Bibliotheek Klaas Schilder

E • Ebrard, Johann Heinrich August (1818-1888)
  Apologetik. Wissenschaftliche Rechtfertigung des Christentums I-II, Gütersloh (Bertelsmann) 1878-18802 B1-830
 • Ebrard, Johann Heinrich August (1818-1888)
  Christliche Dogmatik I-II, Königsberg (August Wilhelm Unzer) 1851-1852 B1-831
 • Ebrard, Johann Heinrich August (1818-1888)
  Christliche Dogmatik I-II, Königsberg (August Wilhelm Unzer) 1862-18632 B1-831
 • Ecker, Jakob (1851-1912)
  Evangelien-Harmonie und Apostelgeschichte, Trier (Mosella-Verlag) 1915 B1-172
 • Eckhart (Meister) (1260-1327)
  Schriften [aus dem Mittelhochdeutschen übertragen und eingeleitet von Herman Büttner], Jena (Diederichs) 1934 (Volksausgabe) Bw 134 E 29
 • Edelkoort, Albertus Hendrik (1890-?)
  De Openbaring van Johannes, Wageningen (Veenman & Zonen) [1941] B1-245
 • Edelkoort, Albertus Hendrik (1890-?)
  Uittocht en intocht, een geschiedenis van het volk Israel van den uittocht uit Egypte tot de vestiging in Kanaän, Utrecht (Oosthoek) 1924 B1-246
 • Edersheim, Alfred (1825-1889)
  The Life and Times of Jesus the Messiah I-II, New American edition, Grand Rapids (Eerdmans) 1947 B1-247
 • Edwards, Jonathan (1703-1758)
  Geschiedenis van het werk der verlossing: behelzende de schetszen van een Zamenstel van Godgeleerdheid, in een geheel nieuwe orde, uit het Engelsch vert. door Engelbert Nooteboom, Utrecht (Van Paddenburg) 1776-1777 (twee delen in één band) B2-236
 • Edwards, Jonathan (1703-1758)
  Verhandeling over Gods laatste einde in de schepping der weereld, uit het engelsch vertaald door M. van Werkhoven, en uitgegeeven, met eene voorrede, en aanteekeningen, door C. Brem. Amsterdam, 1788 B2-237
 • Edwards, Jonathan (1703-1758)
  Verhandeling over de godsdienstige Hartstogten, uit het Engels vertaald door M. van Werkhoven. Utrecht, 1779 B2-238
 • Edwards, Jonathan (1703-1758)
  The works of Jonathan Edwards, A.M. I-II, with an essay on his genius and writings by Henry Rogers, London (Westley and Davis) / New York (Appleton) 1835 (twee delen in één band) Bw 133 B 14
 • Edwards, Jonathan (1703-1758)
  Works. With a memoir by T. Edwards, And. (?) 1842 B1-832
 • Eekhof, Albert (1884-1933)
  De theologische faculteit te Leiden in de 17e eeuw, Utrecht (Ruys) 1921 B1-1732
 • Eekhof, Albert (1884-1933)
  De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas: eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde: oorsprong, beteekenis en verbreiding, Leiden (Sijthoff) 1931 B1-2334 [De Reformatie 12 (1931v) 15,114v; 16,122v (8-15 januari 1932)]
 • Eenigheid des geloofs
  Eenigheid des geloofs, blad voor de geheele gereformeerde gezindte (Ned. Hervormd, Gereformeerd, Christelijk Gereformeerd en Gereformeerd, onderh. art. 31 K.O.), Jaargang 4 (1949) – 5 (1950), Den Haag (Guido de Brès) 1949-1950 B1-55
 • Eerdmans, Bernardus Dirk (1868-1948)
  De theologie van Dr. A. Kuyper, Leiden (Van Doesburgh) 1909 B1-1078
 • Egger, Franz (1836-1918)
  Enchiridion theologiae dogmaticae generalis, Brixinae (Weger) 18952 B1-833
 • Egger, Franz (1836-1918)
  Enchiridion theologiae dogmaticae generalis, Brixinae (Typis et sumptibus Wegerianis) 18943 Bw 134 E 23
 • Églises protestantes évangéliques belges
  Recueil de cantiques à l’usage des églises protestantes évangéliques belges, Bruxelles (?) 1906 B1-2229
