Bibliotheek Klaas Schilder

O • Obbink, Hendrik Willem (1898-1979)
  Het heilige boek als godsdiensthistorisch verschijnsel, Nijkerk (Callenbach) 1940 (Inaugurele rede Utrecht) B1-1193
 • Obbink, Herman Theodorus (1869-1947)
  De godsdienst in zijn verschijningsvormen, Groningen (Wolters) 1933 B1-1192
 • Obbink, Herman Theodorus (1869-1947)
  — en A.M. Brouwer, Inleiding tot den Bijbel, Amsterdam (H.J. Paris) 1928 [De Reformatie 8 (1927v) 35,273-275 (1 juni 1928)] B1-399
 • Obbink, Herman Theodorus (1869-1947)
  Op bijbelschen bodem. Egypte, Palestina, Syrië, Amsterdam (H.J. Paris) 1924 [De Reformatie 5 (1924v) 14,111 (2 januari 1925)] B1-398
 • Oberman, Heiko Tiberius (1883-1924)
  Was ons hart niet brandende in ons. Tien jeugdpreeken van H.T. Oberman, met een woord van nagedachtenis door G.W. Oberman, Rotterdam (Korteweg & Stemerding) 1924 [De Reformatie 5 (1924v) 15,119v (9 januari 1925)] B1-2117
 • Ockham, William of — (1285-1349)
  Guillelmi de Occam Breviloquium de potestate papae, ed. critique par L. Baudry, Paris (Vrin) 1937 (Études de philosophie medievale 24) Bw 132 D 33
 • Ockham, William of — (1285-1349)
  Le Tractatus de principiis theologiae, attribué à G. d’Occam, éd. critique par L. Baudry, Paris (Vrin) 1936 (Études de philosophie medievale 23) Bw 133 B 24
 • Odd-Fellow
  Der Odd-Fellow. Ein Organ des Unabhängigen Ordens der Sonderbaren Brüder, 2. Jahrgang 1868, Columbus 1868 B1-85
 • Odé, Jacobus (1698-1751)
  Jacobi Ode . . . Commentarius de angelis. Trajecti ad Rhenum, apud Matthaeum Visch . . . 1739 B2-467
 • Oehler, Gustav Friedrich (1812-1872)
  Theologie van het Oude Testament, uit het Hoogduitsch door J. Hartog, Utrecht (Kemink) 1879 (Godgeleerde bibliotheek) B1-400
 • Oehler, Wilhelm Johannes
  Vruchtbare stilte. 10 preeken over de grondgedachten der groepbeweging, naar den 4en oorspr. dr. vert. [uit het Duits] door J.P. Enklaar, Zutphen (Ruys) 1934 B1-2003
 • Oehmke, R.
  De Qabballah (Joodsche geheimleer), Amsterdam (De Vrij Religieuse Tempel) 1925 (Tempel-serie) B1-1616
 • Oesterreich, Traugott Konstantin (1880-1949)
  Einführung in die Religionspsychologie als Grundlage für Religionsphilosophie und Religionsgeschichte, Berlin (Siegfried Mittler) 1917 B1-1194
 • Officium
  Officium Beatae Mariae Virginis, Pii V. Pont. Max. iussu editum. Cum kalendrio Gregoriano. Antverpiae, ex off. Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, & Viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium, 1624 (of een eerder jaar, titelpagina beschadigd) B2-468
 • Oggel, D.J.
  — en J. de Visser, Tot een naam en tot een lof . . . Zefanja 3:20. Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor honderd jaren; doleantie voor vijftig jaren, aangeboden door den Kerkeraad der Geref. Kerk te Axel, aan hare leden, op 17 juni 1938, [Axel] [s.n.] [1938] B1-1655
 • O’Hair, J.C.
  The christian life, Chicago (?) 1936 B1-1562
 • O’Hair, J.C.
  A comparative study of the four gospels, Chicago (?) s.a. B1-402
 • O’Hair, J.C.
  One Hundred and Seventy Bible Lessons or Sermon Outlines, Chicago (?) s.a. B1-401
 • Oldenbarnevelt, Johan van — (1547-1619)
  Remonstrantie aende hooge ende moghende heeren Staten vade Landen van Hollandt ende West-Vrieslandt, In ’sGraven-haghe, by Hillebrant Iacobssz . . ., 1618 Bw 133 F 22,10
 • Oldenberg, Hermann (1854-1920)
  Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge des Buddhismus, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1915 B1-1195
 • Oldenburger, T.
