Bibliotheek Klaas Schilder

A • Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
  Het boek de Prediker vertaald en verklaard, Kampen (Kok) 1948 (Commentaar op het Oude Testament) B1-222
 • Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
  De Goddelijke Openbaring in de eerste drie hoofdstukken van Genesis, Kampen (Kok) 1932 B1-117 [De Reformatie 13 (1932v) 11,82; 13,98; 17,130 (16 december 1932 — 27 januari 1933)]
 • Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
  De historische en religieuze waarde van het boek Esther, door G.Ch. Aalders / Beschrijving en beoordeling van het Neo-Kantianisme der Badensche school: stellingen, door G.H.J.W.J. Geesink (Twee referaten gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst [van de Vrije Universiteit] op 27 juni 1923), Amsterdam (Kirchner) 1923 B1-121
 • Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
  Het Hooglied, Kampen (Kok) 1948 B1-116
 • Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
  De huidige stand der Oud-Testamentische wetenschap (Afscheidscollege, 17 nov. 1950), Kampen (Kok) 1951 B1-120
 • Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
  De Oud-Testamentische profetie en de staat Israel (Rede bij de 69e herdenking van de Stichting der Vrije Universiteit op 20 October), Kampen (Kok) 1949 B1-118
 • Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
  — e.a., Toelichting op de uitspraken van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland inzake eenige punten der leer, in opdracht der Synode opgesteld door G.Ch. Aalders, G.C. Berkouwer, S.J. Popma, J. Ridderbos, Kampen (J.H. Kok) [1942] Ws 5520
 • Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
  De valsche profetie in Israel (diss. VU), Wageningen (Vada) 1911 B1-119
 • Aalders, Gerhard Jean Daniel (H.Wzn.) (1914-?)
  Het Romeinsche imperium en het Nieuwe Testament, Kampen (Kok) 1938 B1-122
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  Het geweten, Groningen-Batavia (J.B. Wolters) 1935 B1-1474
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  De grond der zedelijkheid, Groningen (Wolters) 1930 B1-1475
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  Groote mystieken: Pseudo-Dionysius Areopagita (1e serie, 2), Baarn (Hollandia) 1913 B1-1601
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  Handboek der ethiek, Amsterdam (Holland) 1941 B1-1476
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  De incarnatie, Groningen (Wolters) 1933 B1-567
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  Mystiek, haar vormen, wezen, waarde, Groningen-Den Haag (J.B. Wolters) 1928 B1-1600 [De Reformatie 10 (1929v) 4,28v (25 oktober 1929)]
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  Nieuw-Germaansche theologie, Amsterdam (Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij) 1935 (Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Serie A, Letteren, wijsbegeerte, godgeleerdheid deel 77, nr. 3) B1-569
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  Om de kerk, Baarn (Bosch & Keuning) 1931 B1-568 [De Reformatie 12 (1931v) 15,119 (8 januari 1932)]
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  — e.a., Ons leven. Voordrachten over het Christelijk leven, gehouden in de Martinikerk te Groningen, Groningen, 1934 B1-1564
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  Schleiermacher’s Reden über die Religion als proeve van apologie (diss. Leiden), Leiden (Brill) 1909 B1-1307
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  De tien geboden, Zeist (Ploegsma) 1932 (De gouden serie) B1-2035
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  Toekomstbeelden uit vijf eeuwen: More, Bunyan, Mandeville, Fichte, Wells, Groningen (Wolters) 1939 B1-2243
 • Aalders, Willem Jan (1870-1945)
  — e.a., Ziende op Jezus. Zes voordrachten over het Christendom, Groningen (Wolters) 1926 B1-1472
 • Abaelardus, Petrus (1079-1142)
  Peter Abaelards Philosophische Schriften I-III, zum ersten Male hrsg. von Bernhard Geyer, Münster i.W. (Aschendorff) 1919-1933 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Band 21, Heft 1-4) [K.S. 2 Nov. ’35] Bw 131 D 30-33
 • Abelly, Ludovicus (1603-1691)
  Medulla theologica ex sacris Scripturis, Conciliorum Pontificumque decretis, et Sanctorum Patrum, ac Doctorum placitis expressa [...], Pars secunda, complectens ea quae ad Sacramenta & mores pertinent, Parisiis, apud Georgium Iosse, 16606 B2-1 / Ws 5490
 • Abrahamszen, Sigisbertus
  Taalkundige en godsdienstige verhandeling over d’onmiddelyke toerekeninge van Adams zonde, bewezen uit Rom. V. 12. Bijg. Leerrede over Ephese V. 8. Leiden, 1746 B2-410
 • Achelis, Hans (1865-1937)
  Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten I-II, Leipzig (Quelle & Meyer) 1912 B1-570
 • Acta
  Acta der Buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Assen 1926, Kampen (J.H. Kok) z.j. B1-9
 • Acta
  Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Dordrecht 1893, Amsterdam z.j. B1-4
 • Acta
  Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht 1905, Amsterdam z.j. B1-5
 • Acta
  Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Rotterdam 1917, Kampen z.j. B1-6
 • Acta
  Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht 1923, Kampen (J.H. Kok) z.j. B1-7
 • Acta
  Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Groningen 1927, Kampen (J.H. Kok) 1927 B1-12
 • Acta
  Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Arnhem 1930, Kampen (J.H. Kok) 1931 B1-14
