Bibliotheek Klaas Schilder

K • Kähler, Karl Martin August (1835-1912)
  Dogmatische Zeitfragen. Alte und neue Ausführungen zur Wissenschaft der christlichen Lehre 3: Zeit und Ewigkeit, Leipzig (Deichert) 1913 B1-1022
 • Kaftan, Julius Wilhelm Martin (1848-1926)
  Dogmatik, Tübingen (Mohr) 19207/8 (Grundriss der theologischen Wissenschaften. Theil 5 Band 1) Bw 134 C 17
 • Kaftan, Julius Wilhelm Martin (1848-1926)
  Philosophie des Protestantismus. Eine Apologetik des evangelischen Glaubens, Tübingen (Mohr) 1917 B1-1021
 • Kalma, Jacobus (1881-1958)
  De mensch, een evolutiebeeld II: Menschwording, Haarlem (Tjeenk Willink) 1940 B1-2406
 • Kalthoff, Albert (1850-1906)
  De sociale quaestie op den kansel. Toespraken van A. Kalthoff vertaald door J. van Loenen Martinet, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) [1900] B1-2709
 • Kamphuis, Marie (1908-?)
  — e.a., Helpen als ambacht. Studies over maatschappelijk werk, Baarn (Bosch en Keuning) z.j. B1-2702
 • Kan, Arnold Izaäk
  Ludwig Feuerbach in zijn verhouding tot de Christelijke zedeleer (diss. Utrecht), Wolvega (Taconis) 1901 B1-1514
 • Kannegiesser, Carl Ludwig (1781-1864)
  Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte, nieuwe uitgave, Kampen (?) 1862 B1-2407
 • Kant, Immanuel (1724-1804)
  Immanuel Kants Werke I-XI, hrsg. von Ernst Cassirer et al., Berlin (Cassirer) 1911-1923 B1-2408
 • Kant, Immanuel (1724-1804)
  Kritik der Urteilskraft, Hrsg. v. K. Kehrbach, Leipzig (Reclam) z.j. B1-2409
 • Kant, Immanuel (1724-1804)
  Der Organismus, hrsg. von V. Von Weiszäcker, Stuttgart (Frommann) 1923 (Frommanns philosophische Taschenbücher. 4. Gruppe 4, Natur und Mensch, Band 4) B1-2605
 • Kant, Immanuel (1724-1804)
  Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Frankfurt und Leipzig [s.n.], 1796 Bw 133 E 12
 • Kapteyn, Jan (1901-1988)
  — en Joh. Francke, Paraphrase van het boek I Koningen, Franeker (Wever) [1949] (Paraphrase Heilige Schrift) B1-408
 • Katechismus
  Katholischer Katechismus für den Religionsunterricht an den Volksschulen, vorgeschrieben von den Bischöfen Deutschlands, Bamberg (?) [ca.1925] B1-1023
 • Katechismus
  Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem, Haarlem (St. Jacobs-Godshuis) 1931 B1-1024
 • Katechismus
  Katechismus van de godsdienst en zedenleere, Leiden (?) 1799 B1-1545
 • Katwijk, Dirk Jan van — (1878-1943)
  Christelijke ethiek. Leerboek ten gebruike bij het godsdienstonderwijs op christelijke H.B.S.-en en andere inrichtingen van middelbaar onderwijs, kweek- en normaalscholen, Groningen (?) 1926 B1-1546
 • Katwijk, Dirk Jan van — (1878-1943)
  De prophetie van Habakkuk (diss. VU), Rotterdam (De Vries) 1912 B1-326
 • Keerl, Philipp Friedrich
  Der Mensch, das Ebenbild Gottes. Sein Verhältnis zu Christo und zur Welt. Ein urgeschichtlicher Versuch I-II/1, Basel (Bahnmaier) 1861-1866 Bw 131 E 13-14
 • Keijzer, Willem Pieter
  Alexandre Rodolphe Vinet, 1797-1847 [ter inl. van M. van Rhijn], Amsterdam (Holland) [1946] Bw 132 D 27
 • Keil, Carl Friedrich (1807-1888)
  Biblical commentary on the Book of Daniel, transl. from the German by M.G. Easton, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1949 (Biblical commentary on the Old Testament 23) B1-333
 • Keil, Carl Friedrich (1807-1888)
  Commentar über die Bücher der Makkabäer, Leipzig (Dörffling und Franke) 1875 (Biblischer Commentar über das Alte Testament, Suppl.) B1-334
 • Keil, Carl Friedrich (1807-1888)
  Commentar über das Evangelium des Johannes, Leipzig (Dörffling und Franke) 1881 B1-335
 • Keil, Carl Friedrich (1807-1888)
  Handboek der bijbelsche archeologie, uit het Hoogduitsch vertaald door G.E.W. de Wijs, Utrecht (Kemink) 1860 (De godgeleerde bibliotheek) B1-327
 • Keil, Carl Friedrich (1807-1888)
  Handboek der historisch-kritische inleiding in de kanonieke schriften van het Oude Testament, uit het Hoogduitsch vert. door P.J. de Roode, Utrecht (Kemink) 1857 B1-328
 • Keil, Carl Friedrich (1807-1888)
  The Prophecies of Jeremiah Vol. I, Edinburgh (Clark) 1878 B1-332
 • Keith, Arthur (1866-1955)
  A new theory of human evolution, London (Watts) 1948 Bw 135 C 24
 • Keizer, Gerrit (1869-1943)
  De Afscheiding van 1834. Haar aanleiding, naar authentieke brieven en bescheiden beschreven, Kampen (Kok) 1934 B1-1651 [De Reformatie 14 (1933v) 42,329v (20 juli 1934)]
 • Keizer, Gerrit (1869-1943)
  Begin en beginsel der Afscheiding, Zutphen (Van den Brink) [1923] (Christelijke brochure-reeks „Ons arsenaal” Serie 4 no. 2-3) B1-1652
 • Keizer, Gerrit (1869-1943)
  François Turrettini, sa vie et ses oeuvres et le Consensus, Lausanne, 1900 (diss. Lausanne 1899) B2-658
 • Keller, Adolf (1872-1963)