 • Églises wallonnes des Pays-Bas
  Recueil supplementaire de cantiques pour le culte public, rec. et publ. par La reunion des deputés des Églises wallonnes des Pays-Bas, Amsterdam (Van Tyen) 1854 B1-2230
 • Ehrenberg, Hans Philipp (1883-1958)
  Antike Geschichsmythen, ausgewählt und erläutert von Hans Ehrenberg, Stuttgart (Frommann) 1923 (Frommanns philosophische Taschenbücher 3. Gruppe, Weltalter, Band 1) B1-2600
 • Eisler, Rudolf (1873-1926)
  Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Historisch-quellenmässig bearbeitet, herausgegeben unter Mitwirkung der Kantgesellschaft, weitergeführt und vollendet durch Karl Roretz, I-III, Berlin (Mittler) 1927-19304 [K. Schilder 2 Juni ’30] Ws 5484-6
 • Eisler, Rudolf (1873-1926)
  W. Wundt’s Philosophie und Psychologie in ihren Grundlehren dargestellt, Leipzig (Barth) 1902 B1-2639
 • Elert, Werner August Friedrich Immanuel (1885-1954)
  J. Böhmes Deutsches Christentum, Berlin-Lichterfelde (Runge) 1914 (Biblische Zeit- und Streitfragen 9,6) B1-1605
 • Elgersma, Franciscus (1625-1712)
  Cygnea cantio, ofte swanen-gesangh van den stervenden Jesus: uytgebreydt door leerzaame bedenkingen over de zeeven laatste woorden, welke Hy aan ’t kruys gesprooken heeft, Leeuwarden, Hauke Egberts Heringa, 1679 (alleen deel één!) B2-239
 • Eliot, William Greenleaf
  Discourses on the doctrines of Christianity, Boston (Crosby, Nichols & Co.) 1855 B1-835
 • Ellul, Jacques (1912-?)
  Le fondement théologique du droit, Neuchâtel (Delachaux & Niestle) 1946 (Cahiers théologiques de l’actualité protestante 15/16) B1-836
 • Ellwein, Eduard
  Der heilige Gott. Eine Erlaüterung des Markus-Evangliums, München (Kaiser) 1938 B1-248
 • Ellwein, Theodor (1897-?)
  Gesetz und Evangelium, München (Kaiser) 1933 (Bekennende Kirche Heft 3) B1-837
 • Elzenga, Goffe (1856-1918)
  Verklaring van den Heidelbergschen catechismus ten dienste der catechisanten, Kampen (Kok) z.j.5 B1-839
 • Elzenga, Goffe (1856-1918)
  Verklaring van het Kort Begrip der Christelijke Religie, voor onze Catechisanten, met eene voorrede van P. Biesterveld, Kampen (J.H. Bos) 19063 [K. Schilder, 19 Dec. 1906.] B1-838 / Ws 5511
 • Emdre, Samuel van — (1746-1816)
  Bybelverklaring betrekkelyk tot Palestina, Utrecht, (A. van Paddenburg) 1782 B1-249
 • Emdre, Samuel van — (1746-1816)
  Historisch berigt van alle de gezintheden, die, buiten onze Gereformeerde Kerk, in ons vaderland vryheid van openbaare godsdienstoeffening hebben, waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven, Utrecht (H. van Otterloo) 17862 B1-1733
 • Emdre, Samuel van — (1746-1816)
  Katechismus der Heilige Godgeleerdheid, of Gesprekken over de voornaamste waarheden van den Christelyken Godsdienst, Utrecht (H. van Otterloo) 1783-1784 (twee delen in één band) B2-240
 • Emdre, Samuel van — (1746-1816)
  Kerkelijke en waereldlijke geschiedenis der tijden voor den zondvloed, Amsterdam (Johannes Allart) 1796 B1-250
 • Emerton, Ephraim (1851-1935)
  Desiderius Erasmus of Rotterdam, New York (Putnam) 1899 (Heroes of the Reformation 3) Bw 131 F 16
 • Emge, C.A.
  Der philosophische Gehalt der religiösen Dogmatik. Prolegomena zu einer wahren Theologie, München (Reinhardt) 1929 Bw 134 D 9
 • Emmen, Egbert (1902-?)
