Bibliotheek Klaas Schilder

F • Faber, A.
  Woord en sacrament. Een beschouwing over een verantwoord liturgisch herstel, Arnhem (Brouwer) 1946 (Liturgia sacra 2) B1-844
 • Faber, Basilius (1520-1575)
  Basilii Fabri Sorani Thesavrvs ervditionis scholasticae omnivm vsvi et disciplinis omnibvs accommodatvs post celeberrimorvm virorvm Bvchneri, Cellarii, Graevii, operas et adnotationes et mvltiplices Andreae Stvbelii cvras recensitvs, emendatvs, locvpletatvs a Io. Matthia Gesnero. Lipsiae, ex officina Thomae Fritschii, 1726 Bw 130 B 1
 • Faber, Heije (1907-?)
  De geschiedenis als theologisch probleem: een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch „Der Historismus und seine Probleme”, Arnhem (Van Loghum Slaterus) 1933 B1-58
 • Faber, Mathias (1587-1653)
  Opvs concionvm tripartitvm Matthiae Fabri . . . pluribus in singula Euangelia argumentis instructum: pars aestivalis. Editio tertia, correctior & auctior . . . Antverpiae, apud Henricum Aertssens, 1643 Bw 132 C 10
 • Faber, Willem (1885-?)
  Grondbeginselen der wijsbegeerte. Handleiding voor gymnasium, lyceum, H.B.S. en zelfstudie, met een woord vooraf door J. Waterink, Groningen (P. Noordhoff) 1931 B1-2340
 • Fabius, Dammes Paulus Dirk (1851-1931)
  Het reglement van ’52. Historisch-juridische studie over het Hervormd kerkbestuur I-II, Amsterdam (J.A. Wormser) 1888 Ws 5531-1-2
 • Fabius, Dammes Paulus Dirk (1851-1931)
  Voortvaren, Leiden (Donner) 1898 Ws 5522
 • Fabri, Johannes (1478-1541)
  De M. Lvtheri et aliorvm sectariorvm doctrinae varietate et discordia opuscula. Item D. VVilhelmi Lindani Rvraemundensis episcopi grassantium passim haereseon tabulae. Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1579 (Bevat tractaten van Fridericus Staphylus, Wilhelmus Lindanus en Johannes Fabri) Bw 134 G 11
 • Fabricius, Franciscus (1663-1738)
  De christen-godgeleertheyd. Ontworpen eeniglyk uyt de woorden van den Heere Jesus Christus, by manier van eene belydenis predicatie. Te Leiden, by Samuel Luchtmans, 1732 B2-257
 • Fabricius, Franciscus (1663-1738)
  Kerkelyke redenvoering van Franciscus Fabricius, Leidschen god-geleerden, over den voorzichtigen levens-wandel eenes geloovigen in de menschlyke zamen-wooning, voor al in het christendom, uit Psalm. XXXIV. vers. 12-19 . . . Te Leiden, by Samuel Luchtmans, 1738 B2-257
 • Fabricius, Franciscus (1663-1738)
  Leer-redenen, uytgesproken door Franciscus Fabricius en Joan van den Honert, T. H. Zoon . . . Waar by gevoegd is eene academische redenvoering, over de wedergeboorte, door den zelven Joan vanden Honert, T.H. Zoon . . . en in het Nederduits vertaald door Henrik Stochius, Ant. Zoon . . . De vierde druk. Te Leiden, by Samuel Luchtmans; Te Utrecht, by Gysbert Paddenburg, 1735 B2-257
 • Fabricius, Franciscus (1663-1738)
  Leerreede ter geleegentheyd van de vernieuwde kerk, en bevestiging van een nieuwen leeraer Gerard Lodewyk Koning, in de gemeynte der vrye grond-heerlykheyd van Hoogmade: op den 14 van May 1730. Over de woorden van Esras Kap. VI. vs. 15, 16, 17, 18. Uytgesprooken door Franciscus Fabricius . . . Te Leiden, by Samuel Luchtmans, 1730 B2-257
 • Fairbairn, Andrew Martin
  Schetsen uit de geschiedenis van Jezus Christus, vert. door P.D. Chantepie de la Saussaye; met een voorrede van den schrijver, Haarlem (De Erven Bohn) 19122 B1-252
 • Fairchild, Ashbel Green (1795-1864)
  Scripture Baptism, its mode and subjects, Philadelphia (Presbyterian Board of Publication) z.j. B1-845
 • Fairchild, James Harris (1817-1902)
  Elements of theology, natural and revealed, Oberlin, Ohio, (E.J. Goodrich) 1892 B1-846
 • Falckenberg, Friedrich Otto Richard (1851-1920)
  Hilfsbuch zur Geschichte der Philosophie seit Kant, Leipzig (Veit) 19173 Bw 134 B 24
 • Faubel, August Friedrich Leopold