  Amerikanisches Christentum, heute, Zollikon-Zürich (Evangelischer Verlag) 1943 B1-1026
 • Keller, Adolf (1872-1963)
  Levende beelden uit een wereld van geest en liefde, vert. door J.C. Helders, Zeist (Ploegsma) [1934] (De Ploegserie) B1-1773
 • Keller, Adolf (1872-1963)
  Sociale programs der kerken en vrije godsdienstige organisaties, vertaald en vermeerderd door J.C. Wissing, Utrecht (Den Boer) [1932] B1-2710
 • Keller, Adolf (1872-1963)
  Der Weg der dialektischen Theologie durch die kirchliche Welt. Eine kleine Kirchenkunde der Gegenwart (diss. Genève), Müenchen (Kaiser) 1931 B1-640
 • Keller, Adolf (1872-1963)
  Zur gegenwartigen amerikanischen Theologie, Gotha (Klotz) 1933 (Sonder-Ausgabe) B1-1027
 • Kemp, Johannes van der — (1664-1718)
  De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus . . . door Johannes vander Kemp . . . Dertiende druk, uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert. Te Rotterdam, by Philippus Losel, en Jacobus Bosch; En te Amsterdam, by Otto van Grafhorst, 1750 B2-361
 • Kempff, Dionysius
  Die skeppingsleer van Karl Barth (diss. VU), Amsterdam (de Bussy) 1949 B1-641
 • Kerken-ordeninge
  Kerken-ordeninge, Gestelt in den Nationalen Synode der Gereformeerde Kerken [...] binnen Dordrecht, in de Jaren 1618. ende 1619. Tot Dordregt, By Dirk en Caspar Joannes Goris [...] 1716 Bw 133 G 14
 • Kern, Johan Hendrik Caspar (1833-1917)
  Het Boeddhisme. Overzicht van leer en geschiedenis naar prof. Kern’s Manual of Buddhism, onder diens toezicht bew. door G. Mannoury, Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur) [1907] (Wereldbibliotheek no. 52/53) B1-1028
 • Keulen
  Ivdicivm depvtatorvm Vniversitatis & Secundarij Cleri Coloniensis de doctrina & vocatione Martini Buceri ad Bonnam, [Köln, Melchior Novesianus], 1543 (das Druckerzeichen „Festina Lente” stammt eindeutig von Melchior von Neuß) B2-513
 • Keulers, Jan Jozef Dominicus (1890-1963)
  Het boek Esther, aangeteekend door Jos. Keulers, Brugge (Beyaert) [1926] (Het Oude Testament III.5) B1-159
 • Keulers, Jan Jozef Dominicus (1890-1963)
  Het boek Josue, aangeteekend door Jos. Keulers, Brugge (Beyaert) [1928] (Het Oude Testament II.1) B1-159
 • Keulers, Jan Jozef Dominicus (1890-1963)
  Het boek der Rechters, aangeteekend door Jos. Keulers, Brugge (Beyaert) [1932] (Het Oude Testament II.2, 3) (bevat ook: Het boek Ruth) B1-159
 • Keulers, Jan Jozef Dominicus (1890-1963)
  Jeremias, Roermond etc. (J.J. Romen & Zonen) 1933 (Bijbelsche Monografieën) B1-381
 • Keulers, Jan Jozef Dominicus (1890-1963)
  De pseudo-Christus, Roermond (Romen) 1925 B1-1029
 • Keulers, Jan Jozef Dominicus (1890-1963)
  Waar Jezus leefde. Een reis door Egypte, Palestina en Syrië, Roermond (Romen & Zonen) [1930]2 B1-336 [De Reformatie 11 (1930v) 32,255 (8 mei 1931)]
 • Keuppens, J.
  Mariologiae compendium: Deipara, Mediatrix, Florilegium Mariale, Antverpiae (Typis „Altiora”) 1938 B1-1030
 • Key, Ellen Karolina Sofia (1849-1926)
  Der Lebensglaube. Betrachtungen über Gott, Welt und Seele. Uebertragung von Francis Maro, Berlin, 19074 B1-2415
 • Keyserling, Graaf Hermann — (1880-1946)
  Das Reisetagebuch eines Philosophen I-II, Darmstadt (Reichl) 19237 B1-2416
 • Keysser, Christian
  Eine Papuagemeinde, Kassel (Bärenreiter Verlag) 1929 (Neuendettelsauer Missionsschriften Nr. 65) B1-1933
 • Kierkegaard, Søren Aabye (1813-1855)
  De lelie des velds en de vogel des hemels, vertaald uit het Deens door A. Alma; met een inleiding van W.J. Aalders, Rotterdam (Voorhoeve) [1937] B1-1031
 • Kierkegaard, Søren Aabye (1813-1855)
  Stichtelijke redenen, bijeengebracht uit de werken van Sören Kierkegaard; uit het Deensch vertaald van R.M. Chantepie de la Saussaye, Haarlem (De Erven Bohn) 1918 B1-1032
 • Kierkegaard, Søren Aabye (1813-1855)
  Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden, [vert. uit het Deens in het] Nederlandsch van Roel Houwink, Den Haag (Voorhoeve) 1938 (Brandende kaarsen 20-21) B1-1033
 • Kievit, Arnout (?-1648)
  Het catholyck memory-boeck, in welck veel plaetsen soo uyt de H. Schrifture, als uyt de out-vaders, die geleeft hebben in de eerste vier hondert jaren na de geboorte Christi, worden verhaelt, met verscheyden redenen, tot bevestinge van het catholijck, apostolijck, Roomsch geloof, byeen vergadert, ende bedeylt in vier boecken: door Turano Vekiti . . . Den vijfden druck seer verbetert ende vermeerdert. Tot Loven, by Bernardyn Maes . . ., 1648 Bw 133 G 1
 • Kilwardby, Robert (ca1205-1279)
  Roberti Kilwardby O. Pr. De natura theologiae, ad fidem manuscriptorum edidit Fridericus Stegmüller. Monasterii (Aschendorff) 1935 (Opuscula et textus historiam Ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Series scholastica, fasc. 17) B2-362
 • Kingsbury, F.G.