  De christologie van Calvijn (diss. Groningen), Amsterdam (Paris) 1935 B1-770
 • Emmerich, Kurt
  Die Juden, Zollikon (Verlag der Evanglischen Buchhandlung) 1939 (Theologische Studien Heft 7) B1-251
 • Encausse, Gerard
  L’occultisme et le spiritualisme. Exposé des théories philosophiques et des adaptations de l’occultisme, Paris (Alcan) 1902 (Bibliothèque de philosophie contemporaine) B1-1973
 • Endenburg, Pieter Johannes Teunus
  Koinoonia en gemeenschap van zaken bij de Grieken in den klassieken tijd (diss. Utrecht), Amsterdam (H.J. Paris) 1937 Bw pr Utrecht 1937
 • Engelen, Engelbertus Egidius van — (1584-1649)
  Klare ende duydelijcke wederlegginge van verscheyden aenteyckeningen, ofte annotatien, tot bevestiging van de Contraremonstrantsche leere der predestinatie; aen de kant van den nieuws overgesetten Bijbel gestelt, over eenige merckelijcke texten der H. Schrifture, soo uyt het Oude, als uyt het Nieuwe Testament. Tot vvaerschouvvinge voor alle christelijcke zielen, ten meesten deele beschreven door . . . Engelbert van Engelen, Tot Rotterdam, by Bastiaen Wagens, 1649 Bw 133 H 9
 • Engelland, Hans (1903-?)
  Die Gewissheit um Gott und der neuere Biblizismus, München (?) 1933 (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus. Reihe 6 Band 3) B1-840
 • Enklaar, Willem Frederik Paulus
  Maçonnieke redevoeringen en bouwstukken. Derde bundel, Deventer (Enklaar) 1893 B1-2027
 • Ephraem Syrus (ca306-ca373)
  Graece: E codd. mss. Bodleianis [cum notis Ed. Thwaites]. [Oxoniae, 1709] B2-242
 • Epictetus (ca60-ca138)
  Epicteti manuale et sententiae, quibus accedunt tabula Cebetis, & alia affinis argumenti, in linguam Latinam conversa a Marco Meibomio; subjiciuntur ejusdem notae, emendationes Claudii Salmasii in Epictetum, notae illorum & alius viri docti in dissertationes Epicteti ab Arriano digestas, & varians scriptura codicum manu exaratorum, cura Hadriani Relandi. Trajecti Batavorum, ex officina Gulielmi Broedelet . . ., 1711 (drie delen in één band) [titelblad 1, titelblad 2 Nijmegen] B2-243
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  Antvvoort op de Proeve van Abrahamus Heydanus, tegen de Onderwysinge in de christelijcke religie, na de belijdenisse der Remonstranten, gestelt door Simon Episcopius. Den tweeden druck, verbetert, ende vermeerdert met een breede weder-spraeck, op de aenspraecke Abrahami Heidani, aen alle Remonstrants-gesinde. Tot Rotterdam, gedruckt by Joannes Naeranus, 1644 Bw 133 F 7
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  Mr. Simonis Episcopij Antwoord, op LXIV. theologische vragen, welcke hem zijn voor-ghesteld van sijne discipulen in het bysondere collegie der disputanten tot Amsteldam. Voor desen noyt gedruckt; ende nu uyt Latijn in Nederlands vertaalt door N. B. T’Amsteldam, by Cornelis de Leeuw, . . ., 1648 Bw 133 F 8
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  Apologia pro confessione sive declaratione sententiae eorum, qui in Foederato Belgio vocantur Remonstrantes, super praecipuis articulis religionis christianae, contra Censvram quatuor professorum Leidensium, inscripta nobilibus, prudentibus ac potentibus d.d. deputatis et consiliariis Ordinum Hollandiae et West-Frisiae, [s.l., s.n.], 1629 Bw 133 F 2
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  Belijdenisse ofte verklaringhe van ’t ghevoelen der leeraren, die in de gheunieerde Neder-landen Remonstranten worden ghenaemt, over de voornaemste articulen der christelijcke religie. [s.l., s.n.], Ghedruckt in’t jaer ons Heeren 1621 (Vert. van: Confessio sive declaratio sententiae pastorum, qui in foederato Belgio Remonstrantes vocantur, super praecipuis articulis religionis christianae. 1622. Auteur van de Latijnse tekst (die pas later gepubliceerd werd) is: Simon Episcopius; de Nederlandse vertaling werd vervaardigd door Johannes Wtenbogaert) Bw 133 F 9 / B2-91
