Bibliotheek Klaas Schilder

T • Tanner, Adam (1571-1632)
  Defensionis Ecclesiasticae Libertatis Libri Dvo. Contra Venetae Cavsae Patronos, Ioannem Marsilivm Neapolitanvm, Et Pavlvm Venetvm Servitam, [et]c.; In Qvibvs Praecipva, Et Ecclesiasticae libertatis fundamenta exponuntur, & aduersa causa firmamenta refelluntur. Avthore Adamo Tannero E Societate Iesv, Sacrae Theologiae Doctore, Et In Academia Ingolstadiensi Professore. Ingolstadii (Eder) 1607 B2-608

 • Tappan, Henry Philip (1805-1881)
  A Treatise on the Will. Containing, I. a Review of Edwards’s Inquiry into the Freedom of the Will, II. the Doctrine of the Will determined by an appeal to consciousness, III. the Doctrine of the Will, applied to moral agency and responsibility . . . A new edition, revised and corrected, etc., Glasgow, (Lang, Adamson & Co.) 1857 B1-2593
 • Tarnovius, Johannes
  In Prophetam Amos commentarius, Ed. 3a. Rostochi (Johann Hallervord) 1640 ([Drucker:] Joachim Pedanus) B2-609
 • Tarnovius, Johannes
  In Prophetam Hoseam commentarius, Rostochi (Johann Hallervord) 1633 ([Drucker:] Joachim Pedanus) B2-609
 • Tarnovius, Johannes
  In Prophetam Joelem commentarius, Rostochi (Johann Hallervord) 1636 ([Drucker:] Joachim Pedanus) B2-609
 • Tarnovius, Johannes
  In Prophetam Jonam commentarius, Ed. 2a. Rostochi (Johann Hallervord) 1634 ([Drucker:] Joachim Pedanus) B2-609
 • Tarnovius, Johannes
  In Prophetam Obadiam commentarius. Adjectus es Tractatus de foederibus . . . Ed. 2a. Rostochi (Johann Hallervord) 1631 ([Drucker:] Joachim Pedanus) B2-609
 • Tarnovius, Johannes
  In psalmos poenitentiales septem commentarius brevis, Rostochi (Johann Hallervord) 1628 ([Drucker:] Joachim Pedanus) B2-609
 • Taurinus, Jacobus (1576-1618)
  Antwoordt op seecker laster-schrift gheintituleert, Zeedich (in der daet onzedich) onder-soeck van eenighe handelinghen in Ghelderlandt in de maent februarius, ter oorsaecke van seecker verschil tusschen de predicanten voor-ghevallen [. . .] door Eusebium Philaletium. In de Mater Salem [Amsterdam], . . . 1617 B2-611
 • Taurinus, Jacobus (1576-1618)
  Van-de onderlinge verdraagsaamheydt, die soo wel predicanten als gemeyne lidt-maten, niet tegenstaande verscheydenheyt van gevoelen in eenige leer-poincten, met malcanderen in liefde behooren te onder-houden; tegen Iacobi Triglandi (t’onrecht genaamden) Recht-gematigden Christen. Gestelt door Iacobus Taurinus . . . t’Vtrecht. Voor Ian Everdsen van Doorn . . ., [1616] ’t Eerste deel Bw 134 H 17
 • Taurinus, Jacobus (1576-1618)
  Weegh-schael, om in alle billickheydt recht te over-vveghen de oratie vanden . . . heere Dvdley Carleton . . . onlanghs ghedaen inde Vergaderinghe der . . . Staten Generael . . . s.l., s.n., 1617 B1-610a
 • Taurinus, Jacobus (1576-1618)
  Zedich onder-soeck van eenighe handelinghen in de maendt van februarius, ter oorsaecke van seecker verschil tusschen de predicanten in Gelderlandt voorghevallen. 2e druk, s.l., s.n., 1617 B2-610
 • Tazelaar, Christiaan (1891-1953)
  Onuitgegeven brieven van Mevr. Bosboom-Toussaint, medegedeeld door C. Tazelaar, Zutphen (Ruys) 1934 B1-1686
 • Teeckmannus, Arnoldus (▒1594-1666)
  Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren Burgemeesteren, en Vroedschap der stadt Utrecht, gegeven by de heeren D. Arnoldus Teeckmannus, D. Joannes Flaman, D. Daniel van Hengel, en D. Joannes Heymenbergh, bedienaers des Heyligen Euangelii binnen Utrecht, over het gebruyck van goederen die men geestelijck noemt. Na de copye, t’Amsterdam, by Thomas Fonteyn. [s.l., s.n.], 1660 (Gedagtekend 14 november 1659) Bw 133 H 23,7
 • Teellinck, Ewout (1571-1629)
  Klauwe vande beeste, ofte, Blyckelijcke teeckenen des Antichrists, die vanden voor-by-loopende man lichtelijck konnen gesien worden, door Ireneus Philaletius. t’Amsterdam, voor Marten Jansz Brant, 1619 (t’Amsterdam, ghedruckt by Paulus van Ravesteyn) Bw 133 H 22
