Helenius de Cock (1824-1895)Boeken en brochures

 • 1847
  • Leerrede over Hebr. IV : 9, uitgesproken op Zondag, den 25 April, 1847, ter gelegenheid van het afsterven van den heer J.H. van Andel, ouderling der Christelijk Afgescheiden Gemeente, en president van de Commissie der Bijzondere School, eerste klasse, te ’s Hertogenbosch, ’s Hertogenbosch (Gebr. Muller) 1847
 • 1854
  • Jacobus Borstius (1612-1680), Eenige korte vragen voor de kleine kinderen, nader overgezien en iets veranderd, onder approbatie door H. de Cock, Groningen (Schildkamp) 18545
 • 1858
 • 1860
  • De Vereenigde Presbyteriaansche Kerk van Schotland; en hare betrekking tot de Chr. Afg Geref. Kerk van Nederland, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1860
  • Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding I, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1860
 • 1862
  • Sicco Tjaden (1693-1726), Het verborgen leven voor den Heere van . . . Sicco Tjaden, . . . alsmede vijftien opwekkende brieven, met een voorwoord van H. de Cock, Kampen (Zalsman) 1862
 • 1863
 • 1864
  • Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding II, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1864
 • 1865
  • De feitelijke toestand van Christendom en Kerk in Nederland. Toespraak gehouden den 6den December 1865, bij het neerleggen van het rectoraat der Theologische School te Kampen, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1865
  • Kort overzicht van de geschiedenis der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk tot op den tegenwoordigen tijd, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1865
 • 1866
  • De Afscheiding in Nederland, toegelicht en beoordeeld door de Geschiedenis, het Woord des Heeren en de Formulieren der Gereformeerde Kerk, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1866
  • Kort overzicht van de geschiedenis der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk tot op den tegenwoordigen tijd, Kampen (S. van Velzen Jr.) 18662
 • 1867
  • Geloofsgetuigenis tegenover de geloofsbelijdenis van H.J. Budding, Gorinchem (G.F. Gezelle Meerburg) 1867
  • Het geloof eene gave Gods, of wederlegging van het tweede deel van het werk van H.J. Budding, getiteld: Wat ik geloof, Gorinchem (G.F. Gezelle Meerburg) 1867
  • Kort overzicht van de geschiedenis der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk tot op den tegenwoordigen tijd, Kampen (S. van Velzen Jr.) 18673
 • 1868
  • Gereformeerde kerkregeering, of Handboek voor leeraars en kerkeraadsleden, benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1868
  • Is de leer der absolute Predestinatie uitgangspunt of resultaat van de leer der Gereformeerde Kerk?. Eene bijdrage ter juiste beoordeeling van de leer der Gereformeerde Kerk. Redevoering, uitgesproken op den 14den verjaardag der Theologische School te Kampen, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1868
  • Nieuwe eerezuil voor de Dordsche Synode opgericht op den 250sten gedenkdag van haar opening, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1868
  • Akte van Afscheiding van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap, den 14en October 1834 te Ulrum geteekend, benevens de Notulen van de eerste Kerkeraadsvergadering der Afgescheidenen, volgens het origineel gelithographeerd en met de authographische handteekeningen der onderteekenaren uitgegeven, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1868
 • 1871
  • De Moderne Leerbegrippen voor eenvoudigen duidelijk gemaakt, in vragen en antwoorden, Groningen (G.J. Reits) 1871
  • Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren?. Open brief aan den heer D. Wijnbeek, benevens Mr. I. da Costa’s denkbeelden betrekkelijk de vaccine, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1871
  • Welke doop kan als de christelijke worden beschouwd?. Eene tijdsvraag beantwoord, Kampen (Zalsman) 1871
 • 1872
  • Handleiding, ten gebruike van hen die onderwezen worden in het kort begrip der Christelijke religie, Groningen (G.J. Reits) 1872
  • De Moderne Leerbegrippen voor eenvoudigen duidelijk gemaakt, in vragen en antwoorden, Groningen (G.J. Reits) 18722
 • 1873
  • Het ontstaan der Christelijke Gereformeerde Kerk, haar strijd en hare verdere geschiedenis. 1: De Afscheiding in 't Noorden van ons land, Groningen (G.J. Reits) 1873 (niet verder verschenen)
 • 1874
  • Veertig Jaren. Gedachtenisrede, uitgesproken op den dag van het twintigjarig bestaan van de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1874
  • Iets over de geschiedenis onzer Kerk, in vragen en antwoorden, Groningen (G.J. Reits) 1874
 • 1875
  • Veertig Jaren. Gedachtenisrede, uitgesproken op den dag van het twintigjarig bestaan van de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk, Kampen (G.Ph. Zalsman) 18752
 • 1878
  • Het licht der kennis. Toespraak naar aanleiding van Joh. 8 : 12, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1878
  • Iets over de geschiedenis onzer Kerk, in vragen en antwoorden, Groningen (G.J. Reits) 18782
  • De Moderne Leerbegrippen voor eenvoudigen duidelijk gemaakt, in vragen en antwoorden, Groningen (G.J. Reits) 18783
 • 1879
  • Historisch overzicht van de formulieren van eenheid en de liturgische geschriften van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Groningen (G.J. Reits) 1879
  • Vijfentwintigjarig Jubileum van de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk. Feestrede, Winterswijk (Bulens) 1879
 • 1881
  • Vraagboek over de Gereformeerde Geloofsleer, Groningen (G.J. Reits) 1881
 • 1882
  • Vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis en de waarheden des Bijbels Ten vervolge op Borstius, Groningen (G.J. Reits) 18823
 • 1883
  • Vraagboek over de Gereformeerde Geloofsleer, Groningen (G.J. Reits) 18832
 • 1884
  • Na Vijftig Jaren. Feestrede bij de Herdenking der Afscheiding te Ulrum, 13/14 October 1834, Groningen (G.J. Reits) 1884
 • 1885
  • Wat is Gereformeerd?, Groningen (G.J. Reits) 1885
  • Jannes Hessels (1860-1885), In memoriam. Een drietal preeken, met een voorwoord van H. de Cock, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1885
 • 1886
  • Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding, Delftzijl (Haan) 18862
  • De kerkorde van Dordrecht a[nn]o 1618-19, en de synodale bepalingen der Christelijke Gereformeerde Kerk, met eenige aanteekeningen, Groningen (G.J. Reits) 1886
 • 1887
 • 1889
  • Bladzijden uit de geschiedenis mijner moeder, Kampen (J.H. Bos) 1889
  • Vraagboek over de Gereformeerde Geloofsleer, Groningen (G.J. Reits) 18893
 • 1890
  • De verhouding van de Christelijke Gereformeerde Kerk tot den Staat, Kampen (J.H. Bos) 1890 (Rede, uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Theologische School den 18den December 1890)
  • Verplichte vaccinatie beoordeeld, ’s-Gravenhage (C. Blommendaal) 1890
  • Bladzijden uit de geschiedenis mijner moeder, Kampen (J.H. Bos) 18902
 • 1892
 • 1894
  • —, Johannes Herman Feringa (1859-1925) en Jan Hessels (1836-1907), Kerkordening der Gereformeerde Kerken in Nederland, benevens de daaraan verbonden besluiten der Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893, Kampen (J.H. Bos) 1894
 • 1899
 • 1984
  • Wat is Gereformeerd?, Apeldoorn (Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken) 1984 (herdruk)

Artikelen c.a.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2004