Bibliografie Klaas Schilder

Boeken en brochures

1918

„Darbisten”, (Christelijke Brochurenreeks ‘Ons Arsenaal’ 1e Serie No. 3 en 4), Zutphen (J.B. van den Brink & Co.) [1918] [opgenomen in Om Woord en Kerk III,23-38]

1919

Tegenstrijdigheden in den Bijbel?, (Christelijke Brochurenreeks ‘Ons Arsenaal’ 2e Serie No. 3, 4 en 5), Zutphen (J.B. van den Brink & Co.) [1919] [opgenomen in Om Woord en Kerk III,50-96]

Wat is de hel?, Vlaardingen (N.V. Dorsman & Odé’s Boekhandel en Drukkerij) 1919

1920

Wat is de hel?, Kampen (J.H. Kok) 1920, tweede vermeerderde druk

1923

Kerktaal en Leven, Amsterdam (Uitgeversmaatschappij „Holland”) 1923

Licht in den Rook, Delft (Boekhandel & Drukkerij W.D. Meinema) z.j. [1923]

1924

De Openbaring van Johannes en het Sociale Leven, Delft (Boekhandel & Drukkerij W.D. Meinema) z.j. [1924]

„Vrijmetselarij”, (Christelijke Brochurenreeks ‘Ons Arsenaal’ 4e Serie No. 5-8), Zutphen (J.B. van den Brink & Co.) [1924] [opgenomen in Om Woord en Kerk IV,5-63]

1925

Gereformeerd Farizeïsme? Zijn de Gereformeerden de Farizeeërs van dezen tijd?, Delft (Boekhandel & Drukkerij W.D. Meinema) 1925

Dr A. Kuyper en het „Neo-Calvinisme” te Apeldoorn veroordeeld? (de rectorale rede van docent J.J. v.d. Schuit), Delft (Boekhandel & drukkerij W.D. Meinema) 1925

De Openbaring van Johannes en het Sociale Leven, Delft (Boekhandel & Drukkerij W.D. Meinema) 1925, tweede vermeerderde druk

1926

Licht in den Rook, Delft (Boekhandel & Drukkerij W.D. Meinema) 1926, tweede druk

Goud, Wierook en Myrrhe. Bijbelsch Dagboek, aflevering 1, Delft (Boekhandel & Drukkerij W.D. Meinema) z.j. [1926]

1927

Goud, Wierook en Myrrhe. Bijbelsch Dagboek, aflevering 2, Delft (Boekhandel & Drukkerij W.D. Meinema) z.j. [1927]

Goud, Wierook en Myrrhe. Bijbelsch Dagboek, aflevering 3, Delft (Boekhandel & Drukkerij W.D. Meinema) z.j. [1927]

Bij Dichters en Schriftgeleerden. Verzamelde opstellen, Amsterdam (Uitgeversmaatschappij „Holland”) 1927

1928

Een hoornstoot tegen Assen? (Antwoord op een „Conscientiekreet”), Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1928

1929

Een hoornstoot tegen Assen? (Antwoord op een „Conscientiekreet”), Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1929, tweede druk

Tusschen „Ja” en „Neen”. Verzamelde opstellen, Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1929

1930

Afbouw. Een woord inzake de praktische erkenning van het promotierecht der Theologische School te Kampen, Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1930

Christus in Zijn Lijden. Overwegingen van het Lijdensevangelie. I. Christus aan den Ingang van Zijn Lijden, Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1930

Christus in Zijn Lijden. Overwegingen van het Lijdensevangelie. II. Christus in den Doorgang van Zijn Lijden, Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1930

Christus in Zijn Lijden. Overwegingen van het Lijdensevangelie. III. Christus bij den Uitgang van Zijn Lijden, Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1930

1932

Wat is de hel?, Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1932, derde herziene en vermeerderde druk

1933

Zur Begriffsgeschichte des „Paradoxon”. Mit besonderer Berücksichtigung Calvins und des nach-kierkegaardschen „Paradoxon”, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Kampen (J.H. Kok GmbH) 1933

1934

De dogmatische beteekenis der „Afscheiding” ook voor onzen tijd, Uitgave van J.H. Kok N.V. te Kampen in het eeuwjaar der Afscheiding 1934

Twee Priscilla’s, Uitgave van den Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden Grondslag in Nederland, 1934

1935

„Ons aller Moeder” anno Domini 1935, Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1935

Wat is de hemel?, Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1935

1936

Rede gehouden in de Herdenkingssamenkomst bij het overlijden van Prof. Dr T. Hoekstra in leven hoogleeraar aan de Theol. School, s.l. (s.n.) [1936] (overdruk uit De Bazuin 84 (1936) 5 (31 januari 1936))

Geen Duimbreed. Een Synodaal besluit inzake ’t lidmaatschap van C.D.U. en N.S.B., Kampen (J.H. Kok N.V. Uitgevers Mij) 1936

1937

Geen stem voor de N.S.B., Uitgave van het Centraal Comité van A.R.-Kiesvereenigingen, ’s-Gravenhage, 1937