 • Teellinck, Willem (1579-1629)
  Ecce homo, ofte Oogen-salve voor die noch sitten in blintheydt des ghemoedts. Ende voor alle treurighe te Zion. Om te sien het bittere lijden Christi, ende de soete vrucht van dien, tot haren onuytsprekelicken troost. Tot Middelbvrgh, gedruckt by Hans vander Hellen, voor Geeraert vande Vivre . . ., 1622 Bw 134 H 30,2
 • Teellinck, Willem (1579-1629)
  Den ouden, ende goeden wech, tot het nieuwe leven. Middelbvrgh, gedruckt by Hans vander Hellen, voor Geeraerdt van de Vivere, 1622 Bw 134 H 30,3
 • Teellinck, Willem (1579-1629)
  Liefden-dwanck, ofte De vriendelijcke kracht der liefde Christi, daer door alle ware christenen, tot den dienst Christi veerdich gemaeckt werden. Voor-ghestelt in een predikatie over de woorden Pauli, 2 Cor. 5. vers. 14. T’Amstelredam, by Marten Ianssz Brandt . . ., 1622 Bw 134 H 30,4
 • Teellinck, Willem (1579-1629)
  Noord-sterre, aen-wijsende de rechte streke van de vvare godsalicheyt. Tot Middelbvrgh, ghedruckt by Hans vander Hellen voor Geeraert vande Vivre . . ., 1621 Bw 134 H 30,1
 • Teellinck, Willem (1579-1629)
  De worstelinghe eenes bekeerden sondaers, ofte grondighe verclaringhe vanden rechten sin des VII. capittels tot den Romeynen, waer van de 7 eerste veersen . . . verhandelt worden door Willem Teellinck; uutg. naer sijn doot door sijn sone M[aximiliaen] T[eellinck]. Tot Vlissinghen, gedruckt by Samuel Claeys Versterre, 1631 B2-612
 • Teeuwen, Christiaan Willem Johan (1898-1964)
  De preek in discussie, Rotterdam (Lectuurfonds ‘Het Christelijk Boek’) 1947 B1-2141
 • Teeuwen, Christiaan Willem Johan (1898-1964)
  Wegen Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der Afscheiding op den Noord-Oostelijken Veluwerand, Kampen (J.H. Kok) 1935 B1-1661 [De Reformatie 16 (1935v) 9,71v (29 november 1935)]
 • Telch, Karl
  Epitome theologiae moralis universae per definitiones, divisiones et summaria principia pro recollectione doctrinae moralis et ad immediatum usum confessarii et parochi excerpta e Summa theol. mor. R.P. Hier. Noldin S.J. Ed. 3a emendatior. Oeniponte (Innsbruck) (Rauch) 1915 Bw 130 F 5
 • Tempel, P. Jacobus Josephus van den — (1868-1937)
  De Wetenschap der Heiligen, beschouwingen over ascese en mystiek, Roermond (Romen) 19282 B1-1628
 • Tenhaeff, Wilhelm Heinrich Carl (1894-?)
  Oorlogsvoorspellingen. Een onderzoek met betrekking tot proscopie in verband met het wereldgebeuren, Den Haag (Leopold) 1948 (Parapsychologische bibliotheek, onder leiding van W.H.C. Tenhaeff en G. Zorab, deel VI) B1-2015
 • Tercentenary committee
  Tercentenary studies 1928. Reformed church in America: a record of beginnings, comp. by the Tercentenary committee on research and publication, [New York], The Church, 1928 B1-1860
 • Terlaak Poot, Lourens Dirk (1890-1974)
  Het oudchristelijk Avondmaal en zijn historische perspectieven (diss. A’dam GU), Wageningen (Veenman) 1936 B1-1217
 • Term, Jac. P. van —
  Van heidendom tot paganisme. Studiën over vrijmetselarij, Hilversum (Brand) 1925 [De Reformatie 5 (1924v) 27,215v (3 april 1925)] B1-2033
 • Tertullianus, Quintus Septimius Florens (▒160-220)
  Quinti Septimii Florentii Tertiulliani apologeticum, recensuit, adnotavit, praefatus est Josefus Martin, Bonnae (sumptibus Petri Hanstein) 1933 (Florilegium patristicum tam veteris quam medii aevi auctores complectens 6) B1-1362
 • Tertullianus, Quintus Septimius Florens (▒160-220)
  Q. Sept. Florentis. Tertulliani liber de pallio. Claudius Salmasius ante mortem recensuit, explicavit, notis illustravit; accedit vera ad vivum ejusdem effigies. Lvgdvni Batavorvm, ex officina Joannis Maire, 1656 B1-615
 • Tertullianus, Quintus Septimius Florens (▒160-220)
  Opera Q. Septimii Florentis Tertvlianmi . . . per Beatum Rhenanum Seletstadiensem e tenebris eruta . . . Basel, Joannes Frobenius, 1521 B2-614
 • Tesselhoff, D.J.
