Het „Credo”

Mei-December 1935

0. Inleiding
1. Ik geloof
2. In God
3. De Vader, de Almachtige
4. Schepper des hemels en der aarde
5. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon
6. Onze Heer
7. Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria
8. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
9. Gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle
10. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden
11. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders
12. Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden
13. Ik geloof in de Heilige Geest
14. Een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen

Terug naar overzicht collegedictaten