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  Beliidenisse, ofte verklaringe van het gevoelen der leeraren, die in de Geunieerde Nederlanden Remonstranten worden genaamd, over de voornaamste artijkelen der christelijke religie. Den vijfden druk. Tot Rotterdam. Bij Ioannes Naeranus . . ., 1665 Bw 133 G 21,1
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  De crachteloosheyt der godsalicheyt, van de leere Iacobi Triglandii, in syn boeck teghen de Enghe-poorte D. Edvardi Poppii, en specialijck in zijn dedicate brief sommierlijck vervatet, uyt syne eyghene fondamenten, naeckt en klaer aenghewesen. S.l., ghedrvckt voor de Societeyt der Remonstranten, 1632 B2-653
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  M. Simonis Episcopii S.S. Theologiae in Academia Leydensi quondam professoris Opera theologica. Amstelaedami, ex typographeio Ioannis Blaev, 1650 / M. Simonis Episcopii S.S. Theologiae in Academia Leydensi quondam professoris Operum theologicorum pars altera. Goudae, typis Guilielmi van der Hoeve; Roterodami, prostant apud Arnoldum Leers, 1665 B2-244
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  Predicatien van Mr. Simon Episcopius, eertijds professor der H. Theologie tot Leyden, gedaen in de christelijke vergaderinge der Remonstranten, verdeelt in drie deelen, het laetste vermeerdert met XVII. predicatien, noyt voor desen gedruckt, bysonder die gedaen zijn op feest-dagen, hier voor is gestelt een beschrijvinge van het leven van den autheur. Tot Amsterdam, by Isaac Pieterse, 1693 (Het Leven van Simon Episcopius is geschreven door Philippus van Limborch) Bw 133 A 5
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  Vrye godes-dienst, of t’Samen-spreeckinghe tusschen Remonstrant en Contra-Remonstrant, over de vrye godts-dienstighe vergaderinghen der Remonstranten. Met wederlegginge van Douchers oproerighe predicatie: C. Dungani redeloose salvatien, &c. Deur een liefhebber der waerheydt ende der vrye godts-dienstigheydt. s.l., s.n., 1627 B2-245
 • Episcopius, Simon (1583-1643)
  De war-religie ofte de verwarde, valsche en reden-loose religie Iacobi Triglandii, aengewesen in syn boeck geintituleert De ware religie verantwoort, &c. By forme van dialogue of t’samen-sprekinghe tusschen Ghereformeerde en Contra Remonstrant. [S.l.] voor de Societeyt der Remonstranten, 1634 Bw 133 F 10
 • Erasmus, Desiderius (1469-1536)
  Desid. Erasmi Roterodami Colloquia, nunc emendatiora. Amstelodami. Apud Jodocum Jansonium, 1644 B2-247
 • Erasmus, Desiderius (1469-1536)
  Colloquia familiaria, Petr. Rabus rec. & notas perpetuas addidit. acc. Conflictus Thaliae et Barbariei, auctore Erasmo. Roterodami, 1693 B2-248
 • Erasmus, Desiderius (1469-1536)
  Des. Erasmi Institutio principis christiani, cui adjunximus Querelam pacis, undique gentium ejectae et profligatae. Lugd. Batavor., apud Andream Cloucquium, 1628 B2-249
 • Erasmus, Desiderius (1469-1536)
  Das Lob der Torheit, aus dem latinischen ins Deutsche übertr. von Heinr. Hersch, Leipzig, [ca. 1885] B1-2337
 • Erasmus, Desiderius (1469-1536)
  De lof der zotheid, vertaling Mr. Dr J.B. Kan; uitgegeven en van korte ophelderingen voorzien door Dr A.H. Kan; met pentekeningen van Hans Holbein de Jongere; bandontwerp Alb. Hahn Jr, Amsterdam/Antwerpe (Wereldbibliotheek) 194711 [K. Schilder, 19 Dec. ’48] Ws 5521
 • Erasmus, Desiderius (1469-1536)