  — ed., Hymns of praise. Number two. For the church and Sunday school, Chicago (Hope Publishing Company) [1925] B1-2199
 • Kinkel, Walter
  Geschichte der Philosophie als Einleitung in das System der Philosophie I-II, Giessen (A. Töpelmann) 1906-1908 (in één band) B1-2418
 • Kirchenlexikon
  Wetzer und Welte’s Kirchenlexikon, oder Encyklopaedie der katholischen Theologie und ihrer Hülfswissenschaften I-XII, 2. Aufl. in neuer Bearb. unter Mitwirkung vieler katholischen Gelehrten, begonnen von Joseph Hergenröther, fortgesetzt von Franz Kaulen, Freiburg im Breisgau (Herder) 1882-1903 [Mist Ergänzungsband] B1-76
 • Kirn, Otto (1857-1911)
  Grundriss der evangelischen Dogmatik, Leipzig (Deichert) 19103 B1-1036
 • Kist, Ewaldus (1762-1822)
  Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden, waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, als ook de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beoefening van het christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen, kortelijk worden voorgedragen I-II, Dordrecht (A. Blusse en zoon) 1818-18192 B1-1037
 • Kittel, Gerhard (1888-1948)
  Die religiöse und die kirchliche Lage in Deutschland. Vortrag, in Schweden gehalten, Leipzig (Dörffling & Franke) 1921 B1-1775
 • Kittel, Rudolf (1853-1929)
  Biblia Hebraica I-II, adjuvantibus G. Beer . . . e.a. edidit Rud. Kittel, Ed. altera emendatior stereotypica iterum recognita, Lipsiae (Hinrichs) 1913 B1-154
 • Kittel, Rudolf (1853-1929)
  Geschichte des Volkes Israel I-II, Gotha (Perthes) 1921-19224 (Handbücher der alten Geschichte. Ser. 1. Abt. 3) („In dankbare herinnering aan de gezellige uren in de Gorkumsche pastorie gesleten, 6-4-22”) Ws 5479-80
 • Kiwanis International
  Songs of Kiwanis; with words and music of songs for all occasions. Originally compiled by the International Committee on Music, 1920-1924; rev. and edited by the International Committee on Music, 1926-1927, Chicago (?) [1927] B1-2235 [Bouwen en Bewaren 20 (1939) 12,221v (30 juni 1939)]
 • Klaarhamer, Pieter Johannes Willem (1848-1920)
  Tot de wet en tot de getuigenis!, Middelburg (Le Cointre) 1887 (Bevat: Het antwoord dat de belijdenis der Gereformeerden geeft op de vraag: wat is de kerk; welk is het ambt der geloovigen; en waaruit wordt de ware van de valsche kerk gekend) B1-1715
 • Klap, Pieter Adriaan
  Tertullianus en het Montanisme, Utrecht (?) 1897 B1-1364
 • Kleerekoper, Asser Benjamin (1880-1943)
  Zionistisch schetsboek, Bussum (Van Dishoeck) 1907 B1-1983
 • Kleij, Bartholomeus Jacobus van der —
  De ontogenesis als basis voor de ziekteleer, Utrecht (A. Oosthoek) 1945 B1-2419
 • Kleijnjan, P.
  — e.a., Rapport van de Commissie, benoemd in de vergadering van de (Voorloopige) „Classis Zuid-Holland” van De Gereformeerde Kerken in Nederland, (vrijgemaakt naar art. 31 D.K.O.) bijeen te Schiedam, op 13 October 1944, met opdracht om uit te brengen een: Advies betreffende eventueel in De Gereformeerde Kerken, (vrijgemaakt naar art. 31 D.K.O.) in te voeren regeling(en) ter uitvoering van art. 13 der Dordtsche kerkenordening (commissieleden: P. Kleijnjan, A. Schilder, A. Snijder en H.J. Wijn), s.l., s.n., [1945] [K. Schilder Terugbezorgen!!] [eigendom L.A. Valkema] B1-1899
 • Kleyn, Hendrik Gerrit (1859-1896)
  Algemeene kerk en plaatselijke gemeente. Proeve van historisch onderzoek naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen, naar aanleiding van de rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman en Dr. F.L. Rutgers, Dordrecht (Morks) 18882 B1-1891
 • Klinken, L. van —
  Een diagnose van de hedendaagse schoolziekte, Kampen (Kok) 1938 B1-2421
 • Klinken, L. van —
  Noodzakelijke voorwaarden van schoolhervorming en onderwijsvernieuwing: lager onderwijs, Kampen (Kok) [1946] B1-2422
 • Klinken, L. van —
  Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw (diss. VU), Kampen (Kok) 1946 B1-2420
 • Kloeck, Joannes (?-1714)
  Eedische verlustingen, of geestelyke gezangen en lofzangen . . . door Johannes Kloek, herder der gemeente Christi tot Ede. Den sevenden druk, vermeerdert met een aanhangsel. t’Utrecht, gedrukt by Jacob van Poolsum ..., 17XX B2-141
 • Klooster, Fred H.
  The incomprehensibility of God in the Orthodox Presbyterian conflict (diss. VU), Franeker (T. Wever) 1951 B1-1038
 • Kloot Meijburg, Herman van der — (1875-1961)
  De Nieuwe Kerk te Delft, mausoleum van het huis van Oranje, Rotterdam (W.L. & J. Brusse) 1923
 • Kloz, Leonard
  Orationes sexaginta octo, quarum pleraeque in majori congregatione Salisburgensi Deipare in coelos assumptae ad sodales academicos . . . Leonardo Kloz . . . Nunc publici juris factae ac singulis per annum dominicis accomodatae . . . Augustae Vindelicorum, F.A. Stroetter, 1742 [titelblad Nijmegen] B2-363
 • Klüsener, Pieter Anton August (1903-1982)
  Nationaal-socialisme of Calvinisme als nationale kracht, Utrecht (Bondsboekhandel van de N.H. Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag) 1934 (voordracht) B1-1039 [De Reformatie 15 (1934v) 19,160 (8 februari 1935)]
 • Kluit, Marie Elisabeth (1903-1976)
  Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaac da Costa. Bloemlezing uit onuitgegeven brieven berustende in het Réveil-archief te Amsterdam, samengesteld en ingeleid door M. Elisabeth Kluit, Baarn (Bosch en Keuning) [1938] (Libellen-Serie 314-315) B1-1696
 • Knappert, Laurentius (1863-1943)
  Bibliografische inleiding tot de theologie; een beredeneerde boekenlijst, samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken, Leiden (Sijthoff) [1924] B1-77
 • Knappert, Laurentius (1863-1943)
  De Labadisten in Suriname, extr. B1-1776
 • Knappert, Laurentius (1863-1943)
  Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden, Utrecht (Oosthoek) 1924 B1-1777
 • Knappert, Laurentius (1863-1943)
  Oostersch fatalisme (het boek „Prediker”), Zalt-Bommel (Wink) 1915 (Vrij christendom Serie 1 no. 2) B1-337 / Ws 5296
 • Knipscheer, Frederik Samuel
  De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland voor 1618, Leiden (Adriani) 1907 B1-1040
 • Knoll, Albertus
  Institutiones theologiae theoreticae seu Dogmatico-Polemicae; ab auctore in compendium redactae, Augusta Taurinorum (De-Maria) 1877 B1-1041
 • Knopf, Rudolf (1874-1920)
  Einführung in das Neue Testament. Bibelkunde des Neuen Testaments: Geschichte und Religion des Urchristentums, unter Mitwirkung von Hans Lietzmann bearb. von Heinrich Weinel, Giessen (Töpelmann) 19232 (Sammlung Töpelmann. Die Theologie im Abriß 2) B1-338
 • Knoppers, Bastiaan Antonie (1883-1968)
  Die Jugendbewegung in den Niederlanden, ihr Wesen und ihre paedagogische Behandlung. Mit vergleichender Berücksichtigung der deutschen Jugendbewegung (diss. Münster), [Emsdetten (Lechte)] 1931 B1-2423
 • Knuttel, Willem Pieter Cornelis (1854-1921)
  Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof, ’s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1906 B2-77
 • Koch, Carl (1907-1956)
  De eerste vier eeuwen van het Christendom, vertaald door J. Henzel; voorwoord van G.P. van Itterzon, Lochem (De Tijdstroom) [1936] B1-1778
 • Koch, Hans Harald (1904-1963)
  Pronoia und Paideusis. Studien über Origenes und sein Verhältnis zum Platonismus [uit het Deens vert. door Robert Schmidt], Berlin (De Gruyter) 1932 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 22) B1-2424
 • Koecher, Johann Christoph (1699-1772)
  Bibliotheca theologicae symbolicae et catecheticae itemque liturgica, Guelph. 1751 B2-364
 • Köhler, Franz
  Indischer Geist und christliches Heil, München (Rösl & Cie.) 1922 (Philosophische Reihe 52) B1-1042
 • Köhler, Franz
  Der Wert des Werkes Christi für die Welt, München (Rösl & Cie.) 1923 (Philosophische Reihe 61) B1-1043
 • Köhler, Johan Nicolaas
  Het Irvingisme. Een historisch-critische proeve (diss. Utrecht), ’s Gravenhage (Mensing en Visser) 1876 B1-1984
 • Köhler, Ludwig (1880-1956)
  Die Offenbarung des Johannes und ihre heutige Deutung, Zürich (Schulthess) 1924 B1-339
 • Köhler, Walther (1870-1946)
  — Hrsg., Dokumente zum Ablassstreit von 1517, Tübingen (Mohr (Siebeck)) 19342 (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, 2. Reihe 3. Heft) B1-1779
 • Kölling, Wilhelm (1836-1903)
  Die satisfactio vicaria, das ist Die Lehre von der stellvertretenden Genugthuung des Herrn Jesu I-II, Gütersloh, 1897-1899 B1-1047
 • Koelman, Jacobus (1631-1695)
  Der Labadisten dwalingen grondig ontdekt en wederlegt: met aanmerkingen, over haar voornaamste boeken, aan de weer-zijd’ van dit bladt genoemt: zijnde een tweede deel, en beschrijving van ’t historisch verhaal van haar scheuring, en dwaalingen; hier is aangehecht de wederlegging van ’t geen dr. Leonardus Ryssenius ter bescherming van ’t formulier-bidden geschreven heeft. t’Amsterdam, by Johannes Boekholt, 1684 (Met eigen titelblad en paginering achterin: Dr. Leonardus Ryssenius, predikant tot Heusden, beschermende ’t formulier-bidden, wederlegt. 1684) Bw 131 F 30
 • Koelman, Jacobus (1631-1695)
  Het vervolg van het Vergift van de Cartesiaansche philosophie, in de veelvuldige dwalingen en ketteryen van een Cartesiaan, Willem Deurhof, getrouwelijk aangetoont, en klaar bewezen. Tot Utrecht, by Anthony Schouten, 1684 Bw 130 F 23
 • Koenen, Hendrik Jakob (1809-1874)
  Christelijke liederen, uitgegeven onder toezicht van J.P. Hasebroek, Amsterdam (Höveker) 1879 (Werken der Vereeniging ter bevordering van Christelijke lectuur 135) B1-2205
 • König, Friedrich Eduard (1846-1936)
  Das Buch Jesaja, eingeleitet, übersetzt und erklärt, Gütersloh (Bertelsmann) 1926 Ws 5482
 • König, Friedrich Eduard (1846-1936)
  Geschichte der alttestamentischen Religion kritisch dargestellt, Gütersloh (Bertelsmann) 19152 [K. Schilder 18 Mei 1917] Ws 5476
 • König, Friedrich Eduard (1846-1936)
  Ist die moderne Pentateuchkritik auf Tatsachen begründet? Zur Beleuchtung allerneuester Behauptungen, Stuttgart (Belser) 1933 B1-340
 • König, Friedrich Eduard (1846-1936)
  Moderne Vergewaltigung des Alten Testaments beleuchtet, Bonn (A. Marcus & E. Weber) 1921 B1-341
 • König, Friedrich Eduard (1846-1936)
  Wie weit hat Delitzsch recht?, Berlin (?) 1921 B1-342
 • Koepp, Wilhelm (1885-?)
  Einführung in die evangelische Dogmatik, Tübingen (Mohr) 1934 B1-1044
 • Koepp, Wilhelm (1885-?)