  Vrijmetselarij en de Orde van Vrijmetselaren, [’s-Gravenhage] [Giunta d’Albani] [1923] (’s-Gravenhage, ’s-Gravenhaagsche boek- en handelsdrukkerij) B1-2028
 • Fechner, Gustav Theodor (1801-1887)
  Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht. Das Büchlein vom Leben nach dem Tode [ausgewählt und eingeleitet von Wilh. Bölsche], Berlin (Deutsche Bibliothek) [1918] B1-2341
 • Fechner, Gustav Theodor (1801-1887)
  Ueber das Causalgesetz, s.l., s.n., 1849 B1-2636
 • Federn, Paul (1871-1950)
  — und Heinrich Meng Hrsgg., Das psychoanalytische Volksbuch. Seelenkunde, Hygiene, Krankheitskunde, Kulturkunde, Bern (Hans Huber) 19394
 • Feen, Zacharias Hendrik van der — ()
  Opwekking aan de niet afgescheidene geloovige medeledematen der Gereformeerde Gemeente te Amsterdam bij gelegenheid van het aanstaande beroep ter vervulling der openstaande leeraarsplaats in onze gemeente, Amsterdam (Den Ouden) 1840 B1-1644
 • Feenstra, Jelte Gerrit (1888-1966)
  Dogmatische hoofdlijnen. Korte behandeling van de Gereformeerde geloofswaarheden, Bruinisse (J. v.d. Wal) 1930 B1-848 [De Reformatie 10 (1929v) 29,231 (18 april 1930)]
 • Feenstra, Jelte Gerrit (1888-1966)
  Dogmatische hoofdlijnen. Korte behandeling van de Gereformeerde geloofswaarheden, Bruinisse (J. v.d. Wal) 19352 B1-848
 • Feenstra, Jelte Gerrit (1888-1966)
  De Dordtsche leerregelen toegelicht, Kampen (Kok) [1937] B1-849
 • Feenstra, Jelte Gerrit (1888-1966)
  De Dordtse leerregelen toegelicht, Kampen (Kok) 19502 B1-849
 • Feenstra, Jelte Gerrit (1888-1966)
  Het eigendom des Heren. Korte verklaring van den Heidelbergschen catechismus, Kampen (Kok) [1938] B1-847
 • Feenstra, Jelte Gerrit (1888-1966)
  Voor wie is de verzoening met God door Christus?, Kampen (Kok) [1938] B1-850
 • Feenstra, Jelte Gerrit (1888-1966)
  De zekerheid des geloofs, Kampen (Kok) 1950 B1-851
 • Feenstra, Ysbrugt
  Het Apostolicum in de twintigste eeuw (diss. VU), Franeker (Wever) 1951 B1-852
 • Fehr, Jakob
  Das Offenbarungsproblem in dialektischer und thomistischer Theologie (diss. Freiburg i.d.S.), Freiburg (Schweiz) (Universitätsbuchhandlung) 1939 Bw 132 D 28
 • Feldmann, Johann Franz Xavier (1866-1944)
  Geschichte der Offenbarung des Alten Testaments bis zum babylonischen exil, Bonn (P. Hanstein) 19303 B1-253
 • Feldmann, Joseph (1878-1927)
  Paradies und Sündenfall. Der Sinn der biblischen Erzählung nach der Auffassung der Exegese und unter Berücksichtigung der außerbiblischen Ueberlieferungen, Münster (Aschendorff) 1913 (Alttestamentliche Abhandlungen 4) Bw 132 D 4
 • Ferguson, Jan Helenus (1826-1908)
  De wetten der maatschappelijke ontwikkeling. Eene natuurwetenschappelijk-staatkundige en godsdienstige handleiding der sociologie voor de zedenleer der beschaving. Eene Nederlandsche bewerking van The Philosophy of Civilization, ’s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 19062 B1-2687
 • Feringa, Johannes Herman (1859-1925)
  Gods kinderen van Ur, met ill. van Chr. Koppenol, Amsterdam [etc.] (Höveker & Wormser) [1900] B1-254
 • Fernhout, Jan Gregorius (1891-1963)
  Psychotherapeutische zielszorg (diss. VU), Baarn (Bosch & Keuning) [1950] B1-2343
 • Fernhout, Klaas (1858-1953)
  De eigen zielszorg van den dienaar des Woords, Kampen (Kok) [1927] (Referaat, gehouden in de vergadering der Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland op donderdag 21 april 1927) B1-2060 [De Reformatie 8 (1927v) 11,86v (16 december 1927)]
 • Ferraris, Lucio (?-±1760)
  F. Lucii Ferraris, Soler-Alexandrini . . . Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica I-VIII. Editio novissima, mendis expurgata . . ., opera et studio monachorun Ordinis Sancti Benedicti abbatiae Montis Casini . . . ; accurante rursum et innumeris notis locupletante J.-P. Migne, Lutetiae Parisiorum (J.-P. Migne) 1852-1857 Bw 135 A 1-8