  Waarom wij de leer der alverzoening verwerpen, Rotterdam (?) s.a. B1-1366
 • Tesser, Carolus (O.F.M.) (1898-1983)
  Praedica verbum, Hilversum (Paul Brand) 1940 Bw 133 B 22
 • Teylingen, Everhardus Gerhardus van — (1903-1980)
  Cultuur en Christendom, s.l., s.n., [1948] (Publicaties van de Reunisten-organisatie van de studentencorporaties aan de Vrije Universiteit (R.O.S.V.U.) 19) B1-1367
 • Thaddaeus, Johannes (fl. 1630)
  Bybelsche vereeniging van Iohannes Thaddaeus, dienaar van Godts Woordt, dat is, een vergelijking van alle de Schriftuur-plaatsen des Ouden en Nieuwen Verbonds, die tegen malkanderen schijnen te strijden, uyt het Latijn vertaalt door D. Van der Meer. Tot Amsteldam, voor Abraham Hoopwater, 1658 (t’Amsterdam, gedruckt by Pieter Dircksz Boeteman). Bw 134 G 21
 • Theimer, Walter
  Lexikon der Politik. Politische Begriffe, Namen, Systeme, Gedanken und Probleme aller Länder, Bern (Francke) 1947 (Sammlung Dalp 23) Bw 105 F 3
 • Theis, Johannes
  Friedrich Delitzsch und seine „Grosse Täuschung” oder Jaho und Jahwe, Trier (Kirchheim/Katholische Verlagsgesellschaft) 1921 B1-512
 • Thelemann, Otto
  Handreichung zum Heidelberger Katechismus für Prediger, Lehrer und Gemeindeglieder, Detmold (Schenk) 1903? B1-1368
 • Thelen, Mary Frances (1911-?)
  Man as sinner in contemporary American realistic theology, New York (King’s crown press) 1946 (Ph.D. Columbia) B1-1368
 • Theologisch tijdschrift
  Theologisch tijdschrift, onder redactie van F.W.B. van Bell, S. Hoekstra, A. Kuenen e.a., Jaargang I-XXV, Amsterdam [etc.] (Van Doesburgh) 1867-1891 B1-108
 • Theologische Blätter
  Theologische Blätter, im Auftrage des Eisenacher Kartells Akademisch-Theologischer Vereine hrsg. von Karl Ludwig Schmidt, Jahrgang 16 (1937) – 17 (1938) Heft 6/7, Leipzig (Hinrichs) [1937-1938] B1-41
 • Theologische Rundschau
  Theologische Rundschau, Register zu Bd. 1-20, 1897-1917, Tübingen (Mohr) 1930 B1-100
 • Theologische Rundschau
  Theologische Rundschau, hrsg. von Wilhelm Bousset . . . e.a. N.F. Jg. 1 (1929) - 8 (1936), Tübingen (Mohr) 1929-1936 B1-101
 • Theophylactus Bulgariae Archiepiscopus (eind 11e eeuw)
  Theophylacti Bulgariae archiepiscopi, In quatuor Euangelia enarrationes, innumeris pene locis per Phil. Montanum Armenterianum denuo recognitae & restitutae, item in minores aliquot prophetas, Abacuc, Ionam, Naum, & Osee, praemissae sunt Philip. Montani Armenteriani epistolae duae: una dedicatoria in qua de operis utilitate agitur, & alijs quibusdam non parum ad rectam Ecclesiae restitutionem pertinentibus: altera est ad candidum lectorem de recognitionis necessitate; accessit rerum & uerborum memorabilium index locupletissimus. Basileae. Apvd Ioannes Heruagios . . ., 1554 B2-619
 • Theophylactus Bulgariae Archiepiscopus (eind 11e eeuw)
  Theophylacti Archiepiscopi Bulgariae, in omnes divi Pauli apostoli epistolas enarrationes, editie onbekend B2-619
 • Theosofische Vereeniging
  Handboekje van de theosofische vereeniging, Ned. afdeeling, Amsterdam, 1920 B1-2017
 • Théry, Gabriel (1891-1959)
  Études dionysiennes I-II, Paris (Vrin) 1932-1937 (Études de philosophie medievale 16, 19) Bw 132 D 31-32
 • Theunissen, Gert H.