  Die gegenwärtige Geisteslage und die „dialektische” Theologie. Eine Einführung, Tübingen (Mohr) 1930 B1-642
 • Köstlin, Julius Theodor (1826-1902)
  Christliche Ethik, Berlin (Reuther & Reichard) 1899 Bw 134 C 23
 • Koetsveld, Cornelis Eliza van — (1807-1893)
  Schetsen uit de Pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen Dorpsleeraar, Amsterdam (Cohen) z.j.14 Ws 5503
 • Kohlbrügge, Hermann Friedrich (1803-1875)
  Feeststoffen. Leerredenen gehouden door H.F. Kohlbrügge; uit het Hoogduitsch. I: Kerstpreeken, Amsterdam (Scheffer) 18872 B1-2092
 • Kohlbrügge, Hermann Friedrich (1803-1875)
  Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen catechismus, naar het Hoogduitsch, Utrecht (Melder) 1851 B1-1045
 • Kohlbrugge, Jacob Hermann Friedrich
  ’s Menschen religie. Inleiding tot de vergelijkende volkenkunde, Groningen (Wolters) 1932 B1-1046
 • Kohnstamm, Philipp Abraham (1875-1951)
  Mensch en wereld. Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte, Amsterdam (Scheltema & Holkema) 1947 B1-2425
 • Kohnstamm, Philipp Abraham (1875-1951)
  Het ongeloof en de natuurwetenschap, Amsterdam (Ten Have) 1935 (Psychologie van het ongeloof 6) B1-2512
 • Kohnstamm, Philipp Abraham (1875-1951)
  Psychologie van het anti-semitisme, Amsterdam (Ten Have) [1933] (Psychologie van het ongeloof 3) B1-2509
 • Kohnstamm, Philipp Abraham (1875-1951)
  Vrije wil of determinisme. Een mathematisch-fysische en kennis-theoretische uiteenzetting voor juristen, paedagogen, theologen en andere niet-fysici, Haarlem (Tjeenk Willink) 1947 B1-2426
 • Kok, Arie Bastiaan Willem Marie (1888-1979)
  Verleidende geesten, Kampen (Kok) [1939] B1-1985
 • Kok, Jacob (1857-1928)
  Bijbelsche tucht in huis, school en kerk, Kampen (Kok) 1913 B1-1892
 • Kok, Jacob (1857-1928)
  De opleiding tot den dienst des Woords „voor de kerk door de kerk”, Kampen (Kok) 1906 (Rede, uitgesproken op de Schooldag te Kampen, 4 Juli 1906) B1-1834a
 • Kok, Jan Hendrikus (1871-1940)
  Uit de geschiedenis van de gereformeerde kerken in Nederland: 1882-1892 en 1893-1902, samengesteld uit gepubliceerde geschriften, Kampen (Kok) 1939 B1-1780
 • Kok, Jan Hendrikus (1871-1940)
  Zondagsrust en zondagsheiliging. Een woord tot de Antirevolutionaire kiezers te Kampen naar aanleiding van het bekende Gemeenteraads-debat, [Kampen], [1929] B1-1547
 • Koksma, Jurjen Ferdinand
  ‘Existentiebewijzen in de wiskunde’, overdruk uit: ? B1-2427
 • Kolfhaus, Wilhelm
  ‘The Significance of Dr. Abraham Kuyper for Reformed Theology’, The Evangelical quarterly, Vol. 2 (1930) 302 (overdruk) B1-1791
 • Kolping, Adolf (1909-?)
  Sacramentum tertullianeum 1. Teil: Untersuchungen über die Anfänge des christlichen Gebrauches der Vokabel sacramentum, Münster (Regensberg) 1948 B1-1365
 • Konings, Matthaeus
  Tractatus de gratia divina I: De gratia actuali. Accedit appendix de praedestinatione, Lovanii (Peeters) 1907 B1-1048
 • Koningsberger, Jacob Christiaan (1896-1956)
  — e.a., De jeugd vraagt . . . Eenige antwoorden naar aanleiding van een enquete onder jonge menschen, Amsterdam (?) 1937 B1-2093
 • Konrad, Joachim
  Von Sinn und Form der Verkündigung. Bemerkungen, München (Kaiser) 1940 (Theologische Existenz heute 67) B1-2094
 • Koole, Jan Leunis (1910-1997)
  Geloven en genieten, Kampen (Kok) [1946] (Evangelie en wereld) B1-1548
 • Koole, Jan Leunis (1910-1997)
  De Joden in de verstrooiing, Franeker (Wever) [1946] („Rondom den Bijbel”) B1-343
 • Koole, Jan Leunis (1910-1997)
  Liturgie en ambt in de apostolische kerk, Kampen (Kok) 1949 B1-2206
 • Koomen, J.
  De geschiedenis van het beding der eigen opleiding (naar de Synodale Acta’s), op verzoek van de Vereeniging tot steun van de Theologische School te Delft bewerkt, met een voorwoord van T. Bos, [Kampen (Kok) 1913] B1-1835
 • Koopmans, Jan (1905-1945)
  De Heilige Doop, Nijkerk (Callenbach) 1939 (Onze tijd 9) B1-1049
 • Koopmans, Jan (1905-1945)
  Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn (diss. Utrecht), Wageningen (Veenman) 1938 B1-776
 • Koorders, Daniël (1830-1869)
  De antirevolutionaire staatsleer van Mr. Groen van Prinsterer uit de bronnen ontwikkeld I, Trajecti ad Rhenum (Kemink) 1860 (niet verder verschenen) B1-2698
 • Kooy, Tjalling Pieter van der — (1902-?)
  De zin van het economische, Kampen (Kok) 1950 (Inaugurele rede Amsterdam, V.U.) B1-2428
 • Koppelmann, Wilhelm
  Weltanschauungsfragen. Grundlinien einer Lebensphilosophie, Berlin (Reuther & Reichard) 19222 B1-2429
 • Koran
  Der Koran. Aus dem Arabischen [übersetzt] und mit einer Einleitung versehen von Max Henning, Leipzig (Reclam) 1901 (Reclams Universal-Bibliothek 4206-4210) B1-1050
 • Korff, Frederik Willem Adrianus (1887-1942)
  Advent (Genesis 2 en 3), Zeist (Ploegsma) 1932 B1-2095 [De Reformatie 13 (1932v) 20,160 (17 februari 1933)]
 • Korff, Frederik Willem Adrianus (1887-1942)
  Christologie. De leer van het komen Gods I-II, Nijkerk (Callenbach) 1940-1941 B1-1051
 • Korff, Frederik Willem Adrianus (1887-1942)
  Niemand heeft ooit God gezien, Den Haag (Voorhoeve) [1946] B1-1052
 • Kort, Jac.
