Hugo Grotius papizans. Hoc est: Notae ad quaedam loca in Hugonis Grotii appendice De antichristo, papam romanum, et doctrinam ac religionem papisticam spectantia et in quibus via sternitur ad papismum antichristianum, Editio nova [curavit H.F. Kohlbrügge], Amstelodami (Fredericus Kaal) 1830 B1-1745
 • Laurentius, Jacobus (1585-1644)
  Schild des geloofs, ofte Grondighe wederlegginghe van seecker dialogus of t’samenspreeckinge, uytgegeven door Angelus de Monte Bello, licentiaet inde H. Godheyt tot Leuven, waer in ondersocht word, of de Catechismus, welke in Holland ende elders gebruyckt word, op Gods woord gegrond is of niet? . . . door Iacobum Laurentium van Amsteldam, bedienaer des H. Euangelij binnen Amsteldam. Tot Amsteldam, ghedruckt by Paulus Aertsz van Ravensteyn. Voor Henrick Laurensz . . ., 1633 B2-388
 • Lavater, Johann Caspar (1741-1801)
  Over de physiognomie I-IV, Tweede druk. Te Amsterdam, by Johannes Allart, 1781-1784 B2-389
 • Lavater, Johann Caspar (1741-1801)
  Zelfbeproeving, naar het Hoogduitsch door M. Cohen Stuart, Alkmaar (H.J. van Vloten) z.j.3 B2-390
 • Laveleye, Emile Louis Victor de — (1822-1892)
  Het Protestantisme en het Katholicisme, in hun betrekking tot de vrijheid en den voorspoed der volken, met een voorber. van A.F. de Savorin Lohman; en een brief van W.E. Gladstone, Utrecht (Kemink) 1875 B1-1093
 • Lavelle, Louis Jean Jacques (1883-1951)
  De l’être, nouvelle edition entièrement refondue et précédée d’une introduction à la dialectique de l’éternel present, Paris (Aubier) 1947 B1-2446
 • Lavelle, Louis Jean Jacques (1883-1951)
  Du temps et de l’éternité, Paris (Aubier) 1945 (Philosophie de l’esprit) (Aan kop van de titelpagina: La dialectique de l’éternel present) Bw 135 B 9
 • Leblanc, Augustinus (= Jacques Hyacinthe Serry, 1659-1738)
  Historia congregationum de Auxiliis divinae gratiae sub summis pontificibus Clemente VIII. et Paulo V. in quatuor libris distributa, et sub ascititio nomine Augustini Leblanc, Lovanii primum publicata . . . cui praeterea acc. liber quintus superiorum apologeticus, adversus Theodori Eleutherii [Livini Meyeri, S.J.] eodem de argumento pseudohistoriam, autore . . . F. Jacobo Hyacintho Serry . . . . Antverpiae, sumpt. Societatis, 1709 B2-391
 • Lebreton, Jules (1873-1956)
  Histoire du dogme de la Trinité des origines au Concile de Nicée. II. De St. Clément à Irénée, Paris (Beauchesne) 19285 (Bibliothèque de théologie historique) B1-1094
 • Leclercq, Jacques Paul Louis Fr. G. (1891-1971)
  Les grandes lignes de la philosophie morale, Louvain (Éditions de l’Institut Supérieur de Philosophie) / Paris (Vrin) 1946 (Bibliothèque philosophique de Louvain 4) Bw 131 D 2
 • Leendertse, M.J.
  — en C. Tazelaar, Christelijk Letterkundige Studiën II, Amsterdam (Holland) 1926 B1-1302
 • Leendertz, Willem (1883-1970)
  Dogma en existentie, Amsterdam (Paris) 1933 (Openbare les kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Societeit Amsterdam) B1-1095
 • Leendertz, Willem (1883-1970)
  Levens-spanning, Amsterdam (Kruyt) 19172 B1-1096
 • Leenhof, Frederik van — (1647-1713)
  Joh. Cocceji God-geleerdheid verdedigt en opengelegt, tegens de hedensdaagse misduidingen en voor-oordeelen: waar in, nevens de bysonderste grond-artijkelen der christelijke religie, de bedeelinge der tyden klaar ontvouwen, en den sleutel der prophetien aangewesen werd. t’Samen-gestelt door Fredericus van Leenhof . . . Den vijvden druk, door den autheur overzien en verbetert. ’t Amsterdam, by de Weduwe van Johannes van Someren, 1684 Bw 134 H 3
 • Leenhof, Frederik van — (1647-1713)
  De keten der Bybelsche Godgeleerdheit, soo als die in haar draad en samen-hang van de eerste waarheid af, door alle de wegen Gods aan een geschakeld is . . . Den derden druk, van den autheur selfs oversien en vermeerderd. Waar . . . bygevoegd is, een beknopte ontledinge van de boeken des N. Testam. als mede een verantwoord-schrift en verdediging bysonder van de Keten . . . Door den selven autheur. t’Amsterdam, by Wilhelmus Goeree . . ., 1684 (twee delen in één band) Bw 134 H 2
 • Leenhouts, Abraham Adriaan (1915-?)