  Revolution und Jugend, Luzern (Vita Nova Verlag) 1935 B1-2142
 • Thiersch, Heinrich Wilhelm Josias (1817-1885)
  Inbegriff der christlichen Lehre, Basel (Schneider) 18862 B1-1370
 • Thijs, Jan (1881-1947)
  De grondgedachte van Emil Brunner, Assen (Hummelen) [1931] (Referaat verdedigd in de 16e wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 30 juni 1931) B1-747
 • Tholuck, Friedrich August Gottreu (1799-1877)
  Commentar zum Evangelium Johannis, Hamburg (Perthes) 18446 B1-513
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  Divi Thomoe Aqvinatis doctoris angelici . . . Commentaria in omnes D. Pavli Apos. Epistolas, nunc primum, post omnes omnium editiones, a mendis quibus scatebant innumeris expurgata, et ad lectionem antiquorum codicum fideliter restituta, Antverpiae, apvd Ioannem Keerbergivm, 1620 Bw 130 B 12
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  Divi Thomae Aqvinatis, Ord. Praedicatorvm, Enarrationes; qvas catenam vere avream dicvnt, in qvatvor Evangelia, nunc recens prodit haec catena ab innumeris mendis repurgata, suoque nitori pristino, maxima saltem ex parte, restituta, ex collatione facta ad vetustissimos codices manuscriptos, insuper et omnium auctoritatum, quae in ea ex sanctis patribus, conciliis, glossisque citantur, marginalibus indicationibus illustrata, quae . . . Antonivs Senensis . . . sua opera et eruditione diligentiss. singulari praestitit. Antverpiae, apud Christophorum Plantinum, 1578 Bw 131 C 11
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  Le „De ente et essentia” de S.Thomas d’Aquin. Texte établi d’après les manuscrits parisiens, introduction, notes et études historiques par M.-D. Roland-Gosselin, Paris (Vrin) 1948 (Bibliothèque Thomiste 8) Bw 132 D 38
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  Des heiligen Thomas von Aquin Summa contra gentiles oder die Verteidigung der höchsten Wahrheiten I-IV, aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt und mit Übersichten, Erläuterungen und Aristoteles-Texten versehen von Helmut Fahsel, Zürich (Fraumünster-Verlag) 1942-1960 (Band. V-VI ontbreekt) [K. Schilder 1 Juli ’48 (I-III); 14-3-’49 (IV)] Bw 130 D 19-22
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  Sancti Thomae Aqvinatis ex ordine praedicatorvm . . . praeclarissima commentaria, in qvatvor libros sententiarvm Petri Lombardi qvondam episcopi Parisiensis, ac magistri sententiarvm nvncvpati, ab enormibus & innumeris mendis aliarum editionum expurgata . . . ac notis vtrobique marginalibus illustrata, per . . . Ioannem Nicolai . . . . Parisiis. Apud Societatem Bibliopolarvm . . ., 1659 B2-622
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  S. Thomae Aqvinatis, Doctoris Angelici, opvscvla insigniora, dvobvs tomis comprehensa . . . omnia serio aucta, & ab infinitis mendis quibus scatebant editiones praecedentes, castigata, opusculorum indicem pagina sequens indicabit. Dvaci Catvacorvm. Apud Petrvm Borremans . . ., 1609 B2-620
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici . . . Quaestiones disputatae, Parisiis, 1586 B2-623
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  S. Thomae Aquinatis Summa theologica, diligenter emendata Nicolai, Sylvii, Billuart, et C.-J. Drioux notis ornata. 16a ed. Parisiis (Bloud et Barral) [ca. 1890] (acht delen) B2-625
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  Theologische summa van den H. Thomas van Aquino. Latijnsche en Nederlandsche tekst, uitgegeven door een groep Dominicanen, Antwerpen (Geloofsverdediging) 1927-1941 (delen 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 21bis, 22, 23) Bw 130 D 1-15
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  Theologische summa van den H. Thomas van Aquino. Latijnsche en Nederlandsche tekst, uitgegeven door een groep Dominicanen, Antwerpen (Geloofsverdediging), deel 21: Over den Verlosser I (P. III, Q. 27-45), 1934 B2-624
 • Thomas Aquinas (1225-1274)
  S. Thomae Aquinatis, doctoris Angelici, De veritate catholicae fidei contra gentiles, seu Summa philosophica, accedunt praecipua eiusdem doctoris philosophica opuscula, denuo recensuerunt et cum notis et indice ediderunt P.-C. Roux-Lavergne, E. d’Yzalguier, E. Germer-Durand. Nemausi, L. Giraud, 1853-1854 (twee delen) B2-621
 • Thomas ex Charmes (1703-1763)
  Compendium theologiae universae ad usum examinandorum. Ed. 9a Veneta, omnibus, quae ab ipso auctore vel addita, vel emendata sunt, locupletata. Venetiis, ex typographis Antonii Rosa editoris, 1827 Bw 132 D 9