  Paraphrasis, ofte Verklaringhe over ’t Nieuwe Testament onses Heeren Jesu Christi, uyt het Latijn vertaelt door Ellert de Veer. 5e druk. . . . verbetert. Oock zijn neffens de Dedicatien en ’t Besluyt op den Evangelist Ioannes, in de vierde Druck daar by gevoeght, van nieuws de versen des Nieuwen Testaments . . . . t’Amsterdam (Thom. Fonteyn) 1660 B2-246
 • Erasmus, Desiderius (1469-1536)
  Een twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus van Rotterdam, uit het Latijn vert. door N.J. Singels; tot inl. Cd. Busken Huet’s beschouwing over Erasmus, Amsterdam (Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur) [1906] (Wereldbibliotheek ; 38/39) B1-2338
 • Erasmus, Desiderius (1469-1536)
  Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther, t’Amsterdam, by Hendrick Maneke, 1645 (Vert. van: De libero arbitrio diatribe) Bw 133 E 8
 • Ernesti, Johann August (1707-1781)
  Initia doctrinae solidioris. Editio. alt. Lipsiae. Apvd Ioannem Wendlervm, 1745 B2-250
 • Es, Antonie Hendrik Gerrit Paul van den — (1831-1909)
  Grieksch woordenboek, onder medewerking van C.M. Francken, Groningen (J.B. Wolters) 18965 [K. Schilder, 6 - 9 - 1905; stempel Johannes Schilder] eigendom J. Slotman
 • Eschbach, Alphonse (1839-1923)
  Disputationes physiologico-theologicae tum medicis chirurgis tum theologis et canonistis utiles, Romae, 19012 B1-841
 • Espagne, Jean d’ — (1591-1659)
  Alle de vernuftige en geleerde werken van de heer Johan d’Espagne. Bevattende volgeestige en mergh-rijke gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testament. Dezen druk, grotelijks vermeerdert en verbetert als mede met zinrijke kantekeningen, en een nieuw naaukeurig bladwijzer verrijkt. Mitsgaders een voorreden van Johannes d’Outrein . . . Tot Utrecht, by Anthoni Schouten . . ., 1702 B2-251
 • Essenius, Andreas (1618-1677)
  Recht-catholijke mond-stopper, van de wijd-gapende nieuw-gezinde papist, C. Molina, die zich verkeerdelik noemt priester van d’ Oorde van SS. Pieter en Paulus, gesteld tegen zijnen vermetelik-genoemden Mond-stopper, van alle tegenwoordige wijd-gapende nieuw-gezinden, etc. In dezen tweeden druk over-zien, en vermeerderd, met wederlegginge van de capittelen, daer C. Molina zijne derde editie mede vergroot heeft; misgaders ook van ’t gene noch in zijne vierde editie is bij-gevoegd. t’ Uitrecht, bij Henricus Versteeg, en Meinardus van Dreunen, 1656 (Christianus Molina is pseud. van: Christianus Vermeulen) [KS 12 - 3- ’42] Bw 134 G 3
 • Essenius, Andreas (1618-1677)
  Andreae Essenii s. theol. in Eccl. et Acad. Ultraj. doct. Triumphus crucis, sive fides catholica de satisfactione ac merito Domini nostri Jesu Christi, asserta, et vindicata ab exceptionibus atque objectionibus Socinianis: potissimum vero ab illis, quas Johannes Crellius Francus, in responsione sua ad librum celeberrimi viri Hugonis Grotii de eodem argumento, protulit. Ed. 2a ab auctore recognita, ac emendata; et Dissertatione de subjectione Christi ad legem divinam, cum digressionibus quibusdam, aucta. Ultrajecti, ex officina Antonii Smytegelt, 1666 Bw 134 F 14
 • Esser, Bernard Jonathan (1876-1944)
  Schriftuurlijk anti-Sabbathisme, Magelang (Colport. Boekh.) 1930 (voor de Lectuur commissie Classis Batavia) B1-1974
 • Esser, Bernard Jonathan (1876-1944)
  Zending en polygamie. De gedragslijn der Christelijke zending ten opzichte der veelwijverij historisch toegelicht (diss. VU), Baarn (Hollandia) 1905 B1-1926
 • Esser, Pieter Hendrik
  — en Pieter Prins, Het geweten, Kampen (Kok) 1947 B1-1511
 • Esser, Pieter Hendrik
  Kierkegaards ontwikkeling en uitgroei als psychologisch probleem (overdruk) B1-1034
 • Estella, Diego de — (1524-1578)