 • Acta
  Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Sneek 1939, Kampen (J.H. Kok) z.j. B1-18
 • Acta
  Acta der Synode van de Christelijk Gereformeerde kerk in Amerika 1924, Holland, Mich. B1-29
 • Acta
  Acta der Synode van de Christelijk Gereformeerde kerk in Amerika 1926, Holland, Mich. B1-29
 • Acta
  Acta der Synode van de Christelijk Gereformeerde kerk in Amerika 1928, Holland, Mich. B1-29
 • Acta
  Acta der Synode van de Christelijk Gereformeerde kerk in Amerika 1930, Holland, Mich. B1-29
 • Acta
  Acta der Voortgezette Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Assen 1926, Kampen (J.H. Kok) 1926 B1-11
 • Acta
  Acta van de Buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht 1946, Kampen (J.H. Kok) z.j. B1-21
 • Acta
  Acta van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Apeldoorn 1928, Dordrecht z.j. B1-25
 • Acta
  Acta van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Utrecht 1947, z.p. z.j. B1-26
 • Acta
  Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Groningen 1946, Enschede (Boersma) z.j. B1-19
 • Acta
  Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Zwolle 1946, Kampen (J.H. Kok) z.j. B1-22
 • Acta
  Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Amersfoort 1948, Kampen z.j. B1-20
 • Acta
  Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te ’s-Gravenhage 1949, Kampen (J.H. Kok) z.j. B1-24
 • Acta
  Acta van de Voortgezette Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Zwolle 1946 en van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Eindhoven 1948, Kampen (J.H. Kok) z.j. B1-23
 • Acta et decreta
  Acta et decreta Concilii Provincialis Ultraiectensis anno 1924 celebrati, Gestel S.Michaelis (Institutum Surdo-Mutorum) 1924 Bw 132 E 30
 • Acta Orientalia
  Acta orientalia, ediderunt Societas Orientalis Batava Danica Norvegica Svecica (red.: Sten Konow), Vol. X-XVI, Lugduni Batavorum (Brill) 1931-37 B1-34
 • Acts
  Acts and proceedings of the General Synod of the Reformed Church in America – 1904 Grand Rapids, New York z.j. B1-27
 • Acts
  Acts and proceedings of the General Synod of the Reformed Church in America – 1938 Asbury Park, New York z.j. B1-28
 • Acts
  Acts of Synod of the Christian Reformed Church 1932, Grand Rapids B1-29
 • Acts
  Acts of Synod of the Christian Reformed Church 1934, Grand Rapids B1-30
 • Acts
  Acts of Synod of the Christian Reformed Church 1936, Grand Rapids B1-29
 • Acts
  Acts of Synod of the Christian Reformed Church 1937, Grand Rapids B1-29
 • Acts
  Acts of Synod of the Christian Reformed Church 1938, Grand Rapids B1-29
 • Acts
  Acts of Synod of the Christian Reformed Church 1939, Grand Rapids B1-29
 • Acts
  Acts of Synod 1947 of the Protestant Reformed Churches; met in session june 4, 5, 6, 9, 10, Holland, Mich. z.j. B1-31
 • Adam, Karl (1876-1966)
  Christus onze broeder, geautoriseerde vertaling uit het Duitsch door Piet Kasteel, Voorhout (Foreholte) 1931 B1-571
 • Adam, Karl (1876-1966)
  Het wezen van het katholicisme, voor Nederland bewerkt door Piet Kasteel, met een woord vooraf van J.D.J. Aengenent, Voorhout (Foreholte) 19474 B1-572
 • Adler, Gerhard
  Op verkenning in het onbewuste: Freud, Adler, Jung, een woord ten geleide van Ph. Kohnstamm en C.G. Jung, bewerkt door M.J. Langeveld, Hilversum (Rozenbeek & Venemans Uitgeversbedrijf) 1934 B1-2244
 • Aemilius, Robertus (1663-1729)
  Het licht der waarheid, doorstraalende in de leere der Hervormde Kerke, in tegenstellinge van de duisternisse der onweetenheid en dwaalingen der geenen die buiten dezelve zyn, voorgesteld ende beweerd uit Gods Woord, en de gezonde reden, tot bevestiging van het allerheiligste geloof, Te Leyden, by Hendrik van Damme, 17382 [vier banden]B2-3
 • Aemilius, Robertus (1663-1729)
  Kort ontwerp van het licht der waarheid, waar in de wezentlykste gronden van de heilige godgeleerdheid, in het licht der waarheid verklaard, kortbondig worden by een getrokken [...], Te Leyden, by Hendrik van Damme, 17393 B2-3
 • Aengenent, Joannes Dominicus Joseph (1873-1935)
  Leerboek der sociologie, Leiden („Futura”) 19194 B1-2648
 • Aerssen, François van — (heer v Sommelsdijk) (1572-1641)
  Gulden legende van den nieuwen St. Jan, dat is: Kort verhael van den edeldom, deughden, ende handelingen van meester Jan van Barnevelt, gewesene advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot klaer bericht gestelt voor den nieuwen geresene Barnevelt, insonderheyt voor den slechten Mennist, en devote Catholijck, [s.l., s.n.], 1663 Bw 133 F 22,1
 • Aertnijs, Joseph (1828-1915)
  Theologia moralis secundum doctrinam S. Alfonsi de Ligorio Doctoris Ecclesiae I-II, Ed. 9a, quam recognitam atque auctam ad Codicem juris canonici accomodavit C.A. Damen, Galopiae (Alberts) 1918-1919 Bw 134 D 25-26
 • Aertsz, Geeraert
  De kleyn govdt-balans, al waer in gewogen wort hoe dat met onwaerheyt de oude Gereformeerde Leeraers, die men nu Contraremonstranten noemt, belogen worden, van datse God den Auteur van quaet maecken; ende wort hier anders bewesen wt haer lieden eygen schriften. Met noch sommige getuychenissen der vrome martelaren. Maer ter contrarie eer can bewesen worden wt den Thesius Jacobus Arminius, Gedruckt tot Leyden, by Jan Claesz. van Dorp, 1618 [Knuttel 2521] B2-2
 • Afscheiding
  15 geschriften inzake de Afscheiding uit de jaren 1834-1856 B1-1645
 • Aichner, Simon (1816-1910)