  Geboorte-beperking voor gelovigen en ongeloovigen. Een zuiver critische beschouwing van de theorie en de praktijk en van de argumenten voor en tegen deze beweging, Amsterdam (Bottenburg) z.j. B1-1563
 • Oldendorff, Paul
  Weltliche Schule, Bekenntnisschule und anthroposophische Pädagogik, Besl. (?) 1927 B1-2484
 • Olevian, Caspar (1536-1587)
  In Epistolam D. Pavli apostoli ad Romanos notae, ex Gasparis Oleviani concionibvs excerptae, et a Theodoro Bezae editae; cum praefatione eiusdem Bezae. Genevae, apvd Evsthativm Vignon, 1579 Bw 131 F 29
 • Olevian, Caspar (1536-1587)
  In Epistolas D. Pavli apostoli ad Philippenses et Colossenses notae, ex Gasparis Oleviani concionibus excerptae, et a Theodoro Beza editae; cum praefatione eiusdem Bezae. Secunda editio ab ipso authore recognita. Genevae, apvd Evstathivm Vignon, 1585 Bw 131 F 29
 • Olevian, Caspar (1536-1587)
  In Epistolam D. Pavli apost. ad Galatas notae, ex concionibus Gasparis Oleuiani excerptae, et a Theodoro Beza editae; zum praefatione eiusdem Bezae. Genevae, apvd Evstath. Vignon, 1581 Bw 131 F 29
 • Olevian, Caspar (1536-1587)
  Verklaringe der Apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs, waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en de gelovigen kort en klaar verhandelt wort, als mede twe boeken; van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de catechismus-predikaetsien, ende getrokken uit de lessen van Gaspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van ’s mans leven, voorsien door Obbo Copinga . . . . Te Groningen, by Pieter Bandsma . . ., 1739 Bw 131 F 21 / B2-469
 • Olshausen, Hermann (1796-1839)
  Biblischer Commentar über sämmtliche Schriften des Neuen Testaments zunächst für Prediger und Studirende I-IV, Königsberg (August Wilhelm Unzer) 1837-18443 B1-403
 • Olten, J.
  Ideeën van Freud. Naar aanleiding van eenige artikelen in het dagblad „De Telegraaf” door Prof. Dr. G. Jelgersma, hoogleeraar in de psychiatrie aan de Universiteit te Leiden, Baarn (Hollandia-Drukkerij) 1925 B1-2351
 • Onder Eigen Vaandel
  Onder Eigen Vaandel, driemaandelijksch theologisch tijdschrift onder red. van Th. L. Haitjema . . . e.a. Jaargang 1 (1926) - 10 (1935), Wageningen (H. Veenman & Zonen) 1926-1935 B1-86
 • Onder Eigen Vaandel
  Onder Eigen Vaandel, Afscheidingsnummer 1934 B1-1656 [De Reformatie 14 (1933v) 36,287 (8 juni 1934)]
 • Oomius, Simon (1630-1706)
  Dissertatie van de onderwijsingen in de practycke der godgeleerdheid, waer in na breeder beright van de practijcke der theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Luterschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke fanatiquen, de verdeelinge en het geheele beleydt gegeven wort van het werck der onderwijsingen in de practijcke, ondernomen door Simon Oomius. Tot Bolsward. By Samuel van Haringhouk, 1672 B2-470
 • Oort, Henricus (1836-1927)
  Het Nieuwe Testament, opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien, Zaltbommel (Wink) 1912 B1-160
 • Oort, Henricus (1836-1927)
  Het Nieuwe Testament naar de Leidsche Vertaling, herziene uitgave, Amsterdam (J. Brandt & Zoon) z.j. (in opdracht van de Nederlandsche Protestantenbond) B1-165
