Bibliotheek Klaas Schilder

G • Gaay Fortmann, Nicolaas Adriaan de — (1845-1927)
  Wat God deed met zijne kerk in Nederland. Geschiedenis der Doleantie verhaald aan ons volk, Brielle (Wierema) 1889 B1-1706
 • Gairdner, William Henry Temple (1873-1928)
  Islam en Christendom, bewerkt naar W.H.T. Gairdner: The reproach of Islam, en andere bronnen door Jacqueline C. Rutgers, ’s-Gravenhage (Boekhandel van den Zendingsstudie Raad) 19213 B1-1927
 • Galloway, George
  The Philosophy of Religion, Edinburgh (T. & T. Clark) 1930 B1-866
 • Gardeil, Ambroise (1859-1931)
  La crédibilité et l’apologétique, Paris (Lecoffre) 1928heruitgave (Bibliothèque théologique) B1-867
 • Gardeil, Ambroise (1859-1931)
  Le donné revelé et la théologie; pref. par le R.P. Chenu, Juvisy (Editions du Cerf) / Liège (Pensée Catholique) [1932]2 Bw 134 E 20
 • Gass, Friedrich Wilhelm Joachim Heinrich (1813-1889)
  Geschichte der christlichen Ethik I-II/2, Berlin (Reimer) 1881-1887 Bw 131 E 8-10
 • Gasser, Johann Conrad
  Wahrheit, Wissenschaftlichkeit und positives Christentum. Eine Gegenwartsfrage kritisch beleuchtet, Zürich (Zwingli-Verlag) 1943 (Kirchliche Zeitfragen Heft 7) B1-868
 • Gataker, Thomas (1574-1654)
  Thomae Gatakeri Opera critica. Dissertatio de N. Instrumenti stylo, Cinnus, sive adversaria miscellanea, Adversaria miscellanea posthuma, Marci Antonini imperatoris de rebus suis libri XII commentario perpetuo explicati, Opuscula varia, Omnia singulari cura recensita, ab infinitis typothetarum mendis expurgata, multorum Graece dictorum Latina interpretatione illustrata, & locupletissimis accuratissimisque indicibus ornata. Trajecti ad Rhenum, apud Franciscum Halmam, Guilielmum vande Water, Antonium Schouten, 1697-1698 (twee delen in één band) Bw 131 A 1
 • Gates, Herbert Wright (1868-?)
  Missionary education in the church, Boston (Pilgrim Press) 1928 (Specialization series) Bw 132 F 4
 • Gaul, Leopold
  Alberts des Groen Verhältnis zu Plato. Eine literarische und philosophiegeschichtliche Untersuchung, Münster i.W. (Aschendorff) 1913 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Band 12, Heft 1) Bw 131 D 28
 • Gaussen, Etienne (?-1675)
  Stephani Gausseni S.S. Theologiae in Academia Salmuriensi professoris, Dissertationes I. De studii theologici ratione. II. De natura theologiae. III. De ratione concionandi. IV. De utilitate philosophiae in theologia. V. De recto usu clavium. Editio secunda, cui accessit elegantissima ejusdem disputatio de Verbo Dei, Ultrajecti ad Rhenum, apud Franciscum Halma, 1678 Bw 133 G 17
 • Gautier, Joseph
  Prodromus ad theologiam dogmatico-scholasticam, ad usum praecipue candidatorum sacrae doctrinae. Coloniae, & Francofurti. Sumptibus Joannis Michaelis Josephi Puetz, 1756 B2-273
 • Gazagnol, Germain
  Die neue Bewegung des Katholizismus in Frankreich, München (G. Schuh) 1903 B1-869
 • Gebhardt, Oskar Leopold von — (1844-1906)
  Patrum apostolicorum opera, textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt Oscar de Gebhardt, Adolfus Harnack, Theodorus Zahn. ed. 5a minor. Lipsiae (Hinrichs) 1906 B2-496
 • Gedenkboek
  Gedenkboek: feestuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Gereformeerde Zondagsschool-Vereeniging „Jachin”, door J.P. Tazelaar, Nijkerk (Callenbach) 1911 B1-61
 • Gedenkboek
  Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam, Amsterdam (W. ten Have) 1921 (Standaard-Serie 5) B1-1788
 • Gedenkboek
  Gedenkboek van de „Kweekschool met den bijbel” te Rotterdam, uitgaande van de „Vereeniging tot stichting en instandhouding van kweek- en opleidingsscholen op gereformeerden grondslag voor onderwijzers en onderwijzeressen te Rotterdam”, [door H.W. Derksen ... et al.], z.p. 1932 B1-59
 • Gedenkboek
  Gedenkboek van het vijftigjarig jubileum der Christelijke Gereformeerde Kerk, A.D. 1857-1907, Grand Rapids (Semi-Centennial Comm.) [1907] B1-1737
 • Gedenkboek
  Gedenkboek Vereeniging tot Opvoeding en Verpleeging van geesteszwakke kinderen te Utrecht „Als een Herder” 1891-1951. Tekst G. Spanhaak, Illustraties T. v. Veen, z.p. z.j. B1-60
 • Gedenkboek
  Van jeugd en moed en kracht, gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag, z.p. (Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”) 1938 B1-62
 • Gedenkboekje
  Gedenkboekje ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoon, 1932 B1-1738
 • Gedenkschrift
  Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905, samengesteld ter gelegenheid van de oprichting der Technische Hogeschool; samengesteld door H.H.R. Roelofs Heyrmans, Delft (Waltman) 1906 B1-63
 • Geelkerken, Johannes Gerardus (1879-1960)
  De empirische godsdienstpsychologie (diss. VU), Amsterdam (Scheltema & Holkema) 1909 B1-870
 • Geesink, Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus (1854-1929)
  De beteekenis van het leerstuk der oorspronkelijke gerechtigheid voor de godgeleerde zedekunde, Amsterdam (J.A. Wormser) 1890 (Inaugurele rede Vrije Universiteit Amsterdam, op 19 September 1890) B1-1515
 • Geesink, Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus (1854-1929)
  Compendium van de theologische ethiek [door G.H.J.W.J. Geesink], [s.l., s.n., ca. 1924] (college-dictaat, 179 pag.) B1-1518
 • Geesink, Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus (1854-1929)
  De ethiek in de Gereformeerde Theologie, Amsterdam (?) 1897 (Rede bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 October 1897) B1-1516
 • Geesink, Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus (1854-1929)
  Gerard Zerbolt van Zutfen (diss. Utrecht), Amsterdam (?) 1879 B1-1739
 • Geesink, Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus (1854-1929)
  Gereformeerde ethiek I-II, voor den druk gereedgemaakt en voorzien van een levensbeschrijving door V. Hepp, Kampen (Kok) 1931 B1-1517 [De Reformatie 12 (1931v) 14,111 (1 januari 1932)]
 • Geesink, Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus (1854-1929)
  Van ’s Heeren ordinantiën I-IV, Amsterdam (W. Kirchner) 1907-1909 (in 2 banden) B1-1519
 • Geesink, Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus (1854-1929)
  Zedelijkheid en recht, Amsterdam (Bottenburg) 1909 (Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Vrije-universiteit, den 20sten October 1909) B1-1520
 • Geismar, Eduard (1871-1939)
  Sören Kierkegaard. Seine Lebensentwicklung und seine Wirksamkeit als Schriftsteller [aus dem Dänischen übersetzt von E. Krüger u.A.], Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1929 (in 6 afleveringen, 1927-1929, met losse band; Tl. 1 bevat een brief van E. Geismar aan K. Schilder, gedateerd 28-5-1932) Bw 134 B 1
 • Geldenhuys, F.E. o’B.