  Compendium juris ecclesiastici ad usum cleri, ac praesertim per imperium Austriacum, in cura animarum laborantis, ed. 3a, novis curis recognita et emendata, Brixinae (typis et sumtibus Wegerianis) 1870 Bw 132 D 30
 • Alberthoma, Robertus
  Elia de profeet kragtig in woorden, werken, en schrift. In XX redenvoeringen, en beknopter in rym, vertoond door Robertus Alberthoma . . . . Te Groningen, by Jurjen en Hajo Spandaw . . . , 1736 B2-4
 • Albertus Magnus (-1200-1280)
  Beati Alberti Magni . . . Opera quae hactenus haberi potuerunt, sub Thoma Turco, Nicolao Rodulphio, Joan Baptista de Marinis . . . in lucem edita studio & labore . . . Petri Iammy, Lugduni, Claudius Prost . . ., 1651. Tom. VIII: Commentariis in Threnos Jeremiae, in Baruch, in Danielem, in 12 Proph. Minores B2-5
 • Alcoran
  Machumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vitae, ac doctrina, ipseque Alcoran, . . . quae ante annos CCCC . . . Petrus abbas Cluniacensis . . . ex Arabica lingua in Latinam transferri curavit. His adiunctae sunt Confutationes multorum, & quidem probatissimorum authorum, Arabum, Graecorum et Latinorum, una cum . . . Philippi Melanchthonis praemonitione . . . . . Adiunctae sunt etiam, Turcarum . . . res gestae maxime memorabiles, a DCCCC annis ad nostra usque tempora. Haec omnia in unum volumen redacta sunt, opera & studio Theodori Bibliandri . . . qui collatis etiam exemplaribus Latinis & Arab. Alcorani textum emendavit . . [Basileae] [Johannes Oporinus], 1543 (Vert. v.d. Koran en daarmee samenhangende werken door Robertus Retenensis en Hermannus de Carinthia o.l.v. Petrus Venerabilis. De „Praemonitio” van Melanchthon geplaatst als voorwoord op het gehele werk. Hierna een „Apologia” van Th. Bibliander en een „In Alcorani praefatio” van Luther) B2-6
 • Alès, Adhémar d’—
  Le dogme d’Éphèse, Paris (Beauchesne) 1931 B1-574
 • Alès, Adhémar d’—
  Le dogme de Nicée, Paris (Beauchesne) 1926 B1-575
 • Alethophilus Dordracenus
  Vertoog over verscheidene stukken rakende de regtvaardigmakinge en het gelove, opgesteld door Alethophilus Dordracenus, ’s-Gravenhage, 1761 B2-22
 • Alexandre, Noel (1639-1724)
  Theologia Dogmatica et Moralis secundum ordinem catechismi Concilii Tridentini, in quinque libros distributa, Haec novissima editione omnium accuratissima [...] Tomus primus. Parisiis, Sumptibus Antonii Dezallier [...] 1714 Bw 131 B 3
 • Alfrink, Bernardus Johannes (1900-1987)
  Het Boek Prediker, door Bern. Alfrink, Brugge (Beyaert) [1932] (Het Oude Testament IV.3) B1-159
 • Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte
  Algemeen Nederlandsch tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie, 31 (1937) Descartesnummer, Assen (Van Gorcum) 1937 B1-2326
 • Algra, Alger (1902-1970)
  Het principaelste wit. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis „van de eerste kerke en de gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia”, Franeker (Wever) 1946 B1-1909
 • Allen, Alexander Viets Griswold (1841-1908)
  The continuity of Christian thought: a study of modern theology in the light of its history, Boston/New York (Houghton, Mifflin & Co.) 1893 B1-576
 • Allgeier, Franz Arthur (1882-1952)
  Das Buch des Predigers oder Koheleth, Bonn (Hanstein) 1925 (Die Heilige Schrift des Alten Testamentes 6. Band, 2. Abteilung) B1-476
 • Allinga, Petrus (?-1692)
  Cartesiaensche waerheyt, tegen de valsche thien staeltjes Renatus Des Cartes en sijn navolgers tegenwoordigh opgedight. t’Enchuysen, voor Hendrick Kluppel . . ., 1674 (t’Enchuysen, gedruckt by Neynert Mul) Bw 130 F 24,3
 • Allioli, Joseph Franz von — (1793-1873)
  Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes, aus der Vulgata mit Bezug auf den Grundtext übersetzt, München, 1912 B1-155
 • Almanak
  Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1915, Kampen (Ph. Zalsman) 1914 Ws 5079
 • Alphen, Hieronymus van — (1746-1803)
  De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen, Utrecht, 18354 B2-9
 • Alphen, Hieronymus Simons van — (1665-1742)
  De eerste algemeene sendbrief van den apostel Petrus, ontleedender wyse verklaard, en tot syn oogmerk toegepast. Te Utrecht, by Gysbert van Paddenburg, en Willem Kroon . . . , 1734 B2-7
 • Alphen, Hieronymus Simons van — (1665-1742)
  Oeconomia Catechesis Palatinae. Praemisso prologo, de Catecheticis institutionibus in genere, & Catechesios, in specie, palatinae origine & fatis, subjectaque, speciminis loco, primae Dominicae sectionis, secundum analysin, pertractatione elaborata, Trajecti ad Rhenum, Kroon, 1729 B2-8
 • Alphen, Hieronymus Simons van — (1665-1742)
  De terra Chadrach et Damasco ejus quiete, ad locum Zach. IX: 1, Trajecti ad Rhenum, 1723 B2-595
 • Althaus, Hermann
  Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Wesen, Aufgaben und Aufbau, Berlin (Junker und Dünnhaupt) 19405 (Schriften zum Staatsaufbau. Neue Folge der Schriften der Hochschule für Politik 2) B1-2649
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Christentum und Kultur, Leipzig (Dorffling & Franke) 1929 B1-577
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Communio sanctorum. Die Gemeinde im lutherischen Kirchengedanke. 1: Luther, München (Kaiser) 1929 (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus, Reihe 1 Band 1) Bw 134 C 31
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Ehe und Kinder, Gütersloh (Bertelsmann) [1929] (overdruk uit: Der Kampf um die Ehe. Eine Auseinandersetzung evangelischer Führer mit den Verfallserscheinungen der heutigen Ehe, hrsg. von Gustav Schlipköter und Albert Böhme) B1-1478
