Bibliotheek Klaas Schilder

D • Daelman, Charles Ghislain (1670-1731)
  Theologia, seu Observationes theologicae in Summam D. Thomae. Authore . . . Carolo Gisleno Daelman. Antverpiae, Jouret, 1734-1737 (9 delen in 7 banden) [titelblad Nijmegen] B2-628
 • Dahlke, Paul Wilhelm Eduard (1865-1928)
  Buddhismus als Religion und Moral, München-Neubiberg (Oskar Schloss Verlag) 19232 Bw 134 B 20
 • Dalen, J. van —
  De schriftuurlijke beginselen van het kerkrecht, s.l., s.n., [1944] B1-1879
 • Dalton, Hermann Friedrich (1837-?)
  Johannes à Lasco. Bijdrage tot de hervormingsgeschiedenis van Polen, van Duitsland en van Engeland, uit het Hoogduitsch vertaald door P.C. van Oosterzee, Utrecht (Kemink) 1885 B1-1804
 • Dam, H.
  Leerplan voor organisch onderwijs op de christelijke school, met medewerking van P. van den Berg [e.a.], Kampen (Kok) 1937 B1-2314
 • Dam, Roelf Jan (1896-1945)
  Stoa en litteratuur in het licht der Schrift, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1949 B1-2315
 • Damascenus, Johannes (ca675-749)
  S. Ioannes Damasceni opera, mvlto qvam vnqvam antehac avctiora, magnaqve ex parte nvnc de integro conversa per D. Iacobvm Billivm. Parisiis, cum Licentia, 1619 B2-214
 • Damour, Carl
  Die Epochen des Protestantismus. Studien zum Kirchenbegriff, Bern (Haupt) 1935 Bw 131 D 23
 • Daneau, Lambert (1530-1595)
  Lamberti Danaei Opvscvla omnia theologica, ab ipso avthore recognita & in tres classes diuisa . ., Genevae, apvd Evsthathivm Vignon, 1583 Bw 130 C 11
 • Danes, Pierre Louis (1684-1736)
  Institutiones doctrinae Christianae sive compendium theologiae dogmaticae et moralis methodo catechetica concinnatum ad usum Seminarii Episcopalis Iprensis. Editio secunda, multo auctior & emendatior. Ipris, apud Petrum Jacobum de Rave . . ., 1728 (twee delen) B2-215
 • Danhof, Henry (1879-?)
  De idee van het genadeverbond. Referaat gehouden voor de Algemeene Predikanten-Conferentie te Grand Rapids, Michigan, 4 Juni, 1919, Grand Rapids, Mich. (Van Noord Book and Publishing Company) [1920] B1-803
 • Danhof, Henry (1879-?)
  — en H. Hoeksema, Langs zuivere banen. Een wederwoord aan bezwaarde broederen, [Kalamazoo, Mich. (Publication Committee of the Reformed Free Publishing Association)], [1924] B1-805
 • Danhof, Henry (1879-?)
  — en H. Hoeksema, Niet Doopersch maar Gereformeerd. Voorloopig bescheid aan Ds. Jan Karel Van Baalen betreffende De loochening der gemeene gratie, [Kalamazoo, Mich. (Publication Committee of the Reformed Free Publishing Association)], [1923] B1-806
 • Danhof, Henry (1879-?)
  — en H. Hoeksema, Om recht en waarheid. Een woord van toelichting en leiding, [Kalamazoo, Mich. (Publication Committee of the Reformed Free Publishing Association)], [1924] B1-807
 • Danhof, Henry (1879-?)
  Vaderschap en voorzienigheid, s.l., s.a. B1-804
 • Danhof, Ralph John
  Charles Hodge as a dogmatician (diss. VU), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1929 B1-947
 • Danhof, Ralph John
  The one and the many. A brief calvinistic contribution on the American social problem, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1935 B1-2675
 • Daniel, Gabriel S.J. (1649-1728)
  Recueil de divers ouvrages philosophiques, theologiques, historiques, apologetiques, & de critique. A Paris, chez Jean-Baptiste Coignard fils, 1724 (drie delen) B2-216
 • Daniel, Hermann Adalbert (1812-1871)
  Codex liturgicvs Ecclesiae Romano-Catholicae in epitomen redactvs, Lipsiae (Weigel) 1847 (Codex liturgicvs ecclesiae vniversae in epitomen redactvs [1]) Bw 134 B 34
 • Daniel, Hermann Adalbert (1812-1871)
  Codex liturgicvs Ecclesiae Lvtheranae in epitomen redactvs, Lipsiae (Weigel) 1848 (Codex liturgicvs ecclesiae vniversae in epitomen redactvs 2) Bw 134 B 35
 • Daniel, Hermann Adalbert (1812-1871)
  Codex liturgicvs Ecclesiae Reformatae atque Anglicanae in epitomen redactvs, Lipsiae (Weigel) 1850 (Codex liturgicvs ecclesiae vniversae in epitomen redactvs 3) Bw 134 B 36
 • Daniel, Hermann Adalbert (1812-1871)
  Codex liturgicvs ecclesiae vniversae in epitomen redactvs, Lipsiae (Weigel) 1853 (Codex liturgicvs ecclesiae vniversae in epitomen redactvs 4) Bw 134 B 37
 • Daniélou, Jean Guénole Louis Marie (1905-1974)
  Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de Saint Grégoire de Nysse, Paris (Aubier) 1944 (Theologie: études publiées sous la direction de la Faculté de Théologie S.J. de Lyon-Fourvière 2) Bw 134 C 28
 • Daniëls, Ludovicus Maria Franciscus (1885-1951)
  Theotokos. Eene uiteenzetting der katholieke Maria-leer, Roermond (Romen) 1922 B1-808
 • Dankbaar, Willem Frederik (1907-?)