1939

Heidelbergsche Catechismus. Eerste Deel (Zondag 1-3), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1939

(met D.H.Th. Vollenhoven), [Rapporten I-VIII], door K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven, als leden van de Commissie, benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Amsterdam 1936 (Acta art. 212, 273 sub 36), z.p., z.n., 1939

(redactie): ’t Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) z.j. [1939]

1940

(redactie): ’t Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) z.j. [1940], tweede druk

Heidelbergsche Catechismus. Tweede Deel (Zondag 4-6), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1939-1940 [onvoltooid]

1944

Gehoord, ja of neen? Het rechtspunt der schorsing [schrijven van K. Schilder met bijlagen, toegift van P. Jasperse, uitgegeven door W. Beudeker e.a.], z.p., z.n., z.j. [1944]

(uitgegeven door A. Vegter), Opwekking of ophitsing? (bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure), z.p., z.n., z.j. [1944]

(uitgegeven op naam van K.C. van Spronsen), De waarheid luistert nauw. Nieuwe bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure, z.p., z.n., z.j. [Kampen (Zalsman) 1944]

(uitgegeven op naam van K.C. van Spronsen), De waarheid luistert nauw. Nieuwe bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure, z.p., z.n., z.j. [Kampen (Zalsman) 1944], tweede verbeterde en aangevulde druk

Looze Kalk. Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de „Gereformeerde Kerken in Nederland”, Groningen (Ervan A. de Jager) 1944

1945

Bezet bezit. artikelen van de hand van Prof. Dr. K. Schilder, opgenomen in de nummers van „De Reformatie” uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland — juni-augustus 1940, met een inleidend woord van Herm. Knoop, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1945

Vredeswerk of strijdmiddel? Aan degenen, die, in stad en classis Zwolle, of elders, worstelen om eerlijkheid in de kerk, z.p., z.n., z.j. [1945] [bijlage bij Kamper Kerkbode, 17 maart 1935]

Voortgaand bederf, z.p., z.n., z.j. [1945]

1946

Bijlagen bij het Kerkelijk handboek van „de Gereformeerde kerken in Nederland” (onderhoudende art. 31 K.O.), bevattende eenige nadere gegevens betreffende begin en eind van onderduikperiode van Prof. Dr. K. Schilder, alsmede een correspondentie met prof. dr. H.H. Kuyper, Goes (Oosterbaan & Le Cointre, 1946

Looze Kalk. Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de „Gereformeerde Kerken in Nederland”, Groningen (Ervan A. de Jager) 1946, tweede druk

(met P. Deddens), Eerste- en tweedehands gezag. Bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure, Groningen (Erven A. de Jager) 1946

Samenspreking, ja of neen? Rapport inzake voorgeslagen samenspreking met deputaten der Synode-Duursema, [rapporteur: K. Schilder], z.p., z.n., z.j. [1946]

1947

Is de term „algemeene genade” wetenschappelijk verantwoord?, Kampen (Ph. Zalsman) 1947

Des Heeren oordeel over de drempelspringers: Zefanja 1:9a, Sioux Falls, S.D. (The Sovereign Grace Hour) 1947 (The Sovereign Grace Hour, message of September 28, 1947)

Heidelbergsche Catechismus Deel I (Zondag 1-4), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1947

1948

Christus en Cultuur, Franeker (T. Wever) 1948

De samenspreking. Rapport betreffende punt 8 van het Agendum van de Generale Synode der Geref. Kerken te Amersfoort gehouden, inzake het vraagstuk eener „samenspreking” met deputaten der Synode-Duursema, [door Commissie I, rapporteur K. Schilder, met een voorwoord van D.v.D.], [Kampen (Comite tot verspreiding van Gereformeerde Lectuur) 1948]

Om Woord en Kerk. Preeken, lezingen, studiŽn en Kerkbodeartikelen van Prof. Dr K. Schilder, verzameld door Prof. C. Veenhof, deel I, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1948

1949

Heidelbergsche Catechismus Deel II (Zondag 5-7), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1949

Christus in Zijn Lijden. Overwegingen van het Lijdensevangelie. I. Christus aan den Ingang van Zijn Lijden, Kampen (J.H. Kok N.V.) 1949, tweede herziene en vermeerderde druk

Om Woord en Kerk. Preeken, lezingen, studiŽn en Kerkbodeartikelen van Prof. Dr K. Schilder, verzameld door Prof. C. Veenhof, deel II, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1949

1950

Heidelbergsche Catechismus Deel III (Zondag 8-9), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1950

1951

Licht in de Rook, Delft (Naamloze Vennootschap W.D. Meinema) z.j. [1951], derde druk

De Openbaring van Johannes en het sociale leven, Delft (Naamloze Vennootschap W.D. Meinema) z.j. [1951], derde herziene en vermeerderde druk

Christus in Zijn Lijden. Overwegingen van het Lijdensevangelie. II. Christus in den Doorgang van Zijn Lijden, Kampen (J.H. Kok N.V.) 1951, tweede herziene en vermeerderde druk