  Die regsposisie van Kerkraad, Ring en Sinode, onder die Gereformeerde stelsel van kerkregering soos toegepas in die Gefedereerde Ned. Ger. Kerke in Suid-Afrika (diss. Stellenbosch 1945), Pretoria, 1951 Bw 94 B 13
 • Geldenhuys, Johannes Norval (1918-)
  Commentary on the Gospel of Luke; foreword by F.F. Bruce, London (Marshall, Morgan & Scott) 1950 (The new London commentary on the New Testament) Bw 134 B 33
 • Gelder, W. de —
  — e.a., Partij-orde of heilige orde? Verwereldlijking der Antirevolutionnaire Partij. Publicatie van officiëele stukken met toelichting door de buiten het verband der A.R. partij gehouden kiesvereeniging „Schrift en historie” te Berkel en Rodenrijs, [Berkel (Haak) 1948] B1-2729
 • Gelder, Herman Arend Enno van — (1889-1973)
  Revolutionnaire reformatie. De vestiging van de Gereformeerde Kerk in de Nederlandse gewesten, gedurende de eerste jaren van de Opstand tegen Filips II, 1575-1585, Amsterdam (Van Kampen) 1943 (Patria 31) B1-1740
 • Gelderen, Cornelis van — (1872-1945)
  Het boek Amos vertaald en verklaard, Kampen (Kok) 1933 (Commentaar op de kleine profeten 1e stuk) B1-260
 • Gelderen, Cornelis van — (1872-1945)
  De hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job, Kampen (Kok) 1905 (Overdr. uit: Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie. Jrg 11 (1903-1904)) eigendom R. Brandes B1-259
 • Geley, Gustave (1868-1924)
  Materialisations-Experimente mit M. Franek-Kluski, in deutscher Uebersetzung . . . hrsg.; mit einem Anhang: „Die neuere Okkultismusforschung im Lichte der Gegner” von Dr. Freiherrn von Schrenck-Notzing, Leipzig (Mutze) 1922 B1-1978
 • Gellert, Christian Fürchtegott (ca1715-1769)
  C.F. Gellerts Zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Tweede druk. Te Amsterdam, by Pieter Meijer . . ., 1775 (tweede delen in één band) [titelblad Nijmegen] B2-274
 • Geluwe, Aernout van —(1604-1675)
  Den af-ghetrocken masscher van het vermomdt ghereformeerdt louter vvoordt Godes, vvaer onder dat ghevonden zijn 188. merckelijcke trouvveloose mis-slaghen, die se Staeten Bijbel-Oversetters begaen hebben . . . ende hoe sy daer 9391 nieuvve menschelijcke verdichte vvoorden tusschen in ghesaeyt hebben, klaer ten toon ghestelt op het tooneel des vvereldts. T’Antvverpen, by de vveduvve van Jan Cnobbaert, 1652 [titelblad Nijmegen] B2-276
 • Gemser, Berend (1890-1962)
  Die komende Christus, oordenkings oor die Christusprofesiee van die Ou Testament, Pretoria [etc.] (De Bussy [etc.]) 1942 B1-261
 • Gennes, ? de —
  Sentimens des facultez de theologie de Paris, de Reims et de Nantes sur une these soûtenuë à Notre-Dame des Ardilliers de Saumur et condamnée par un mandement de l’évêque d’Angers du 1718. Avec deux dissertations. s.l. 1722 (twee delen in n band) B2-277
 • Genouillac, Henri de (1881-?)
  L’église chrétienne au temps de Saint Ignace d’Antioche, Paris (Beauchesne) 1907 B1-1741
 • Gentman, Cornelis (1617-1696)
  De Aenteyckeningen, van Cornelius Gentman, predikant binnen Utrecht, verdedight tegen een ongenoemt Sociniaen, in welcke de principaelste Sociniaensche en enthusiastische verschillen, en voor-oordeelen, werden verhandelt, ’t Utrecht, by Meinardus van Dreunen, 1663 Bw 130 F 21
 • Gerbade, Hermannus (1667-1736)
  Zions vertroosting, opgeslooten in de prophetie van Zacharias, ontslooten en ontdekt door Hermannus Gerbade, . . . . Tot Leyden, by Frederik Haaring, 1702 B2-278
 • Gereformeerde godsdienst
  De gereformeerde godsdienst voor mingeoefenden en jongelieden, Amsterdam (W. Brave) 18214 B2-282
 • Gereformeerde Kerk Delft
  De beide protesten tegen de verkiezing van kerkeraadsleden in de Gereformeerde Kerk te Delft, in de jaren 1904 en 1905, aan critiek onderworpen en de daarmee verband houdende gebeurtenissen toegelicht, [s.l., s.a.] B1-1898
 • Gereformeerde Kerk Rotterdam Delfshaven
  Derde gereformeerde kerk van Delfshaven, s.l., s.n., s.a. B1-2203
 • Gereformeerde Kerk Zwolle
  Een geopende deur, Zwolle (Geref. Kerk) [1951] (Zwolle, Tulp) (Rapporten over de zendingsarbeid over de jaren 1948/1951 op Oost-Soemba/Savoe door de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Zwolle) B1-1923
 • Gerhard, Johann (1582-1637)
  B. Joannis Gerhardi, theologi doctoris et professoris in Universitate Jenensi, Commentarius super priorem D. Petri Epistolam, in quo textus declaratur, quaestiones dubiae solvuntur, observationes eruuntur et loca in speciem pugnantia conciliantur, cum praefatione Jo. Friderici Mayeri. Ed. 3a. Hamburgi et Lipsiae, sumptibus Zachariae Hertelii, 1692 Bw 134 F 5
 • Gerhard, Johann (1582-1637)
  Commentarius super posteriorem D. Petri Epistolam, in quo textus declaratur, quaestiones dubiae solvuntur, observationes eruuntur, et loca in speciem pugnantia conciliantur, opera et studio Johannis Gerhardi. Ed. 3a prioribus correctior. Hamburgi et Lipsiae, sumptibus Zachariae Hertelii, 1692 Bw 134 F 5
 • Gerhard, Johann (1582-1637)
  Confessionis catholicae, in qua doctrina catholica et evangelica, quam ecclesiae Augustanae confessioni addictae profitentur, ex Romano-catholicorum scriptorum suffragiis confirmatur, in quatuor tomos distributa. Francofurti et Lipsiae. Apud Christianum Genschium, Literis Johannis Andreae, 1679 B2-279
 • Gerhard, Johann (1582-1637)
  Loci theologici cum pro adstruenda veritate, tum pro destruenda quorumvis contradicentium falsitate per theses nervose solide et copiose explicati, denuo edidit variique generis observationes, necnon praefationem qua de vita ac scriptis auctoris disseritur adiecit J.F. Cotta. Tubingae, 1762-1787 (twintig delen in negen banden) B2-280
 • Gerhart, Emanuel Vogel (1817-1904)