  De tegenwoordigheid van Christus in het Avondmaal, Nijkerk (Callenbach) [1950] (Onze tijd. Nieuwe serie) (Enigzins uitgebreide lezing, gehouden voor de Nederlands Hervormde Predikantenvergadering te Utrecht op 18 april 1950) B1-809
 • Dansen
  Dansen. Beschouwingen door een zielzorger, Roermond (Romen/Centraal Bureau van „Voor eer en deugd”) 1931 B1-1504 [De Reformatie 12 (1931v) 7,55 (13 november 1931)]
 • Dante Alighieri (1265-1321)
  The vision, or Inferno, purgatorio and paradiso of Dante Alighieri, translation [from the Italian] by David James MacKenzie, London (Longmans, Green and Co.) 1927 Bw 135 C 1
 • Darwin, Charles Robert (1809-1882)
  De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus I-II, naar de tweede herz. en veel verm. Engelsche uitg., (13de duizend), omgew. en van aant. voorzien door H. Hartog Heys van Zouteveen, Arnhem (Cohen) [ca. 1891]4 (Darwin’s biologische meesterwerken 4-5) B1-2318
 • Darwin, Charles Robert (1809-1882)
  Het ontstaan der soorten door natuurlijke teeltkeus, of het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in den strijd voor het bestaan, uit het Engelsch vertaald door T.C. Winkler, naar de 6e Engelsche uitgaaf nogmaals herzien door H. Hartogh Heys van Zouteveen, Arnhem (Cohen) [1890]3 (Darwin’s biologische meesterwerken 1) B1-2316
 • Darwin, Charles Robert (1809-1882)
  The origin of species by means of natural selection, or The preservation of favored races in the struggle for life and The descent of man and selection in relation to sex, New York (The Modern library) [1936] (The Modern library of the world’s best books) Bw 132 F 32
 • Darwin, Charles Robert (1809-1882)
  De reis van de „Beagle”: dagboek van de onderzoekingen betreffende de natuurlijke geschiedenis en de geologie van de streken bezocht gedurende de reis van Hr. Ms. „Beagle”, naar de negende uitgaaf uit het Eng. vert. door H. Hartogh Heys van Zouteveen, Arnhem (Cohen) [ca. 1892] (Darwin’s biologische meesterwerken 7) B1-2320
 • Darwin, Charles Robert (1809-1882)
  Het varieeren der huisdieren en cultuurplanten I-II, naar de tweede herz. uitg. uit het Eng. vert. en met aant. voorzien door H. Hartogh Heys van Zouteveen, Arnhem (Cohen) [ca.1890] (Darwin’s biologische meesterwerken 2-3) B1-2317
 • Darwin, Charles Robert (1809-1882)
  Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren, uit het Engelsch vert. en met aantek. voorz. door H. Hartogh Heys van Zouteveen, Arnhem (Cohen) 18912 (Darwin’s biologische meesterwerken 6) B1-2319
 • Das, Jan Jozef (1923-?)
  Wij en de film, Baarn (Bosch & Keuning) 1950 B1-1505
 • Datema, Sjabbe (1868-1957)
  Geesteskinderen van Pelagius. Eene beknopte schets van de geschiedenis der Nederlandsche Arminianen, gedurende de eerste 25 jaren van hun bestaan, Maassluis (Bruininks) 1906 B1-1700
 • Datema, Sjabbe (1868-1957)
  Hendrick de Cock en zijn uitwerping uit de Nederd. Hervormde Kerk, Rotterdam, [1909] B1-1641
 • Datema, Sjabbe (1868-1957)
  De lastering tegen den Heiligen Geest, Rotterdam (?) 1907 B1-810
 • Daubanton, François Elbertus (1853-1920)
  De universitaire vorming van de aanstaande predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk. Een woord bij de komende reorganisatie van ons Hooger Onderwijs, Utrecht (s.n.) 1904 B1-2057
 • Daubney, William Heaford
  The Use of the Apocrypha in the Christian Church, London (C. J. Clay & Sons) 1900 B1-228
 • Davids, Aaron Barend (1895-?)
  Het Boek „Jesaja”, eerste gedeelte, Amsterdam (Mij. voor goede en goedkoope lectuur) 1918 (Wereldbibliotheek 370) B1-229
 • Davies, T.W.
  Ezra, Nehemiah and Esther: Introduction, Rev. version, with notes, maps and index, Edinburgh, [ca. 1903] (The Century Bible) B1-230
 • Deddens, Pieter (1891-1958)
  De positie van de diakenen ten aanzien van den Kerkeraad, [Rotterdam (Bureau Stichting „De Vrije Kerk”] [1948] (Rotterdam, Groenendijk) B1-2058
 • Dee, Simon Pieter (1889-1984)
  Het geloofsbegrip van Calvijn (diss. VU), Kampen (Kok) 1918 B1-767
 • Deemter, Roelof van —
  Der Hirt des Hermas: Apokalypse oder Allegorie? (diss. VU), Delft (Meinema) 1929 B1-231
 • Deharbe, Joseph (1800-1871)
  Deharbe’s Verklaring der katholieke geloofs- en zedeleer bewerkt en vermeerderd door B. Dankelman I-IV, Utrecht (Van Rossum) 1880-18823 Bw 130 E 15-18
 • Deissmann, Gustav Adolf (1866-1937)
  Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt, Tübingen (Mohr (Siebeck)) 19234 B1-232
 • Dekker, G.