 • Thomas ex Charmes (1703-1763)
  Theologia universa ad usum sacrae theologiae candidatorum I-II. Ed. 9a Veneta, omnibus, quae ab ipso auctore vel addita, vel emendata sunt, locupletata. Venetiis, ex typographis Antonii Rosa editoris, 1827 Bw 132 D 7-8
 • Thomas à Kempis (ca 1379-1471)
  Thomas von Kempis Geistreiche Schriften, so wol die vier Bücher von der Nachfolge Christi, als auch dessen andere in vier und zwanzig Büchern bestehende Betrachtungen, göttliche Gespräche, Andachten, Ermahnungen, Anwendungen der H. Schrift, Send-Schreiben, Gebete und Lob-Sprüche, allen andächtigen Hertzen zu einem erbaulichen Hand-Buche, aus seinen lateinischen Wercken verteutscht, und mit vollständigen Registern, auch Anweisung zum Gebrauch an Sonn- Fest- und Bu▀-Tagen versehen, nebst einem historischen Vorbericht und Einleitung Gottfried Arnolds, . . . Der zweyte und verbesserte Druck. Leipzig, bey Samuel Benjamin Walthern, 1733 Bw 133 H 2
 • Thomas à Kempis (ca 1379-1471)
  De navolging van Christus, nieuwe uitg. naar het Latijn, Rotterdam (Bolle) [1918]11 B1-1629
 • Thomas à Kempis (ca 1379-1471)
  De navolging van Christus, opnieuw vert. [uit het Latijn] en met een inl. voorz. door Willem Kloos, Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur) [1908] (Wereldbibliotheek 75/76) B1-1630
 • Thomas à Kempis (ca 1379-1471)
  De navolging van Christus, vert. [uit het Latijn] en ingel. door B. Wielenga, Delft (Meinema) [1926] B1-1631
 • Thomson, Jan Jacob (1882-1961)
  Religieuse poezie. Nederlandsche dichters gekozen en ingeleid door J. Jac. Thomson, Zwolle (Ploegsma) [ca. 1915] B1-2236
 • Thou, Jacques Auguste de — (1553-1617)
  Histoire de monsievr de Thov, des choses arrivées de son temps, mise en franšois par P. Dv Ryer . . . I-III, A Paris, chez Avgvstin Covrbe, 1659 (Vert. van: Historia sui temporis. Paris, 1604-1607, boek I-LVII. Niet verder verschenen) Bw 131 A 3-5
 • Thurneysen, Eduard (1888-1974)
  Die allgemein kirchliche Verantwortung der Schweizer Kirchen, Zürich (Evangelischer Verlag) 1949 B1-1371
 • Thuynen, Theodorus van — (1679-1742)
  Korte uitlegginge van het gereformeerde geloof. Tweede druk. Te Leeuwarden, gedrukt by Henrik Halma . . ., 1722 Bw 134 G 27,1
 • Thuynen, Theodorus van — (1679-1742)
  Brief van Theodorus van Thuynen . . . aan den heere . . . betreffende de aanmerkingen, welke Antonius Driessen . . . tegens deze Korte verklaringe van het gereformeerde geloof, heeft uitgegeven. [s.l., s.n., 1722] (Uitg.: Leeuwarden, Henrik Halma) Bw 134 G 27,2
 • Thuynen, Theodorus van — (1679-1742)
  De Korte uitlegginge van het gereformeerde geloof verdedigt tegen Antonius Driessen . . ., of Antwoordt op deszelfs brief. Te Leeuwarden, gedrukt by Henrik Halma . . ., 1722 Bw 134 G 27,3
 • Thuynen, Theodorus van — (1679-1742)
  De Korte uitlegginge van het gereformeerde geloof verdedigt tegen Do. Martinus Swarte, bedien. des H. Euangel. te Engelum. Te Leeuwarden, gedrukt by Henrik Halma . . ., 1723 Bw 134 G 27,4
 • Thuynen, Theodorus van — (1679-1742)
  De Korte uitlegginge van het gereformeerde geloof verdedigt tegen eenige academische verhandelingen enz. Te Leeuwarden, gedrukt by Henrik Halma . . ., 1723 Bw 134 G 27,5
 • Tichelen, Theodoor van — (1877-1945)
  Het Nieuwe Testament uit het Grieksch vertaald, Antwerpen 1926 B1-169
 • Tiele, Cornelis Petrus (1830-1902)
  —/Nathan Söderblom, Tiele’s Kompendium der Religionsgeschichte, Berlin-W. (Theophil Biller’s Verlag) 19124 Bw 134 G 14
 • Tiele, Cornelis Petrus (1830-1902)
  —/Nathan Söderblom, Tiele-Söderbloms Kompendium der Religionsgeschichte, Berlin-Schöneberg (Theophil Biller’s Verlag) 19205 B1-1372
 • Tiililae, Osmo (1904-1972)
  A hundred years of systematic theology in Finland, Helsinki (?) 1949 B1-1378
 • Til, Cornelius van — (1895-1987)
  Christian apologetics, [(Philadelphia, Theological Seminary of the Ref. Episcopal Church)] [1939] (Gecyclostyleerd college-dictaat) B1-1373
 • Til, Cornelius van — (1895-1987)
  Christian ethics, [(Philadelphia, Theological Seminary of the Ref. Episcopal Church)] [1940] (Gecyclostyleerd college-dictaat) B1-1588
 • Til, Cornelius van — (1895-1987)
  Christian-theistic evidences, [(Philadelphia, Theological Seminary of the Ref. Episcopal Church)] [1947] (Gecyclostyleerd college-dictaat) B1-1376
 • Til, Cornelius van — (1895-1987)