  Institutes of the Christian religion I-II, with an introduction by Philip Schaff, New York (Funk & Wagnalls) 1894 B1-872
 • Gerhart, Emanuel Vogel (1817-1904)
  Institutes of the Christian religion II, New York (Funk & Wagnalls) 1894 B1-872a
 • Gerok, Gustav von —
  Karl Gerok. Ein Lebensbild aus seinen Briefen und Aufzeichnungen, Stuttgart (Krabbe) 1892 B1-1742
 • Gerson, Jean Charlier de — (1363-1429)
  Joannis Gersonii doctoris theologi . . . Opera omnia, novo ordine digesta, & in V. tomos distributa, ad manuscriptos codices quamplurimos collata, & innumeris in locis emendata; quaedam etiam nunc primum edita, quibus accessere Henrici de Hassia, Petri de Alliaco, Joannis Brevicoxae, Joannis de Varenis scriptorum coaetaneorum, ac insuper Jacobi Almaini & Joannis Majoris tractatus, partim editi partim inediti; necnon monumenta omnia ad causam Joannis Parvi pertinentia, opera & studio M. Lud. Ellies de Pin . . . Antwerpiae, sumptibus Societatis, 1706 (vijf delen in drie banden) Bw 131 B 8-10
 • Gesenius, Heinrich Friedrich Wilhelm (1786-1842)
  A Hebrew and English lexicon of the Old Testament with an appendix containing the biblical Aramaic, based on the lexicon of Wilm Gesenius as translated by Edward Robinson, ed. with constant reference to the Thesaurus of Gesenius as completed by E. Rödiger, and with authorized use of the latest German editions of Gesenius’s Handwörterbuch über das Alte Testament by Francis Brown, with the cooperation of S.R. Driver and Charles A. Briggs, Boston 1928 B1-263
 • Gewin, Everard Egidius (1843-1909)
  Nederlandsch volksgeloof, Arnhem (Neerlandia) 1925 B1-873
 • Ghazali, Abu Hamid Muhammad b. Muh. al — (1058-1111)
  Réfutation excellente de la divinité de Jésus-Christ d’après les évangiles, texte établi, traduit et commenté par Robert Chidiac; pref. de Louis Massignon, Paris (Leroux) 1939 (Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Études. Sciences religieuses 54) Bw 132 E 18
 • Gheel Gildemeester, Francis van — (1855-1929)
  Thomas Carlyle, Nijkerk (Callenbach) [1900] B1-2663
 • Ghellinck, J. de —
  Pour l’histoire du mot „sacramentum” I: Les antenicéens, Louvain (‘Spicilegium sacrum Lovaniense’) / Paris (Champion) 1924 (Spicilegium sacrum lovaniense 3) Bw 132 D 1
 • Ghislerius, Michael (ca.1563-1646)
  Michaelis Ghislerii Romani . . . Commentaria in Canticvm Canticorvm Salomonis, iuxta lectiones, Vulgatam, Hebraeam & Graecas, tum LXX. tum aliorum veterum interpretum, ab avctore recognita et avcta duplici elencho . . . Antverpiae. Apvd Ioannem Keerbergivm, 1619 B2-281
 • Gide, Charles (1847-1932)
  — et Charles Rist, Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu’à nos jours, Paris (Sirey) 19265 Bw 135 C 14
 • Giffen, David Flud van — (1653-1701)
  Verzameling van alle de werken, nagelaten en uitgegeven van den hooggeleerden en godtvrugtigen heer Dav. Flud van Giffen . . .; met een voorrede en aanhangzel van bybelsche keurstoffen door Albertus Voget. Te Groningen, by Jacobus Sipkes . . , 1735 Bw 134 F 4
 • Gijben, G.G.
  Dankbaar, maar niet voldaan. Beschouwingen over en naar aanleiding van het „Tractaat van de reformatie der kerken” van Dr. A. Kuyper, Kampen (Bos) 1884 B1-1708
 • Gijben, G.G.
  Kerkorde en kerkwezen gevolgd door een open brief aan Prof. A. Kuyper, Schiedam (Van Noortwijk) [1884] B1-1709
 • Gijben, G.G.
  De zestien Amsterdamsche resolutiën aan de belijdenis en aan de historie getoetst, Leiden (Donner) 1883 B1-1710
 • Giles, Chauncey
  De natuur van den geest en de mensch als een geestelijk wezen, uit het Engelsch vertaald door D. Diephuis, Amsterdam (Theosofische uitg.) [1906] B1-2016
 • Gilhuis, Jan Cornelis (1908-1993)
  De zendingstaak der Kerk. Korte behandeling der voornaamste zendingsvraagstukken, voor oudere catechisanten, zendingsclubs, vereenigingen, e.d. [met voorwoord van J.H. Bavinck], Kampen (Kok) [1940] B1-1928
 • Gilson, Etienne Henry (1884-1978)
  Études sur le rôle de la pensée mediévale dans la formation du systeme cartésien, Paris (J. Vrin) 1930 (Études de philosophie medievale 13) Bw 132 E 17
 • Gilson, Etienne Henry (1884-1978)
  La théologie mystique de Saint Bernard, Paris (Vrin) 1947 (Études de philosophie medievale 20) Bw 132 D 20
 • Gilson, Etienne Henry (1884-1978)
  Le Thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin, Paris (Vrin) 19424 (Études de philosophie medievale 1) Bw 133 B 23
 • Ginneken, Jacobus Johannes Antonius van — (1877-1945)
  Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken, verlucht door Jan Toorop, Rotterdam (W.L. & J. Brusse) 19293 B1-874
 • Girdlestone, Robert Baker
  Synonyms of the Old Testament: their bearing on Christian doctrine, Grand Rapids, Michigan (Eerdmans) 19483 B1-264
 • Girgensohn, Karl Gustav (1875-1925)
  Zwölf Reden über die christliche Religion. Ein Versuch modernen Menschen die alte Wahrheit zu verkündigen, München (Beck) 19214 B1-875
 • Gispen, Jan (1874-1935)
  De Heilige Schrift en het mysterie van het lijden, Zutphen (Van den Brink) [1938] („Filippus” 296) B1-2063
 • Gispen, Willem Hendrik (1833-1909)
  — en J. Bavinck, De Christ. Geref. Kerk en de Theologische School. Twee toespraken, gehouden den 9 Jan. 1883 bij de installatie van de drie leeraren aan de Theol. School, Kampen (Zalsman) 1883 B1-1833
 • Gispen, Willem Hendrik (1871-1934)
  De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk, Kampen (J.H. Kok) [1912]5 Ws 5513
 • Gispen, Willem Hendrik (1871-1934)
  Merkteekenen. Bloemlezing uit de geschriften van wijlen Ds. W.H. Gispen, oprichter en gedurende 34 jaar voorzitter van de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, Utrecht (Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding) 1936 B1-1522