  In een punt des tijds, Groningen (?) 1945 B1-1097
 • Leeuw, Isaäc de — (1740-1775)
  Het geloof in deszelfs aard en vrugt verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het euangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen, zoo van’t vleeschlijk vernuft, als van heilbegeerige doch bekommerde zielen gestaafd en verdedigd in eenige leerredenen, nagelaten door wijlen den Wel-Eerw: Heere Isaäk de Leeuw, laatst Predikant te Rotterdam. Rotterdam (Jakobus Bosch) 17783 B2-392
 • Leeuw, Gerardus van der — (1890-1950)
  Het beeld Gods, Amsterdam (U.M. Holland) [1939] (Rede voor Herv. Predikantenvereeniging te Utrecht 1939) B1-1098
 • Leeuw, Gerardus van der — (1890-1950)
  Dogmatische brieven, Amsterdam (Paris) 1933 Bw 131 D 15
 • Leeuw, Gerardus van der — (1890-1950)
  Inleiding tot de Godsdienstgeschiedenis, Haarlem (Erven F. Bohn) 1924 (Volksuniversiteitsbibliotheek 26) B1-1099
 • Leeuw, Gerardus van der — (1890-1950)
  Inleiding tot de theologie, Amsterdam (Paris) 1935 B1-1100
 • Leeuw, Gerardus van der — (1890-1950)
  Liturgische kennis voor den organist, Arnhem (Gouda Quint-D.Brouwer) 1943 (Liturgia sacra 1) B1-2211
 • Leeuw, Gerardus van der — (1890-1950)
  Het ongeloof en de kerk, Amsterdam (Ten Have) 1934 (Psychologie van het ongeloof 4) B1-2510
 • Leeuw, Gerardus van der — (1890-1950)
  De zin der geschiedenis, Groningen (Wolters) 1935 (Rectorale rede R.U. Groningen) B1-2447
 • Leeuwen, Edmond Julius Hendrik van — (1883-1958)
  Die het leest, merke daarop. Uitlegging van het boek Daniël, Utrecht (Kemink) [1925?] B1-356
 • Leeuwen, Everardus Henricus van — (1833-1913)
  Bijbelsche Godgeleerdheid I-II, Utrecht (Breijer) 1892-1898 B1-1101
 • Leeuwen, Everardus Henricus van — (1833-1913)
  Prolegomena van Bijbelsche Godgeleerdheid, Utrecht (Breijer) 1890 B1-1101
 • Leeuwen, Jacobus Adrianus Cornelis van — (1870-1930)
  Openbaring en cultuur, Kampen (Kok) 1929 (Voordrachten, gehouden voor de NCRV) B1-1102
 • Leeuwen, Petrus Antonius van — (1913-?)
  Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper (diss. Nijmegen), Franeker (Wever) 1946 B1-1080
 • Lefebvre, Henri (1901-1991)
  L’existentialisme, Paris (Editions du Sagittaire) 1946 B1-2448
 • Lefèvre, Luc J.
  L’existentialiste est-il un philosophe?, Paris (Alsatia) 1946 B1-2449
 • Legêne, Peter Martin (1885-1954)
  Zending en werkelijkheid of: De moeilijkheden bij de verkondiging van het evangelie aan de volken, Zeist (Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergem.) [1930] B1-1941
 • Lehmann, Edvard (1862-1930)
  Mystiek, heidensche en christelijke, naar het Deensch door Jacq. E. van der Waals, Utrecht, 1908 B1-1614
 • Lehmann, Edvard (1862-1930)
  — und Hans Haas (Hrsgg.), Textbuch zur Religionsgeschichte, unter Mitwirkung von August Conrady . . . e.a., Leipzig (Deichert) / Erlangen (Scholl) 19222 B1-1103
 • Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)
  Kleinere philosophische Schriften, mit Einleitung und Erläuterungen, deutsch hrsg. von Robert Habs, Leipzig (Reclam) [1883] (Reclam’s Universal-Bibliothek, 1898-1900) B1-2450
 • Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)
  Leibnitzens System der Theologie, nach dem Manuskripte von Hannover (den lateinischen Text zur Seite) ins Deutsche übersetzt von Dr. Räss und Dr. Weis; mit einer Vorrede von Lorenz Doller, Mainz (Müller) 18253 B1-1104
 • Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)
  Die Theodicee. Nebst den Zusatzen der Desbosses’schen. Uebertragung mit Einleitung und Erläuterungen, Deutsch von Robert Habs I-II, Leipzig (Reclam) [1883] B1-2451
 • Leigh, Edward
  Critica sacra, cujus pars prior observationes philologicas & theologicas in omnes radices Veteris Testamenti, et posterior in omnes Graecas voces Novi Testamenti, continet, antehac ab Eduardo Leigh . . . maxima ex parte Anglice conscripta, nunc vero ab Hanrico a Middoch in Latinum sermonem conversa. Ed. tertia plane nova, cui accedit Prodomus criticus seu observationes philog. theolog. in omnes voces Chaldaicas tam primitivas quam derivativas V.T., a Johanne Heeser. Amstelaedami. Typis Viduae Johannis a Someren, 1696 [editie Frankfurt!?] B2-393
 • Leijser, Alexander Benedictus (Pr.) (1833-1898)
  De Groote catechismus verklaard en toegelicht, ’s-Bosch (G. Mosmans Senior) 1886 Bw 131 D 5
 • Leipoldt, Wilhelm Johannes (1880-1965)
  Geschichte des neutestamentlichen Kanons I-II, Leipzig (Hinrichs) 1907-1908 B1-357
 • Leitner, Martin
  Lehrbuch des katholischen Eherechts, Paderborn (Schöningh) 19122 (Wissenschaftliche Handbibliothek. Reihe 1, Theologische Lehrbücher 23) B1-1552
 • Lemme, Ludwig (1847-1927)
  Christliche Ethik I-II, Gr. Lichterfelde-Berlin (Runge) 1905 B1-1553
 • Leo XIII (paus) (1810-1903)
  Rerum novarum [encycliek van Onzen Heiligen Vader Leo XIII door Gods voorzienigheid Paus . . . over den toestand der arbeiders]. Quadragesimo anno [encycliek van Onzen Heiligen Vader Pius XI door Gods voorzienigheid Paus . . . over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolmaking volgens de wet des Evangelies bij gelegenheid van het 40-jarig jubile van de uitvaardiging der encycliek van Leo XIII „Rerum novarum”], [s.l.] (R.K. Werkliedenverbond in Nederland) 19322 B1-2718
 • Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)
  Lessings Werke, mit einer Auswahl aus seinen Briefen und einer Skizze seines Lebens neu hrsg. von Franz Muncker; mit Einl. von Karl Gödeke, Stuttgart (Göschen) 1890 (twaalf delen in zes banden) Bw 132 F 16-21
 • Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)
  G.E. Lessings theologischer Nachlass [hrsg. von C.G. Lessing], Berlin (Voss) 1784 B1-1105
 • Lessius, Leonardus S.J. (1554-1623)
  Beraedt wat gheloof ende religie men behoort t’aenueerden. Ghemaeckt in ’t Latijn door . . . Leonardvs Lessivs . . . ouergheset in’t Nederduytsch, door . . . Thomas Sailly . . . Tvveede editie verbetert, ende vermeerdert, met een by-voeghsel, vvaerin dat sommige vraeghen, aengaende t’selue beraedt, beantvvoordt vvorden. T’Antwerpen, inde Plantijnsche Druckerije, by de weduwe ende sonen van Jan Moerentorf, 1611 B2-395
 • Lessius, Leonardus S.J. (1554-1623)
  Leonardi Lessii e Societate Iesv . . . Opvscvla: qvibus pleraque sacrae Theologiae mysteria explicantur, & vitae recte instituendae praecepta traduntur: ab ipso avctore, paullo ante mortem, varie aucta & recensita. Antverpiae, ex Officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, & viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium, 1626 B2-394
 • Leuven, theologische faculteit
  Censvrae facultatum sacrae theologiae Lovaniensis ac Duacensis, super quibusdam articulis de Sacra Scriptura, gratia, & praedestinatione, anno Domini 1586. Lovanii scripto traditis. Parisiis [s.n.], 1641 B2-170
 • Leuven, theologische faculteit
  Censurae facultatum sacrae theologiae Lovaniensis ac Duacensis, super quibusdam articulis de Sacra Scriptura, gratia & praedestinatione, A. D. 1586. Lovanii scripto traditis. Ed. 2a multo auctior & emendatior. Parisiis, 1683 B2-171
 • Leuven, theologische faculteit
  Justificatio seu defensio censurae facultatis S. theologiae Academiae Lovaniensis, contra assertiones quasdam professorum ibidem Societ. Nominis Jesu, de Scriptura Sacra, praedestinatione et gratia Christi, iussu reverendissimorum et illustrissimorum Belgii episcoporum, anno 1588. Parisiis [s.n.], 1641 B2-170
 • Leuven, theologische faculteit
  Justificatio seu defensio censurae facultatis s. theologiae Academiae Lovaniensis, contra assertiones quasdam professorum ibidem Societ. nominis Jesu de Scriptura Sacra, praedestinatione, gratia Christi. Parisiis, 1683 B2-171
 • Leuven, theologische faculteit
  Apologiae patrum Societatis, contra censuram Lovaniensem & Duacensem, conscriptae circa annum 1588, quibus hic accedit brevis descriptio exordii & progressus totius controversiae, ab iisdem authoribus fideliter concinnata. Leodii, apud Henricum Hoyoux., 1684 B2-171
 • Levy, J.B.
  Siddur Schaare Tefillah (Neuausgabe des Roedelheimer Siddur „Sephath Emeth”). Gebetsbuch für Synagoge, Schule und Haus, hrsg. von der Vereinigung israelitischer Religions-Lehrer und -Lehrerinnen zu Frankfurt a.M. unter Mitwirkung einer Kommission bearb. von J.B.Levy. Roedelheim (Lehrberger) 19168 B1-358
 • Lexicon
  Lexicon catholicon Latinae Linguae, coniuncta quorundam doctorum hominum opera adornatum I-II, Lipsiae (Schwickert) 1794 B1-81
 • Leydekker, Jacobus (1656-1729)
  Dr Bekkers Philosophise duyvel, Dordrecht, 1692 B2-78
 • Leydekker, Jacobus (1656-1729)
  Eere van de nationale synode van Dordregt, in den jare 1618 en 1619, voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldigingen van G. Brand, in syn Historie der Reformatie; met aanmerkingen op zyn sydig verhaal, ontrent de remonstrantse voorvallen voor, onder, als na het houden van die synode. Amsterdam, Isaac Stokman, 1705-1707 (twee delen) [titelblad Nijmegen] B2-396
 • Leydekker, Jacobus (1656-1729)
  De heerlijkheid van Paulus bedieninge tot een voorbeeld der leeraaren: over Rom. XI:13 . . . uitgesproken ter bevestiging van . . . Wilhelmus Koning . . . op den 5. van herfst-maand des jaars 1723 in de Nieuwe Kerk te Middelburg door Jacobus Leydekker. Te Middelburg, by Martinus Merkse, [ca 1723] B2-397
 • Leydekker, Jacobus (1656-1729)
  De Hervormde kerk andermaal verdedigt in ’t gemeen tegen het pausdom, in ’t byzonder tegen den hoon den Hervormers, en Hervormde leere weer zeer onfatzoenlijk aangedaan door den R. priester Thomas du Jardin, in zijn boek genaamt Spoore der waarheyd enz. Te Middelburg, gedrukt voor den auteur, 1716 Bw 133 H 17
 • Leydekker, Jacobus (1656-1729)
  De hervormde kerk in ’t gemeen verdedigt tegen het pausdom, in ’t bysonder tegen den hoon, den hervormers, en hunne leere aangedaan dooor den R. priester Thomas du Jardin, in zyn boek genaamt Geloofsgeschillen . . . Door Jacobus Leydekker . . . Te Middelburg, by Jacobus Boter . . ., 1711 (Te Utrecht, gedrukt by de weduwe van G. Muntendam . . .) [titelblad Nijmegen] B2-398
 • Leydekker, Melchior (1642-1721)
  Melchioris Leydekkeri V. D. ministri et S.S. Theol. doctoris Fax veritatis, seu exercitationes ad nonnullas controversias quae hodie in Belgio potissimum moventur, multa ex parte theologico-philosophicae, praefixa est praefatio de statu Belgicae ecclesiae, et suffixa dissertatio De providentia Dei. Lugduni Batavorum, apud Danielem a Gaesbeeck et Felicem Lopez, 1677 Bw 133 F 16
 • Leydekker, Melchior (1642-1721)
  Melchior Leydekkers Historische en theologische redeneringe over het onlangs uitgegeve boek van den seer vermaarden Balthasar Bekker, strekkende tot bevestinge der waarheit en authoriteit van de H. schriftuur. Uit het Latijn overgebragt, en geschikt na het begrip van den Nederduitschen leser. Waar achter gevoegt is een brief van de Hr. D’Aillon, wegens sijn gevoelen van de eenheit des duyvels, geschreven uit London, den 16 Decemb. 1691. Tot Utregt, by de weduwe van Willem Clerck, boekverkoopster, woonende op de Neude, 1692 B2-79