  Christian-theistic ethics, [(Philadelphia, Theological Seminary of the Ref. Episcopal Church)] [1947] (Gecyclostyleerd college-dictaat) B1-1589
 • Til, Cornelius van — (1895-1987)
  Christianity and psychology, [(Philadelphia, Theological Seminary of the Ref. Episcopal Church)] [1941] (Gecyclostyleerd college-dictaat) B1-1375
 • Til, Cornelius van — (1895-1987)
  The intellectual challenge of the Gospel, London (Tyndale Press) 1950 B1-1374
 • Til, Cornelius van — (1895-1987)
  Junior Systematics, [(Philadelphia, Theological Seminary of the Ref. Episcopal Church)] [1940] (Gecyclostyleerd college-dictaat) B1-1376
 • Til, Cornelius van — (1895-1987)
  The new Modernism. An appraisal of the theology of Barth and Brunner, Philadelphia (Presbyterian and Reformed) 1946 B1-657
 • Til, Salomon van — (1643-1713)
  Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, na een bequame ontleding, door kort-bondige aantekeningen geopent, en kragtige demonstratien, tegen alle on-christenen en twijffelaars, betoont: wat by gevoegt is een kort en bondig vertoog van de harmonie der euangelische historien: door Salomon van Til . . . Vierden druk. Tot Dordregt, by Dirk Goris . . ., 1703 B2-633
 • Til, Salomon van — (1643-1713)
  Kerk-redeningen over den Heidelbergschen Catechismus, vertaald [uit het Latijn] door Dirk Smout, benevens een korte en ordentelijke ontleding der ware en godvruchtwerkende godgeleerdheid, door den zelven aucteur tot een schets van een belijdenis-predikatie ontworpen. T’Utrecht, by Jacob van Poolsum, 1725 B2-634
 • Til, Salomon van — (1643-1713)
  Kortbondig vertoog der beyder godgeleerdheyd, zoo der aangeboorene als der geopenbaarde. Nevens een aanhangzel van den oorsprong en van de noodzaaklyke kentekenen der geschillen onzes tyds. Dewelke . . . heeft uytgegeven Salomon van Til . . . Nu vertaalt door Ant. de Reus. Te Dordrecht, by Dirk Goris . . ., 1712 B2-635
 • Til, Salomon van — (1643-1713)
  Het voor-hof der heydenen, voor alle ongeloovigen geopent, om de selve aldaar door een klare beschouwinge van de betoogde Goddelykheyd van Mosis wet-boek tot een eerbiediger ingang in ’t heyligdom van Gods wet toe te rusten. Dordregt, Dirk Goris, 1694-1696 (bevat ook Vervolg op ’t voor-hof der heydenen) [titelblad Nijmegen] B2-636
 • Tilenus, Daniel (1563-1633)
  Canones Synodi Dordracenae, cum notis et animadversionibus Dan. Tileni; adjecta sunt ad calcem Paralipomena ad Amicam collationem quam cum Dan. Tileno ante biennium institutam nuper publicavit Io. Camero. Parisiis, apud Nicolavm Bvon, 1622 Bw 133 H 6
 • Tillich, Paul (1886-1965)
  Das Dämonische. Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte, Tübingen (Mohr) 1926 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 119) B1-2607
 • Tillich, Paul (1886-1965)
  — Hrsg., Kairos. Zur Geisteslage und Geisteswendung, Darmstadt (Otto Reichl Verlag) 1926 Ws 5141
 • Tillich, Paul (1886-1965)
  — Hrsg., Protestantismus als Kritik und Gestaltung, Darmstadt (Otto Reichl Verlag) 1929 [K. Schilder Erlangen 12 feb. ’31] Ws 5142
 • Tillich, Paul (1886-1965)
  Die religiöse Lage der Gegenwart, Berlin (Ullstein) [1926] (Wege zum Wissen 60) B1-1379
 • Tillich, Paul (1886-1965)
  Religiöse Verwirklichung, Berlin (Furche Verlag) 19302 Ws 5489
 • Tillotson, John (1630-1694)
  Alle de predikaetsien over verscheide gewichtige stoffen van den zeer vermaerden Johannes Tillotson, neven seene lykrede over den schryver, uitgesproken door Gilbert Burnet, bisschop van Salisbury; uit het Eng. vertaeld. Te Amsterdam, by Isaak Tirion, 1732 (zes delen) B2-637
 • Tirini, Jacobus (1580-1636)
  R.p. Jacobi Tirini . . . Commentarius in Sacram Scripturam, duobus tomis comprehensus: Primo quidem, post varia prolegomena, Vetus fere Testamentum . . . Editio novissima prioribus longe emendatior . . . Venetiis, apud Joseph Mariam Ruinetti, 1704 (twee delen in één band) B2-638
 • Tischendorf, Lobegott Friedrich Constantin von — (1815-1874)
  Vetus Testamentum Graece juxta LXX Interpretes, textum Vaticanum Romanum emendatius edidit, argumenta et locos Novi Testamenti parallelos notavit, omnem lectionis varietatem codicum vetustissimorum Alexandrini, Ephraemi Syri, Friderico-Augustani subjunxit, prolegomenis et epilegomenis instruxit Constantinus Tischendorf. Lipsiae: Brockhaus, 18694 B1-161
 • Titius, Arthur Benedikt Wilhelm (1864-1936)
  Natur und Gott. Ein Versuch zur Verständigung zwischen Naturwissenschaften und Theologie, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1931 B1-2608