 • Gispen, Willem Hendrik (1900-1986)
  Het boek Leviticus verklaard, Kampen (Kok) 1950 (Commentaar op het Oude Testament) B1-221
 • Gispen, Willem Hendrik (1900-1986)
  Mondelinge overlevering in het Oude Testament, met een voorw. van G.Ch. Aalders, Meppel (Ten Brink en Stenvert) 1932 B1-265 [De Reformatie 12 (1931v) 19,151 (5 februari 1932)]
 • Gispen, Willem Hendrik (1900-1986)
  De waarde van het Oude Testament, door W.H. Gispen / Uw namen geschreven in de hemelen, door J.Chr.A. van Loon, Utrecht (Bond voor Geref. Jeugdorganisatie) 1935 (Redes gehouden op de 23ste jaarvergadering, 24 april 1935 te Utrecht) B1-266
 • Gladstone, William Ewart (1809-1898)
  The Impregnable Rock of Holy Scripture, Philadelphia (?) 1891 B1-267
 • Glasius, Barend (1805-1886)
  Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch kerkhervormer, ’s-Gravenhage (Erven Thierry en Mensing) 1850 (Verhandelingen, uitgegeven door het Haagsche Genootschap tot verdediging van de christelijke godsdienst, sedert deszelfs vijftigjarig bestaan; deel 10, stuk 2) B1-1734
 • Gleichen-Russwurm, Alexander von — (1865-1947)
  Der freie Mensch, Berlin (Reichl) 1918 B1-2355
 • Glondys, Viktor
  Zur Problematik des christlichen Gottesglaubens. Ein Versuch zur Ueberwindung intellektueller Glaubenshemmungen, Hms (?) 1929 B1-876
 • Godefroy, Jacques (1587-1652)
  Manuale juris, seu parva juris mysteria . . . Genevae, 1695 (druk?) B2-285
 • Godefroy, Jacques (1587-1652)
  Jacobi Gothofredi JCti eximii, Opera juridica minora, sive libelli, tractatus, orationes, & opuscula rariora & praestantiora . . . cum icone auctoris, indice copiosissimo et praefatione Christiani Henrici Trotz . . . Lugduni Batavorum, apud Joh. Arnold. Langerak, 1733 B2-284
 • Godet, Frédéric Louis (1812-1900)
  Bijbelstudien over het Oude Testament, uit het Fransch vert. door Jac. van Belkum, Amsterdam (Höveker) [1882] B1-268
 • Godet, Frédéric Louis (1812-1900)
  Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Corinthiërs, uit het Fransch vert. door G. Keizer, Kampen (Kok) 1904 B1-269
 • Godschalk, Adrianus (1819-1892)
  Introductio in sacram theologiam ad usum seminarii Buscoducensis, Gestel St.Michaelis (Instituto surdo-mutorum) [1875] B1-877
 • Goebel, Bernardin
  Katholische Apologetik, Freiburg i.Br. (Herder) 1930 (Herders theologische Bibliothek) B1-878
 • Goebel, Robert
  Von der Krisis des Protestantimus zu Karl Barths „Theologie der Krisis”, von Robert Goebel und August Pauli, mit Vorwort von Friedrich Rittelmeyer, Stuttgart (Christengemeinschaft) 1928 (Theologie und Kultus 1) B1-626
 • Goede, J.H. de — jr.
  — samenstelling, Geestelijk weerloos of weerbaar? [de geestelijke ontwapening der Christenheid onder doopersche invloeden van velerlei aard], Amsterdam (Uitgevers-Mij Holland) [1937] B1-1521
 • Göhler, Alfred
  Calvins Lehre von der Heiligung, dargestellt auf Grund der Institutio, exegetischer und homiletischer Schriften, München (Kaiser) 1934 (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus. Siebente Reihe Band 3) B1-773
 • Goemans, Monald (1906-1978)
  Het algemeen concilie in de vierde eeuw (diss. Nijmegen), Nijmegen (Dekker & Van de Vegt) 1945 B1-879
 • Goepner, Marinus (1856-1916)
  — e.a., Herderlijk schrijven van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Gendringen c.a. aan de heeren C. Seesink en J. Teeuwsen, in antwoord op hun verzoek ‘dat de Kerkeraad de Reformatie zijner kerk ter hand neme’, Doetinchem (Doetinchemsch Weekblad) 1887 B1-1723
 • Goeree, Wilhelmus (1635-1711)
  Voor-bereidselen tot de Bybelsche wysheid, en gebruik der Heilige en kerklijke historiën: uit de alder-oudste gedenkkenissen der Hebreen, Chaldeën, Babyloniërs, Egiptenaars, Syriers, Grieken en Romeinen, tot eene merkelijke verligting der Goddelijke boeken, en veel andere voortreffelijke geschriften, by-een vergaderd, en door meer dan honderd naauwkeurige print-verbeeldingen opgehelderd . . . door een liefhebber der Joodsche oudheden. Tot Utrecht, By Anthony Schouten, Hermannus Ribbius . . ., 1700 (twee delen) B2-283
 • Görres, Johann Joseph von — (1776-1848)
  Mystik, Magie und Daemonie. „Die christliche Mystik” in Auswahl, hrsg. von Joseph Bernhart, München (Oldenbourg) 1927 Bw 132 E 29
 • Goldschmidt, Hermann L.
  Philosophie als Dialogik, Affoltern a.A. (Ähren Verlag) 1948 Bw 134 C 24
 • Goodspeed, Edgar Johnson (1871-1962)
  New Solutions of New Testament Problems, Chicago (?) 1927 B1-270
 • Goossens, Stephanus Johannes Paulus (1902-1983)
  Openbare scheurmaking op Soemba. De kerken van Oost-Soemba uitgestooten uit de gemeenschap der Gereformeerde (Zendende) Kerken in Nederland. Een aanklacht en een verweer, [Heusden (Veerman)] [ca. 1939] B1-1929
 • Gooszen, Maurits Albrecht (1837-1916)
  De Heidelbergsche catechismus en het boekje van de breking des broods, in het jaar 1563-64 bestreden en verdedigd. Oorkonden en dogmen-historisch onderzoek. Nieuwe bijdrage tot de kennis van het gereformeerd protestantisme, Leiden (Brill) [1893] B1-880
 • Gordon, Samuel Dickey (1859-1936)
  De macht van het gebed, Zeist, z.j. B1-2064
 • Gorkom, Gerrit van — (1833-1905)
  — en H. v.d. Veer, Los en vast. Uit de briefwisseling van een Leidsch student, jaargang 1873, Leiden (Van Doesburgh) 1873 B1-1789
 • Gotteschalcus Orbacensis (ca807-ca868)
  Oeuvres théologiques et grammaticales de Godescalc d’Orbais. Textes en majeure partie inédits, Cyrille Lambot (ed.), Louvain (‘Spicilegium Sacrum Lovaniense’) 1945 (Spicilegium sacrum lovaniense 20) Bw 132 D 17
 • Gottschick, Johannes Friedrich (1847-1907)
  Ethik, Tübingen (Mohr) 1907 (Sammlung theologischer Lehrbücher) Bw 134 D 18
 • Goudzwaard, F.