  — e.a., Naar een nieuw Psalter!, Leiden (Nederlandsche uitgeversmaatschappij) 1949 B1-2207
 • Kraan, Ebbo Dirk (1889-1963)
  De Buchman-beweging, Kampen (Kok) 1935 B1-2002 [De Reformatie 16 (1935v) 3,19 (18 oktober 1935)]
 • Kraan, Ebbo Dirk (1889-1963)
  Gereformeerde verbondsbeschouwing en opvoeding, Amsterdam (De Standaard) 1936 (Voor onderwijs en opvoeding no. 34) B1-2430
 • Kraan, Ebbo Dirk (1889-1963)
  Openbaring en mysterie, Kampen (Kok) 1927 B1-1053
 • Kraemer, Hendrik (1888-1965)
  Kerk en zending, ’s-Gravenhage (Boekencentrum) 1936 B1-1935
 • Kraemer, Hendrik (1888-1965)
  De ontmoeting van het Christendom en de wereldgodsdiensten, ’s-Gravenhage (Boekencentrum) 1936 B1-1936
 • Kraemer, Hendrik (1888-1965)
  Van godsdiensten en menschen. Reisindrukken van een Tambaram-ganger, Nijkerk (Callenbach) 1940 B1-1937
 • Kraemer, Hendrik (1888-1965)
  Waarom zending juist nú. Een studie over het goed recht en de noodzaak der zending, juist in den tegenwoordigen tijd, ’s-Gravenhage (Boekencentrum) 1936 B1-1938
 • Kraemer, Hendrik (1888-1965)
  Zes jaar padvinden. Rede uitgesproken door Dr. H. Kraemer in de Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Bijbelgenootschap op Donderdag 21 Juni 1928 in de Doopsgezinde kerk te Amsterdam, Amsterdam (Nederlandsch Bijbelgenootschap) 1928 B1-1934
 • Kramer, Geerhard (1870-1897)
  Het verband van doop en wedergeboorte. Nagelaten dogmenhistorische studie, met een inleidend woord van A. Kuyper, Breukelen („De Vecht”) 1897 B1-1054 / Ws 5502
 • Krans, Roelof Luppo
  ‘Enige gegevens uit de moderne natuurkunde in verband met de ontwikkeling van het begrip natuurwet’, overdruk uit: ? B1-2431
 • Krebs, Engelbert Gustav Hans (1881-1950)
  Theologie und Wissenschaft nach der Lehre der Hochscholastik. An der Hand der bisher ungedruckten Defensa doctrinae D. Thomae des Hervaeus Natalis, mit Beifügung gedruckter und ungedruckter Paralleltexte, Münster i.W. (Aschendorff) 1912 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Band 11, Heft 3-4) Bw 131 D 27
 • Kretzmann, Paul Edward
  The New Testament in the light of a Believer’s Research, Grand Rapids (Eerdmans?) 1934 B1-344
 • Krieg, Cornelius (1838-1911)
  Enzyklopadie der theologischen Wissenschaften nebst Methodenlehre: zu akademischen Vorlesungen und zum Selbststudium, Freiburg i.B. (Herder) 19102 B1-78
 • Kries, Johannes von —
  Logik. Grundzüge einer kritischen und formalen Urteilslehre, Tübingen (Mohr) 1916 B1-2432
 • Krijger, Dirk (1916-1987)
  Gods ploegschaar. Schetsen over het Chineesche zendingsveld, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [ca 1942] (R.B.-serie) B1-1940
 • Krijger, Dirk (1916-1987)
  De wereldraad van kerken. Een oproep tot aansluiting alsnog, Kampen (Kok) 1948 B1-1059
 • Krishnamurti, Jiddu (1895-1986)
  The pool of wisdom. Who brings the truth, by what authority, and three poems, Ommen (Star Publishing Trust) [1928] B1-2018
 • Kroeker, Jakob (1872-1948)
  Weltstaat und Gottesreich im Liche des Propheten Daniels Kap. 1-6, ? 1928 B1-345
 • Kroeze, Jan Hendrik (1897-1984)
  Paraphrase van het boek Job, Franeker (Wever) [1946] (Paraphrase Heilige Schrift) B1-411
 • Kromminga, Diedrich Hinrich (1879-1947)
  Article XXXVI of the Belgic Confession and the Christian Reformed Church, [Grand Rapids] (Baker Book Store) 1943 B1-1055
 • Kromminga, Diedrich Hinrich (1879-1947)
  De theologie van Karl Barth, Aalten (De Graafschap) [1940] (overdruk uit Gereformeerd Theologisch Tijdschrift) B1-643
 • Kromsigt, Johannes Christiaan (1872-1958)
  Wilhelmus Schortinghuis, eene bladzijde uit de geschiedenis van het piëtisme in de Gereformeerde kerk van Nederland (diss. Utrecht), Groningen (Wolters) 1904 B1-1623
 • Kromsigt, Pieter Johannes (1866-1941)
  De antithese op politiek terrein? Pro: P.J. Kromsigt; Contra: F.H. Fischer, Baarn (Hollandia-drukkerij) 1913 (Pro en Contra betreffende vraagstukken van algemeen belang. Serie 8, no. 7) B1-2711
 • Kromsigt, Pieter Johannes (1866-1941)
  Reorganisatie, eisch van Gods Woord. Weg tot geleidelijke reformatie, Rotterdam (Bredee) 1906 (Referaat, gehouden op de Reorganisatie-vergadering te Utrecht den 26en April 1906) B1-1893
 • Kromsigt, Pieter Johannes (1866-1941)
  Waartoe eene belijdenis?, Utrecht (?) 1902 B1-1056
 • Kroon, Jacobus (1885-1953)
  Isaias, Roermond [etc.] (Romen) [1933] (Bijbelsche monographieën) B1-380
 • Krop, Frederik Johan (1875-1945)
  „Als ziende den onzienlijke”. In memoriam dr. Frederik Johan Krop, 1875-1945, Rotterdam (Landelijk Werkcomite Dr. O. Schabert) 1946 B1-1781
 • Krop, Frederik Johan (1875-1945)
  De overblijfselen der verdrukkingen van Christus, Rotterdam (?) 1940 B1-346
 • Krüger, Gustav (1862-1940)
  Geschichte der altchristlichen Litteratur in den ersten drei Jahrhunderten, Freiburg i.B. (Mohr) 18982 (Grundriss der theologischen Wissenschaften. Reihe 2, Bd. 3) B2-365
 • Krüger, Gustav (1862-1940)
  — Hrsg., Handbuch der Kirchengeschichte für Studierende. Teil II: Das Mittelalter, bearbeitet von Gerhard Ficker und Heinrich Hermelink, Tübingen (J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)) 19292 B1-1749
 • Krüger, Gustav (1862-1940)
  — Hrsg., Handbuch der Kirchengeschichte für Studierende. Teil III: Reformation und Gegenreformation, in Verbindung mit Wilhelm Maurer neu bearbeitet von Heinrich Hermelink, Tübingen (J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)) 19312 B1-1750
 • Krüger, Gustav (1862-1940)
  Die Religion der Goethezeit, Tübingen (Mohr) 1931 B1-1057
 • Kruijf, Ernst Frederik
  Het Anglo-Katholicisme, Baarn (Hollandia-drukkerij) 1907 (Kerk en secte, Serie 1, nr. 7) B1-1058
 • Kruithof, J.