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Das Erlebnis der Kirche, Leipzig (Dorffling & Franke?) 1924 B1-578
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Der Geist der lutherischen Ethik im Augsburgischen Bekenntnis, München (Kaiser) 1930 (Schriftenreihe der Luthergesellschaft 5) Bw 134 C 27
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Grundriss der Dogmatik I-II, Erlangen (Rudolf Merkel) 1929-1932 B1-579
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Kirche und Volkstum, Gütersloh (Bertelsmann) 1928 B1-580
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Die Krisis der Ethik und das Evangelium, Berlin, 1926 (Stimmen aus der deutschen christlichen Studentenbeweging 41) B1-1479
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Leitsätze zur Ethik, Erlangen (Verlag der Universitätsbuchhandlung Rudolf Merkel) 19282 B1-1480
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Leitsätze zur Ethik, Erlangen (Verlag der Universitätsbuchhandlung Rudolf Merkel) 19293 Bw 134 C 29
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Die Prinzipien der deutschen reformierten Dogmatik im Zeitalter der aristotelischen Scholastik. Eine Untersuchung zur altprotestantischen Theologie, Leipzig (A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl) 1914 B1-581
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  ‘Schöpfung und Sünde — die Grundfrage der evangelischen Ethik’, Evangelische Wahrheit, Heft 10-11, Juli-Aug. 1932 (Sonderausgabe) B1-1481
 • Althaus, Paul (1888-1966)
  Unsterblichkeit und ewiges Leben, Leipzig (?) s.a. B1-582
 • Alutarius, Henricus (?-1634)
  Spieghel, ofte Proef-steen der genaemder Lutherschen, daer in onwedersprekelijck betoont wordt: dat D. Martinus Lutherus, als oock de onveranderde Augsburchsche Confessie, ende de rechtsinnighe Luthersche in meest alle de hooftstucken der salicheyt, accorderen met de Ghereformeerde Kercke; dat de hedendaechsche ghenaemde Luthersche niet en accorderen met D. Luthero, noch met de Augsburchsche Confessie ende de rechtsinnighe Luthersche: maer datse van die ghesonde leere der waerheydt afgheweken ende tot grove dwalinghen vervallen zijn; alles uyt de eyghen schriften ende boecken D. Lutheri, ende der hedendaechsche ghenaemder Lutherschen, by haer selven doen drucken, getrouwelijck uytgetrocken ende voorghestelt, t’Amstelredam, by Marten Iansz. Brandt, 1624 Bw 131 F 26
 • Alvarez, Diego (1550-1635)
  De origine Pelagianae haeresis, et eius progressu, et damnatione per plures summos pontifices, et concilia facta, historia, ex Annalibus cardinalis Baronij, et alijs probatis auctoribus collecta, Trani, ex typographia Laurentij Valerij, 1629 Bw 130 F 1
 • Alvarez de Paz, Diego (1560-1620)
  Opera spiritualia auctore Jacobo Alvarez de Paz I-III. Ed. novissima recognita, & nunc primum in Germania edita. Moguntiae, Sumptibus A. Hierati, 1614-1619 (I: De vita spirituali eiusque perfectione libri V. II: De exterminatione mali et promotione boni libri V. III: De inquisitione pacis, sive studio orationis libri V.) B2-10
 • Ambrosius Mediolanensis (339-397)
  Opera omnia, quae exstant, ex editione Romana . . . Coloniae Agrippinae, A. Hierat, 1616 (vijf delen in twee banden) B2-11
 • Ames, William (1576-1633)
  Aenhangsel van de Haeghsche Conferentie, waer in de argumenten der recht-zinnigher predicanten van Hollandt, voort-gebracht teghen de vyf articulen der Remonstranten, van de Goddelijcke praedestinatie ende de articulen daer aen hangende, tegen der Remonstranten exceptien beweert werden, gestelt door Gulielmum Amesium; ende nu in Nederduytsch overgeset door Marcum Boerave, die daer achter bij gevoeght heeft: 1. Een verklaringhe van eenighe scholastijcke en philosophische termen etc. 2. Een bewijs van de oneenicheyt der Pausgezinden oock in dese articulen, Tot Amstelredam, voor Hendrick Laurentsz., 1630 Bw 134 F 18
 • Ames, William (1576-1633)
  Gvilielmi Amesii Anti-synodalia scripta, vel Animadversiones in dogmatica illa, quae Remonstrantes in Synodo Dordracena exhibuerunt, et postea divulgarunt, Amsterdami, apud Gvilielmvm Blaev, 1633 Bw 134 G 2
 • Ames, William (1576-1633)
  Bellarminus enervatus, in quatuor tomes divisus, Amstelodami, apud Ioannem Ianssonium, 1630? (vier delen in één band) B2-90
 • Ames, William (1576-1633)
  W. Amezes Mergh der ghodtgheleerdtheidt, vertaalt door L. Meyer, t’Amsterdam, by Abraham Hoopwater, 1656 Bw 134 H 29
 • Ames, William (1576-1633)
  Vijf boeken van de Conscientie en haar regt of gevallen, vertaald en met uytgedrukte schriftuurplaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal; wederom uitgegeven door W. Geesink, Amsterdam (Wormser) 1896 (Bibliotheca reformata 10) B2-12
 • Amo Nesciri
  Augustinus philosoof-theoloog of rationalist-calvinist, Dordrecht 1937 B2-49
 • Amsdorf, Nikolaus von — (1483-1565)
  Das Doctor Pomer vnd Doctor Maior mit iren Adiaphoristen ergernis vnnd zurtrennung angericht, vnnd den Kirchen Christi, vnüberwintlichen schaden gethan haben. Derhalben sie vnd nicht wir zu Magdeburg, vom Teuffel erwegt seint, wie sie vns schmehen vnd lestern, [s.l., s.n.], 1551 Bw 134 H 15
 • Amsdorf, Nikolaus von — (1483-1565)
  Das nie nöter gewest ist wider den Römischen Antichrist zu schreiben, unnd predigen, den jtzunde zu dieser zeit do die Adiaphoristen mit gewalt in jhrenn schrifften dringen, das man sich vnter den Bapst begeben, vnnd jhn fr ein Bisschoff vnd hirten der seelen widderumb erkennen vnnd annemen sol, [Gedrueckt zu Magdeburgk, durch Michael Lotther], 1551 Bw 134 H 16