  De Communistische Partij Nederland, voor, tijdens, na den oorlog, Rotterdam [s.n.], 19462 (Nieuwe brochurenreeks „Geloof en vrijheid” 9) B1-2691
 • Graaf, Andrew de — (1867-1945)
  Feest en strijd. Uit de geschriften van Mr. A. de Graaf 1867 – 17 mei – 1937, Amsterdam (Paris) 1937 B1-2692
 • Graaf, Hendrik Tjakko de — (1875-1930)
  De godsdienst in het licht der zielkunde, Huis ter Heide [Utrecht] (De Wachttoren) 1928 (Het handboek: bibliotheek van wetenschappelijke geschriften over den godsdienst 2) B1-881
 • Graaf, Simon Gerrit de — (1889-1955)
  Christus en de wereld. Enkele referaten, Kampen (Kok) [1939] B1-882
 • Graaf, Simon Gerrit de — (1889-1955)
  Hoofdlijnen in de dogmatiek, Kampen (Kok) 1940 B1-883
 • Graaf, Simon Gerrit de — (1889-1955)
  Een profeet den volken, preeken uit Jeremia, Kampen (Kok) [1939] B1-271
 • Graaf, Simon Gerrit de — (1889-1955)
  Supplement bij Hoofdlijnen in de kerkgeschiedenis, Kampen (Kok) 1940 B1-1744
 • Graaf, Simon Gerrit de — (1889-1955)
  Het Woord Gods en de kerk, Zutphen (?) [1935] B1-884
 • Grabe, Joannes Ernestus (1666-1711)
  Septuaginta interpretum tomus I. Continens Octateuchum; quem . . . accurate descriptum . . . summa cura edidit Joannes Ernestus Grabe. Oxonii, e theatro Sheldoniano. Prostant venales apud Richardum Smith . . ., 1709-1720 (vier delen in acht banden) B2-575
 • Grabmann, Martin (1875-1949)
  Die Geschichte der katholischen Theologie seit dem Ausgang der Väterzeit, mit Benützung von M.J. Scheebens Grundriss dargestelt, Freiburg i.B. (Herder) 1933 (Herders theologische Grundrisse) B1-885
 • Grabmann, Martin (1875-1949)
  Die Geschichte der scholastischen Methode, nach den gedruckten und ungedruckten Quellen dargestelt I-II, Freiburg i.B. (Herdersche Verlagshandlung) 1909-1911 Bw 130 D 30-31
 • Graebner, Theodore Conrad (1876-1950)
  God and the Cosmos. A critical Analysis of Atheism, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1932 B1-886
 • Granderath, Théodore (S.J.)
  Histoire du Concile du Vatican depuis sa première annonce jusqu’à sa prorogation I-III (+ append.), d’après les documents authentiques, édite par Conrad Kirch et traduit de l’Allemand par des religieux de la même Compagnie, Bruxelles (Librairie Albert Dewit) 1908-1919 Bw 135 C 9-13
 • Grashoff, M.
  Jeugdherbergen, D. van Dijk, De Armoede der jeugd. [Redes gehouden op de] 21ste jaarvergadering, 19 april 1933 te Utrecht, Utrecht (Bond van Gereformeerde Jeugdorganisatie) 1933 B1-2693
 • Grassmann, Robert (1815-1901)
  Uittreksels uit de door de pausen Gregorius XVI, Pius IX en Leo XIII ex cathedra als richtsnoer voor de R.K. kerk gesanctioneerde moraal-theologie van den h. Dr. A.M. de Liguori, en het ontzettende gevaar daarvan voor de zedelijkheid der volken, uit het Hoogduitsch, Leiden (Adriani) [1903]3 B1-1555
 • ’s Gravezande, Adrianus (1714-1787)
  Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid; gehouden te Wesel den 3 Nov. 1568, gevierd in eene kerkreden over 1 Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 20 Nov. 1768. Met eenige aanteekeningen en bijlagen, betreffende persoonen en zaken, ter opheffing van verscheide byzonderheden, behoorende tot de Kerkgeschiedenis van Nederland, doch inzonderheid van Zeeland en Middelburg, ten tijde der Ned. beroerten en invoeringe van de Kerkhervorminge in de XVI. eeuwe. Middelburg, Pieter Gillissen en wed. M.H. Callenfels, 1769 B2-286
 • Gray, A. Herbert
  Man en vrouw voor en in het huwelijk, uit het Engelsch vertaald door H.J. van der Munnik, Kampen (Kok) [1924] B1-1523
 • Gregorius van Nyssa (330-395)
  Contemplation sur la vie de Moise, ou Traité de la perfection en matièere de vertu; introduction et traduction de Jean Daniéelou, Paris (Cerf) / Lyon (L’Abeille) [1941] (Sources chrétiennes 1) Bw 122 H 44
 • Gregorius van Nyssa (330-395)
  La création de l’homme, introduction et traduction de Jean Laplace; notes de Jean Daniélou, Paris (Cerf) / Lyon (Éd. de L’Abeille) [1944] (Sources chrétiennes 6) Bw D sc
 • Gregorius van Nyssa (330-395)
  S. patris nostri Gregorii episcopi Nysseni, . . . Opera omnia qvae reperiri potvervnt. Graece & Latine nunc primum ex. mnss. codd. in lucem edita, & in duos tomos diuisa. Additae sunt variae doctiss. virorum notae . . . Parisiis, ex officina Nivelliana apud Sebastianvm Cramoisy, 1615 (twee delen) B2-287
 • Greifswalder Reformgedanken
  Greifswalder Reformgedanken zum theologischen Studium, Johannes Hausleiter 23 Juni 1851, und Victor Schultze 13 December 1851 zum siebzigsten Geburtstage dargebracht von ihrer Fakultät, München, 1922 B1-92
 • Greifswalder Studien
  Greifswalder Studien. Theologische Studien Hermann Cremer zum 25-jährigen Professorenjubilaeum dargebracht von Samuel Oettli . . . [e.a.], Gütersloh (Bertelsmann) 1895 Bw 135 C 8
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  Bizondere canoniek van de boeken van het Nieuwe Testament I-II, Kampen (Kok) 1947-1949 B1-272
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  Heilige geschiedenis, volgens de vier evangelieverhalen: geboorte van Jezus Christus en aanvang van Zijn publieke optreden [inl.: „Prof. Dr. S. Greijdanus dienaar van het Woord van God” door C. Veenhof], Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1951 B1-273
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  Hoofddoel en gedachtengang van Lucas’ evangelieverhaal, Kampen (Kok) 1922 (Rede bij de overdracht van het rectoraat der Theologische School van de Gereformeerde kerken in Nederland, den 6den december 1922) B1-274