  Didaci Stellae . . . In Sanctum Jesu Christi Evangelium secundum Lucam doctissima pariter ac piissima commentaria, discursibus moralibus ad omnem concionum materiam utilissimis luculenter instructa. Editio novissima prioribus castigatior, cum notis marginalibus & triplici indice . . . studio & opera Petri Veriuys. Antverpiae, apud Hieronymum & Joan. Bapt. Verdussen, 1653-1654 (twee delen in één band) B2-600
 • Estius, Guilielmus (1542-1613)
  Absolutissima in omnes Beati Pauli et septem Catholicas Apostolorum Epistolas commentaria, tribus tomis distincta, Coloniae Agrippinae (Henning) 1631 (drie delen in één band) B2-254
 • Estius, Guilielmus (1542-1613)
  Guilielmi Estii . . . Annotationes in praecipua ac difficiliora Sacrae Scripturae loca. Duaci, typis viduae & heredum Petri Borremans, 1621 B2-252
 • Estius, Guilielmus (1542-1613)
  DN, Gvilielmi Estii . . . In qvatvor libros sententiarvm commentaria: qvibvs pariter S. Thomae Svmmae theologicae partes omnes mirifice illvstrantvr . . . Dvaci, ex typographia Petri Borremans . . ., 1615-1616 (vier delen in één band) B2-253
 • Etcheverry, Auguste
  Vers l’Immanence intégrale. L’idéalisme logique de M. L. Weber, Paris (Beauchesne) 1934 (Archives de philosophie, Vol. 11, Cahier 1) Bw 135 B 31
 • Études carmélitaines
  Études carmélitaines mystiques et missionnaires, éd. Pères Carmes Dechausses de la Province de France, XVIII.2, Paris (Desclée de Brouwer) 1933 B1-1608
 • Études carmélitaines
  Études carmélitaines mystiques et missionnaires, éd. Pères Carmes Dechausses de la Province de France, XXI: Douleur et stigmatisation, Paris (Desclée de Brouwer) 1936 B1-1607
 • Eucken, Rudolf (1846-1926)
  Die Grundbegriffe der Gegenwart historisch und kritisch entwickelt, Leipzig (?) 18932 B1-2339
 • Eucken, Rudolf (1846-1926)
  Der Wahrheitsgehalt der Religion, Leipzig (Veit) [1905]2 B1-842
 • Evangelical Quarterly
  The Evangelical quarterly. A theological review, international in scope and outlook, in defence of the historic Christian faith, ed. by John R. MacKay. Vol. 1 (1929) en 3 (1931), London (Clarke) 1929/1931 B1-98 [De Reformatie 9 (1928v) 10,79 (7 december 1928)]
 • Ewald, Heinrich Georg August (1803-1875)
  Die Lehre der Bibel von Gott, oder Theologie des Alten und Neuen Bundes I-III, Leipzig (Vogel) 1871-1874 B1-843
 • Ewald, Paul (1851-1887)
  Die Briefe des Paulus an die Epheser, Kolosser und Philemon, Leipzig (Deichert) 19102 (Kommentar zum Neuen Testament 10) B1-557
 • Ewald, Wilhelm Ernst (1704-1741)
  Twaalf betrachtingen, over het eeuwige leven der rechtveerdigen, tot een Vervolg van de voorbooden der eeuwigheit, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac Le Long. t’Amsterdam, by Marten Schagen, A. Wor en d’Erve Onder de Linden, Hendrik Vieroot, 17382 B2-255
 • Ewing, Alfred Cyril (1899-?)
  The definition of good, New York (Macmillan) 1947 B-1512
 • Exel, Nicolaas Jacob Arnold van — (1906-1944)
  Het oorlogsprobleem. Dogmatisch-ethische studie over Christendom en oorlog, [inleiding door V. Hepp.], Amsterdam (Spruyt) 1947 (posthuum; was bedoeld als proefschrift) B1-1513
 • Exercitia
  Exercitia religionis in usum studiosae juventutis, Prag. 18033 B2-256
 • Expositor
  The Expositor Vol.1 (1875) - 12 (1880); 2nd s. vol. 1 (1881) - 8 (1884); 3rd s. vol. 1 (1885) - 10 (1889) London (Hodder and Stoughton) 1884-1925 Indices 1st series, vol. 1-12: 1881; indices 2nd series: 1885 B1-57
 • Eybers, J.H.
  Die kerkinrigting van die nederduits gereformeerde kerke in Suid-Afrika getoets aan die beginsels van die gereformeerde kerkreg (diss.), Pretoria (Afrikaanse Pers Beperk) 1934 B1-1882
 • Eypernon, François Taymans d’ —
  Les paradoxes du Bouddhisme, Bruxelles (L’Edition Universelle) / Paris (Desclée de Brouwer) 1947 (Museum Lessianum. Section philosophique 26) Bw 134 B 2


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000