 • Oort, Henricus (1836-1927)
  Het Nieuwe Testament. Leidsche vertaling, Zaltbommel (Wink) 1913 (in opdracht van den Nederlandsche Protestantenbond) B1-166
 • Oorthuys, Gerardus (1876-1959)
  — en P.J. Kromsigt, Grondslag en wezen der Kerk [woord vooraf door J. Schokking], Wageningen (Veenman) 1933 B1-1197
 • Oorthuys, Gerardus (1876-1959)
  De sacramenten. Toelichting op de Zondagen XXIII tot XXXIII van den Heidelbergsen Catechismus, Nijkerk (Callenbach) 1948 (Heidelbergse Catechismus 3) B1-1196
 • Oosterga, Cyprianus Regneri ab — (1614-1687)
  Contrary advys, ofte Censure ende balance tegens seecker Theologisch advys over ’t gsebruyck van kerckelijcke goederen van canonisyen, vicarijen, &c door Petrus Philonomus. Tot Amsterdam, gedruckt by Jacob Jansz. Trouw, 1655 (Petrus Philonomus is pseud. van: Cyprianus Regneri ab Oosterga) Bw 133 H 23,4
 • Oosterga, Cyprianus Regneri ab — (1614-1687)
  Sedich ondersoeck, van het geschrift, genaemt Theologisch advys, over het gebruyck van kerckelijcke goederen. Tot Leyden, voor Johannes Haagens, 1655 Bw 133 H 23,6
 • Oosterheerdt, Albertus
  Opstellen mijner jongelingsjaren. Met eene voorrede door K. Schoolland, Holland, Mich. (H. Holkeboer) 1905 B1-1843
 • Oosterhof, Gosselinus
  La vie littéraire de Marnix de Sainte-Aldegonde et son ‘Tableau des differens de la religion’ (diss. Lille), Kampen (Zalsman) 1909 B1-1817
 • Oosterzee, Johannes Jacobus van — (1817-1882)
  Christelijke dogmatiek. Een handboek voor academisch onderwijs en eigen oefening I-II, Utrecht (Kemink) 18762 B1-1199
 • Oosterzee, Johannes Jacobus van — (1817-1882)
  Christologie van het Nieuwe Verbond, Rotterdam (Van der Meer & Verbruggen) 1857 (Christologie deel 2) B1-1198
 • Oosterzee, Johannes Jacobus van — (1817-1882)
  Christologie van het Oude Verbond, Rotterdam (Van der Meer & Verbruggen) 1855 (Christologie deel 1) B1-1198
 • Oosterzee, Johannes Jacobus van — (1817-1882)
  Het Christusbeeld der Schrift, Rotterdam (Verbruggen & Van Duym) 1861 (Christologie deel 3) B1-1198
 • Oosterzee, Johannes Jacobus van — (1817-1882)
  Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid, Rotterdam (Van der Meer & Verbruggen) 1855 B1-2130
 • Oosterzee, Johannes Jacobus van — (1817-1882)
  Het Johannes-evangelie. Een viertal apologetische voorlezingen, Utrecht (Kemink) 1867 B1-404
 • Oosterzee, Johannes Jacobus van — (1817-1882)
  Oratio de scepticismo, hodiernis theologis caute vitando, Rotterdam (Verbruggen et Van Duym) 1863 (Inaugurele rede Utrecht) B1-1200
 • Opstraet, Johannes (1651-1720)
  Ad tirones in academiis et episcoporum seminariis theologiae alumnos institutio theologica tertia, antiquam Facultatis Theologiae Lovaniensis doctrinam vindicans adversus novam, quae in eadem facultate tradi non ita pridem coepta est. Prostant Leodij, apud Henricum Hoyoux, [1705] Bw 134 G 20,1
 • Opstraet, Johannes (1651-1720)