 • Amsterdamsch Zondagsblad
  Amsterdamsch Zondagsblad Tot getuigenis der Waarheid, red. H.A.J. Lütge en A.J. Eijkman, Jaargang I-VIII, Amsterdam z.n. 1888-1895 B1-114
 • Amyraut, Moise (1596-1664)
  Considerations svr les droits par lesqvels la natvre a reigle les mariages, A Savmvr, ches Isaac Desbordes, 1648 Bw 134 H 14
 • Amyraut, Moise (1596-1664)
  Doctrinae Ioannis Calvini, de absolvto reprobationis decreto, defensio. Aduersus scriptorem anonymum, Salmvrii, apud Isaacvm Desbordes, 1641 Bw 134 H 23
 • Anckersmith, Adel
  Sub specie aeternitatis, Rotterdam (Meindert Boogaerdt) Jun., 1907 (gericht tegen Abraham Kuyper i.v.m. „Ons Tijdschrift”) B1-1077
 • Andala, Ruardus
  Verklaaring van de Openbaringe van Johannes, met eene sleutel, dienstig tot ’t rechte verstandt van de zelve en tafel, om in een opslag de overeenkomst der gezichten te zien, met geduirig bewijs van de gegeeve verklaringe, onderzoek van andere, en de aanwijzinge van de vervullinge der gezichten tot nu toe, Leeuwarden (Henrik Halma) 1726 B2-14
 • Andel, Huibert Antonie van — (1875-1945)
  Cultuur en Christendom onder de Javanen, met een inleidend woord van A.W.F. Idenburg, Kampen (Kok) 1921 B1-1910
 • Andel, Huibert Antonie van — (1875-1945)
  Godsdienst en wetenschap. Een boek voor denkende menschen, bewerkt naar geschriften van H. Bavinck, Kampen (Kok) 1921 B1-583 [Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 14 (1 april 1922)]
 • Andel, Jan van — (1839-1910)
  Het evangelie naar de beschrijving van Lukas, aan de gemeente toegelicht door J. van Andel; met een kort levensbericht van den auteur door C. Lindeboom, Kampen (Kok) 19322 B1-123 [De Reformatie 12 (1931v) 39,311 (24 juni 1932)]
 • Anderson, Edward H.
  Eene korte geschiedenis der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, van de geboorte van den profeet Joseph Smith tot op den tegenwoordigen tijd, vert. door Iemke Kooijman, Rotterdam (Cannon) 1904 B1-1991
 • Anderson, Sir Robert K.C.B. (1841-1918)
  The Coming Prince. The last great monarch of Christendom, London (Hodder & Stoughton) 18944 B1-584
 • André de la Porte, Gilles
  Wat is toch vrijmetselarij? Korte uiteenzetting van datgene, wat iedereen van de vrijmetselarij moet weten; zoowel ten behoeve van vrijmetselaren als van niet-vrijmetselaren, ’s-Gravenhage (Van Dorp) 19213 B1-2025
 • Andrews, Charles Freer (1871-1940)
  Christus en het gebed, Amsterdam (?) 1937 B1-2036
 • Anema, Anne (1872-1966)
  Relativistische rechtsleer, door Anne Anema. „Buiten de Kerk geen zaligheid”: Art. 27-29 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis, door K. Dijk. Twee referaten gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst [van de Vrije Universiteit] op 30 juni 1920, Amsterdam (Kirchner) 1920 Ws 5536
 • Anema, Seerp (1875-1961)
  Het Hooglied, proeve eener nieuwe verklaring Kampen (Kok) 1928 B1-124
 • Anema, Seerp (1875-1961)
  Het Hooglied. Metrische bewerking, Aalten (De Graafschap) 1950 B1-125
 • Angelinus, pater (O.F.M. Cap) (kloosternaam van Michel J.M. Freericks, 1909-1945)
  Algemene zijnsleer, bewerkt en voltooid door Martinianus, Utrecht (Het Spectrum) 1947 (Bibliotheek van Thomistische wijsbegeerte) B1-2245
 • Anglo-American Encyclopedia
  Dictionary Departmen of the Anglo-American Encyclopedia and Dictionary I-VII, Philadelphia 1902 B1-51
 • Ankersmit, Johan Frederik (1871-1942)
  De Republikeinsche regeeringsvorm. Pro: J.F. Ankersmit; Contra: H. Verkouteren, Baarn (Hollandia-Drukkerij) 1913 (Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang; serie 8, no. 8) B1-2650
 • Anselmus van Canterbury (1033-1109)
  D. Anselmi Cantvariensis archiepiscopi, theologorum omnium sui temporis facile principis, neminique eorum qui post eum fuerunt, uel sanctitate, uel eruditione, uel eloquentia secundi, Luculentissimae in omnes sanctissimi Pavli Apostoli epistolas enarrationes, hae quadringentos prope et quinquaginta annos incuria hominum latuerunt, sed iam nostro seculo industria ac labore uenerandi et generosi domini Renati Castenei a situ et squalore uindicata sunt, iterumque nunc mendis, quibus antehac oppletae erant, innumeris abstersis, maiori quam quis credat diligentia excusae, Coloniae, ex officina Eucharij Ceruicorni, 1533 Bw 134 A 13
 • Answer
  The Answer to a complaint against several actions and decisions of the Presbytery of Philadelphia, s.l., s.n., 1944 B1-585
 • Antoine, Paul Gabriel S.J. (1679-1743)
  Theologia Moralis Universa . . . ad usum parochorum, et confessarium primum concinnata I-II [auctor:] P. G. Antoine, dein a Rever. Patre Philippo de Carboneano Novis Tractatibus, perpetuis notis, et copiosis accessionibus aucta, magna ex parte desumptis ex S. Thoma Aquinate, S. Bonaventura Card. aliisque Patribus, necnon ex Summis Pontificibus Benedicto XIV. et Clemente XIII. Demum in hac novissima ed. plurimis additamentis nunc primum illustrata et praecipue locis theologicis ex Cl. Melchiore Cano depromptis, Venetiis, Haer. Balleonos, 1830 B2-15
 • Antonides, Theodorus (1647-1715)
  Verklaring over de wonderwerken Jesu Christi, waar in de woorden van ieder wonder-werk worden geopent, en haar einden en oogmerken op een schriftmatigewijs betoogt, 2e druk, door den aucteur vermeerderd en verbeterd. Te Leeuwarden, by Gerardus Hoogslag, 1697 (Te Leeuwarden, gedrukt by Karst Tjallings) B2-16
 • Apel, Paul (1872-?)
