Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

9e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1921v
10 (geen paginering) (4 februari 1922)

aWandkaart van Palestina door Dr. F.M.Th. Böhl en G. Meima. Uitgave van J.B. Wolters U.M. Groningen – Haag.


Dat het met ons Catechetisch onderwijs bedroevend slecht er voor staat, is ’n waarheid als een koe. Geen paedagoog moet met zóó slechte lokalen en zóó ontoereikende leermiddelen in zóó weinig uren met zóó weinig medewerking van ouders zóó veel trachten te bereiken. Al wat daarom dienen kan tot verbetering, is welkom. Hieronder reken ik ook deze mooi uitgevoerde wandkaart (131 181 c.M., opgeplakt op linnen, aan rollen f 36.– of f 37.50 indien gevernist), waarbij nog 2 bijkaarten gevoegd zijn: de landen der H. Schrift, en: Jeruzalem. Overlading is vermeden, en toch is naar volledigheid gestreefd. Vaak voorkomende plaatsnamen zijn met groote, andere met kleinere letter aangegeven. De terreinteekening (waarvan op de meeste ouderwetsche kaarten geen sprake is) wordt op deze kaart goed uitgebeeld, zoodat men b.v. van de bezwarende reis van Maria en Jozef naar Bethlehem een goeden indruk kan krijgen. Bovendien streeft de kaart naar wetenschappelijke nauwkeurigheid en wordt niet een plaats, waarvan de ligging niet goed bekend is, zóómaar ergens neergeplakt. De bijkaarten (Jeruzalem, welks perioden van ontwikkeling door kleurenverschillen zijn aangegeven en: de landen der H.S. (met Israëls woestijnreis en Paulus’ zendingsreizen en b.v. de namen van de 7 gemeenten in Openb. 2 en 3) zijn ook zeer goed verzorgd.

Voor catechisatiekamers en schoolgebouwen is deze kaart een voortreffelijk leermiddel. Uit ervaring is mij bekend, hoe slecht de leerlingen dikwijls thuis zijn in de kennis van het land, waarin de heilige geschiedenis ons doet leven. Voor schoolbesturen en kerkeraden is hier een punt voor het agendum der volgende vergadering m.i. Het onderricht in de bijbelsche geschiedenis zal er veel levendiger door worden en de belangstelling der leerlingen wordt door een duidelijke kaart op bizondere wijze getrokken. De woonplaats der 12 stammen, de aanduiding van de 6 vrijsteden door vlaggetjes, de onderscheiding van 10- en 2-stammenrijk, alles maakt deze kaart een uiterst bruikbaar hulpmiddel bij bijbelonderricht in welken vorm ook. Jongelings- en meisjesvereenigingen kunnen er ook niet buiten. Als zij in de catechisatiekamer vergaderen, is er iets te zeggen voor een ruime bijdrage aan den kerkeraad, die dan misschien tot bestelling overgaat.


K. S.
Jaarboek ten dienste van „de Gereformeerde Kerken in Nederland” voor 1922. Redacteuren ds. G. Doekes en ds. J.C. Rullmann. Uitgave Oosterbaan & Le Cointre, Goes.


Het jaarboek verscheen mooi op tijd. De uitgave is zeer goed verzorgd. Wie in het kerkelijk leven belang stelt, kan er niet buiten. Met groote nauwkeurigheid zijn de gegevens verzameld van het kerkelijk leven en van de 16 overl. (oud) predikanten worden naast een portret ook een levensbericht gegeven van bevriende hand. Bovendien een overzicht van het kerkelijk leven in 1921, inlichtingen omtrent Th. School en Vrije Universiteit, Chr. gymnasia en H.B.scholen, Kweekscholen, de Unie: een School m/d. Bijbel, vereenigingen en stichtingen van barmhartigheid, andere vereenigingen en kerkelijke pers. De kerk van Gorinchem is door een abuis ter drukkerij (dat door de uitgevers zelf reeds achterhaald is) ten onrechte met een geteekend, als een van de 7 nalatigen, die op herhaald verzoek geen inlichtingen verstrekten. Ze heeft wel haar plicht gedaan en zelfs meer opgegeven dan opgenomen is. De prijs van het boek (ruim 300 blz.) is uiterst gering. Wij raden ieder, zich een ex. aan te schaffen. Jammer, dat niet alle kerken precies haar ledental opgeven. Sommige volstaan met ronde getallen, andere geven elk jaar hetzelfde op. Mijn eerste gemeente prijkt nog altijd met de laatste cijfers, die ik vòòr mijn vertrek naar Vlaardingen opgaf. Toch krijg ik nog altijd berichten van overlijden en sterven. Ra-ra, hoe zit dat?


K. S.
Dr. H. Bavinck. Verzamelde Opstellen op het gebied van Godsdienst en wetenschap. Kampen, J.H. Kok, 1921.


Dit werk is na den dood van Prof. Bavinck verschenen. Het is een verzameling van verschillende opstellen, die over onderscheiden tijdschriften verspreid waren en nu voor een begrafenis onder een dikke stoflaag bewaard zijn. Wat men noemt „populair” in den zin van het allereenvoudigste publiek is deze bundel niet. De lezing vereischt eenige ontwikkeling. Maar men behoeft niet eens tot den „intellectueelen middelstand” te behooren om deze opstellen, als men ernstig wil, met groote vrucht te kunnen volgen. Wel is de behandeling zeer hoogstaand, en behandelen de onderwerpen, die de schrijver raakt, niet het alledaagsche, maar . . . Bavinck schrijft op zijn eigen manier: rustig, glashelder en breed. Deze opstellen zijn ieder voor zich meer waard dan de meeste fladderbrochures, die tegenwoordig over aanverwante onderwerpen over ons hoofd worden uitgestrooid. Onderwerpen als: het wezen des christendoms, psychologie der religie, evolutie, christendom en natuurwetenschap, christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen, en voorts zielkundige, paedagogische en aesthetische vraagpunten met een slotartikel over ethiek en politiek worden op meesterlijke wijze behandeld door iemand, die het heele terrein overziet en rustig als gids zijn lezer bij de hand neemt. Wie met ernst zich bezighoudt met vraagpunten van leer en leven, is verplicht, dit werk een tweeden druk te helpen bezorgen, opdat het van onze menschen ook kome tot degenen die buiten zijn. Want voor onze menschen trekt Bavinck nieuwe lijnen (denk, aan zijn schoonheidsleer) en voor de buitenstaanders ontwikkelt hij de groote kracht van onze geloofsbeginselen.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000