 • Leydekker, Melchior (1642-1721)
  Melchioris Leydekkeri S.S.T.D. et in Academia Ultrajectina professoris Vis veritatis, seu disquisitionum ad nonnullas controversias quae hodie in Belgio potissimum moventur, de oeconomia foederum Dei, libri quinque, suffixa est authoris oratio inauguralis, ut et Johannis Voet, J.U.D. et profess. Ultrajectini Epistola ad amicum de Petri Allingae praefatione Erotematum decadibus praemissa. Trajecti ad Rhenum, apud Franciscum Halma, 1679 (Johannis Voet . . . Epistola ad amicum de Petri Allingae praefatione Erotematum decadibus praemissa, met eigen titelblad en paginering) Bw 133 F 16
 • Leydekker, Melchior (1642-1721)
  De verborgentheid des geloofs eenmaal den heiligen overgelevert, of het kort begryp der ware godsgeleerdheid, beleden in de Gereformeerde Kerk, en verklaart, Amsterdam (Salomon Schouten) 17292 B2-399
 • Lhotzky, Heinrich (1859-1930)
  Das Buch der Ehe, Königstein / Leipzig (Langewiesche) s.a. [oorspr. 1911] B1-1554
 • Lias, John James (1834-1923)
  The Atonement viewed in the light of certain modern difficulties, being the Hulsean Lectures for 1883, 1884, London (Nisbet & Co.) 18882 B1-1106
 • Libertas ex veritate
  Libertas ex veritate. Orgaan der Societas Studiosorum Reformatorum, Leiden (Societas Studiosorum Reformatorum), zendingsnummer Mei 1948 B1-1942
 • Lichtenberger, Henri (1864-1941)
  La philosophie de Nietzsche suivi d’aphorismes et de fragments choisis, Paris, 192312 B1-2478
 • Liebermann, Fr. Leop. Brun.
  Institutiones theologicae I-II, cum succincta vita auctoris. Moguntiae [Mainz] Sumptibus Francisci Kirchheim, 187010 (twee delen in één band) Bw 134 D 3
 • Lightfoot, John (1602-1675)
  Joannis Lightfooti . . . Opera omnia, duobus voluminibus comprehensa, quorum syllabus pagina post vitam authoris ultima exhibetur. Roterodami, typis Regneri Leers, 1686 B2-400
 • Ligt, Bartholomeus de — (1883-1938)
  Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd, Arnhem (Van Loghum Slaterus & Visser) 1925 B1-2719
 • Liguori, Alphonsus Maria de — (1696-1787)
  Overdenkingen over de eeuwige waarheden, ’s-Hertogenbosch (Stokvis) [1852] B2-402
 • Liguori, Alphonsus Maria de — (1696-1787)
  Theologia moralis S. Alphonsi de Ligorio, curavit Mich. Heilig. Editio novissima. Mechliniae (Hanicq) / Sylvaeducis (Fratres Verhoeven) 1845-1846 (tien delen) B2-401
 • Liguori, Alphonsus Maria de — (1696-1787)
  Théologie dogmatique de Saint A.-M. de Liguori. Réfutations des heresies, où le triomphe de l’église I-II, traduit de l’italien, Tournay (J. Casterman) 1834 (Vert. van: Trionfo della chiesa ... 1772) Bw 134 H 27-28
 • Lilje, Hanns (1899-77)
  Das technische Zeitalter. Versuch einer biblischen Deutung, Berlin (Furche Verlag) [1928]2 B1-2452
 • Limborch, Philippus van — (1633-1712)
  Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde mannen deser eeuwe, voornamelijk van Jacobus Arminius, J. Uytenbogaert, Hugo de Groot, S.Episcopius, N. Greveinchovius, C. Niellius . . ., waer in veelderhande hoochwichtige Theologische materien en saecken, den stand der kercken betreffende verhandelt werden. ’t Amsterdam, by Jan Rieuwertsz, 1662 (twee delen in één band) B2-131
 • Limborch, Philippus van — (1633-1712)
  Philippi a Limborch Commentarius in Acta apostolorum et in Epistolas ad Romanos et ad Hebraeos. Rotterodami (Bernardus Bos) 1711 B2-403
 • Limborch, Philippus van — (1633-1712)
  Philippi a Limborch SS. Theologiae inter Remonstrantes professoris celeberrimi Theologia Christiana ad praxin pietatis ac promotionem pacis Christianae unice directa. Ed. 4a, ab auctore recognita et aucta; accedit novae huic editioni Relatio historica de origine et progressu controversiarum in Foederato Belgio de praedestinatione; tractatus posthumus. Amstelaedami, apud Rudolph. & Gerhard. Wetstenios H. FF, 1715 Bw 111 A 3 / B2-404
 • Limborch, Philippus van — (1633-1712)
  Philippus van Limborchs Uitleggingen over de Handelingen der Apostelen. Vit het Latijn vertaalt. Te Rotterdam, by Barent Bos . . ., 1713 B2-405
 • Limborch, Philippus van — (1633-1712)
  Wel-stervens leer voor ziekken, ofte Onderrechtinge om ziekken naer de staet van hun voorgaende leven tot sterven te bereiden. Tot Amsterdam : by Gerrit Slaats, 1700 (Bevat ook: Gebeden voor ziekken, gesteld door Simon Episcopius, en, met afz. titelblad doch doorl. pag. en sign.: Lyk-predicatie over het zalig afsterven van . . . Joannes Ouwens, getrouw dienaer van Jesus Christus in de Remonstrantsche Gemeente tot Gouda: . . . ontslapen den 19en Juny 1664, door Philippus van Limborch) Bw 130 F 8
 • Linde, Antonius van der — (1833-1897)
  Antoinette Bourignon, das Licht der Welt, Leiden (Brill) 1895 B1-1966
 • Linde, Antonius van der — (1833-1897)
  De Nederlandsche geloofsbelijdenis. Naar den oorspronkelijken Nederlandschen druk van 1562 uitgegeven, Nijmegen (Blomhert) 18652 B2-275
 • Linde, Antonius van der — (1833-1897)
  Spinoza. Seine Lehre und deren erste Nachwirkungen in Holland. Eine philosophisch-historische Monographie (Inaugural-Dissertation Göttingen), Göttingen (Van den Hoeck und Ruprecht) 1862 Bw 10 C 19
 • Linde, Antonius van der — (1833-1897)
  Wie is rechtzinnig? Eene vraag aan de eerwaarde kerkeraden der (chr. afg.) gereformeerde kerk in Nederland, gedaan, met het oog op den kerkelijken strijd te Amsterdam, [Amsterdam], [1858] B1-1717
 • Linde, Simon van der — (1905-?)