 • Ferwerda, Taeke (1876-1944)
  De kinderdoop in zijn beteekenis voor onzen tijd. Leerrede over vraag 74 van den Heidelberger Catechismus, Amsterdam (Van Soest) [1919] B1-853
 • Feuerbach, Ludwig Andreas (1804-1872)
  Philosophie der Zukunft, eingeleitet und hrsg. von Hans Ehrenberg, Stuttgart (Frommann) 1922 (Frommanns philosophische Taschenbücher, 1. Gruppe, Kämpfer, Band 2) B1-2594
 • Fibus, Bartholomaeus (1643-1706)
  Demonstratio tripartita, Dei adversus atheos, & gentiles; Christi adversus Judaeos & paganos; Ecclesiae adversus haereticos & schismaticos . . . Authore Bartholomaeo Fibus. Coloniae Agrippinae, apud Sebastianum Ketteler, 1700 B2-259
 • Fichte, Immanuel Hermann (1796-1879)
  Anthropologie. Die Lehre von der menschlichen Seele, neubegründet auf naturwissenschaftlichem Wege für Naturforscher, Seelenärzte und wissenschaftlich Gebildete überhaupt, Leipzig (Brockhaus) 1856 B1-2345
 • Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814)
  Werke. Auswahl in sechs Bänden, mit mehreren Bildnissen Fichtes; hrsg. und eingel. von Fritz Medicus, Leipzig (Meiner) 1911/1912 (Philosophische Bibliothek) B1-2344
 • Fick, Adolf
  Ursache und Wirkung, Kassel (Wiegand?) 1882 B1-2636
 • Fijne, Paschier de — (1588-1667)
  Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne . . . waar by gevoegt zijn Daniel Tilenus, van de oorzaak en oorsprong der zonde; Joannes Uitenbogaert, over cap. IX. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt ter verwerpinge. Te Rotterdam, by Barent Bos . . ., 1694 [titelblad Nijmegen] B2-272
 • Filomarino, Francesco Maria (1596-1683)
  Praeclarissimo Mariae nomini tractatvs de divinis revelationibvs dvo, dicati, Neapoli, Ex Typographia Hyacinthi Passari, 1675 Bw 134 E 30
 • Findel, Gottfried Joseph Gabriel (1828-1905)
  Leerboek der Vrijmetselarij, haar geest en vorm. Handboek voor hen die het zijn en willen worden, Arnhem (Cohen) [1895] B1-2029
 • Fischer, Friedrich Carl
  Die Nullpunkt-Existenz dargestellt an der Lebensform Sören Kierkegaards (diss. Heidelberg), München (Beck’sche Verlagsbuchhandlung) 1933 [KS 6 Jan. 1934] Bw 134 C 22
 • Fisher, John (±1469-1535)
  Io. Roffen. episcopi De ueritate corporis & sanguinis Christi in eucharistia, libri quinque aduersus Iohan. Oecolampadium recens editi. Editio postrema. [Coloniae] Eucharius Ceruicornus excudebat, 1527 Bw 133 H 12
 • Fischer, Joseph
  Die Erkenntnislehre Anselms von Canterbury, nach den Quellen dargestellt von Jos. Fischer, Münster i.W. (Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung) 1911 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Band 10, Heft 3) [K.S. 2 Nov ’35] Bw 131 D 26
 • Fischer, Kuno Ernst Berthold (1824-1907)
  Geschichte der neuern Philosophie I-X, Heidelberg (Winter) 1912sverschillende drukken Bw 135 B 14-22
 • Fischer, Kuno Ernst Berthold (1824-1907)
  Francis Bacon und seine Nachfolger. Entwicklungsgeschichte der Erfahrungsphilosophie, Leipzig (Brockhaus) 18752
 • Flacius, Matthias (1520-1575)
  De mystica sacramentaliqve sev externa praesentia et mandvcatione corporis et sangvinis Christi in sacra coena [s.l., s.n.], 1574 [KS 10 Juli ’51] Bw 130 F 20
 • Flammarion, Nicolas Camille (1842-1925)
  Het raadsel van den dood I-III, geautoriseerde vert. [uit het Frans], Zalt-Bommel (Wink) 1922-1923 B1-1975
 • Flammarion, Nicolas Camille (1842-1925)
  Het vergaan der wereld, naar het Fransch door B.C. Goudsmit, Zutphen (Thieme) z.j.3 B1-1976
 • Flammarion, Nicolas Camille (1842-1925)
  De wereld vóór de schepping van den mensch, naar Flammarion voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit, Zutphen (Thieme) 1886-1887 B1-1977
 • Flemington, W.F.