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  Het meerderheidsrapport van het Curatorium inzake het doctoraat aan de Theol. School te Kampen besproken, Rotterdam (Kring van Voorstanders van het Promotierecht aan de Theologische School) [Kampen (J.H. Kok)] [1929]2 B1-1834
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  De opwekking van Christus, Kampen (Kok) [1947] B1-275
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  Schriftbeginselen ter schriftverklaring en historisch overzicht over theorieën en wijzen van schriftuitlegging, Kampen (Kok) 1946 B1-276
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  Schriftbeginselen van kerkrecht inzake meerdere vergaderingen, Enschede (Boersma) [1946] B1-1883
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  Toerekeningsgrond van het Peccatum Originans (Adams Bondsbreuk). Rereferaat gehouden op de Conferentie van Gereformeerde Predikanten in Noord- en Zuid-Holland te Leiden den 4en Januari 1906, Amsterdam (H.A. van Bottenburg) [1906] Ws 5510
 • Greijdanus, Seakle (1871-1948)
  Wezen van het Calvinisme, Franeker (Wever) 1941 (Geschriften over het calvinisme 1) B1-887
 • Gretser, Jacob (1562-1625)
  Apologeticvs Iacobi Gretseri Societatis Iesv theologi, Adversvs librvm qui introductio in artem Iesviticam inscribitur, nuper a Gabriele Lermaeo calvinista editum. Ingolstadii, Ex Typographia Adami Sartorii, 1600 B2-288
 • Grevinchoven, Caspar (1550-1606)
  Fondament-boeck van de ware Christelijke ghereformeerde religie, in een korte summa begrepen, tracterende de voornaemste hoofdstucken der selver; hier is noch by gevoeght, Een uytlegginghe over de woorden Jesu Christi, Matth. 7 vers 15: Wacht u voor de valsche Profeten, door denzelfden autheur int licht ghebracht ende uytghegheven tot dienste van alle liefhebberen der waerheyt, door Christianum a Porta opgesteld tijdens de Dordsche Synode van 1618 en 1619. Onv. uitg. Lemmer, 1871 B2-289
 • Griffith-Jones, Ebenezer (1860-1942)
  Providence — divine and human. A study of the world-order in the light of modern thought. Vol. I. Some problems of divine providence, London (Hodder and Stoughton) 1925 B1-1017
 • Griffith-Jones, Ebenezer (1860-1942)
  The dominion of man. Some problems in human providence, London (Hodder and Stoughton) 1926 B1-1016
 • Grimm, Carl Ludwig Wilibald (1807-1891)
  Lexicon graeco-latinum in libros Novi Testamenti, Lipsiae (Zehl) 19034 B1-277
 • Grisebach, Eberhard (1880-1945)
  Gegenwart. Eine kritische Ethik, Halle-Saale (Niemeyer) 1928 [K. Schilder, Erlangen 16 Juli ’30] Bw 131 D 7
 • Grob, Rudolf
  Aufbau der Gemeinschaft. Grundzüge einer reformierten Sozialethik, Zürich (Zwingli) 1940 B1-2694
 • Groen van Prinsterer, Guillaume (1801-1876)
  Aan de Hervormde gemeente in Nederland, Leiden (Luchtmans) 1843 B1-1635
 • Groen van Prinsterer, Guillaume (1801-1876)
  Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Met een voorrede van Dr. H. Bavinck, Kampen (J.H. Bos) 1904 [K. Schilder, 19 Dec. 1908] Ws 5516
 • Groenen, Petrus Gerardus (1876-?)
  Het lijden en sterven van O.H. Jesus Christus, Utrecht (Van Rossum) 19192 B1-278
 • Groenewegen, Henricus (ca1640-1692)
  Davids herpe, ofte, Ontledinge, en verklaringe van alle de Psalmen des coninkliken prophete Davids . . . Tot Enchuysen, by Hendrik van Stralen . . . En zijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Abraham van Someren . . ., 1687 (Gedrukt t’Enchuysen, by Jan Dirksz. Kuyper . . .) (twee delen in één band) B2-290
 • Groenewegen, Henricus (ca1640-1692)
  Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus, ofte Gronden van de Christelike god-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid is; vast gesteld, verklaard, beweerd en toegepast door Henricus Groenewegen. Den sesden druk, op nieus naar de laatste verbetering overgezien, en van veele drukfouten gesuyvert, hier komd by een Verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve catechismus des autheurs. Tot Leyden, by Johannes Verbessel, en Jordaan Luchtmans, 1698 B2-291
 • Groenewegen, Henricus (ca1640-1692)
  Pneumatica, ofte leere van de geesten, zijnde denkende en redelike wesens, in welke bewesen word, dat de selve geesten, en wel bysonder de Engelen, zoo goede, als quade, oefenen dadelike werkingen, volgens hare nature op lichamen, dat is zelfstandigheden die uytgestrekt zijn, door Henricus Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen; uytgegeven by gelegentheyd van ’t boek De Betooverde Wereld, geschreven door D. Balthazar Bekker, predicant tot Amsterdam: in drie deelen . . . . t’Enchuysen, by Hendrik van Straalen, boek-verkooper in de Oude Wester-straat, over de Kerk-straat; Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1692 (Gedrukt t’ Enchuysen, by Jan Dirksz. Kuyper, 1692) (drie delen in één band) B2-76
 • Groenewegen, Henricus (ca1640-1692)
  Verhandeling van de mirakelen of wonderen, die van de visitatoris: door ordere des e. classis van Enchuysen, uyt het boek genaamd Pneumatica, &c. van Do. Henricus Groenewegen gemaakt, verworpen zijn. S.l., s.n., s.a. [1692] B2-76
 • Groenewegen, Hermanus IJsbrand (1862-1930)
  — e.a., Kant’s beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant’s geboorte op 22 April 1924 in het Athenaeum Illustre te Amsterdam gehouden voor de afd. „Nederland” der Kantgesellschaft, Amsterdam (Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur) 1924 (Nederlandsche bibliotheek 468) B1-2413
 • Groenewegen, Hermanus IJsbrand (1862-1930)
  De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag, 1610 – XIV januari – 1910, in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht, Leiden (Van Doesburgh) 1910 Bw 131 A 2
 • Groenewegen, J.B.