  De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie (diss. Utrecht), Wageningen (Veenman) 1943 B1-778
 • Lindeboom, Antonius Margarites (1911-?)
  Ambt en opleiding. Een bespreking van enkele zaken betreffende kerk, opleiding, wetenschap en theologie, Goes, 1940 B1-1836
 • Lindeboom, Cornelis (1872-1938)
  De feitelijkheid en de beteekenis van de heilsfeiten, met een naschrift aan Dr. A.H. de Hartog, Utrecht (Ruys) 1908 (Referaat gehouden op den Theologische Schooldag te Kampen, 8 Juli 1908) B1-1107
 • Lindeboom, Cornelis (1872-1938)
  Kleine bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van bijbelkennis, Kampen (Kok) 19222 B1-359
 • Lindeboom, Gerrit Arie (1905-1986)
  —, e.a., De ontwikkeling der geneeskunde in haar betekenis voor de zielszorg, Rotterdam (J.H. Donner) 1949 (Geschriften en referaten / Vereniging voor geestelijke volksgezondheid op Gereformeerde grondslag 19/21) (Referaten gehoudenop de jaarvergadering van de Vereniging ter bevordering van de Geestelijke Volksgezondheid op Gereformeerde Grondslag op 9 October 1948) B1-2101
 • Lindeboom, Johannes (1882-1958)
  De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden, ’s-Gravenhage (Nijhoff) 1946 (Kerkhistorische studien behoorende bij het Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 3) B1-1108
 • Lindeboom, Johannes (1882-1958)
  Frederik Adolf van der Marck, een achttiende-eeuwsch leeraar van het natuurrecht, ’s-Gravenhage (Nijhoff) 1947 B1-1809
 • Lindeboom, Johannes (1882-1958)
  De psychologische beteekenis der richtingsverschillen, Baarn (Hollandia-Drukkerij) 1924 (Levensvragen, serie 11, no. 9) B1-1808
 • Lindeboom, Johannes (1882-1958)
  Stiefkinderen van het Christendom, ’s-Gravenhage (Nijhoff) 1929 B1-1810
 • Lindeboom, Lucas (1845-1933)
  De brieven van den apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica [woord vooraf C. Lindeboom], Kampen (Kok) 1934 B1-360
 • Lindeboom, Lucas (1845-1933)
  Contra de Religionsgeschichte de Historia Sacra. De absolute voorwaarde voor het rechte verstand en onderwijs van de Bijbelsche geschiedenis en de geschiedenis der godsdiensten, Kampen, 1912 (Rede Theologische School Kampen, 6 December 1912) B1-1109
 • Lindeboom, Lucas (1845-1933)
  De geschiktheid van het theologisch onderwijs voor de opleiding tot den dienst des woords, Kampen (Zalsman) 1908 (Toespraak bij de opening van den nieuwen cursus aan de theol. school, 25 Sep.) B1-1837
 • Lindeboom, Lucas (1845-1933)
  De geslachtsregisters van Jezus Christus, onzen Heere: (Matth. 1 en Luc. 3), Heusden (Gezelle Meerburg) 1911 (Overdr. uit: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift) B1-361
 • Lindeboom, Lucas (1845-1933)
  Godsdienstige opvoeding. Pro: L. Lindeboom; Contra: F. Domela Nieuwenhuis, Baarn (Hollandia-drukkerij) 1913 (Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang; serie 8, no. 5) B1-2453
 • Lindeboom, Lucas (1845-1933)
  Des Heeren werk herdacht. Herinnering en zegenwensch, Kampen, 1905 (Feestrede bij het Gouden Jubilée der Theologische School van de Gereformeerde kerken in Nederland, 15 Juni 1904) B1-1811
 • Lindeboom, Lucas (1845-1933)
  Laatste overdenkingen, met een inl. woord van T. Hoekstra, Aalten (De Graafschap) 1933 B1-2102 [De Reformatie 14 (1933v) 10,79 (8 december 1933)]
 • Lindeboom, Lucas (1845-1933)
  Mag en zal de Vereeniging doorgaan? Brief aan X, Y en Z, bezwaarde broeders en zusters, Heusden (Gezelle Meerburg) 1892 B1-1718
 • Lindeborn, Johannes
  Jesus mortuus, sive, ea passionis dominicae pars, in qua de ejus morte, secundum literam explicata, & moralibus documentis augmentata, a Joanne Lindeborn. Coloniae, pro Frederico a Metelen, 1690 B2-406
 • Linden, Jan van der —
  Die Entstehungsgeschichte der Mission der niederländischen reformierten Kirchen. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Mission in Holland (diss. Tübingen), Tübingen (Buchdruckerei des Tübinger Studentenwerks) 1934 B1-1943
 • Lindenborn, Marinus (1876-1923)
  Zendingslicht op den Islam, Den Haag (Boekhandel van den Zendingsstudie Raad) [1918] B1-1944
 • Lindner, Benedikt