  The New Testament Doctrine of Baptism, London (S.P.C.K.) 1948 B1-255
 • Fliedner, Fritz
  Uit mijn leven. Herinneringen en ervaringen, Rotterdam (Bredée) 1901 B1-2061
 • Flier, Abraham van der — (G.Jz.) (1869-1947)
  De eerste twee hoofdstukken van Genesis in onderling verband beschouwd, naar aanleiding van H. van Eyck van Heslinga, De eenheid van het scheppingsverhaal tegenover de resultaten der critiek verdedigd en gehandhaafd, Leiden (IJdo) 1897 B1-256
 • Flier, Abraham van der — (G.Jz.) (1869-1947)
  Het ethisch beginsel, Utrecht (Ruys) 1912 B1-855
 • Flier, Abraham van der — (G.Jz.) (1869-1947)
  „Kritische” preeken over teksten uit Genesis 1, 2 en 3, Utrecht {?) 1911 B1-257
 • Flint, Robert (1838-1910)
  Historical philosophy in France and French Belgium and Switzerland, New York (Charles Scribner) 1894 (History of the philosophy of history [1]) Bw 135 C 22
 • Floriot, Pierre (1604-1691)
  Morale chretienne, rapportée aux instructions que Jesus-Christ nous a données dans l’oraison dominicale. A Paris, Chez Guillaume Desprez, 1672 B2-459
 • Flückiger, Felix
  Philosophie und Theologie bei Schleiermacher, Zollikon-Zürich (Evangelischer Verlag) 1947 B1-1309
 • Fokkens, Jacob (1584-1645)
  Fuga e Babylone. Vlucht uit Babel: of Geestelyke bedenking over Apoc. 18.6. Tot waerschouwing aen alle roomsch-gesinden, om de pauselijke kerk te verlaeten, tot ziels behoudenis . . . Door Jacobus Focanus . . . Den laetsten druck, vermeerderd. Door Arnoldus Montanus . . . Tot Gorinchem, by Paulus Vinck . . ., 1666 B2-261
 • Foot, Stephen
  Mijn leven begon gisteren, naar het Engelsch van Stephen Foot [geautoriseerde Nederlandsche bewerking door W.J.A. Roldanus Jr.], Amsterdam (Ten Have) 1936 B1-2001
 • Forbes, John (ca1568-1634)
  Instructiones historico-theologicae de Doctrina Christiana . . . a temporibus apostolicis, ad tempora usque seculi xvii priora, cum indicibus [etc.]. Genevae, [s.n.], 1699 B2-262
 • Ford, Henry (1863-1947)
  Productie en welvaart; vert. [uit het Engelsch] door Theo Holdert, Amsterdam (Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur) 1924 (Wereldbibliotheek 461) B1-2688
 • Forest, John Kinne Hyde De — (1844-1911)
  Sunrise in the Sunrise Kingdom, New York (Young People’s Missionary Movement) 1904 (The forward mission study courses) Bw 132 F 1
 • Formulieren
  Onderzoek der leezing van ’t formulier des h. doops, in eenige zamenspraaken tusschen een kerkelyk en wereltlyk persoon, over het bericht der vyf heeren Utrechtze predikanten, overgelevert aan ’t Hoog Eerw. Synode van Utrecht in ’t jaar 1728. Te Amsterdam, by Salomon Schouten, 1729 Bw 130 F 10,2
 • Formulieren
  Het nuttig en nootzakelyk gebruyk der liturgie formulieren, aangewezen, zynde eenige aanmerkende wederleggingen, van het geschrift door eenige Vriesche schryvers uytgegeven over die stoffe. t’Amsterdam, by Isaac Stokman, 1729 Bw 130 F 10,3
 • Formulieren
  Wederlegginge van de Beswaarredenen, die door eenige schryvers in Vriesland zyn uytgegeven, waarom de eerste vraage in ’t doop-formulier den bedinaaren des H. Woords niet behoord opgedronge te worden om die woordelyk of stipt te lezen, wordende hier in aangetoont dat geen synode etc. het regt heeft om haar verzoek toetestaan, als mede de nuttigheid, en nootsakelyk gebruyk der liturgie-formulieren, in de kerk, zynde een antwoord, op die schryvers haar verhandeling, over die stoffe. t’Amsterdam, by Isaac Stokmans, 1729 Bw 130 F 10,4