 • Tixeront, Joseph
  Histoire des dogmes dans l’antiquité chrétienne, II: De Saint Athanase à Saint Augustin (318-430), Paris (Lecoffre) 19319 (Bibliothèque de l’enseignement de l’histoire ecclésiastique) B1-1380
 • Tixeront, Joseph
  Mélanges de patrologie et d’histoire des dogmes, Paris (Lecoffre) 19212 B1-1381
 • Tjoelker, Ate
  Ds. S. van Velzen en zijn beteekenis voor de Afscheiding in Friesland. Een kerk-historische bijdrage over de jaren 1835-1840, Leeuwarden (Jongbloed) 1935 B1-1661a
 • Tobac, Edouard (1877-1930)
  Le problème de la justification dans saint Paul. Étude de théologie biblique (diss. Leuven), Gembloux (Duculot) [1941]repr. (Dissertationes ad gradum doctoris in Facultate Theologica consequendum conscriptae. Universitas Catholica Lovaniensis. Series 2 t. 3) Bw 132 D 29
 • Toelichting
  Toelichting op deel III van de Schetsen maatschappelijke onderwerpen (sociale wetgeving), [Amersfoort] (Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”) 1938 B1-2749
 • Toict, Jacobus du — (1675-1751)
  Het evangelie beschreven door den h. apostel Johannes. Te Leiden, by Samuel Luchtmans en Zoon, 1725-1727 (drie delen) B2-639
 • Toit, Jacob Daniel du — (1877-1953)
  Het methodisme (diss. VU), Amsterdam (Höveker & Wormser) 1903 B1-1989
 • Toit, Stefanus du —
  ’n Nuwe fase in die stryd om die Ou Testament, Pretoria (Caxton) 1936 (Rede, Teologiese Skool, Potchefstroom, 31 oktober 1936) B1-514
 • Tom, Willem (1901-1977)
  Paraphrase van het boek II Koningen, Franeker (Wever) [1951] (Paraphrase Heilige Schrift) B1-409
 • Tom, Willem (1901-1977)
  Paraphrase van de boeken Ezra, Nehemia en Ester, / [door W. Tom]. - Franeker (Wever) [1948] (Paraphrase Heilige Schrift) B1-410
 • Tom, Willem (1901-1977)
  Pluriformiteit en pluraliteit, Groningen (Haan) [1948] B1-1382
 • Tomline, George Pretyman (1750-1827)
  Elements of Christian theology, containing proofs of the authenticity and inspiration of the Holy Scriptures; a summary of the history of the Jews; a brief statement of the contents of the several books of the Old and New Testaments; a short account of the English translations of the Bible and of the liturgy of the Church of England; and a scriptural exposition of the thirty-nine articles of religion I-II, London (Printed by Luke Hansard & sons, for T. Cadell) 1826 B1-1383
 • Tonquedec, Joseph de —
  Immanence. Essai critique sur la doctrine de M. Maurice Blondel, augmentée d’une introduction nouvelle, Paris (Beauchesne) 19334 B1-1384
 • Torley Duwel, C.L.
  Audi Filia. Een opwekking tot terugkeer naar het volmaakt vrouwelijke, met een inleiding van J. de Vreese, Leiden (Sijthoff) 1936 B1-1590
 • Torres, Luis de —
  Luisii Turriani Tractatus de gratia, in sexdecim opuscula distinctus, nunc primum in lucem prodit. Lugduni, sumtibus L. Prost, Haer. Roville, 1623 B2-660
 • Tossanus, Daniel (1590-1655)
  De leere van de predestinatie, Amstelredam, B. Adriaensz, 1611 B2-418
 • Tostado, Alonso (ca1400-1455)
  Alphonsi Tostati Hispani episcopi Abvlensis Opera, nvperrime vetvstissimo originali configurata, & tribus indicibus insignita, scilicet, questionum, conceptuum ad praedicatorum vsum; et sententiarum Sacrae Scripturae obiter ab auctore expositarum; a F. Pavlino Berti Lucense . . . Venetiis, s.n., 1615 (Venetiis, apud Ambrosium Dei) (28 delen in 11 banden) B2-641
 • Totius (= Jacob Daniel Du Toit, 1877-1953)
  Bloemlezing uit het Afrikaanse Psalmboek: psalmen van Totius, door G. Dekker, Baarn (Bosch & Keuning) 1939 (Libellen-serie nrs. 379/380) B1-2237
 • Totting de Oyta, Henricus (ca.1330-1397)
  Henrici Totting de Oyta Quaestio de Sacra Scriptura, quam ad fidem manuscriptorum primum edidit Albertus Lang. Monasterii (Westfalorum) (Aschendorff) 1932 (Opuscula et textus historiam Ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Ser. scholastica fasc. 12) B2-642
 • Tournely, Honoré (1658-1729)
  Honorati Tournely Sacrae Facultatis Parisiensis doctoris . . . Cursus theologicus scholastico-dogmaticus, sive Praelectionum theologicarum, quas auctor in Scholis Sorbonicis habuit I-V. Editio post Parisiensem et Venetam, in Germania prima. Coloniae Agrippinae, sumpt. Viduae Wilh. Metternich, & Filii, 1734-1737 Bw 130 B 7-11
 • Touw, Hendrik Cornelis (1903-1972)
  Verontrustende prediking, Nijkerk (Callenbach) [1938] (Onze tijd nr. 5) B1-2143
 • Trede, Theodor (1833-?)