  Die Erkenntnislehre des Thomas von Strassburg, nach den Quellen dargestellt, Münster i.W. (Aschendorff) 1930 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Band 27, Heft 4-5) Bw 131 D 24
 • Lindsey, Benjamin Barr (1869-1943)
  — and Wainwright Evans, The revolt of modern youth, London (?) 1929 B1-2454
 • Lippert, Peter S.J. (1879-1936)
  De mensch Job spreekt met God, vert. van H.J. van Deursen, Kortrijk (Zonnewende) [1936] B1-362
 • Lippl, Joseph (1876-1935)
  Das Buch des Propheten Sophonias erklärt, Freiburg (Herder) 1910 (Biblische Studien Bd. 15, H. 3) B1-362
 • Lipsius, Richard Adelbert (1830-1892)
  Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik, Braunschweig (C.A. Schwetschke) 18933 B1-1110
 • Little, Vivian Agincourt Spence
  The christology of the apologists: doctrinal; with an introd. by W.B. Selbie, London (Duckworth) 1934 (Studies in theology) Bw 132 F 8
 • Littooij, Arie (1834-1909)
  De arbeid van „Filippus” in betrekking tot het Genadeverbond, Breukelen, 1901 (Referaat voor het Geref. tractaatgenootschap „Filippus”, 1901) B1-1111
 • Littooij, Arie (1834-1909)
  Belijdenis, avondmaal, tucht, Middelburg (Dhuy) 18792 B1-1112
 • Littooij, Arie (1834-1909)
  Het genadeverbond en de kerk. Een beetje verweer tegenover Ds. Kleinendorst’s „andere zienswijze”, Middelburg (Dhuij) 1880 B1-1113
 • Littooij, Arie (1834-1909)
  De theopneustie (of goddelijke ingeving) der Heilige Schrift, Leiden (Donner) 1883 B1-1114
 • Littooij, Arie (1834-1909)
  Het werk van den Heiligen Geest in het zaligen van zondaren, Breukelen (J. den Boer) 1882 (Filippus 28) B1-1115
 • Liturgische Kring
  Hernieuwde bezinning. Herdenking der gestorvenen, uitgegeven van wege den Liturgischen Kring, Baarn (Hollandia-Drukkerij) 1928 (Liturgische handboekjes 6) B1-2189
 • Lobbet de Lanthin, Jacques (1592-1672)
  Iacobi Lobbetii Leodiensis, Societatis Iesv theologi Qvaestiones theologicae, historicae et morales in Evangelia Dominicarvm et festorvm totivs anni. Leodii, ex officina typographica Henrici et Ioannis Mathiae Hoviorum, 1653, deel IV, met afzonderlijk titelblad: Opvs morale de peccato; Specvlvm ecclesiaticorvm ac religiosorvm; Via vitae ac mortis tribvs libris explicata; Ttactatvs dvo ascetici; De fortitvdine et constantia christiana libri tres. B2-407
 • Lobstein, Paul (1850-1922)
  Einleitung in die evangelische Dogmatik. Aus dem Französischen übersetzt von A.D. Maas, durchgesehene und stark vermehrte Ausgabe, Freiburg i.B. (J.C.B. Mohr) 1897 B1-1116
 • Lobstein, Paul (1850-1922)
  An introduction to Protestant dogmatics. Authorized translation from the original French edition by Arthur Maxson Smith, Ph. D., [Chicago] (The Translator, printed at the University of Chicago Press) 1910 B1-1117
 • Lock, Didericus
  — e.a., Aspecten van het vraagstuk der atoomenergie, [Loosduinen], [1948] (Conferentie van de Christ. Vereen. van Natuur- en Geneeskundigen en de Calvinistische Juristenvereeniging, Nov. 1947) B1-2249
 • Lodensteyn, Jodocus van — (1620-1677)
  De geesteloosheid in den godsdienst. Leerrede naar Ezech. XXXVII : 7, 8, Amsterdam (Den Ouden) 18354 B2-675
 • Lodensteyn, Jodocus van — (1620-1677)
  Laatste gedachten over de zedelijckheyt des vierden gebodts, ofte verdediging van het kort en zedig ondersoeck, door Jodocus van Lodensteyn schriftelijck naer-gelaten met sijn eygen hant. t’Utrecht, gedruckt by Willem Clerck, 1681 B2-408
 • Lodensteyn, Jodocus van — (1620-1677)
  J. van Lodensteyns Uytspanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel Den elfden druk merkelijk verbeterd en met meerder voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Te Amsterdam, by Joannes Kannewet . . ., [1739] Bw 133 G 22,1
 • Lodensteyn, Jodocus van — (1620-1677)
  J. van Lodensteins Uitspanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen. Vierde druk. t’Rotterdam, by Reinier van Doesburg, 1725 Tweede deel. Bw 133 G 22,2
 • Loeffius, Michael (?-1715)
  Geloofsbelydenis van de gereformeerde en de ongereformeerde Roomse kerke tegen een gestelt, Utrecht (Schouten) 1699 B2-409
 • Loen, Arnoldus Ewout (1896-?)