  Waarom zending? Over de boodschap van Dr. H. Kraemer aan de Nederlandsche Christenheid, met een inl. van Mr. N. Stufkens, ’s-Gravenhage (Boekencentrum) [1938] B1-1939
 • Groenman, Albertus Wilhelmus
  ‘De anse maanad’, Leiden (Brill?) 1914 (overdruk) B1-279
 • Groessen, Hubertus van — (1892-?)
  — en Clementinus van Vlissingen, Het kerkelijk recht. Commentaar op den Codex met vermelding van het particulier kerkelijk recht voor Nederland en België; L. Keyzer, Nederlandsch burgerlijk- en strafrecht; W. Leen, Belgisch burgerlijk- en strafrecht, Roermond (Romen) 1947 (Romen’s compendia) B1-1884
 • Gropper, Johannes (1503-1559)
  Antididagma, sev christianae et catholicae religionis . . . aduersus librum quendam uniuersis ordinibus seu statibus dioecesis . . . Sententia item delectorvm per venerabile capitulum ecclesiae Coloniensis, de uocatione Martini Buceri. Coloniae, apud Iasparem Gennepaeum, 1544 B2-513
 • Groot, Herko (1890-?)
  Geheimen van ruimte en tijd. De natuurwetenschappelijke evolutie, Amsterdam (Meulenhoff) 19474 (De nieuwe Meulenhoff-editie 1) B1-2360
 • Groot, Douwe Johannes de — (1898-1959)
  Het tweede boek der Kronieken, Kampen (Kok) [1952] (De Bijbel toegelicht voor het Nederlandse volk) B1-173
 • Groot, Hugo de — (1583-1645)
  Aentekeningen over de Evangelien van Markus, Lukas, en Joannes, en de Handelingen der apostelen; door den heere Huig de Groot, uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten . . . Tot Gouda, voor Abraham van Loon, 1688 (t’Amsterdam, by J. Krellius) [titelblad Nijmegen] B2-294
 • Groot, Hugo de — (1583-1645)
  Hugonis Grotii Annotationes ad libros De veritate religionis Christianae. Lugduni Batavorum. Ex officina Ioannis Maire, 1640 B2-297
 • Groot, Hugo de — (1583-1645)
  Hvgonis Grotii Opera omnia theologica, in qvatvor tomos divisa, ante quidem per partes, nunc autem conjunctim & accuratius edita. Quid porro huic editioni prae caeteris accesserit, praefatio ad lectorem docebit. Basileae. Apud E. & J.R. Thvrnisios, fratres, 1732. Vol. II: Annotationes ad IV Evangelia et Acta Apostolorum B2-292
 • Groot, Hugo de — (1583-1645)
  Hvgonis Grotii Opera omnia theologica, in qvatvor tomos divisa, ante quidem per partes, nunc autem conjunctim & accuratius edita. Quid porro huic editioni prae caeteris accesserit, praefatio ad lectorem docebit. Basileae. Apud E. & J.R. Thvrnisios, fratres, 1732. Vol. III: Annotationes in Epistolas Apostolicas et Apocalypsin B2-293
 • Groot, Hugo de — (1583-1645)
  Hugonis Grotii tragoedia Sophompaneas, accesserunt tragoedia ejusdem Christus patiens et Sacri argumenti alia. Ex ed. anni 1617 recusa emendatoria. Amsterdam, Guilielmus Blaeu, 1635 B2-298
 • Groot, Hugo de — (1583-1645)
  De veritate religionis Christianae. Amstelodami, ex off. Elzeviriana, 1662 B2-295
 • Groot, Hugo de — (1583-1645)
  De veritate religionis Christianae. Ed. novissima, cum notulis Joannis Clerici; accesserunt ejusdem De eligenda inter Christianos dissentientes sententia, & contra indifferentiam religionum libri duo. Hagae-Comitis, apud Isaacum van der Kloot, 1729 B2-296
 • Groot, Jan de — (?-1692)
  Het collegie-boek, in sessen verdeeld . . . door J.D.G. Tot Antwerpen, 1687 B2-183
 • Groot, Joannes Vincentius de — O.P. (1848-1922)
  Denkers van onzen tijd. Herbert Spencer, Em. du Bois-Reymond, Louis Pasteur, Ferdinand Brunetiere, John Henry Newman, Leiden (Sijthoff) / Bussum (Brand) 19182 B1-2361
 • Grosche, Robert
  Die dialektische Theologie und der Katholizismus, s.l., s.n., 1932 (overdruk) B1-627
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament, Amsterdam (Bottenburg) 1935 (Kommentaar op het Nieuwe Testament 16) B1-282
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  De beteekenis van de uitdrukking Zoon des menschen, door F.W. Grosheide / De beteekenis der Cynisch-Stoische propaganda voor de verbreiding van het evangelie, door A. Sizoo, Amsterdam (Kirchner) 1921 (Twee referaten gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst [van de Vrije Universiteit] op 22 juni 1921) B1-280
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  De bevooroordeeldheid der exegese, Kampen (Kok) 1948 (Rede gehouden op 20 october 1948 ter viering van den 68sten verjaardag der Vrije Universiteit) B1-281
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  „Christuservaring”, Kampen (Kok) 1918 (Schild en pijl, jaargang 1, aflevering 7) B1-2065
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  Gereformeerde evangelisatie, Delft (?) [1931] B1-2066
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  — red., Geschiedenis der Kerk III, Kampen (Kok) 1949 B1-1743
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  De geschiedenis der nieuwtestamentische godsopenbaring, Kampen (Kok) 1925 B1-283
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  — e.a. (red.), Handboek voor gereformeerde evangelisatie, Kampen (Kok) [1939] B1-2072
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  Hermeneutiek ten dienste van de bestudeering van het Nieuwe Testament, Amsterdam (Bottenburg) 1929 (Kommentaar op het Nieuwe Testament 15) B1-284
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  Judas Ischkarioth, eene lezing, Kampen (Kok) 1909 B1-285
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  Kuypers geloofsstuk. Rede, ter herdenking van het eeuwfeest van Dr Kuypers geboortedag, in een daartoe belegde openbare zitting van den Senaat der Vrije Universiteit uitgesproken, Kampen (Kok) 1937 B1-1790
 • Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)
  Schriftgezag, Kampen (Kok) 1918 (Schild en pijl jaargang 1, aflevering 1) B1-889
 • Grouwels, Mathias (1666-1730)
  Historia critica sacrae indulgentiae B. Mariae Angelorum, vulgo de Portiuncula. ad preces B. Francisci ab ipso Christo primum concessae, ac deinde an Honorio Papa III. confirmatae . . . in qua . . . contra libellos aliquot anonymos ac famosos nuper editos, theologice deducta per Mathiam Grouwels. Antverpiae. Typis Hieronymi Verdussen . . ., 1726 B2-299