 • Forsthoff, Heinrich
  Das Ende der humanistischen Illusion. Eine Untersuchung über die Voraussetzungen von Philosophie und Theologie, Berlin (?) 1933 B1-856
 • Fosdick, Harry Emerson (1878-1969)
  Het gebed, Zeist (G.J.A. Ruys) [1930] B1-2062 [De Reformatie 11 (1930v) 31,247 (1 mei 1931)]
 • Foster, Michael Beresford
  Die Geschichte als Schicksal des Geistes in der Hegelschen Philosophie (diss. Kiel 1928), Tübingen (Mohr) 1929 Bw 132 E 32
 • Foster, Randolph Sinks (1820-1903)
  Prolegomena. Philosophic basis of theology; or Rational principles of religious faith (Studies in Theology I), New York (Hunt & Eaton) 18912 B1-857/858
 • Foster, Randolph Sinks (1820-1903)
  Theism. Cosmic theism; or, The theism of nature (Studies in Theology II), New York/Cincinnati (Hunt & Eaton/Cranston & Stowe) 1889 B1-857
 • Foster, Randolph Sinks (1820-1903)
  Evidences of Christianity, the Supernatural book (Studies in Theology III), New York/Cincinnati (Hunt & Eaton/Cranston & Stowe) 1889 B1-857
 • Foster, Randolph Sinks (1820-1903)
  Creation, God in time and space (Studies in Theology IV), New York/Cincinnati (Hunt & Eaton/Cranston & Curts) 1895 B1-857
 • Franck, Adolphe (1809-1893)
  Die Kabbala oder Die Religionsphilosophie der Hebräer. Aus dem Franzözischen übersetzt, verbessert und vermehrt von A. Gelinck, Berlin (Lamm) 19222 B1-1610
 • Franck, Sebastian (1499-1542)
  Chronica, tijtboeck en gheschietbibel, van aenbegin der werelt, tot den iare M.D.XXXVI. . . . Mitsgaders hier by ghevoecht den Spieghel ende beeltenisse des gheheelen aertbodems . . . ghenaemt het Wereltboeck . . ., s.l., s.n., 1595 B2-263
 • Francke, August Hermann (1663-1727)
  Christus der Kern Heiliger Schrifft, oder Einfältige Anweisung, wie man Christum, als den Kern der gantzen heil. Schrifft, recht suchen, finden, schmäcken, und damit seine Seele nähren, sättigen, und zum ewigen Leben erhalten solle. Worinnen vornehmlich der Anfang des Evangelii Johannis durch neun unterschiedene Betrachtungen erläutert, und die wahre wesentliche Gottheit unsers Herrn Jesu Christi mit klaren Gründen erwiesen wird, Halle, in Verlegung des Waeysenhauses, 1702 Bw 134 G 13,1
 • Francke, August Hermann (1663-1727)
  Nicodemus, oder Tractätlein von der Menschen-Furcht, deren Beschreibung, Ursachen, Kennzeichen, Schaden, Bemäntelung dagegen geordneten Mitteln, und wie zu einem freudigen Glauben zu gelangen, und derselbe weißlich und nützlich zugebrauchen, zu pflantzung der wahren Furcht Gottes, in allen Ständen heylsam, besonders aber dem Lehr-Stande dediciret, Halle, Druckts Chr. Henckel, [1]702 Bw 134 G 13,2
 • Francken, Aegidius (1676-1743)
  Kern der christelyke leere, dat is de waerheden van den hervormden godsdienst eenvoudig ter nedergestelt, en met de oefening der waere godsaligheyd aangedrongen door Aegidius Francken. 4de druk. Te Dordrecht, by Joannes van Braam, 1725 B2-265
 • Francken, Aegidius (1676-1743)
  Kern der christelyke leere, dat is De waerheden van den hervormden godsdienst eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waere godtzaligheyd aengedrongen door Aegidius Francken . . . Twaalfde druk, Rotterdam, 1756 B2-266