  Geist und Materie. Allgemeinverständliche Einführung in die philosophischen Probleme. Haeckel und die Philosophie, Berlin (Skopnik) 19052 B1-2246
 • Apocriefe Boeken
  De Apocriefe Boeken, uit de Hoogduitsche vertaling van M. Luther eertijds door Adolf Visscher in het Nederduitsch overgezet, [Amsterdam] (Nederlandsch Bijbelgenootschap) 1906 B1-126
 • Appelius, Johannes Conradus (1715-1798)
  Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nvttigen dienst den voornamen inhovd en het regt gebrvik van ’t Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen door Iohannes Conradvs Appelivs . . . Derde drvk. Te Groningen, by Ivrien Spandaw . . ., 1760 B2-17
 • Appelius, Johannes Conradus (1715-1798)
  Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nvttigen dienst den voornamen inhovd en het regt gebrvik van ’t evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen door Iohannes Conradvs Appelivs . . . Vierde drvk. Te Groningen, by de wed. I. Spandaw, 1762 B2-18
 • Appelius, Johannes Conradus (1715-1798)
  De bijzonderheden van Jesus borgbetaaling, nevens de werkzaamheden van Gods volk omtrent dezelve, opgehelderd door eenige voorbeelden, na voorafgaande aanmerkingen over ’s Heilands lijdende en doende gehoorzaamheid in ’t gemeen, met oplossing der voornaamste tegenbedenkingen, alles voorgedragen in eenen brief van Joh. Conr. Appelius . . ., geschreeven aan, en uitgeg. door Johannes Habbema. Te Amsterdam, by Martinus de Bruyn, 1784 B2-22
 • Appelius, Johannes Conradus (1715-1798)
  Brief behelzende de voornaamste gronden, en de byzondere meening van de hedendaagsche nieuwe lere der sacramenten, neffens de voornaamste bewyzen, tegen dezelve, als ook ene oplossing van hare voornaamste tegenwerpingen, geschreven aan N. N. door Johannes Conradus Appelius. Groningen, by de Wed. I. Spandaw, 1768 B2-22
 • Appelius, Johannes Conradus (1715-1798)
  De Herformde leer van den geestelyken staat der menschen, van ’t werk des Geests, van ’t gelove, het Genadeverbond, de Kerke, de Sacramenten, den Kinderdoop, en andere gewigtige waarheden, verklaard, bewezen en verdedigd tegen gevaarlyke misvattingen en hooggaande beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den Brief aan N. N., zijnde het laatste dat de Opsteller over dit geschil zal schrijven, door Johannes Conradus Appelius. Te Groningen, by de Wed. J. Spandaw, 1769 B2-21
 • Appelius, Johannes Conradus (1715-1798)
  Uitstap van aanmerkingen over het regt gebrvik van ’t Evangelie aangaande een heilzaam middel tegen de lichaamlyke en geestlyke aanstekende ziekten van den tegenwoordigen tyd, verklaard en aangeprezen in ene verhandelinge over II Chron. VII : 13, 14. . . . door Iohannes Conradvs Appelivs. Te Groningen, by de wed. I. Spandaw . . ., 1770 B2-20
 • Appelius, Johannes Conradus (1715-1798)
  Vervolg van Aanmerkingen over ’t regt gebrvik van ’t evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen door Iohannes Conradvs Appelivs . . . Te Groningen, by de Wed. J. Spandaw, 1762 B2-19
 • Archives de Philosophie
  Archives de Philosophie, recherches et documentation, revue trimestrielle publié avec le concours du CNRS, Vol. II, Cahier II. Biblographie critique 1922-1923, Paris (Beauchesne) 1924 Bw 135 B 23
 • Archives de Philosophie
  Archives de Philosophie, recherches et documentation, revue trimestrielle publié avec le concours du CNRS, Vol. VIII, Cahier I. Supplément Biblographique N 1, Paris (Beauchesne) 1930 Bw 135 B 28
 • Archives de Philosophie
  Archives de Philosophie, recherches et documentation, revue trimestrielle publié avec le concours du CNRS, Vol. VIII, Cahier II. Supplément Biblographique N 2, Paris (Beauchesne) 1931 Bw 135 B 30
 • Archives de Philosophie
  Archives de Philosophie, recherches et documentation, revue trimestrielle publié avec le concours du CNRS, Vol. XI, Cahier I. Supplément Biblographique N 1, Paris (Beauchesne) 1934 Bw 135 B 32
 • Archives de Philosophie
  Archives de Philosophie, recherches et documentation, revue trimestrielle publié avec le concours du CNRS, Vol. XI, Cahier IV. Supplément Biblographique N 4, Paris (Beauchesne) 1935 Bw 135 B 34
 • Archives de Philosophie
  Archives de Philosophie, recherches et documentation, revue trimestrielle publié avec le concours du CNRS, Vol. XIV, Cahier II. Supplément Biblographique N 2, Paris (Beauchesne) 1938 Bw 135 B 36
 • Aretius (Marti), Benedictus (ca. 1522-1574)
  Commentarii in libros Novi Testamenti I-III, Paris, I. le Preux, 1612 (drie delen in één band) B2-27
 • Aretius (Marti), Benedictus (ca. 1522-1574)
  Commentarii in epistolas ad Philipp., Coloss., Thessalon., Morg. 1580 B2-28
 • Aretius (Marti), Benedictus (ca. 1522-1574)
  Commentarii in epistolas ad Timoth. Titum et ad Philemonem, Morg. 1580 B2-28
 • Aretius (Marti), Benedictus (ca. 1522-1574)
  Examen theol. brevi et perspicua methodo conscriptum, Lausanne 15795 B2-28
 • Aristoteles (384-322 v.C.)