  Wunderglaube im Heidentum und in der alten Kirche, Gotha (Perthes) 1901 B1-1385
 • Tremellius, Immanuel (1510-1580)
  — e.a., Sacra Biblia sive Testamentum Vetus ab Imman. Tremellio et Francisco Junio ex Hebraeo Latine redditum, et Testamentum Novum a Theodoro Beza e Graeco in Latinum versum. Tiguri [ex typographeo Bodmeriano?] 1703 B2-103
 • Trench, Richard Chenevix (1807-1886)
  Notes on the parables of our Lord I-II, New York (?) s.a. B1-515
 • Trench, Richard Chenevix (1807-1886)
  Synonyms of the New Testament, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1948repr. 9, 1880 Ws 5477
 • Trendelenburg, Friedrich Adolf (1802-1872)
  Historische Beiträge zur Philosophie I-III, Berlin (Bethge) 1846-1867 (drie delen in twee banden) Bw 131 F 17-18
 • Trendelenburg, Friedrich Adolf (1802-1872)
  Logische Untersuchungen I-II, Leipzig (Hirzel) 18703 Bw 131 E 11-12
 • Trigland, Jacobus (1583-1654)
  Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver beslissinge, ende aenmerckingen op de kerckelycke historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge. Door Jacobum Triglandium . . . Tot Leyden, ghedruckt by Adriaen Wyngaerden . . ., 1650 B2-652
 • Troelstra, Anne (1867-1933)
  De naam Gods in den Pentateuch. Eene studie naar aanleiding en tot toelichting van Ex. 6 : vs. 1 vv., Utrecht (Ruys) 1912 B1-516
 • Troeltsch, Ernst P.W. (1865-1923)
  Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen (Mohr) 1919 (Gesammelte Schriften 1) B1-1386
 • Troeltsch, Ernst P.W. (1865-1923)
  Zur religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik, Tübingen (Mohr) 19222 (Gesammelte Schriften 2) B1-1387
 • Tromp, D. (1888-1948)
  Kerk, volk en staat, Nijkerk (Callenbach) [1938] („Onze Tijd” 7) B1-1388
 • Trouw, Arie
  Het katastrofale (diss. Leiden), Assen (Van Gorcum) 1946 B1-2609
 • Tschackert, Paul Moritz Robert (1848-1911)
  Evangelische Polemik gegen die römische Kirche, Gotha (Perthes) 18882 Bw 134 E 26
 • Tschackert, Paul Moritz Robert (1848-1911)
  Evangelische polemiek tegen de Roomsche Kerk, uit het Hoogduitsch vertaald door J.M.S. Baljon, Utrecht (Kemink) 1886 B1-1389
 • Tügel, Franz (1888-1946)
  Unmögliche Existenz! Ein Wort wider Karl Barth, Hamburg (Agentur des Rauhen Hauses) [1933] [kennelijk: De Reformatie 14 (1933v) 11,82-85 (15 december 1933)]
 • Tuinman, Carolus (1659-1728)
  De toevlucht en sterkte van het ware christendom in leven en sterven . . . predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus; aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer. Twede druk. Amsteldam, Adrianus Douci, 1751 B2-654
 • Tunderman, Jan Willem (1903-1942)
  ’t Beginsel der eeuwige vreugde. 52 Catechismuspreeken, met een inleidend woord van J.A. Vink, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1949 B1-1390
 • Tunderman, Jan Willem (1903-1942)
  Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1941]2 B1-1818
 • Turrettinus, Franciscus (1623-1687)
  Francisci Turretini . . . Compendium theologiae didactico-elencticae, ex theologorum nostrorum institionibus theologicis auctum & illustratum . . . Memoriae juvandae causa conscriptum a Leonardo Riissenio . . . Cum catalogo haereticorum . . . Editio posterior priori recognitur, & . . . emendatior. Amstelodami, apud Georgium Gallet, 1695 B2-655
 • Turrettinus, Franciscus (1623-1687)
  Institvtio theologiae elencticae, in qua statvs controversiae perspicve exponitur I-III . . . Authore Francisco Turrettino . . . Editio nova recognita & multis locis aucta: Cui accessit oratio de vita & obitu authoris. Genevae, apud Samvelem de Tovrnes, 1688-1689 (auteur van de oratio: Benedictus Pictetus) eigendom H.J. Boiten
 • Turrettinus, Franciscus (1623-1687)
  Predikatien over verscheide texten der H. Schriftuur, gedaan door François Turretin . . . Uit het Fransch in ’t Nederduitsch vertaalt door A. Godart. Tot Utrecht, gedrukt by Johannes Ribbius . . ., 1678 B2-657
 • Turretin, Jean Alphonse (1671-1737)
  Joh. Alphonsi Turrettini in ecclesia et academia Genevensi dum in vivis esset pastoris . . . Opera omnia theologica, philosophica et philologica. Leovardiae et Franequerae, apud H.A. de Chalmot et D. Romar, 1774-1776 (drie delen) B2-659
 • Twisse, William (1578?-1646)
  Guilielmi Twissi Anglo-Britanni S.S. Theologiae doctoris, Ad Jacobi Arminii Collationem cum Francisco Junio; & Johan. Arnoldi Corvini defensionem sententiae Arminianae, de praedestinatione, gratia, & libero arbitrio, &c., quam adversus Danielis Tileni Considerationem edidit, animadversiones. Nunc primum in lucem editae. Cum indicibus. Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 1649 Bw 133 A 6


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000