  Die Afrikaanse Psalmberyming, Pretoria (van Schaik) 1938 (Monument-reeks 5/6) B1-2181
 • Delfgaauw, Bernardus Maria Ignatius (1912-1993)
  Wat is existentialisme?, Amsterdam (Noord-Hollandsche Uitgevers Mij) 1948 (Uit leven en wetenschap 14) B1-2321
 • Delitzsch, Franz Julius (1813-1890)
  Biblical commentary on the Book of Job I-II, transl. from the German by Francis Bolton, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1949. (Biblical commentary on the Old Testament 9-10) B1-330
 • Delitzsch, Franz Julius (1813-1890)
  Biblical commentary on the Proverbs of Solomon I-II, transl. from the German by M.G. Easton, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1950 (Biblical commentary on the Old Testament 14-15) B1-331
 • Delitzsch, Franz Julius (1813-1890)
  Jesus und Hillel mit Rücksicht auf Renan und Geiger verglichen, Erlangen (A. Deichert) 18672 (Schriften für Israel 1) B1-233
 • Delitzsch, Franz Julius (1813-1890)
  Messianische Weissagungen in geschichtlicher Folge, Leipzig (?), 1890 B1-235
 • Delitzsch, Franz Julius (1813-1890)
  Neuer Commentar über die Genesis, Leipzig (Dörfling und Franke) 18875 B1-329
 • Delitzsch, Franz Julius (1813-1890)
  Sifre ha-Berit ha-hadashah ne‘etakim mi-leshon Yavan la-lashon ‘ivrit be-hishtadelut uve-hashgahat Frants Delitsh (Delitzsch’s Hebrew New Testament) Leipzig (British and Foreign Bible Society) 1880 B1-163
 • Delitzsch, Franz Julius (1813-1890)
  De Spreuken van Salomo, naar den Hoogduitschen commentaar van Fr. Delitzsch in het Nederduitsch overgebracht en toegel. door M.J. van Lennep, Doetinchem (W.H. Zurich) 1891 B1-234
 • Delitzsch, Friedrich Conrad Gerhard (1850-1922)
  Babel und Bibel. Vortrag gehalten am 13. Januar 1902, Leipzig (Hinrichs) 19212 B1-236
 • Delitzsch, Friedrich Conrad Gerhard (1850-1922)
  Zweiter Vortrag über Babel und Bibel, mit einem Vorwort „zur Klärung”, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1903 B1-237
 • Delleman, Thomas (1898-1977)
  Het heilig avondmaal, Amsterdam (De Pauw) [ca. 1936] B1-812
 • Delleman, Thomas (1898-1977)
  Huwelijk en roeping, Kampen (Kok) [1935] B1-1506
 • Delleman, Thomas (1898-1977)
  Het huwelijksvraagstuk in I Corinthe VII, Aalten (De Graafschap) 1933 B1-1507
 • Dellen, Idzerd van — (1871-1965)
  — en Martin Monsma, The Church Order Commentary being a brief explanation of the church order of the Christian Reformed Church, Grand Rapids, Mich. (Zondervan) [1941] B1-1880
 • Dellen, Idzerd van — (1871-1965)
  The Secession of 1834. A Reformation movement, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) [1934] B1-1642
 • Dempf, Alois (1892-1984)
  Ethik des Mittelalters, München (Oldenbourg) 1927 (Handbuch der Philosophie) Bw 131 D 38
 • Dempf, Alois (1892-1984)
  Metaphysik des Mittelalters, München (Oldenbourg) 1930 (Handbuch der Philosophie) Bw 131 D 39
 • Dengerink, Jan Derk
  Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der „souvereiniteit in eigen kring” in de 19e en 20e eeuw (diss VU), Kampen (Kok) 1948 B1-2322
 • Dennert, Eberhard (1861-1942)
  Weltbild und Weltanschauung, Hamburg (Schlössmann) 1908 (Schriften des Keplerbundes, Heft 2) B1-2323
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Appendix quorundam articulorum ad tractatum de fide spectantium, Lovanii, typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-644
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Theologia ad usum seminariorum, et sacrae theologiae alumnorum T. 1: De Deo uno et trino, de angelis, creatione mundi, actibus humanis, vitiis, peccatis et conscientia, Mechliniae (Dessain) 188010 Bw 134 E 4
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Theologia ad usum seminariorum, et sacrae theologiae alumnorum T. 2: De legibus, gratia, justificatione et merito, item de virtutibus in genere, de virtutibus theologicis et de ecclesia, Mechliniae (Dessain) 188010 Bw 134 E 5
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Theologia ad usum seminariorum, et sacrae theologiae alumnorum T. 3: De jure et justitia, et de contractibus, Mechliniae (Dessain) 188110 Bw 134 E 6
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Theologia ad usum seminariorum, et sacrae theologiae alumnorum T. 4: De virtute religionis, immunitate ecclesiastica, simonia, beneficiis ecclesiasticis, et virtutibus justitiae annexis, Mechliniae (Dessain) 188110 Bw 134 E 7
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Theologia ad usum seminariorum, et sacrae theologiae alumnorum T. 6: De sacramento poenitentiae, de casibus reservatis, de indulgentiis, de censuris et irregularitatibus, accedunt schemata practica pro confessariis, Mechliniae (Dessain) 188110 (Bevat ook: uit T. 5: Titelblad, Prooemium en Tractatus de incarnatione (p. 1-66); uit T. 7: Tractatus de quatuor novissimis (p. 341-384) en: Index alphabeticus exhibens res quascumque notabiles septem tomis continentas (p. 471-510)) Bw 134 E 8
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus de legibus. In usum S. Theologiae alumnorum. Coloniae, sumptibus Societatis Typographicae, [ca.1776] B2-646