  Ad tirones institutionis theologicae tertiae adversus Daelmannum in Facultate Theologica Lovaniensi novi de gratia systhematis auctorem et defensorem assertio, ostendens eum magis ac magis ab antiqua facultatis suae, sanctorumque Augustini ac Thomae, doctrina recedere, doctrinam vero novam, quam nuper dictavit, tueri non posse, auctore T.L. Sacrae Theol. Professore. Prostrant Leodij, apud Henricum Hoyoux, [1706] Bw 134 G 20,2
 • Opstraet, Johannes (1651-1720)
  Dissertatio theologica de conversione peccatoris, in quatuor quaestiones divisa . . . ex qua confutari facile poterit Tempestas novaturiens novissima, &c. authore R.p. Alexandro a S. Theresia . . . authore Joanne Opstraet . . . . ed. 3a correctior. Lovanii. Apud Aegidium Denique . . . 1705 B2-471
 • Opstraet, Johannes (1651-1720)
  De locis theologicis dissertationes decem theologi Lovaniensis. Insulis Flandrorum, apud Joannem Baptistam Brovellio, 1737 (drie delen) B2-229
 • Opstraet, Johannes (1651-1720)
  Systhema novum binis thesibus praeside Daelmanno, in Facultate Theologica Lovaniensi S. Theol. doctore et professore nuper defensum; et mox per plvres theses RR. PP. Dominicanorvm et Discalceatorvm Lovanii eversum [Leodii, s.n.], [1706] Bw 134 G 20,3
 • Oranje, Leendert (Czn.) (1902-1961)
  — en A.D.R. Polman, De boeken Ezra, Nehemia, Ester, Kampen (Kok) [1940] (De Bijbel toegelicht voor het Nederlandsche volk) B1-174
 • Orde
  Orde der feest en lydenstexten, Amsterdam (?) 1779 B1-2218
 • Orelli, Hans Conrad von — (1846-1912)
  Allgemeine Religionsgeschichte I-II, Bonn (Marcus) 19212 (Sammlung theologischer Handbücher I,2) B1-1202
 • Orelli, Hans Conrad von — (1846-1912)
  Die zwölf kleinen Propheten, München (Beck) 19083 (Kurzgefasster Kommentar zu den heiligen Schriften Alten und Neuen Testamentes sowie zu den Apokryphen, Abteilung 5, 2. Hälfte. Altes Testament) B1-505
 • Origenes (185-254)
  Homelies sur la Genèse, traduction et notes de Louis Doutreleau; introduction de Henri de Lubac, Paris (Cerf) / Lyon (Éd. de L’Abeille) 1944 (Sources chrétiennes 7) Bw D sc
 • Origenes (185-254)
  Origenis . . . Opera quae quidem proferri potuerunt omnia . . . nunc postremo a Gilberto Genebrardo . . . partim cum graeca veritate collata partim libris recens versis & e regia bibliotheca depromptis aucta. Parisiis, s.n., 1619 (2 delen) B2-472
 • Origenes (185-254)
  Traité d’Origène contre Celse. Ou défence de la religion chrêtienne contre les accusations des paiens. Traduit du Grec par Elie Bouhereau [avec notae et conjurae]. A Amsterdam, chez Henry Desbordes, marchand libraire (dans le Kalver-straat) 1700 B2-473
 • Ornstein, Hans
  Macht, Moral und Recht. Studien zur Grundproblematik menschlichen Zusammenlebens, Bern (Francke) 1946 Bw 134 D 19
 • Orr, John (1885-1966)
  English Deism, its roots and its fruits, Grand Rapids (Eerdmans) 1934 B1-1203
 • Osiander, Lucas (1531-1604)
  Refutatio scripti satanici, à Francisco Puccio, Filidino in lucem editi, et Goudae impressi anno salutis 1592, scripta à Luca Osiandro. Tubingae, Gruppenbach, 1593 B2-474
 • Osiander, Lucas (1531-1604)
  De stvdiis privatis recte institvendis admonitio. Scripta in vsvm ministrorvm ecclesiae in Ducatu Vuirtembergico. Tvbingae, apud Georgium Gruppenbachium, 1591 Bw 130 F 17,2
 • Osmun, George Wilbur (1876-?)
