Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

9e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1921v
20 (geen paginering) (24 juni 1922)

aHerinneringen van de Oude Garde, verzameld door H.S.S. en J.H. Kuyper. Amsterdam, W. ten Have.


Een werk als het hier gebodene moet eigenlijk in handen van allen komen. Van de vrienden van Dr. Kuyper, om des te meer te danken voor de rijke gave, in dezen mensch gegeven, een gave, waarvan hun de helft niet was aangezegd. Van de vijanden van Dr. Kuyper, opdat ze zouden zien, hoe het persoonlijk-intieme leven van dezen man geweest is voor God en ook voor de menschen, zoowel aanwezigen als afwezigen. Van de onverschilligen, opdat ze leeren zien, wat leven bij God en werken voor God is. Ik heb in dit werk met groot genot aan één stuk gelezen, wat minder bekende en ook wijd en zijd befaamde menschen zich van Dr. Kuyper herinneren. En zóó weinig is dit werk (wat misschien, die ’t niet leest, smalen zal) Kuypervergoding, dat het tenslotte alles eindigt in de verheerlijking van Hem, Wiens eere door zijn leven is gezocht boven alles. Deze Herinneringen zijn niet slechts biografisch van waarde voor wie een groot man wil kennen, maar ze zijn ook opbouwend voor wie uit dien groote de kracht Gods wil zien spreken tot zichzelf.

Dit boek is zóó belangrijk, dat het reeds weken lang de pers bezighoudt, en zelfs de liberale heeft kunnen brengen tot eerbiedige hulde.

Voor menschen uit onze omgeving is niet onaardig dat o.m. ook de Heer P.H.S. van Krieken (Leerdam) zijn herinneringen gaf (o.a. over Pietje Baltus te Beesd) en dat ook Mevrouw Sizoo en den Heer P. Schelling, beiden in Gorcum bekend, hebben meegewerkt.

Ik wensch dit prachtwerk zeer veel lezers toe. Het pakt als het mooiste verhaal, de moraal is beschamend en het heeft op elk verhaal voor, dat het van a tot z „wezenlijk gebeurd” is.


K. S.
Rembrandt-Album. Bijbelsche platen voor de christelijke feestdagen door Dr. J.C. de Moor. Amsterdam, W. Kirchner.


Dit is een werk, om heel dankbaar voor te zijn. Die dankbaarheid moet zich dan vooral gronden hierop, dat in onze kringen de vraag naar onze verhouding ten opzichte van de kunst wel vaak is besproken in de theorie, doch niet zoo dikwijls in de praktijk werd beantwoord. Hier leert Dr. De Moor ons de kunst van Rembrandt zien. Zijn schilderijen en etsen worden één voor één met u behandeld; op fijne trekjes, waar de schilder een gedachte in legde, wordt telkens gewezen en onbegrijpelijke trekken, die soms pure grilligheid lijken, worden in hun er achter liggende beschouwing besproken. Ook blijft noodige kritiek niet uit. En alles is ook voor den eenvoudigen lezer te vatten. Evenals Dr. De Moor in De Heraut de leestafel verzorgt op zulk een manier, dat ook de meer eenvoudige lezer uit zijn bespiegelingen de regelen voor schrijven en lezen vanzelf in zich opneemt, ook zonder dat ze theoretisch gedoceerd worden, zóó worden ook hier kunst-begrippen den lezer eigen gemaakt uit de levendige bespreking van de schilderstukken van Rembrandt.

Het papier is heel mooi en daardoor de reproductie van de cliché’s goed geslaagd.

Opgenomen zijn: de aankondiging aan de herders, de heilige familie, de voorstelling i.d. tempel, de aanbidding der wijzen, Pilatus, zich de handen wasschend, de 3 kruisen, de afneming van het kruis, de graflegging, de opstanding, Christus als hovenier (Maria Magdalena), Christus te Emmaus, Hemelvaart en Petrus (Pinkster) met een portret van Rembrandt zelf.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000