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus de Sacramento Poenitentiae, Leodii, s.n., 1777 (twee delen in één band) B2-647
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selecti de sponsalibus et matrimonio. Ed. secunda correctior. Lovanii, Typis L.J. Urban, 1776 B2-650
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de censuris et irregularitate. Item de indulgentiis. Lovanii, typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-643
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de Deo uno et trino. Lovanii, typis L.J. Urban . . ., 1777 B2-645
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de Divini Verbi incarnatione. Lovanii, Typis L.J. Urban, 1776 B2-645 / 651
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de gratia. Lovanii, Typis L.J. Urban, typographi ac Bibliograpola e regione Academiae, 1776 B2-644
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de quatuor novissimis. Lovanii, Typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-643
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de sacramentis in genere. Lovanii, typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-651
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de sacramento baptismi. Lovanii, typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-651
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de sacramento confirmationis. Lovanii, typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-651
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de sacramento extremae unctionis. Lovanii, Typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-648
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de sacramento ordinis. Lovanii, Typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-648
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de sacrificio missae. Lovanii, Typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-648
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de venerabili sacramento eucharistiae. Lovanii, Typis L.J. Urban . . ., 1776 B2-648
 • Dens, Pierre (1690-1775)
  Tractatus selectus de virtutibus in generali. Lovanii, typis L.J. Urban . . ., 1777 B2-644
 • Deputaten
  Rapport nieuwe psalmberijming uitgebracht door de deputaten tot aanbieding van een nieuw psalmboek en door het bestuur der „Stichting tot verbetering van het psalmgezang in de Gereformeerde kerken in Nederland”, aan de Generale synode van de Gereformeerde kerken in Nederland, vergaderd te ’s-Gravenhage, 23 augustus 1949, s.l., s.n., 1949 B1-2228
 • Deputaten-redevoeringen
  Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-redevoeringen, uitgegeven in opdracht van de Doctor Abraham Kuyperstichting, Kampen (Kok) 1951 B1-2690
 • Derk, H.L. van —
  Geheime genootschappen en orden, Amsterdan (Buijten & Schipperheijn) [1925] B1-1972
 • Der-Kennis, Ignatius
  De Deo vno, trino, creatore. Bruxellis, typis Francisci Foppens . . ., 1655 B2-218
 • Descartes, René (1596-1650)
  Renati Des-Cartes Opera philosophica. Editio ultima, nunc demum hac editione diligenter recognita, & mendis expurgata. [Amstelodami, ex typographia Blaviana], 1685 (vier delen) [titelblad Nijmegen] B2-219
 • Deschamps, Etienne (1613-1701)
  Defensio Censvrae sacrae Facvltatis Theologiae Parisiensis latae XXVII Iunij anni MDLX sev dispvtatio theologica de libero arbitrio, qva plvres novi dogmatis propositiones ab illa censura merito proscribi, et S. Augustini, aliorum patrum, ac veterum theologorum doctrinae aduersari demonstratur, auctore Antonio Ricardo . . . . Editio tertia prioribus multo auctor. Parisiis, Sumptibus Sebastiani Cramoisy et Gabrielis Cramoisy, 1646 (Antonius Ricardus is pseud. van: Etienne Deschamps) Bw 133 D 8
 • Descoqs, Pedro S.J.
  — e.a., Autour de la personne humaine, Paris (Beauchesne) 1938 (Archives de philosophie, Vol. 14, Cahier 2) Bw 135 B 35
 • Descoqs, Pedro S.J.
  Thomisme et Scolastique à propos de Louis Rougier, Paris (Beauchesne) 19352 (Archives de philosophie, Vol. 5, Cahier 1) Bw 135 B 25
 • Desmarais, Regnier
  Histoire des démeslez de la Cour de France avec la Cour de Rome, au sujet de l’affaire des Corses (1662-1664) s.l., 1707 (twee delen in één band) B2-220
 • Desnos, Nic.
  Canonicus secularis et regularis, Parisiis, 1674 B2-221
 • Deurhoff, Willem (1650-1717)
  Geloove, hoope en liefde der Christenen, vertoond in den tweeden brief van den Heiligen Apostel Petrus. T’Amsterdam, by Nicolaas ten Hoorn, 1713 B2-222
 • Deursen, Arie van — (1891-1963)
  Bijbels beeldwoordenboek, met tekeningen van J. de Vries, Kampen (J.H. Kok) 19472 B1-238
 • Deursen, Arie van — (1891-1963)
  Der Heilbringer. Eine ethnologische Studie über den Heilbringer bei den nordamerikanischen Indianern (diss. A’dam UvA), Groningen (Wolters) 1931 B1-813 [De Reformatie 12 (1931v) 29,231 (15 april 1932)]
 • Deursen, Arie van — (1891-1963)
  Palestina, het land van den Bijbel, Baarn (Bosch & Keuning) 19452 B1-239
 • Devivier, W.
  Apologie des Christendoms. Met inleidende verhandelingen over het bestaan van God en over de menschelijke ziel, vrij bewerkt naar de 20e Fransche uitgave, Nijmegen (Malmberg) 19133 B1-814
 • Diadochus van Photice (±500 na Chr.)