  Augustine, the thinker, Cincinnati (Jennings and Graham) [1906] B2-53
 • Osterwald, Jean Frédéric (1663-1747)
  A Compendium of Christian Theology, Transl. by John McMains, Hartf. 1788 B2-475
 • Ostorodt, Christoph (?-1611)
  Apologia ofte Verantwoordinghe op ’t decreet der doorluchtighe ende grootmachtighe Staten der vereenichde Nederlanden, gedecreteert tegens Christophorum Ostorodum en Andream Voidovium, den achsten Septembris Anno MDXCVIII, door den selvigen Christophorum Ostorodum ende Andream Voidovium gheschreven in ’t jaer onses Heeren 1599. in Augusto, maer in ’t licht gegeven ende ghedruckt tot Rakavv in Polen, in ’t iaer onses Heeren 1600. in Februario. [s.l., s.n.], [1600] Bw 134 F 10,4
 • Ostwald, Wilhelm (1853-1932)
  Der energetische Imperativ. Erste Reihe, Leipzig (Akademische Verlagsgesellschaft) 1912 (niet verder verschenen) B1-2487
 • Otth, Johann Heinrich (1651-1719)
  Ioh. Henrici Othonis, Hel. Bernatis, in Acad. Laus. Phil. Prof., Lexicon rabbinico-philologicum, in qvo ordine alphabetico notantvr et referuntur praecipua, quae circa veterum Hebraeorum dogmata, ritus et statuta, in utroque Talmude, Maymonidis et aliorum scriptis occurrunt, ad vtilitatem operis indigitandam in limine positum est Massecet Schekalim not. illust., cum indicibvs in V. et N. Testamentum, vt et in Misnicos tractatus. Genevae, sumptibus Ioh. Herm. Widerhold, 1675 Bw 131 F 27
 • Otto, Rudolf (1869-1937)
  Aufsätze das Numinose betreffend, Gotha (Perthes) 1923 B1-1204
 • Otto, Rudolf (1869-1937)
  Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum. Vergleich und Unterscheidung, München (Beck) [1930] B1-1205
 • Otto, Rudolf (1869-1937)
  Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Gotha (Klotz) 192917-22 Bw 134 C 12
 • Otto, Rudolf (1869-1937)
  Reich Gottes und Menschensohn. Ein religions-geschichtlicher Versuch, München (Beck) 1934 B1-1206
 • Ouboter, Dingeman
  Begin, leven, wandel en uiteinde des dierbaren geloofs, Dordrecht, 1756 B2-476
 • Ouboter, Dingeman
  Noodige opwekkinge voor alle liefhebberen van haar eyge behoudenisse en het dierbaar vaderlandt . . . vertoont in drie oefeningen door Dingeman Ouboter. Te Dordrecht, gedrukt by Johannes ’t Hooft, 1733 B2-476
 • Oudenrijn, Marcus Antonius van den — (1890-1962)
  God schreef. Zeven voordrachten over den Bijbel, Roermond [etc.] (Romen) 1933 B1-405
 • Oussoren, Aalbertinus Hermen
  Pioniers van Christus, uit het Engels bewerkt, Kampen (Kok) [1950] (Eagle omnibus: True stories of real people) B1-1950
 • Outhof, Gerardus (1673-1733)
  De profecy van Obadias verklaart, in haar vervullinge aangetoondt, en ter betragtinge toegepast, door Gerhardus Outhof . . . Gedrukt te Groningen, by Evert Atlas . ., 1700 B2-477
 • Outrein, Johannes d’ (1662-1722)
  Gods Tabernakel onder de menschen ende de Heerlykheid des Soons Gods, over Joh. 1 : 14, mitsgaders het Heilig Sabbath- en Jubel-Jaar, over Lev. 25 : 1-13. Amsteldam, 1701 B2-481
 • Outrein, Johannes d’ (1662-1722)
  Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is; vervattet in den Heidelbergschen catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door Johannes d’Outrein . . . . Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in desen tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsche door J. Le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van . . . Frederik Adolph Lampe . . . Te Amsterdam, by Jan Boom ..., 1724 B2-478
 • Outrein, Johannes d’ (1662-1722)
  Korte schets der godlyke waarheden. t’Amsteldam, by Gerardus Borstius, 170010 B2-479
 • Outrein, Johannes d’ (1662-1722)
  Een korte schets der godlyke waarheden. Amsterdam, 170311
 • Overduin, Jacobus (1902-1983)
  Wat hebben wij tegen Rome te zeggen?, Kampen (Kok) 1951 B1-1207
 • Owen, George Frederick (1897-?)
