Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

9e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1921v
16 (geen paginering) (29 april 1922)

aWaar het om gaat, door H.S.S. Kuyper, met een inl. woord van H. Colijn, Kampen, J.H. Kok, 1922.


Plaatsgebrek verhinderde vroegere aankondiging van dit werkje. Toch heb ik daarvan geen spijt, want hoe dichter het loopt naar de verkiezingen, des te meer zal op dit werkje de aandacht vallen, en een aankondiging minder kans loopen over het hoofd te worden gezien. Ik hoop dat het boekje van Mej. Kuyper in onze omgeving zeer druk zal worden gelezen. Het gaat niet aan, met enkele groote woorden de vrouwen van de stembus af te houden en zoo tot plichtsverzaking aan te sporen en den vijand in de hand te werken. Mej. Kuyper spreekt ook over deze zaak klaar en eerlijk en geeft voorts een korte, duidelijke toelichting omtrent sommige punten, die onze vrouwen hebben te weten in verband met den eersten gang naar de stembus. Als er in onze omgeving hier en daar nog enkele menschen zijn, die met geen geweld willen overtuigd worden, nu dan kunnen we aan die vrijwillige onkunde ook niets meer doen; dan blijve die schuldige armoede voor hun eigen rekening. Maar als er onder onze bezwaarde mannen en vrouwen zijn, die eerlijk willen onderzoeken, dan worden ze hier geholpen. Voor verspreiding is de prijs lager gesteld.


K. S.
Dr. Herman Bavinck (stuk 2) door Dr. V. Hepp. Uitg. W. ten Have, Amsterdam.


We hebben ons bij de verschijning van het eerste stuk deze biografie bepaald tot een kleine aankondiging, omdat we met een totaalindruk wilden wachten tot het werk compleet was. Maar de verleiding wordt ons te groot, het gaat niet aan, als men met groot genot een levensbeschrijving als deze heeft gelezen, den lof nog langer in te houden. Wat Dr. Hepp hier levert, is bewonderenswaardig, niet alleen om de zeldzame accuratesse, waarmee de schrijver zijn gegevens over Prof. Bavinck heeft verzameld, maar ook door de glasheldere voorstelling, ook door den helderen stijl en den levendigen verhaaltrant, ook door de gemakkelijke manier, waarop de schrijver van artikelen en redevoeringen van Bavinck heldere overzichten geeft, die niet alleen den gedachtengang van Bavinck logisch weergeven maar ook de plaats aangeven, die dergelijke publicaties hadden in den geleidelijken ontwikkelingsgang van Bavinck als wetenschappelijk mensch. Juist in dit tweede stuk staat Dr. Hepp voor de moeilijkheid, om Bavinck te teekenen in zijn wetenschappelijke vorming; men kan zeggen dat de auteur tegen zijn taak opgewassen is en Bavinck’s nagedachtenis in zulk een biograaf naar waarde geëerd wordt. Waardevol is dit tweede stuk (en het vervolg) ook, omdat Mevrouw Bavinck aan Dr. Hepp een soort „dagboek” van Prof. Bavinck afgestaan heeft, en de schrijver zeer veel aanteekeningen van Bavinck zelf kon verwerken. Wie eigen leven verrijken wil, door dat van Bavinck te volgen en de geschiedenis van ons kerkelijk leven, voorzoover ze om en in Bavinck zich voltrekt, wil volgen, zal in dit werk een grooten schat vinden. Ik houd me overtuigd, dat onze meer ontwikkelde lezer er bij zullen genieten en de meer eenvoudigen eveneens, want dor en droog of onklaar is het boek op geen enkele bladzijde.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000