  Ons kerkgezang, Kampen (Kok) [ca.1930] B1-2208
 • Kruyswijk, Paulus Nicolaas (1896-1985)
  Jeugd en cultuur, P.G. Kunst, De keur in het zilver. [Redes gehouden op de] 26ste jaarvergadering, 20 april 1938 te Utrecht, Utrecht (Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie) 1938 B1-2712
 • Kübel, Robert Benjamin (1838-1894)
  Das christliche Lehrsystem nach der heiligen Schrift dargestellt, Stuttgart (Steinkopf) 1873 B1-1060
 • Kühler, Wilhelmus Johannes (1874-1946)
  Het socinianisme in Nederland, Leiden (Sijthoff) 1912 B1-1782
 • Külpe, Oswald (1862-1915)
  Vorlesungen über Logik, hrsg. von Otto Selz, Leipzig (Hirzel) 1923 Bw 135 B 13
 • Kuenen, Abraham (1828-1891)
  Het Oude Testament, opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door A. Kuenen . . . e.a. I-II; voor de pers bewerkt door H. Oort, Leiden (Brill) 1899-[1901] B1-160
 • Künneth, Walter (1901-?)
  Theologie der Auferstehung, München (Kaiser) 19342 (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus. Reihe 6 Band 1) Bw 131 E 2
 • Kuiper, Barend Klaas
  Ons opmaken en bouwen, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans-Sevensma) [1918] B1-1783
 • Kuiper, Henry J. (1885-1962)
  A to being Reformed, Grand Rapids z.j.2 B1-1063
 • Kuiper, Henry J. (1885-1962)
  100 questions and answers for review on Reformed Doctrine, Grand Rapids, 1929 B1-1062
 • Kuiper, Henry J. (1885-1962)
  — ed., The new Christian hymnal, Grand Rapids (Eerdmans) 1929 B1-2196
 • Kuiper, Henry J. (1885-1962)
  The three points of common grace, Grand Rapids (Eerdmans) 1925 B1-1061
 • Kuiper, Herman (1886-?)
  Calvin on common grace (diss. VU), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1928] B1-777
 • Kuiper, J.
  Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland (16 na Chr. – 1904), Amsterdam (H.A. van Bottenburg) 19042 B1-2433
 • Kuiper, Klaas (1841-1921)
  Historisch-kritische inleiding op het O.T. (gehectografeerd) B1-696
 • Kuiper, Roelof Times (1826-1894)
  Eene stem uit Amerika over Amerika, Groningen (Reits) 1881 B1-1784
 • Kuipers, Robijn
  De theologie van Albrecht Ritschl (diss. Groningen), [Harlingen (Van der Zwaag) 1914] B1-1252
 • Kuipers, Thomas (1890-?)
  De brieven van Petrus, Djokja (Chr. Pers. Ver. „Midden-Java”) [1937] (Djokja, Ribbens) (Zaaierbibliotheek jaargang 6, no. 5) B1-347
 • Kuipers, Thomas (1890-?)
  Uit het leven van den Heere Jezus Christus, [Djokja] (Chr. Pers. Ver. „Midden-Java”) [1937] (Zaaierbibliotheek jaargang 6, nr. 1/2) (Huiscatechisatie deel 2) B1-348
 • Kunst, C. (1871-?)
  Het moderne wereldbeeld en zijn wijzigingen, Assen (Van Gorcum) 1932 B1-2434
 • Kunst, C. (1871-?)
  Wetenschap en religie, Assen (Van Gorcum) 1935 (Geschriften van de Linker Werkgroep van Moderne Theologen 2) B1-1064
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  The Biblical doctrine of election, translated by G. M. Van Pernis, Grand Rapids (Zondervan) 1934 B1-1070
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in October 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden, Kampen (Kok) [1925]2 B1-1065
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutineele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte, Amsterdam (B. van der Land) 1874 B1-1067
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Calvinisme en revisie, Amsterdam (Wormser) 1891 B1-1068
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Chiliasm, or the doctrine of premillennialism. Freely translated from his „E voto” and interspersed by G.M. van Pernis, Grand Rapids (Zondervan) 1934 B1-1069
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  De Christus en de sociale nooden, en Democratische klippen, Amsterdam (J.A. Wormser) [1895] B1-2713
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Het conflict gekomen I-III, Amsterdam (Kruyt) 1886 B1-1716
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  De crisis in Zuid-Afrika; uit de „Revue des deux Mondes” vertaald [uit het Fransch] door C.K. Elout, Amsterdam (Höveker & Wormser) 1900 B1-2714
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Dagen van goede boodschap I-IV, Kampen (Kok) 1922-19232 [Gereformeerde Kerkbode van Delft 11 (1923v) 12 (19 mei 1923)] B1-2096
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  De gemeene gratie I-III, Leiden (Donner), vanaf II Amsterdam (Höveker & Wormser) 1902-1904 B1-1071
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Is er aan de publieke Universiteit ten onzent plaats voor een Faculteit der theologie?, Amsterdam (Wormser) 1890 (Referaat voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag) B1-1072
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Lectures on Calvinism, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1931 B1-1066 [De Reformatie 12 (1931v) 12,95 (18 december 1931)]
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius, Haarlem (Tjeenk Willink) 1895 (overdruk uit: Mannen en vrouwen van beteekenis; 26 (1895)) B1-2715
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Nabij God te zijn. Meditatiën, Kampen (Kok) [1908] (twee delen in één band) B1-2097
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Nog in den band van voorheen, [bijdragen van T. Ferwerda en A. Kuyper], [Amsterdam] (Studentenkorps aan de Vrije Universiteit) 1917 (Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van A. Kuyper) [De Reformatie 15 (1934v) 1,3 (5 oktober 1934)]
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Om de oude wereldzee I-II, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1907-1908 B1-79
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Scolastica I: ’t Geheim van echte studie, Amsterdam (Wormser) [1889] B1-80
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Scolastica II: Om het zoeken of om het vinden? of: Het doel van echte studie Amsterdam (Wormser) [1900] B1-80
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Separatie en Doleantie, Amsterdam (J.A. Wormser) 1890 Ws 5531-4
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Met aanteekeningen vermeerderd uitgegeven, Amsterdam (Wormser) 1891 (Rede gehouden bij de opening van het sociaal congres, op 9 November 1891) B1-2716