  Elementa Logices Aristoteleae, in usum scholarum ex Aristotele excerpsit, convertit, illustravit Fridericus Adolphus Trendelenburg, Berolini (Weber) 18929 B1-2247
 • Arminius, Jacobus (1560-1609)
  Iacobi Arminii Veteraqvinatis Batavi s.s. theologiae doctoris eximii, Opera theologica, Lvgdvni Batavorvm, apud Godefridvm Basson, 1629 Bw 134 F 16
 • Arnauld, Antoine (1612-1694)
  Causa Arnaldina seu Antonius Arnaldus, doctor et socius Sorbonicus, a censura anno M.DC.LVI. sub nomine Facultatis Theologiae Parisiensis vulgata vindicatus suis ipsius aliorumque scriptis, nunc primum in unum volumen collectis, quibus S. Augustini & S. Thomae doctrina, De gratiâ efficaci & sufficiente, dilucide explanatur, Leodici Eburonum, apud Joannem Hoyoux, 1699 B2-533
 • Arnauld, Antoine (1612-1694)
  Antonii Arnaldi, Doctoris Sorbonici, Super illa propositione Ss. Chrysostomi & Augustini: Defuit Petro tentato gratia sine qua nihil poterat, dissertatio theologica, in qua exhibetur norma tum loquendi, tum sentiendi, circa possibilitatem praeceptorum, & gratiae efficacis necessitatem, ex Scripturis & Patribus, & recentiorum etiam theologorum placitis, deprompta; juxta exemplar editum 1656. Coloniae, apud Petrum Marteau, 1682 [titelblad Nijmegen] B2-354
 • Arndt, Christian
  Die Lehre der evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften in ihrer geschichtlichen Entstehung und in ihrem Verhältnisse zur Schriftlehre des Neuen Testamentes, dargestellt für denkende Verehrer Jesu aus allen Ständen, Nürnberg (Friedrich Lampe) 1840 Bw 134 G 10
 • Arndt, Johann (1555-1621)
  Alle VI geestryke boeken van het waare Christendom, benevens byhoorende tractaten en syne Tien predikatien over de plaagen van Egypten, Amsterdam, 1747 B2-25
 • Arndt, Johann (1555-1621)
  Paradys-hofken vol christlijke deugden, t’Amsteldam, by Joh. van Ravesteyn, 1658 B2-26
 • Arndt, Johann (1555-1621)
  Vier boecken van het ware christendom, dat is: oprechte practijcke en oeffeninge der godtsaligheydt; beschreven door Johan Arendt, vertaald door een liefhebber ende nu nae ’t Hoogduyts oversien ende daer uyt verbeterd door Z. W. [Zacharias Webber]; hier is noch by gevoegt Bybelsch-onderwys . . . t’Amsterdam, by Zacharias en Gillis Webber, 1658 B2-24
 • Arndt, Johann (1555-1621)
  Joh. Arnd’s Vier Bücher vom wahren Christenthum, das ist von heilsamer Busse, herzlicher Reue und Leid über die Sünde und wahrem Glauben, auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Christen; nebst desselben Paradies-Gärtlein, Düsseldorf 1863 B1-1602
 • Arndt, Johann (1555-1621)
  Joh. Arnd’s Vier Bücher vom wahren Christenthum, das ist von heilsamer Busse, herzlicher Reue und Leid über die Sünde und wahrem Glauben, auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Christen; nebst desselben Paradies-Gärtlein, Düsseldorf 189013 B1-1602
 • Arnold, Gottfried (1666-1714)
  Historie der kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688, onzydig in ’t Hoogduytsch beschreeven . . . ; in het Nederduyts vert.; vercierd met verscheyde koopere plaaten door den heer Romeyn de Hooghe [alleen deel I-II, van III], Amsterdam, S. Petzold, 1701 B2-31
 • Arnold, Gottfried (1666-1714)
  Gottfrid Arnolds Unparteyische Kirchen- und Ketzerhistorie. Vom Anfang des Neuen Testaments biß auf das Jahr Christi 1688, Frankfurt am Mayn, bey Thomas Fritschen, 1700 Bw 131 C 2
 • Arnold, Gottfried (1666-1714)
  Gottfrid Arnolds Fortsetzung und Erläuterung oder Dritter und Vierdter Theil der unpartheyischen Kirchen- und Ketser-Historie, bestehend in Beschreibung der noch übrigen Streitigkeiten im XVIIden Jahrhundert, nebst den Supplementis und Emendationes über alle vier Theile, Frankfurt am Mayn, bey Thomas Fritschen, 1715 Bw 131 C 3
 • Arnold, Gottfried (1666-1714)
  Waare afbeelding der eerste christenen, volgens hun leevendig geloof en heylig leeven, uyt de getuygenissen, voorbeelden en redenen der oudste en achtbaarste kerkelijke schrijveren, volgens de waarheyd der eerste en eenigste christelijke godsdienst, allen liefhebberen der geschiedenissen en voornamelijk der aaloudheyd, als een nutte kerkelijke historie; getrouwlijk en onzijdiglijk voorgesteld [door] Godfried Arnold; uyt het Hoogduytsch vert. door W. Séwel; met kopere platen vercierd [alleen deel II!], Amsterdam, J. van Hardenberg, 1701 B2-30
 • Arnoux, Jean (1575-1636)
  La confession de foy de messievrs les ministres, conuaincue de nullité par leurs propres Bibles: avec la replique à l’escrit concerté, signé, et publié par les quatre ministres de Charenton. Le tout en suitte du discours fait a Fontainebleau, le 25. de Iuin, en la présence de sa Majeste, Par . . . Iean Arnoux Riomois, . . . A Lyon, par Clavde Morillon . . ., 1617 Bw 133 H 5
 • Arregui, Antonio Maria (1868-1942)
  Summarium theologiae moralis, ad recentem codicem iuris canonici accommodatum, Bilbao (Elexpuru Hnos) 19193 B1-1482
 • Arsdekin, Richard
  Theologia tripartita, sive Resolutiones polemicae, speculativae, practicae, controversiarum et quaestionum, quae hodie per omnia usum praecipuum habent . . . auctore Richardo Arsdekin, cum novo apparatu, ad doctrinam sacram in quavis materia facile et erudite proponendam, et ad reliqua sacerdotis ministeria, Antverpiae, apud Michaelem Knobbaert, 1678 B2-32
 • Arsenev, Nikolaj Sergeevic (1888-?)
