De Reformatie

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

8e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1920v
2 (geen paginering) (16 oktober 1920)

a„Eindelijk eens een daad”, zou men ook hier willen zeggen. Die uitroep opende de inleiding van een brochure van den heer Baas b, (verschenen bij den heer Kok te Kampen), waarin hij den jongen arbeider zocht te behouden voor het oude geloof. En hij past ook, met een heel groot uitroepteeken er achter, bij de verschijning van het nieuwe Weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde leven, dat onder den titel „De Reformatie” wordt uitgegeven bij de firma Oosterbaan & Le Cointre te Goes, en waarvan tegelijk met ons blad het derde nummer verschijnen zal. Want ook dit nieuwe blad zal, niet door een éénmaal verschijnende brochure, niet door een af en toe als „tijdwoord” aangekondigde boetepreek, maar door regelmatige wekelijksche verschijning de jonge menschen trachten te behouden voor het oude geloof. Men zal niet boven elk nummer of elk hoofdartikel het woord: tijdwoord kunnen lezen; want tijdwoorden moeten geen uitzondering zijn, maar regel; ze moeten even regelmatig zijn als de tijd zelf is en behooren tegenover den aldoor werkenden tijdgeest iets te hebben van den telkens neervallenden, steen-uithollenden druppel. En we hebben over de jongeren-kwestie al veel tijdelijke tijdwoorden (momentwoorden dus) gehad; hier echter is het groote tijdwoord. Eindelijk eens een daad! Hier geen dokter, die met veel lawaai binnenstapt en verklaart, dat de patient ernstig ziek is en het morgen nog eens weer komt verklaren, maar een stille waker, die regelmatig zijn medicijn toedient en ’t versterkende middel.

Ik kan niet zeggen, hoe dankbaar ik ben voor dit blad. Wat een durf! Elke week 8 blz., groot formaat in dezen tijd! En dan die lage prijs: f 1.25 per 3 maanden. Men zou zijn hart vasthouden . . . . als men niet wist, dat in Nederland nog menschen zijn, die lezen willen. De Gereformeerde Kerken zullen dit blad niet laten ondergaan. Het zoekt allen, die den tijd kennen of willen kennen; die verstaan hebben, dat het oude geloof door duizenden afgezworen wordt, mede, omdat de kerk verzuimde, haar dagboek bij te houden. Steunt dit blad; abonneert u en maakt propaganda ervoor in uw kring. Ik houd niet van groote woorden, noch van geijkte termen, waarmee wij Gods Naam zoo dikwijls en zoo vroompjes ijdellijk gebruiken. Maar ik durf wel zeggen, dat dit nieuwe weekblad direct bedoelt de eere Gods en dat het zal dienen de komst van Zijn Koninkrijk. Het zou een veeg teeken zijn, indien wij voor heidenen en Joden en kroegmenschen veel deden in zending en evangelisatie en onze eigen jonge menschen maar kalm lieten meelokken door de nieuwerwetsche predikers van anti- en pseudo-christelijke leer. Dit blad bedoelt geen revolutie tegen de belijdenis, maar een reformatie van ons beleven en de manier van ons belijden. En de namen der redactieleden (Prof. Dr F.J.J. Buytendijk, Dr K. Dijk, Dr V. Hepp en Dr B. Wielenga) bewijzen, dat aan ’t hoofd staan mannen, die belijnd-gereformeerd zijn, doch 1) tevens weten, wat er in de wereld te koop is. Bovendien 28 medewerkers uit heel het land, tot zelfs uit Azië en Amerika! Wat wil men meer?

En, wat ik u verzoeken mag: kijk nu eens niet op zijn Hollandsch de kat uit den boom. Maar schrijf nu direct maar even naar Goes, of geef u op als abonné bij den heer H. v.d. Houten, Torenstraat 233, indien ge te Gorcum woont. Want hier is nu eens ons „Bergopwaarts”.


K. S.
1. Ja, ja, doch. De tijd is nog niet gekomen om hier dus te schrijven. Aan dat dus wil echter „De Reformatie” werken; moed houden maar . . . .
a. Opgenomen in OWK II,210-211.

b. Vgl. Nicolaas Baas (1893-1975), De jonge arbeider en het oude geloof, Rotterdam (Libertas) 1920.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000