Om Woord en Kerk. Preeken, lezingen, studiŽn en Kerkbodeartikelen van Prof. Dr K. Schilder, verzameld door Prof. C. Veenhof, deel III, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1951

1952

Uw oecumenische taak, Goes (Comitť tot verspreiding van goedkoope Geref. lectuur) [1952]

Bovenschriftuurlijke binding — een nieuw gevaar, Goes (Comitť tot verspreiding van goedkoope Geref. lectuur) [1952]

Christus in Zijn Lijden. Overwegingen van het Lijdensevangelie. III. Christus bij den Uitgang van Zijn Lijden, Kampen (J.H. Kok N.V.) 1952, tweede druk

Tolle lege (neem en lees), aphorismen bijeengebracht uit de gezamenlijke werken van K. Schilder, eerste deel, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1952

1953

Heidelbergsche Catechismus Deel IV (Zondag 10), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1953

Christus en Cultuur, Franeker (T. Wever) 1953, tweede druk

Om Woord en Kerk. Preeken, lezingen, studiŽn en Kerkbodeartikelen van Prof. Dr K. Schilder, verzameld door Prof. C. Veenhof, deel IV, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1953

1954

Wat is de hemel?, Kampen (J.H. Kok) 1954, tweede druk

Tolle lege (neem en lees), aphorismen bijeengebracht uit de gezamenlijke werken van K. Schilder, tweede deel, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1954

Preken I, bewerkt door W.G. de Vries, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1954 (Verzamelde werken, Afdeling I, deel 1)

Preken II, bewerkt door W.G. de Vries, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1954 (Verzamelde werken, Afdeling I, deel 2)

1955

Preken III, bewerkt door W.G. de Vries, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1955 (Verzamelde werken, Afdeling I, deel 3)

1956

Schriftoverdenkingen I, bewerkt door C. Veenhof, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1956 (Verzamelde werken, Afdeling II, deel 1)

1957

Schriftoverdenkingen II, bewerkt door C. Veenhof, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1957 (Verzamelde werken, Afdeling II, deel 2) [inhoudsoverzicht]

1958

Schriftoverdenkingen III, bewerkt door C. Veenhof, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1958 (Verzamelde werken, Afdeling II, deel 3)

1961

De kerk I, bewerkt door J. Kamphuis, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1960-]1961 (Verzamelde werken, Afdeling III, deel 1)

1964

De kerk II, bewerkt door J. Kamphuis, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1962-]1964 (Verzamelde werken, Afdeling III, deel 2)

1968

Christus en cultuur, Franeker (Wever) [1968], vierde druk

1973

De kerk III, bewerkt door J. Kamphuis, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1965-]1973 (Verzamelde werken, Afdeling III, deel 3)

1977

Christus in zijn lijden. Overwegingen van het lijdensevangelie I-III, Kampen (Kok) 1977, derde, fotomechanische, druk

1978

Christus en cultuur, geannoteerd door J. Douma, Franeker (Wever, in samenwerking met De Vuurbaak [Groningen]) 1978, vijfde druk

1983

Aforismen, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1983

1988

Christus en cultuur, van verklarende aantekeningen voorzien door J. Douma, Franeker (Van Wijnen) 1988, zesde druk

1989

K. Schilder (1890-1952), een keuze uit zijn werk, ingeleid door G. Harinck, Kampen (Kok) 1989

Eerste rede, eerste optreden, gereconstrueerd en ingelijst door E.A. de Boer, Franeker (Van Wijnen) 1989

1990

Eenzaamheid en gemeenschap. Proza en poŽzie van K. Schilder uit zijn studentenjaren, ingeleid en toegelicht door J.J.C. Dee, Haarlem (Vijlbrief) 1990

1992

Eender en anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven, uitgegeven en geannoteerd door W.G. de Vries, met een verantwoording door H. Vollenhoven en W.G. de Vries, Kampen (Kok) 1992

1994

Profeten en evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van prof. dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1994 (RB-serie 1994-1)

1995

Verzamelde werken 1940-1941, bezorgd door George Harinck, Barneveld (De Vuurbaak) 1995

Een schrift-geleerde aan het woord. Een keuze uit de preken van prof.dr. K. Schilder, ingeleid en toegelicht door J.J.C. Dee, eerste deel, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1995 (RB-serie 1995-2)

1996

Een schrift-geleerde aan het woord. Een keuze uit de preken van prof.dr. K. Schilder, ingeleid en toegelicht door J.J.C. Dee, tweede deel, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1996 (RB-serie 1996-4)

1997

Cursus bij kaarslicht. Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter, eerste deel, [uitgegeven door] Prof. D. Deddens, Bedum (Woord en Wereld) 1997 (Woord & Wereld 36)

1998

Verzamelde werken 1942-1944, bezorgd door W.G. de Vries, Barneveld (De Vuurbaak) 1998

Cursus bij kaarslicht. Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter, tweede deel, [uitgegeven door] Prof. D. Deddens, Bedum (Woord en Wereld) 1998 (Woord & Wereld 38)


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000