 • Francken, Aegidius (1676-1743)
  Kern der christelyke leere, dat is De waerheden van den hervormden godsdienst eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waere godtzaligheyd aengedrongen door Aegidius Francken . . . Vyftiende druk. Te Rotterdam, by Ph. Losel, J.D. Beman, H. Kentlink, J. Bosch, N. Smithof, de Wed. J. Losel en J. Burgvliet; Te Groningen, by de Wed. J. Spandaw . ., 1768 B2-267
 • Francken, Aegidius (1676-1743)
  Stellige god-geleertheyd, dat is de waarheden van de hervormde leer, eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare godsaligheyd aangedrongen door Aegidius Francken . . . Vierde druk. Te Dordrecht, by Johannes van Braam . . ., 1734 (drie delen verschillende drukken) B2-264
 • Frank, Franz Hermann Reinhold (1827-1894)
  Geschichte und Kritik der neueren Theologie, insbesondere der systematischen, seit Schleiermacher, bearbeitet und bis zur Gegenwart fortgeführt von R.H. Grützmacher, Leipzig (Deichert) 19084 (Sammlung theologischer Lehrbücher) B1-859
 • Franken, Johannes Christiaan
  Kritische Philosophie und dialektische Theologie. Prolegomena zu einer philosophischen Behandlung des Problems der christlichen Gemeinschaft (diss. Utrecht), Amsterdam (H.J. Paris) 1932 Bw pr Utrecht 1932
 • Frankenhuyzen, J. W. van —
  Het plan van den arbeid critisch getoetst, ’s-Gravenzande (Van Deventer) 1936 B1-2689
 • Frauenstädt, Julius
  Briefe über natürliche Religion, Leipzig (Brockhaus) 1858 B1-2346
 • Frauenstädt, Julius
  Die Naturwissenschaft in ihrem Einfluss auf Poesie, Religion, Moral und Philosophie, Leipzig (Brockhaus) 1855 B1-2346
 • Freick, H.
  — Hrsg., Die Psalmen Davids, mit besonderer Berücksichtigung der bekanntesten Choralmedolien gesammelt, Cleveland (?) 1912 B1-2225
 • Freud, Sigmund (1856-1939)
  Die Zukunft einer Illusion, Leipzig (Internationaler Psychoanalytischer Verlag) 19282 B1-2347
 • Freund, Else Rahel (1898-?)
  Die Existenzphilosophie Franz Rosenzweigs. Ein Beitrag zur Analyse seines Werkes „Der Stern der Erlosung”, Leipzig (Felix Meiner) 1933 B1-2532
 • Frey, Arthur (1897-?)
  Aktiver Protestantismus, Zürich (Evangelischer Verlag) 1943 B1-860
 • Frey, Arthur (1897-?)
  Der Kampf der evangelischen Kirche in Deutschland und seine allgemeine Bedeutung, Nijkerk (Callenbach) [1937] B1-1736
 • Frick, Heinrich (1893-1952)
  Das Evangelium und die Religionen, Basel (Reinhardt) 1933 B1-861
 • Frick, Heinrich (1893-1952)
  ‘Ideogramm, Mythologie und das Wort’, in: Marburger Theologische Studien 3: Zur systematischen Theologie, Gotha (Klotz) 1931, waarin ook: Theodor Siegfried, ‘Kant und Schleiermacher’ B1-1359
 • Frick, Heinrich (1893-1952)
  Vergleichende Religionswissenschaft, Berlin (De Gruyter) 1928 (Sammlung Göschen 208) B1-862
 • Friedlein, Curt
  Lernbuch und Repetitorium der Geschichte der Philosophie, Berlin (Trenkel) 19315 B1-2352
 • Friedrichsen, George Washington Salisbury
  The Gothic version of the Epistles. A study of its style and textual history, London (Oxford University Press) 1939 Bw 132 E 4
 • Friethoff, Cornelis Xaverius Joseph Marie (O.P.) (1897-1974)
  De predestinatie-leer van Thomas en Calvijn, Zwolle (Waanders) 1925 B1-771
 • Fritschius, A.