  De vaste grond, Amsterdam (Paris) 1946 B1-2455
 • Loërs, Johann Christian (1675-1743)
  Godgeleerde verhandeling over de ligchamen der engelen, Amsterdam, 1723 B2-410
 • Lohmeyer, Ernst (1890-1946)
  — Hrsg., Vom Worte Gottes. Bericht über den 3. deutschen Theologentag in Breslau vom 5. bis 8. Oktober 1930, Göttingen, 1931 (Deutsche Theologie 3) B1-1418
 • Longolius, Christophorus (1488-1522)
  Christophori Longolii Orationes duae pro defensione sua in crimen lesae majestatis, longe exactiori quam ante judicio perscriptae, ac nunc primum ex ipsius authoris sententia in lucem editae. Bevat tevens: Oratio una ad Luterianos. Ejusdem epistolarum libri quatuor. Epistolarum Bembi et Sadoleti liber unus. Longolii vita . . . ab ipsius amicissimo quodam exarata, Florence, 1524 B2-411
 • Lonkhuijzen, Jan van — (1873-1942)
  Billy Sunday. Een beeld uit het tegenwoordige Amerikaansche godsdienstige leven, Grand Rapis (Eerdmans-Sevensma) / Kampen (Kok) [1916] B1-2104
 • Lonkhuijzen, Jan van — (1873-1942)
  De blijvende schriftuurlijke grondgedachte van art. 36 onzer geloofsbelijdenis (de positieve taak der overheid ten opzichte van den godsdienst), Franeker (Wever) 1939 B1-1118
 • Lonkhuijzen, Jan van — (1873-1942)
  De christelijke staat en de geestelijke en zedelijke ontaarding onder ons volk, Kampen (Kok) [1935] B1-2720
 • Lonkhuijzen, Jan van — (1873-1942)
  Een ernstige fout. Het besluit der Generale Synode te Assen inzake de afzetting van een of meer kerkeraden gewogen en telicht bevonden ..., Chicago (Christian Literature Publishing Co.) 1926 B1-1894
 • Lonkhuijzen, Jan van — (1873-1942)
  Is het nieuwe kerkrecht niet een ernstige dwaling?, Franeker (Wever?) 1939 B1-1895
 • Loofs, Friedrich (1858-1928)
  Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, Halle a.S (Niemeyer) 19064 B1-1119
 • Looman, Theodorus Matthijs (1816-1900)
  Gids voor den Bijbellezer, Amsterdam (Höveker) 18643 B1-364
 • Loon, Johannes Christiaan Adrianus van —
  Het Algemeen Reglement van 1816 (diss. VU), Wageningen (Zomer & Keuning) 1942 B1-1896
 • Los, Jacob (1899-1985)
  —, Jac. Jonker en W. Tom, Paraphrase van de brieven aan de Philippenzen en Colossenzen, en van de Algemeene brief van den apostel Jacobus, Franeker (Wever) [1939] (Paraphrase Heilige Schrift) B1-417
 • Los, Sietse Oene (1871-1944)
  Karaktervorming bij jeugdigen, Amsterdam (De Standaard) 1937 B1-2456
 • Los, Sietse Oene (1871-1944)
  Moderne paedagogen en richtingen, Amsterdam (De Standaard) 1933 B1-2457
 • Los, Sietse Oene (1871-1944)
  De paraenetische nakatechisatie, Potchefstroom, 1914 (Rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de theologie aan de Theologiese School te Potchefstroom, op zaterdag 7 februarie 1914) B1-2105
 • Los, Sietse Oene (1871-1944)
  Persoonlijkheid en karakter volgens de Heilige Schrift, Kampen (Kok) 1925 B1-2458
 • Los, Sietse Oene (1871-1944)
  — e.a., Verklaring van gevoelen. Met enkele bijlagen, s.l., s.n. [1943] Ws 5518
 • Los, Sietse Oene (1871-1944)
  De waarde van de terminologie der H. Schrift voor de psychologie, [s.l., s.n.] [ca. 1924] (Gereformeerde Psychologisch Studievereeniging) B1-2459
 • Loth, George (1579-1635)
  Psalmodia Davidica, adornata per Georgivm Lothvm. Lvnaebvrgi, typis et impensis Sterniis, 1632 Bw 134 G 8
 • Louët Feisser, Johannes Jacobus
  De huidige verhouding tussen theologie en wijsbegeerte: een bijdrage tot heroriëntering der universitaire wetenschap, Amsterdam (Paris) 1950 B1-82
 • Louët Feisser, Johannes Jacobus
  De strijd tegen de analogia entis in de theologie van Karl Barth (diss. Utrecht), Amsterdam (Paris) 1948 B1-644
 • Lublinski, Samuel (1868-1910)
  Die Entstehung des Christentums aus der antiken Kultur, Jena (Diederichs) 1910 (Der urchristliche Erdkreis und sein Mythos 1) Bw 131 F 14
 • Lucas, Franciscus (1549?-1619)
  Sacrorvm Bibliorvm vvlgatae editionis concordantiae, ad recognitionem ivssv Sixti V. Pont. Max. Bibliis adhibitam, recensitae atqve emendatae primum a Francisco Lvca . . . nunc denuo variis locis expurgatae ac locupletatae curâ & studio . . . Hvberti Phalesii . . . Antverpiae, ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1642 B2-193
 • Lucas, Joannes
  Strena veritatis amatoribus pro veritate defendenda, anno praecedenti multum impugnata, nullis annis expugnanda, oblata 1. anni 1680. Coloniae, 1680 B2-195
 • Ludendorff, Erich Friedrich Wilhelm von — (1865-1937)
  Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse, München (Fortschrittliche Buchhandlung) 1927 B1-2030
 • Ludwig, Emil (1881-1948)
  Der Menschensohn. Geschichte eines Propheten [mit 15 Zeichnungen von Rembrandt], Berlin (Rowohlt) 1928 B1-366
 • Lücke, Gottfried Christian Friedrich (1791-1855)
  Commentar über das Evangelium des Johannes I-II, Bonn (Eduard Weber) 1840-18433 (Commentar über die Schriften des Evangelisten Johannes 1-2) B1-365
 • Lütgenau, Franz
  Natürliche und soziale Religion, Stuttgart (?) 1894 B1-1121
 • Lu´scius, Abraham George
  Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek, vervattende, de gehele werreldlyke geschiedenis . . . als ook, de gehele kerkelyke geschiedenis . . ., wyders, een geographische, historische en staatkundige beschryving van alle de keizerryken, koningryken . . . voorts, een uitvoerige genealogische beschryving van alle doorluchtige . . . geslaghten door de gehele werreld . . . door A.G. Luiscius . . . In ’s Gravenhage, by Pieter Husson . . . Te Delft, by Reinier Boitet, 1724-1727, 1724-1737 (acht delen, deel 5-8 verschenen in ’s-Gravenhage bij Johannes van Duren) B2-414
 • Lull, Richard Swann (1867-?)