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Souvereiniteit in eigen kring. Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, den 20sten October 1880 gehouden, in het koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam, Kampen (Kok) 19303 B1-2435
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Tractaat van de reformatie der kerken, aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther’s vierde eeuwfeest aangeboden, Amsterdam (Höveker) 1883 (Met aantekeningen van H. Beuker in de marge) Bw 131 D 22
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Twaalf Oud-Patriarchen, met een woord ter inl. van H.H. Kuyper, Kampen (Kok) [1936] B1-349
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Tweeërlei vaderland . . ., Amsterdam (Wormser) 1887 (Ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit, 15 Juni 1887 in ’t „Schuttershof” te Middelburg) B1-1073
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Van de voleinding I-IV, met een inleidend woord van H.H. Kuyper, Kampen (Kok) 1929-1931 B1-1074
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Varia Americana, Amsterdam (Höveker & Wormser) [1899] B1-1785
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  De verflauwing der grenzen, Amsterdam (Wormser) 1892 (Rectoraatsrede Amsterdam V.U.) B1-1075
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal, Amsterdam (Höveker & Wormser) [ca. 1896]3 B1-2098
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  Het werk van den Heiligen Geest I-III, Amsterdam (Wormser) 1888-1889 B1-1076
 • Kuyper, Abraham (1837-1920)
  De zegen des Heeren over onze kerken, [Amsterdam] (J.A. Wormser) 1896 (Rede ter inleiding op het gebed voor het samenkomen der Gereformeerde Kerken in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerk te Middelburg, op 10 Augustus 1896) B1-2099
 • Kuyper, Abraham Jr. (1872-1941)
  De Band des Verbonds, Rotterdam (Zwagers) 1906 B1-1082
 • Kuyper, Abraham Jr. (1872-1941)
  Het beeld Gods, Amsterdam (De Standaard) 1929 B1-1083 [De Reformatie 10 (1929v) 34,270 (23 mei 1930)]
 • Kuyper, Abraham Jr. (1872-1941)
  In of van het verbond, Rotterdam (Donner) 1936 B1-1084
 • Kuyper, Abraham Jr. (1872-1941)
  Johannes Maccovius (diss. VU), Leiden (Donner) 1899 B1-1814
 • Kuyper, Abraham Jr. (1872-1941)
  Sion, de volkomenheid der schoonheid. Leerrede uitgesproken bij gelegenheid van den eersten dienst des Woords in de nieuwe Zuiderkerk op woensdag 29 maart 1916, Rotterdam (Donner) 1916 (bevat ook: De nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam, [Tjeerd Kuipers]. Het orgel, J.H. Besselaar jr.) B1-2241
 • Kuyper, Abraham Jr. (1872-1941)
  De theodicee. Dat God rechtvaardig is in de regeering der wereld, Delft (Meinema) 1931 B1-1085
 • Kuyper, Abraham Jr. (1872-1941)
  Van de heiligmaking, van de heerlijkmaking en van het rijk der heerlijkheid, Delft (Meinema) [1935] B1-1086
 • Kuyper, Henriëtte Sophia Suzanna (1870-1933)
  — en J.H. Kuyper, Herinneringen van de oude garde aan den persoon en den levensarbeid van Dr. A. Kuyper, verzameld en toegelicht, Amsterdam (Ten Have) 1922 (Standaard-serie 6) B1-1792 [Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 20 (24 juni 1922)]
 • Kuyper, Henriëtte Sophia Suzanna (1870-1933)
  De pilgrimfathers in Nederland, 1608-1620, Kampen (Kok) 1920 B1-1799
 • Kuyper, Henriëtte Sophia Suzanna (1870-1933)
  Waar het om gaat. Proeve van politieke voorlichting der antirevolutionaire vrouw; met een inleidend woord van H. Colijn, Kampen (J.H. Kok) 1922 B1-2717 [Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 9 (21 januari 1922); Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 16 (29 april 1922)]
 • Kuyper, Herman Huber (1864-1945)
  Is de authentieke tekst der liturgie in 1586 of in 1619 vastgesteld? Antwoord aan Dr. L.A. van Langeraad op diens „De tekst van de liturgie der Nederlandsche Gereformeerde Kerken”, Amsterdam (Höveker & Wormser) 1902 B1-2209
 • Kuyper, Herman Huber (1864-1945)
  De Katholiciteit der Gereformeerde Kerken, Kampen (Kok) 1937 (Afscheidscollege 1 Juni 1937) B1-1087
 • Kuyper, Herman Huber (1864-1945)
  Nederlandsche Kerkgeschiedenis (college-dictaat, stencil) B1-1798
 • Kuyper, Herman Huber (1864-1945)
  Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome, Kampen (Kok) 1912 (Overdrachtsrede VU) B1-1797
 • Kuyper, Johanna Hendrika (1875-1948)
  Licht en luchter. Op verzoek van den Bond van M.V. op G.G. ter gedachtenis zijner eerepresidente H.S.S. Kuyper samengesteld door J.H. Kuyper, s.l. (Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden Grondslag in Nederland) [ca 1933] B1-1800
 • Kuypers, Anton
  Het onbewuste in de nieuwere paedagogische psychologie (diss. VU), Amsterdam (Paris) 1931 B1-2437
 • Kuypers, Anton
  De ziel van het kind. De ontwikkeling tot het dertiende levensjaar, Wageningen (Zomer en Keuning) 1936 B1-2438
 • Kuypers, Gerard (1722-1798)
  Pleitgeding van Gerardus Kuypers, predikant te Niewkerk op de Veluwe; teegens . . . Joan vanden Honert, T.H.S. professor en predikant te Leiden. Gedrukt voor rekening van den autheur, en zyn te bekoomen te Amsterdam, by G. Borstius; Rotterdam, H. van Pelt en A. Douci, P.Z.; Leiden, J. Hasebroek; Utrecht, J.H. Vonk van Lynden en N. van Vucht, [1751] B2-330
 • Kuypers, Gerard (1722-1798)
  Tweede pleitgeding van Gerardus Kuypers, predikant te Niewkerk op de Veluwe, teegens . . . Joan van den Honert, T.H.Soon, professor en predikant te Leiden. Behelzende in zig een wederleggend antwoord op het Vierde Antwoord van den Professor, ter ontegenzeggelyke verdeediging van zyn Oud en nieuw. Te Utregt, by J.H. Vonk van Lynden, en Nicolaus van Vugt, [1752] B2-330
 • Kynett, Alpha Jefferson (1829-1899)
  Laws and forms relating to churches and other religious societies, being the laws of the several states and territories concerning such organizations; together with forms in harmony with such laws, with an introd. treating of the American social structure, civil and religious; showing the position of Christianity and the relations of civil and ecclesiastical society in the Unites States by Alpha J. Kynett, assisted by William W. Cotton, New York (author) 1887 (New York (Phillips & Hunt)) Bw 135 B 8


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000