  Ostkirche und Mystik I-III, München (Reinhardt) 19432 (in één band) Bw 131 F 15
 • Asch van Wijk, Anthonie Michael Cornelis van — (1808-1874)
  Geschiedenis van het ambtsgebed in de Nederlanden, van den tijd der Hervorming tot aan den tegenwoordigen, Utrecht (Kemink) 1852 B1-2037
 • Asmussen, Hans Christian (1898-1968)
  Hoe heeft Barth de kerk gediend?, vert. [uit het Duitsch] door K. H. Kroon, Nijkerk (Callenbach) [1937] (Onze tijd 2) B1-621
 • Astruc, Elie Aristide
  Le decalogue. Réponse au postulatum des évêques du concile, Bruxelles (Ferdinand Claassen) 1870 B1-1483
 • Athenagoras Atheniensis
  Supplique au sujet des chrétiens, introduction et traduction de Gustave Bardy, Paris (Cerf) / Lyon (Éd. de L’Abeille) 1943 (Sources chrétiennes 3) Bw D sc
 • Attema, Dirk Sijbolt (1910-?)
  De Mohammedaansche opvattingen omtrent het tijdstip van den jongsten dag en zijn voorteekenen (diss. A’dam GU), Amsterdam (Noordhollandsche Uitgevers Mij) 1942 B1-586
 • Aubermont, Jean Antoine d’ —
  Notae ad luctum ecclesiae Gandavensis . . . Fr. van Horenbeke, s.l., s.a. B2-195
 • Aubigné, Théodore Agrippa d’ — (1552-1630)
  L’histoire vniverselle dv sievr d’Avbigné, comprise en trois tomes, À Amsterdam, pour les heritiers de Hier. Commelin, 16262 (in één band) Bw 130 A 7
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Aliqua opera insigniora adversus Pelagianos et eorum reliquias, Romae, 1652 B2-34
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus, übersetzt [aus dem Lateinischen], eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Otto F. Lachmann, Leipzig (Reclam) 1888 B2-35
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  De belydenissen van S. Augustyn, volgens de oorspronkelijke uitgave van 1666, Zeist (Albers) 1872 B2-36
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Aurelius Augustinus’ Belijdenissen in XIII boeken, uit het Latijn vertaald door Frans Erens, Amsterdam (Van Looy) 19244 B2-37
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  De Belijdenissen van den H. Augustinus in XIII boeken (S. Augustini Confessionum libri tredecim), vertaald door J.A. van Lieshout, [Amsterdam] (Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur) (Wereldbibliotheek), 1930 (Wereldbibliotheek 559) B2-38
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Augustin, De catechizandis rudibus, hrsg. von Paul Drews, 3., durchges. Aufl. der 2. Ausg., mit einer Einl. von Paul Drews; hrsg. von Gustav Krüger, Tübingen (Mohr (Paul Siebeck)) 1934 (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, Reihe 1, Heft 4) B2-39
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  S. Aurelii Augustini episcopi Hipponensis De doctrina christiana libros quattuor, ed. Henr. Jos. Vogels, Bonnae, sumptibus Petri Hanstein, 1930 (Florilegium patristicum tam veteris quam medii aevi auctores complectens 24) B2-40
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Divi Avgvstini Hipponensis episcopi, de utilitate credendi, ad Honoratum liber unus, ejusdem D. Augustini libellus de catechizandis rudibus, Lovanii, Typis Hieronymi Nempaei, 1680 B2-41/42
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Divi Aurelii Avgustini Episcopi Hipponensis De fide, spe et charitate enchiridion ad Laurentium urbis Romae Primicerium, et ejusdem Libellus de fide, et operibus, ex manuscriptis codicibus, per theologos Lovanienses emendati, Lovanii, H. Nempaeus, 1661 B2-41/42
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Enchiridion. Handleiding voor Laurentius over de deugden van geloof, hoop en liefde, bewerkt door Carel Bloemen, Roermond (Romen) [1930] B2-43
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Obras de San Agustin, en edicion bilinguee publ. bajo la dir. de Felix Garcia, Madrid (La Editorial Catolica) 1946-1949 (Biblioteca de autores cristianos) Tomi II, III, IV, V, VI B2-33
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Augustinus „De staat Gods”, bewerkt door J. Wytzes (selectieve uitgave) Kampen (Kok) 1947 B2-45
 • Augustinus, Aurelius (354-430)
  Van de Stadt Godts, begrepen in 22 boecken ende verdeylt in vijf stucken; uyt den Latyne verduytscht door Johannes Fenacolius ende by hem verciert met de rijcke aenteeckeninghen Lud. Vivis, als oock syns eyghen selfs. Tot Delff, by Adriaen Gerritsz., 1621 B2-44
 • Aulén, Gustaf Emanuel Hildebrand (1879-1977)
  De christelijke verzoeningsgedachte, geautoriseerde vert. uit het Zweedsch, Amsterdam (Paris) 1931 B1-588
 • Aulén, Gustaf Emanuel Hildebrand (1879-1977)
  Ons algemeen Christelijk geloof, geautoriseerde vert. uit het Zweedsch door J. Henzel, Amsterdam (Paris) 1927 B1-587 [De Reformatie 8 (1927v) 37,293 (15 juni 1928)]
 • Axters, Stephanus Gerard (1901-1977)
  Scholastiek lexicon: Latijn-Nederlandsch, Antwerpen (Geloofsverdediging) 1937 B1-36


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000