  Organic evolution, New York (Macmillan Company) 1947rev.ed. Bw 135 B 11
 • Lussing, Hendrik Matthijsz.
  Evangelische gezangen voor godzoekende Christenen, Amsterdam, 1929-1933 B1-2214
 • Luthardt, Christoph Ernst (1823-1902)
  Kompendium der theologischen Ethik, nach des Verfassers Tode bearb. von F.J. Winter, Leipzig (Dörffling & Franke) 19213 Bw 132 F 33
 • Luthardt, Christoph Ernst (1823-1902)
  Voordrachten over de christelijke moraal; naar den 2den druk uit het Hoogduitsch vertaald door J. Riemens, Utrecht (Kemink) 1877 (Godgeleerde bibliotheek) (Vert. van: Vorträge über die Moral des Christentums. 18732) Bw 134 C 21
 • Luther, Martin (1483-1546)
  Collectio nova epistolarum. Cum dissert. praeliminari de aucta insigniter, per recentissimas quasdam epistolas collecta, re litteraria et ecclesiastica. Nova praefatio apologetica Io. Fr. Buddei, Hal. B2-417
 • Luther, Martin (1483-1546)
  Colloquia, oder, christliche, nützliche Tischreden, erstlich durch Joh. Aurifabrum, anno 1566, in Druck gegeben . . . Jetzt uffs newe in richtige Ordnung bracht. Jhena (Steinman) 1603 B2-416
 • Luther, Martin (1483-1546)
  Der Erste – Der Zwelffte und letzte Teil der Bücher D. Martin Lutherus, Wittenberg 1566-1578 (twaalf delen) B2-415
 • Luther, Martin (1483-1546)
  — e.a., Die Ordnung der Kirche, München (Kaiser) 1933 (Blätter zur kirchlichen Lage 2) (Bevat: M. Luther, Predigt am Sonntag Jubilate, den 26. April 1545; P. Schempp, Die Kirche in Familie und Volk; H. Fausel, Die Ordnung der reformatorischen Kirche) B1-1897
 • Luther, Martin (1483-1546)
  Servum arbitrium, dat is: De knechtelijcke wille, verklarende, dat de vrye wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. t’Amsterdam, voor Hendrick Maneke, 1646 (Vert. van: De servo arbitrio. 1525. Pag. 99-124 en 251 vv. ontbreken) Bw 133 E 8
 • Luther, Martin (1483-1546)
  Servum arbitrium, dat is, een uyt-nemend Tractaet van de Knechtelijcke wille. Verclarende, dat de vrije-wille niet en is: gheschreven teghen Erasmus van Rotterdam. Door Martinus Luther. Ende uyt het Latijn ghetrouwelijck vertaelt. Tot Deventer, by Jan Christianus . . ., 1610 B2-418
 • Luther, Ralf (1887-1931)
  Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in Sprache und Sinn des urchristlichen Schrifttums, mit einem Nachw. von Otto Schmitz, Berlin (Furche-Verlag) 193711 (Die urchristlich Botschaft Abt. 24) B1-367
 • Luther, Ralf (1887-1931)
  Nieuw Testamentische termen en hun beteekenis, vert. door J.P. Enklaar, Zutphen (Ruys) [1937] B1-368
 • Lutz, A.
  Katholicisme en persoonlijke verhouding tot God, vertaling uit het Noorsch door Jos. Theeuwes; met een voorwoord van J. Sassen O.P., Roermond (Romen) 1929 B1-1122 [De Reformatie 10 (1929v) 34,270 (23 mei 1930)]
 • Luyckx, Bonifaz Anton
  Die Erkenntnislehre Bonaventuras, nach den Quellen dargestellt, Münster i.W. (Aschendorff) 1923 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Band 23, Heft 3-4) Bw 131 D 25
 • Lydius, Balthasar (1576-1629)
  — e.a., Een cort verhael van alle menschelijcke insettingen der Roomscher Kercke, beginnende van Christi tijden af tot nu toe, ghenomen meer dan uut XXII autheuren [met een voorwoord van Balthazar Lydius]. Ten vierdemael grootelijcks verb. ende in veel plaetse verm. Tot Dordrecht, by Adriaen Jansz Bot [...], 1610 B2-3a
 • Lydius, Jacobus (1610-1679)
  Agonistica sacra, sive syntagma vocum et phrasium agonisticarum, quae in S. Scriptura imprimis verò in epistolis S. Pauli apostoli, occurrunt, cum additamentis Johannis Lomejer, Franequerae, Henrici Stephani, 1700 B2-423
 • Lydius, Johannes Martini (1577-1643)
  Narratio historica conciliorvm omnivm ecclesiae christianae, Gabrielis Prateoli; cui addidit castigationes suas et alia nonnulla Iohannes Lydivs. Lvgdvni-Batavorvm, ex typographio Henrici ab Haestens impensis auctoris, 1610 (Bevat de lijst van concilies uit de Elenchus haereticorum van Prateolus met uitvoerige kritiek van Lydius) Bw 133 G 11,1


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000