  Cent chapîtres sur la perfection spirituelle, vision, Paris (Cerf) / Lyon (L’Abeille) 1943 (Sources chrétiennes 5) Bw 122 H 46
 • Dick, John (1764-1833)
  Lectures on theology, published under the superintendence of his son [Andrew Coventry Dick]; with a biographical introduction by an American editor, Xenia (The Board of the Calvinistic Book Concern) 1843 Bw 135 A 10
 • Diderot, Denis (1713-1784)
  Der Traum d’Alemberts, eingeleitet und erläutert von Richard Koch, übersetzt von Curt Sigmar Gutkind, Stuttgart (Frommann) 1923 (Frommanns philosophische Taschenbücher. 4. Gruppe 4, Natur und Mensch, Band 3) B1-2604
 • Diemer, Johann Heinrich
  Het totaliteitsbegrip in de biologie en de psychologie, [Loosduinen (Kleijwegt) 1938] (Gereformeerde psychologische studievereeniging) (Voordracht gehouden op de vergadering van 22 november 1938) B1-2327
 • Diemer, Nicolaas (1872-1951)
  Het scheppingsverbond met Adam (het verbond der werken) bij de theologen der 16e, 17e en 18e eeuw in Zwitserland, Duitschland, Nederland en Engeland. Dogmen-historische studie, met voorbericht van F.W. Grosheide, Kampen (Kok) [1935] B1-815
 • Diepenhorst, Isaac Arend (1916-?)
  Christelijke staatkunde, ’s-Gravenhage (Anti-Revolutionaire jongeren studie-clubs) 1946 (Handleiding voor anti-revolutionaire jongeren studie-clubs) B1-2676
 • Diepenhorst, Pieter Arie (1879-1953)
  Ons isolement. Practische toelichting van het program van beginselen der Antirevolutionaire partij, Kampen (Kok) 1935 B1-2677
 • Diepenhorst, Pieter Arie (1879-1953)
  Het Plan van den Arbeid, Kampen (Kok) 1936 (Maatschappelijke vraagstukken van den dag) B1-2678
 • Diepenhorst, Pieter Arie (1879-1953)
  Het socialisme, Kampen (Kok) 1930 B1-2679
 • Diepenhorst, Pieter Arie (1879-1953)
  Voorlezingen over de economie I: Geschiedenis, Utrecht (Ruys) 1910 B1-2680
 • Dieren, Evert van —
  „Futuristische” behandeling van zielszieken (Freud’sche psycho-analyse; zoogenaamde „zielsontleding”): wetenschap of waanzin? Weldaad of misdaad?, Haarlem (Amicitia) 1927 B1-2348
 • Dieringer, Franz Xaver
  Lehrbuch der katholischen Dogmatik, Mainz (Kirchheim) 1847 B1-816
 • Diermanse, Abraham Machiel (1865-1934)
  Bezwaren tegen het beding, Den Haag (Rients Balt) 1903 B1-1832
 • Diermanse, Abraham Machiel (1865-1934)
  Over Bijbel-vertalen, en: een noodig wederwoord op Prof. Dr. F. W. Grosheide’s tegen mij gericht „Van „vrij vertalen”” (in Geref. theologisch tijdschrift, Maart 1925), [Nieuwe uitg.] Den Haag, [1926] B1-240
 • Diest Lorgion, Evert Jan (1812-1876)
  Balthasar Bekker in Amsterdam. Een portret uit de zeventiende eeuw I-II, Groningen (Roelfsema) 1851 B2-75
 • Dietrich, Suzanne de — (1891-1981)
  Terug tot de Bijbel, handboek voor bijbelstudie [vert. uit het Frans], ’s-Gravenhage (Boekencentrum) 19502 B1-241
 • Dieu, Ludovicus de — (1590-1642)
  Ludovici de Dieu Critica sacra, sive Animadversiones in loca quaedam difficiliora Veteris et Novi Testamenti. Editio nova, recognita ac variis in locis ex autoris manuscriptis aucta. Amstelaedami, excudit Gerardus Borstius, 1693 Suffixa est Apocalypsis D. Johannis Syriaca, quam ante aliquot annos ex manuscripto Josephi Scaligeri autor primus edidit, versione Latina notisque illustravit. Bw 131 C 8
 • Dignant, O.
  Het boek Esdras, aangeteekend door O. Dignant, Brugge (Beyaert) [1930] (Het Oude Testament III.1) B1-159
 • Dignant, O.
  Het boek Nehemias, aangeteekend door O. Dignant, Brugge (Beyaert) [1930] (Het Oude Testament III.2) B1-159
 • Dijk, Klaas (1885-1968)
  Kerk en politiek, Franeker (Wever) 19454 B1-2685
 • Dijk, Klaas (1885-1968)
  Om ’t eeuwig welbehagen (de leer der praedestinatie), Amsterdam (De Standaard) 1924 B1-828 [Op den Uitkijk 1 (1924v) No 6 (20 december 1924)]
 • Dijk, Klaas (1885-1968)
  Het profetische Woord (de leer der inspiratie), Amsterdam (De Standaard) 1931 B1-829 [De Reformatie 11 (1930v) 43,333-335 (24 juli 1931)]
 • Dijk, Klaas (1885-1968)
  De vorming van persoonlijkheid en karakter, s.l., s.n., 1939 B1-2686
 • Dijk, A.F.L. van — (1904-?)
