Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

9e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1921v
9 (geen paginering) (21 januari 1922)

aDs. H.C. v.d. Brink, Manninne. J. Bootsma, ’s Gravenhage.


Ook zonder het „woord vooraf” weet zoowat ieder, wat de aanleiding is geweest tot het ontstaan van dezen preekenbundel (de teksten hebben reeds in ons blad vermelding gevonden b). De schrijver heeft naar aanleiding van de Zandvoortsche kwestie aan de bespreking van de plaats der vrouw in het algemeen en meer bijzonder in het kerkelijk leven zes preeken gewijd. Eerlijkheid in de beoordeeling eischt nu m.i. lezing van deze preeken. Wel geloof ik — in tegenstelling met anderen, — niet, dat de schrijver geheel ontkomen is aan het gevaar dat het houden van preeken over een bepaald onderwerp naar aanleiding van een gerezen verschil meebrengt; maar wie eerlijk leest, moet toegeven, dat deze preeken toch werkelijk bedoelen bediening des Woords. Ik ben niet overtuigd, ook niet na lezing, dat Zandvoort gelijk heeft, noch in de opvatting van de kerkrechtelijke kwestie, die met genomen besluit samenhangt, noch in het besluit zelf. Maar deze preeken behandelen onderwerpen, die onder ons in geding zijn; ze doen dat op waardige en rustige en heldere wijze; ze doen het zóó, dat soms een kwestie verder komt en de lezer de stand van een of ander vraagstuk meer leert begrijpen; en bovenal, ze doen dat door op te willen vangen het licht der Schrift, waarvoor elk vooroordeel heeft te wijken. Daarin zie ik de verdienste van dezen preekenbundel en dus raad ik ieder, die in dezen met zijn denkbeelden geen raad weet, aan, dezen net uitgevoerden bundel ter hand te nemen. ’t Spijt ons, dat we niet meer ruimte hebben om op sommige zaken in te gaan. Misschien later nog wel in een paar artikelen.


K. S.
Dr. Herman Bavinck door Dr. V. Hepp, Stuk I, W. ten Have, A’dam, 1921.


Een recensie van een nog niet volledig verschenen werk is niet mogelijk. Daarom zullen wij voor ditmaal van het nu verschenen 1e stuk van deze biografie alleen maar zeggen, dat we met groot genot in één avond aan één stuk deze 80 pagina’s gelezen hebben, dat we van de andere gedeelten dezer zeer uitvoerige levensbeschrijving zeer veel verwachten en overigens, dat we er later wel weer op hopen terug te komen.


K. S.
Een Koning in een kribbe door Prof. L. Lindeboom. Uitgave van Filippus.


Prof. Lindeboom geeft hier den derden druk van een bewerking van het kerstevangelie voor kinderen, ter uitdeeling op Zondagsscholen e.d. In de voorrede merkt de schrijver op, dat vele kerstverhaaltjes van het kerstfeest zelf eigenlijk niets zeggen; tegenover dit verzuim bedoelt dit werkje met de daad iets anders te geven. Juist met het oog hierop hadden we voor deze uitnemende kinderlectuur van Filippus graag eens wat weelderiger verzorgde uitgave en een bandje gehad. Maar men moet toegeven, dat de prijs laag is (15 cent). Het werkje verhaalt niet alleen, maar tracht tevens het dogma den kinderen bij te brengen.


K. S.


Tot ons leedwezen bleven deze recensies anderhalve maand liggen door plaatsgebrek.
Wij vernemen dat er met enkele dagen bij den Uitgever J.H. Kok te Kampen een uitgave het licht zal zien, welke met name door onze Vrouwen en niet minder door de Besturen onzer Kiesvereenigingen, met groote belangstelling zal worden ontvangen.

Mejuffrouw H.S.S. Kuyper biedt onzen Antirevolutionairen vrouwen een geschrift aan, dat ditmaal geheel afwijkt van wat zij pleegt te geven, en wel een boekje dat zich geheel beweegt op politiek terrein, met de bedoeling om speciaal onze Vrouwen op dit terrein voor te lichten en als een gids te zijn op dit tot dusverre voor onze Vrouwen onbekende terrein.

Het is getiteld: „WAAR HET OM GAAT”. Proeve van politieke voorlichting der Antirevolutionaire vrouw. Met een inleidend woord van H. Colijn c.

Allereerst geeft de Schrijfster in een „Korte bespreking van de belangrijkste staatkundige beginselen der A.R. Partij” een zéér overzichtelijk, zakelijk en helder antwoord op de vraag: „Waarom moet een A.R. vrouw gaan stemmen?”

En in het tweede gedeelte van haar boekje bespreekt de Schrijfster kort en duidelijk de Artikelen van „Ons Program” welke met name voor onze Vrouwen van beteekenis zijn.

De bedoeling is dat dit boekje, dat voor zéér goedkoopen prijs verkrijgbaar zal worden gesteld, bij groote getallen onder onze menschen zal worden verspreid.

Vooral onze Kiesvereen. zullen goed doen om van dit praktische en aantrekkelijke boekske gebruik te maken voor de bearbeiding van onze vrouwelijke kiezers bij de naderende verkiezing.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.

b. Vgl. de anonieme mededeling in Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 8 (1920v) 26 (Van de Boekentafel):

„Bij den Uitgever J. Bootsma te Den Haag is ter perse „Manninne”, bevattende zes preeken van Ds. H.C. van den Brink te Zandvoort, over het vrouwenvraagstuk, zooals het zich heden ten dage aan osn voordoet niet alleen op kerkelijk, maar ook op maatschappelijk gebied, een hoogst actueel onderwerp. De behandelde teksten zijn:

Genesis 2:23b; Genesis 3:16b; Galaten 3:28 (midden); 1 Corinthe 11:3-15; Romeinen 16:3-5a en Lukas 10:38-42.”

c. Vgl. Henriëtte Sophia Suzanna Kuyper (1870-1933), Waar het om gaat. Proeve van politieke voorlichting der antirevolutionaire vrouw; met een inleidend woord van H. Colijn, Kampen (Kok) 1922.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000