  Abraham to Allenby, Grand Rapids, Mich. (Wm. B. Eerdmans) 1939 B1-406
 • Owen, George Vale
  De eeuwige schoonheid des hemels: de Laaglanden, mededelingen van generzijds ontvangen en opgeschreven door G. Vale Owen; met inl. van Frederik van Eeden en onder diens toezicht vertaald, Amsterdam (Scheltens & Giltay) [1921] B1-2005
 • Owen, John (1560?-1622)
  Epigrammatum Ioan. Oweni Cambro Britanni Oxoniensis. Editio postrema, correctissima, & posthumis quibusdam adaucta. Amstelodami, apud Ioannem Iansonium, 1657 B2-483
 • Owen, John (1560?-1622)
  Theologoumena pantodapa, sive de natura, ortu, progressu, et studio verae theologiae libri sex. Quibus etiam origines et processus veri et falsi cultus religiosi, casus et instaurationes ecclesiae illustriores ab ipsis rerum primordiis enarrantur. Accedunt quoque digressiones de gratia universali. Scientiarum ortu. Ecclesiae romanae notis . . . Editio novissima . . . Bremae, typis & impensis Hermanni Braueri . . ., 1684 B2-487
 • Owen, John (1560?-1622)
  Johannis Oweni celeberrimi theologi Theologoumena pantodapa sive de natura, ortu, progressu, et studio verae theologiae libri sex, quibus etiam origines et processus veri et falsi cultus religiosi . . . enarrantur, accedunt quoque digressiones de gratia universali, scientiarum ortu, ecclesiae romanae . . . . Editio novissima ab innum. mendis repurgata. Franequerae, apud Leonardum Strickium, 1700 B2-488
 • Owen, John (1616-1683)
  I. A treatise on the Holy Spirit and his operations; II. An exposition on the 130th Psalm, by 3000. Xenia (The Board of the Calvinistic Book Concern) 1844 (Calvinistic family library, vol. 4) Bw 135 A 9
 • Owen, John (1616-1683)
  Christologia, of: een verklaring van de heerlikke verborgenheyt van Christus, God en mensch, met aanwijsing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs . . . vert. door Salomon Bor. Amsterdam. Bij de Wed. Gijsbert de Groot, 1715 B2-490
 • Owen, John (1616-1683)
  Het genadeverbond, gegrond op ’t Verbond der verlossinge, in plaats van ’t Verbond der werken, bevestigt volgens de H. Schriftuure . . . in XX. redenvoeringen, door J. Owen, Henry W. Greenhil, . . . Uit ’t Engelsch vertaalt, door Joh. Hofman . . . Dordrecht, 1733 B2-493
 • Owen, John (1616-1683)
  Gewetensvragen opgelost, vertaald door H. van Dijk, Rotterdam (Van de Watering) 1902 B1-1565
 • Owen, John (1616-1683)
  Oefeningen aangaande de naam, oorspronk, natuur, gebruik en standhouding van een dag van heilige ruste, waarin de . . . sevensten dag ondersogt worden, te samen met een beweering . . . onderhouding; met een kort voorberigt van Ger. van Schuylenborgh. Te Utrecht. By J.H. Vonk van Lynden, 1744 B2-491
 • Owen, John (1616-1683)
  De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus’ gerechtigheid, verklaard, bevestigd en verdeedigd door Johan Owen; uit het Engelsch vert. door Marinus van Werkhoven, met eene voorreden van G.J. Nahuys. Te Amsterdam, by Martinus de Bruyn, 1779 B2-485
 • Owen, John (1616-1683)
  De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd en verdeedigd door Johan Owen; uit het Engelsch vert. door Marinus van Werkhoven, met eene voorreden van G.J. Nahuys. Utrecht, 1872 B2-486
 • Owen, John (1616-1683)
  Eene uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aan de Hebreen, uit het Engels vert. door S. Commenicq. Rotterdam, 1740-1743 B2-489
 • Owen, John (1616-1683)
  Verhandelinge van de heerlykheid van Christus, in zyn persoon, bedieningen en genade, nevens het onderscheid tusschen geloove en gesichte, dienstig tot gebruik der geloovigen . . . door Johannes Owen . . . geschreven, en . . . uyt het Engelsch vert. T’Amsterdam, by Adrianus en Johannes Douci, 1721 B2-492
 • Owen, John (1616-1683)
  The works of John Owen, ed. by William H. Goold, London 1850-1853 (16 delen, incompleet) B2-484
 • Oyen, Hendrik van — (1898-1980)
  — red., Inleiding tot de theologische studie, samengest. door de Faculteit der godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen, Groningen [etc.] (Wolters) 1946 B1-87
 • Oyen, Hendrik van — (1898-1980)
  — red., Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken, m.m.v.: E.W. Beth . . . e.a., Deel 2: Descartes – Hedendaagsche wijsbegeerte, Utrecht (De Haan) 1949 B1-2488


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000