  In retraite. Een bundel overdenkingen, ’s-Gravenhage (Boekencentrum) [1946] B1-2059
 • Dijk, Isaak van — (1847-1922)
  Gezamenlijke geschriften van Is. van Dijk I-VI, Groningen (Noordhoff) [1917-1924] B1-54 [Op den Uitkijk 1 (1924v) No 6 (20 december 1924)]
 • Dijk, Isaak van — (1847-1922)
  Het Pragmatisme van William James e.a. Referaat gehouden op de vergadering der Ned. Herv. predikantenvereeniging op 25 April 1911, Groningen (Noordhoff) 1911 B1-2396
 • Dijk, J. van —
  De eerste Brief van den Apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, met de gemeente gelezen, met een voorwoord van S. Greijdanus, Sappemeer (Kleefsman) [1937] B1-244
 • Dijk, Klaas van — (1877-1945)
  Om de waarheid. Een woord ter toelichting en zelfverdediging (aan al de kerkeraden der Gereformeerde kerken in Nederland), [Wonosobo (Van Dijk)], 1936 (Leeuwarden, Westerhuis) B1-1924
 • Dijk, Klaas van — (1877-1945)
  Schetsen en herinneringen [inleiding: K. van Dijk; met bijdragen van G.M. van Rennes e.a. [Sneek (De motor)], 1925 (Sneek : De motor) (uitgegeven t.g.v. het 25ste gedenkjaar der Friesche zending) B1-1952
 • Dijkstra, H.
  De zendingszaak. Een verzoek om eenige revisie. Open brief aan Prof. Dr. A. Kuyper, Amsterdam (Höveker & Wormser) [1900] B1-1925
 • Dilthey, Wilhelm (1833-1911)
  — e.a., Systematische Philosophie, Berlin (Teubner) 19082 (Die Kultur der Gegenwart, Teil. 1, Abt. 6) B1-2497
 • Dinant, Petrus (1663-1724)
  De achtbaarheit van Godts woort: waar in verklaart, bewesen, en verdedigt worden, de noodzakelykheit eener openbaringe na den val; de goddelykheit der Heilige Schrift; de onfaalbare leiding der propheten en apostelen; de onberispelykheit van hunnen styl; de canon, of samenvoeging der H. Boeken: met nog verscheide andere voorname stoffen. Te Rotterdam, by Jan Daniel Beman, 1720 B2-223
 • Dinant, Petrus (1663-1724)
  De brief van den H. Apostel Paulus aan die van Efeze, verklaart en toegepast door Petrus Dinant . . . Te Rotterdam, by Jan Daniel Beman, 1721-1722 (twee delen) B2-224
 • Diodati, Giovanni (1576-1649)
  Il Nuovo Testamento del Signor Nostro Jesu Christo. Tradotto in lingua italiana da Giovanni Diodati . . . In Haerlem, appresso Jacob Albertz., 1665 B2-617
 • Dionysius Carthusianus (van Rijckel) (1402-1472)
  D. Dionysii Carthvsiani Liber vtilissimvs de qvatuor hominis nouissimis, . . . eiusdem Colloquium de particulari iudicio animarum. Lovanii, apud Hieronymum VVellaeum . . ., 1578 B2-225
 • Diroys, François (1669-1691 fl.)
  Preuves et prejugez pour la religion Chrestienne et Catholique contre les fausses religions et l’athéisme. A Paris, chez Estienne Michallet . . ., 1683 [titelblad Nijmegen] B2-227
 • Dobschütz, Ernst Adolf Alfred O. A. von — (1870-1934)
  Probleme des apostolischen Zeitalters, Leipzig (Hinrichs) 1904 Bw 133 B 21
 • Doederlein, Jean Christophe (1748-1792)
  Scholia in libros Veteris Testamenti poeticos: Jobum, Psalmos et III Salomonis. Halae, 1779. Hug. Grotii Annotationum in Vetus Testam. auctarium: Tom. I B2-231
 • Doedes, Jacob Isaak (1817-1897)
  Avondmaalsgids, Utrecht (Kemink) 1850 B1-817
 • Doedes, Jacob Isaak (1817-1897)
  Encyclopedie der christelijke theologie, Utrecht (Kemink) 1876 B1-52
 • Doedes, Jacob Isaak (1817-1897)
  De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren 1563-1567. Historische en bibliografische nalezing met zes en twintig facsimiles, Utrecht (Kemink) 1867 B1-818
 • Doedes, Jacob Isaak (1817-1897)
  Inleiding tot de leer van God, Utrecht (Kemink) 1870 B1-819/820
 • Doedes, Jacob Isaak (1817-1897)
  De leer van God, Utrecht (Kemink) 1871 B1-820
 • Döllinger, Johann Joseph Ignaz von — (1799-1890)
  Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung, Regensburg (Manz) 18682 B1-821
 • Doekes, Gerrit (1873-1929)
  De beteekenis van Israels val, commentaar op Romeinen IX-XI, Nijverdal (Bosch) 1915 B1-242
 • Doekes, Gerrit (1873-1929)
  Het kerkelijk doctorenambt, Kampen (Kok) 1917 B1-1881
 • Dörries, Bernhard (1856-1934)
  Der ferne und der nahe Gott. Eine Auseinandersetzung mit der Theologie Karl Barths, Gotha (Klotz) 1927 (Bücherei der christlichen Welt) B1-625
 • Does, Johannes Cornelis van der — (1877-1956)