  Schrift- en recht-matig advys nopende de hekel-zucht v. onvoorzichtige predikanten. Vert. J.G.H. Dulken, ’s-Gravenhage, 1737 B2-268
 • Fritzsche, Carl Friedrich August
  Pauli ad Romanos epistola recensuit et cum commentariis perpetuis edidit I-III, Halis, 1836-1843 B1-258
 • Froebe-Kapteyn, Olga
  — Hrsg., Yoga und Meditation im Osten und im Westen, Zürich (Rhein) 1934 (Eranos-Jahrbuch 1933) Bw 160 F 44
 • Fröhlich, Karlfried
  Die Reichgottesidee Calvins, München (Kaiser) 1922 (Aus der Welt christlicher Frömmigkeit 3) B1-772
 • Froidmont, Libert (1587-1653)
  Commentaria in omnes B. Pauli Apostoli, et septem canonicas aliorvm Apostolorvm Epistolas, avthore . . . Liberto Fromondo . . . . Lovanii, Typis ac sumptibus Hieronymi Nempaei, 1663 B2-270
 • Froidmont, Libert (1587-1653)
  Commentaria in omnes B. Pauli Apostoli et septem canonicas aliorum Apostolorum Epistolas, in Canticum Canticorum, in Apocalypsin, Lovanii, apud Hieronymum Nempaeum, 1678 (drie delen in één band) B2-269
 • Frost, Henry Weston (1858-?)
  The second coming of Christ; a review of the teaching of Scripture concerning the return of Christ, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1934 B1-863
 • Frost, Henry Weston (1858-?)
  The seven dispensations, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1935 B1-864
 • Fruytier, Jacobus (1659-1731)
  Aanmerkingen tot verklaringe en bevestinge van de oude, gesonde, beproefde en goddelyke leere van de ware, Gereformeerde Christelyke Kerke; aangaande de eeuwige, eenige en natuurlyke Sone Gods en Godt den H. Geest, . . ., over het alom verstrooide schrift, genaamt: Redenen waarom op een naamroovent geschrift van een onverstandigen Rotterdamsen yveraar, niet breetvoerig geantwoord word, opgegeven van Fred. Adolf Lampe . . . Te Rotterdam, by Nicolaas Topyn, 1729 B2-373
 • Fruytier, Jacobus (1659-1731)
  Gerigts-handelingen van den alderhoogsten Godt met zyn volk van Nederland. Behelzende een verhandelinge van verscheide gewigtige theologische stoffen: met een beknopt historisch verhaal van de oordeelen en wondere goedertierentheden des Heeren, aangaande de Gereformeerde Kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op dezen tyd. Aangelegt om op te wekken tot bekeeringe, en schuldige dankbaarheit I-II. Tweede druk, van veel drukfouten gezuivert. Te Rotterdam, by Hendrik van Pelt, en Pieter van Gilst, 1735-1766 Bw 130 F 26-27
 • Fruytier, Jacobus (1659-1731)
  Vervolg van de aanmerkingen, tot verklaringe en bevestinge van de oude, gesonde, beproefde en goddelyke leere van de waare, Gereformeerde Christelyke Kerke, aangaande de eewige, eenige en natuurlyke Soone Gods, en God den H. Geest, . . . tegens het geen, by form van disputen, is opentlyk geleert, door Fred. Adolf Lampe . . . Te Rotterdam, by Nikolaas Topyn, 1730 B2-373
 • Fuglsang-Damgaard, Hans (1890-?)
  Pascal et Kierkegaard (overdruk) 1930 B1-1035
 • Funck, Johann
  Der XLVI. Psalm, s.l., s.a. (ca. 1545) B2-271
 • Fundamenten
  Fundamenten en perspectieven van belijden. Proeve van beschrijving, ’s-Gravenhage (Boekencentrum) 1949 (Aangeboden door de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk als een proeve van hernieuwd reformatorisch belijden) B1-865


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000