 • Gruendler, Otto
  Zeitgeist und Evangelium, München (Kösel & Pustet) 1931 B1-890
 • Grützmacher, Richard Heinrich (1876-1959)
  Modern-positive Vorträge, Leipzig (Deichert) 1906 B1-892
 • Grützmacher, Richard Heinrich (1876-1959)
  Textbuch sur systematischen Theologie und ihrer Geschichte im 16., 17., 19. und 20. Jahrhundert, Leipzig/Erlangen (Deichert) 19232 (Sammlung theologischer Lehrbücher) B1-891
 • Gruner, Paul
  Die Ehre Gottes. Vorträge auf der 28. Aarauer Studentenkonferenz, von Paul Gruner, Karl Heim, Gottlob Schrenk und Rudolf Grob; mit einer Predigt von Lukas Christ, Berlin, 1925 B1-834
 • Guardini, Romano (1885-1968)
  Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten, Mainz (Der Werkkreis im Matthias-Grünewald-Verlag) 1925 B1-2362
 • Guardini, Romano (1885-1968)
  Der Mensch und der Glaube. Versuche über die religiöse Existenz in Dostojewskijs grossen Romanen, Leipzig (Hegner) 1932 B1-2331
 • Guarra, Gulielmus
  Quaestiones disputatae de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis, Gulielmi Guarrae, Joannis Duns Scoti [et] Petri Aureoli, Ad Claras Aquas (Quaracchi) (Typ. Collegii S. Bonaventurae) 1904 (Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi t. 3) B1-893
 • Guénée, Antoine (1717-1803)
  Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais, à M. de Voltaire, avec un petit commentaire, extrait d’un plus grand, à l’usage de ceux qui lisent ses oeuvres, suivies des Mémoires sur la fertilité de la Judée I-III, Paris, 182612 B1-2621
 • Guericke, Heinrich Ernst Ferdinand (1803-1878)
  Geschiedenis van het Nieuwe Testament of Nieuwtestamentische inleiding, uit het Hoogduitsch vert. door W. Hoevers, Utrecht, [1857]2 (Godgeleerde bibliotheek of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland) B1-286
 • Gürtler, Nicolaus (1654-1711)
  Nicolai Gürtleri, dvm viveret in Academia Franeqverana professoris, Synopsis theologiae reformatae, Marburgi, ex officina Mülleriana, 1731 Bw 130 F 3
 • Guignebert, Charles Alfred Honoré (1867-1939)
  Le Christianisme, médiéval et moderne, Paris (Flammarion) 1922 B1-894
 • Guignebert, Charles Alfred Honoré (1867-1939)
  Le problème de Jésus, Paris (Flammarion) 1914 (Bibliothèque de culture générale) B1-895
 • Guignebert, Charles Alfred Honoré (1867-1939)
  La vie cachée de Jésus, Paris (Flammarion) 1921 B1-896
 • Gunkel, Johannes Heinrich Hermann (1862-1932)
  Reden und Aufsätze, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1913 B1-287
 • Gunkel, Johannes Heinrich Hermann (1862-1932)
  Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, eine religionsgeschichtliche Untersuchung über Gen 1 und Ap Joh 12, mit Beiträgen von Heinrich Zimmern, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 19212 B1-288
 • Gunning, Christiaan Pieter (1886-1960)
  Christendom en sport, Zeist (Ruys) 1928 (Practisch christendom. Nieuwe reeks jaargang 1928, no. 2) B1-1524
 • Gunning, Johannes Hermanus jr. (1829-1905)
  Blikken in de Openbaring I-IV, Amsterdam (Höveker) 1866-1869 B1-898
 • Gunning, Johannes Hermanus jr. (1829-1905)
  Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap. Eenige gedachten naar aanleiding van Dr. O. Pfleiderer’s Die Entwicklung der prot. Theologie, enz., Utrecht (Breijer) 1892 B1-899
 • Gunning, Johannes Hermanus jr. (1829-1905)
  „De heelen en de halven”. Een woord aan de Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage, ook naar aanleiding der weigering van de Kloosterkerk, ’s-Gravenhage (Beschoor) 1885 B1-1707
 • Gunning, Johannes Hermanus jr. (1829-1905)
  Prof. Dr. J.H. Gunning: leven en werken, met medewerking van de navolgende vrienden des ontslapenen: J.H. Gunning J. Hz. [e.a.] I-III, Rotterdam (Bredéee) 1922-1925 B1-897
 • Gunning, Johannes Hermanus (J.Hz.) (1858-1940)
  H. J. Budding. Leven en arbeid, Rhenen (Van Nas) 19092 B1-1690
 • Gunning, Johannes Hermanus (J.Hz.) (1858-1940)
  De gezangen-kwestie in de Ned. Herv. Kerk, Utrecht (Oosthoek) 1910 (2 delen in 1 band) B1-2187
 • Gunning, Johannes Hermanus (J.Hz.) (1858-1940)
  De kerk van Christus: de brief van Paulus aan de Efeziers voor de Gemeente des Heeren verklaard, Rotterdam (Daamen) [1904] B1-289
 • Gunning, Johannes Hermanus (J.Hz.) (1858-1940)
  De profetieën van Haggai, Zeist (Ploegsma) 1929 B1-290
 • Gunning, Johannes Hermanus (J.Hz.) (1858-1940)
  Van Babel naar Jeruzalem: de godspraken van Sions lijden en heerlijkheid (Jesaja 40 - 66) voor de gemeente verklaard, Rotterdam (Bredee) 1898 B1-291
 • Gunning, Johannes Hermanus (J.Hz.) (1858-1940)
  William Booth, een strijder Gods, Amsterdam (Spruyt) [1936] B1-1986
 • Gunst, Jan Willem (1858-1941)
  Herman Boerhaave. Biografische schetsen, Leiden (Punt) 1934 B1-1684
 • Gunst, Jan Willem (1858-1941)
  Johannes Pistorius Woerdensis, Hilversum (De Blauwvoet) 1925 B1-1747 [De Reformatie 5 (1924v) 39,311v (26 juni 1925)]
 • Gunsteren, Willem Frederik van —
  Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistischer Sozial-Ethik und kapitalistischem Wirtschaftsgeist (diss. VU), Amsterdam (Noord-Hollandsche uitgeversmaatschappij) 1934 B1-2699
 • Gurian, Waldemar (1902-1954)
  De strijd om de Kerk in het Derde Rijk, geautoriseerde vertaling van P. Telder, Amsterdam (Paris) 1936 (Door den schrijver voor deze Nederlandsche uitgave tot op den jongsten tijd bijgewerkt) B1-1748
 • Gury, Jean-Pierre (1801-1866)
  Casus conscientiae in praecipuas quaestiones theologiae moralis, Editio in Germania 1a, Ratisbonae (Manz) 1865 Bw 131 E 3
 • Gutbrod, Walter
  Die Paulinische Anthropologie, Stuttgart [etc.] (Kohlhammer) 1934 (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 4. F., H. 15) B1-292
 • Guttzeit, Johannes (1853-?)
  Unsinn und Unmoral im Alten Testament, oder die Blut- und Eisenreligion, ? 1889 B1-293


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000