  Kruisgezinden en separatisten, Franeker (T. Wever) [1940] B1-1702
 • Does, Johannes Cornelis van der — (1877-1956)
  Het ongeloof en de school, Amsterdam (Ten Have) 1936 (Psychologie van het ongeloof 7) B1-2513
 • Does, Leendert Pieter van der —
  Het ongeloof en de hedendaagsche maatschappij, Amsterdam (Ten Have) 1934 (Psychologie van het ongeloof 5) B1-2511
 • Doherty, Hugh
  Philosophie organique. L’ homme et la nature. Immortalité de l’âme, circulation de la vie, mondes naturels et surnaturels, matière et forces indestructibles, sciences et religion, Paris (?) 1881 B1-2328
 • Dokter, Taeke
  De structuur van Kierkegaard’s oeuvre (diss. Groningen), Assen (Van Gorcum) [1936] Bw pr Groningen 1936
 • Domela Nieuwenhuis, Ferdinand (1846-1919)
  Van Christen tot Anarchist. Gedenkschriften, Amsterdam (De Roode Bibliotheek) 19XX2 (De Roode bibliotheek 5) B1-2681
 • Domela Nieuwenhuis, Ferdinand Jacobus (1808-1869)
  Schets van de christelijke zedeleer en haar geschiedenis, Amsterdam (Schleijer) 18592 B1-1508
 • Donker, W. — Pzn. (1873-1955)
  Van ’s levens laagten. Roman van den geestelijken zelfkant, door J.C. van Wijck Czn., Rotterdam (W.L. & J. Brusse) 1912 (J.C. van Wijck Czn. is pseudoniem van: W. Donker Pzn.) Bw 133 C 19
 • Doodkorte, Albertus Carolus Gorgonius Gregorius (1869-1938)
  Eigendom, naar voordrachten van Alb. C. Doodkorte bewerkt en aangevuld door Hans de Goey, Roermond (Romen) [1933] (Wijsgeerige grondbegrippen 5) B1-2358
 • Dooregeest, Engel Arendsz van — (1645-1706)
  Onderwysinge in de christelyke leere na de belydenissen der Doopsgesinden, waar in de voornaamste saaken des geloofs met schriftuurplaatsen, redenen en wegh-neminge van tegenwerpingen nader bevestigt worden by vragen en antwoorden. t’Amsterdam, gedrukt by Gerardus Borstius, voor Cornelis Cornelisz tot Westgraftdijk, 1692 Bw 134 H 22
 • Doornbos, Klaas (1893-1986)
  Over schorsen en afzetten. Een episode uit de Vrijmaking, Groningen (Hendrik de Cockstichting) [1948] B1-1729a
 • Doornik, Nicolaas Gerardus Maria van —
  Pelgrims naar de Una Sancta. Hedendaagse belijdenissen verzameld, ingeleid en van een nabeschouwing voorzien, Utrecht [etc.] (Spectrum, Brusse) 1948 B1-822
 • Dooyeweerd, Herman (1894-1977)
  De beteekenis der wetsidee voor rechtswetenschap en rechtsphilosophie, Kampen (Kok) 1926 (Inaugurele rede Vrije Universiteit, Amsterdam) B1-2329
 • Dooyeweerd, Herman (1894-1977)
  De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing. Referaat, gehouden op de algemeene ledenvergadering der Christelijke Werkgeversvereeniging op 9 September 1936 te ’s-Gravenhage, ’s-Gravenhage (Christelijke Werkgeversvereeniging) [1936] B1-2682
 • Dorpspredikant
  De drijfkracht der Doleantie in het licht gesteld naar bescheiden van enkele Christelijk-Gereformeerden. Brief aan een vriend tot waarschuwing door Een dorpspredikant, Utrecht (J. Bijleveld) 1892 B1-1705
 • Dorner, August Johannes (1846-1920)
  Die Entstehung der christliche Glaubenslehren, München (?) 1906 B1-823
 • Dorner, Isaak August (1809-1884)
  Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, von den ältesten Zeiten bis auf die neueste dargestellt I-II, Stuttgart (Gustav Schlawitz) 1845-18532
 • Dorner, Isaak August (1809-1884)
  System der christlichen Glaubenslehre Band 1: Grundlegung oder Apologetik, Berlin (Wilhelm Hertz) 1879 Bw 134 D 5
 • Dorner, Isaak August (1809-1884)
  System der christlichen Glaubenslehre Band 2: Specielle Glaubenslehre, Berlin (Wilhelm Hertz) 1880-1881 (2 Hälfte in één band) Bw 134 D 6
 • Dorp, Jan van —
  De ethiek van Auguste Comte (diss. Utrecht), Utrecht (Ruys) [1910] B1-1502
 • Dorst, A.
  Bijbelgeloof en Bijbelcritiek. Een ernstig woord in een ernstigen tijd, Leek (H.J. Bronsema) 1917 B1-825 [Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen Nr. 60-64, 66, 69-70, 72-75, 77-78, 82, 84-87 (19 januari — 27 juli 1918)]
 • Doucin, Louis S.J. (1652-1726)
  Histoire du Nestorianisme, Utrecht, 1716 B2-232
 • Dougall, Lily
  — en Cyril W. Emmett, The Lord of Thought. A study of the problems which confronted Jesus Christ and the solution he offered, London (Student Christian Movement) 1922 B1-826
 • Douma, S.
  — en M.C. Capelle, Groot vertelboek van de Zending, Baarn (Bosch en Keuning) [1950] B1-1923a
 • Doumergue, Emile (1844-1937)
  Calvijn, de prediker van Genève, met verlof van den schrijver vertaald door J[acqueline] C. Rutgers, Kampen (Kok) 1909 B1-768
 • Doumergue, Emile (1844-1937)
  De gereformeerde vroomheid volgens Calvijn, vertaald [uit het Fransch] door J.C. Rutgers, met een voorbericht van F.L. Rutgers, Kampen (Kok) 1908 B1-769
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne (1820-1883)
  Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, Amsterdam (Jean Müller) 1845 B1-53
 • Dreves, Guido Maria (1854-1909)
  Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern, Kempten (Kösel) 1908 (Sammlung Kösel 16) B1-2182
 • Drexel, Jeremias (1581-1638)
  Nicetas, seu trivmphata incontinentia, Dvaci, apud Ioannem Bogardvm, 1624 B2-233
 • Drexel, Jeremias (1581-1638)
  Reuerendi patris P. Hieremiae Drexelii e Societate Iesu Opera omnia, duobus nunc voluminibus comprehensa, & libellis ante hac non editis aucta, Antverpiae, sumptibus et prelo viduae et haeredum Ioannis Cnobbari, 1643 Bw 130 B 2-3
 • Drielenburch, Vincent van — (1585-1643 fl)
  Gheestelijcke klock-luyinghe, ende klocke-gheslach over tvveederleye voor-stellingen ghedaen, voornamelijck aen Iohan Wtenbogaert . . [1616] (Ghedruckt Auro Dammanni Aurei, sive Isaaci Goutii) Bw br 1616
 • Driessen, Antonius (1684-1748)
  Ontwerp over ’t aangenomen gevoelen der Kerk en dat van Prof. Roëll betreffend de Eeuwige Geboorte des Zoons uit Vader, met de wederzytze Redenen opgesteld . . . door A.D., Groningen, 1720 B2-410
 • Drogendijk, Arie Corstiaan (1902-1978)
  Man en vrouw voor en in het huwelijk. Een boek over het sexuele leven voor gehuwden en verloofden, Kampen (Kok) 19494 B1-1509
 • Drogendijk, Arie Corstiaan (1902-1978)
  De verloskundige voorziening in Dordrecht van 1500 tot heden (diss. A’dam GU), Amsterdam (Paris) 1935 B1-2683
 • Drukker, Derk Derks (1785-1852)
  Eene korte verklaring van den kinderdoop, in vragen en antwoorden (benevens een gedeeltelijk overgenomen brief aan de Afgescheidenen), met eene voorrede van H. de Cock, Veendam (Mulder) 1837 B1-1643
 • Drunen, Johannes Jacobus van — (?-1743)
  Raatgevende waarschouwing, aan een gevaarloopend zondaar, vertoont in een leer-reede over Johan. V:14. Volgens synodaal en classicaal goedvinden, op den 12 Septemb. 1717 in de kerk te Vianen uitgesproken: ter gelegentheid der weer-inzegening van Jod. Fred. Rappardus in zyne bediening aldaar. Te Rotterdam, by Barent Bos, 1718 Bw 130 F 9,2
 • Duardus, Leonardus
  Commentaria in extravag. Pii papae V de forma creandi census, Gen. 1635 (twee delen in één band) B2-234
 • Dufourcq, Albert (1872-1952)
  L’avenir du christianisme, 1re partie, Le passé chrétien: histoire ancienne de l’Église I: Les religions païennes et la religion juive comparées, Paris (Plon-Nourrit) [1924]7 B1-1730
 • Duhm, Andreas
  Der Kampf um die deutsche Kirche. Eine Kirchengeschichte des Jahres 1933/34 dargestelt für das evangelische Volk, Gotha (Klotz) [1934] B1-1731
 • Duhm, Bernhard (1847-1928)
  Die Entstehung des Alten Testaments. Rede zur Rektoratsfeier des Jahres 1896 und zur Einweihung der neuen Basler Universitätsbibliothek am 6. November gehalten von B. Duhm, Tübingen (Mohr) 19092 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 6) B1-243
 • Dumont, Paul S.J.
  Liberté humaine et concours divin d’après Suarez, Paris (Beauchesne) 1936 (Bibliothèque des archives de philosophie) [KS 4 - 3 - ’42] Bw 134 B 27
 • Dumoutet, Edouard
  Le christ selon la chair et la vie liturgique au Moyen-Age, Paris (Gabriel Beauchesne et ses fils) 1932 B1-2183
 • Dun, F.J.
  Open brief aan de Synode der Ned. Hervormde Kerk in zake het nieuwe gezangboek, Rhenen (B. van de Watering) 1907 B1-2184
 • Dunkmann, Karl (1868-1932)
  System theologischer Erkenntnislehre, Leipzig (A. Deichert) 1909 B1-827
 • Dunn, Leslie Clarence (1893-?)
  — and Theodosius Dobzhansky, Heredity, race, and society, New York (Penguin Books) 1946 (Pelican books 11) B1-2684
 • Durandus de Sancto Porciano (?-1334)
  Durandi de S. Porciano O.P. Quaestio de natura cognitionis (II Sent. [A] D. 3 Q. 5) et Disputatio cum anonymo quodam nec non Determinatio Hervei Natalis O.P. (Quol. III Q. 8), ad fidem manuscriptorum edidit Josephus Koch. 2a ed. emendatior. Monasterii (Westfalorum) (Aschendorff) 1935 (Opuscula et textus historiam Ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Series scholastica, fasc. 6) B2-235
 • Durant, William James (1885-?)
  The story of philosophy. The lives and opinions of the greater philosophers, New York (Simon & Schuster) 1927 B1-2333
 • Duynstee, Willem Jacob Anton Jozef (1886-1968)
  De leer der kuischheid, Roermond (J.J. Romen) 19283 B1-1510
 • Duynstee, Willem Jacob Anton Jozef (1886-1968)
  De leer der kuischheid, Roermond (J.J. Romen) 19324 B1-1510 [De Reformatie 12 (1931v) 29,231 (15 april 1932)]
 • Dyroff, Adolf
  — e.a., Probleme der Gotteserkenntnis. Abhandlungen, Münster i.W. (Aschendorff) 1928 (Veröffentlichungen des Katholischen Institutes für Philosophie, Albertus-Magnus-Akademie zu Köln, Band 2, Heft 3) B1-1224


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000