Leestafel

Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen

onder Redactie van de Gereformeerde Predikanten, nummer 99 (geen paginering) (19 oktober 1918)

aDe Bijbelsche Geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst. In teekening door J.H. Isings. Rijswijk (Z.-H.) — H.J. Spruit, 1918.


Wie, zonder den bijbel te willen verdringen, voor zijn kinderen iets moois zoekt, om den bijbel hun verstaanbaar te maken en wat hij verhaalt, hun weer te geven, die kan hier terecht. Want deze uitgave is werkelijk uitstekend.

Het prospectus zegt, dat voor den leeftijd van 5 tot 15 jaar dit boek dienst zal kunnen doen; eerst door voorlezing; later door het den kinderen zelf in handen te geven.

Wat den tekst betreft: ik heb de eerste aflevering onder de oogen gehad (van de Schepping tot aan Jozef in Potifars huis). Mijn indruk is zeer gunstig. Het trof me, dat de schrijver geen uitgewerkte preekjes of zedelesjes geeft, die alles van a tot z uitwerken, maar dat hij het verhaalde weergeeft in begrijpelijke taal, en voor de vrije gedachte en het toepasselijk woord ruimte laat. Toch is het hem gelukt, de zaken zóó voor te stellen, dat de jonge lezer vanzelf al weet, wáár de toepassing op het gelezene te zoeken is. Dat vind ik te prijzen. Een bijbel voor jongelieden mag den bijbel niet overbodig maken; en deze verteller gaat niet buiten de Schrift om. Soms is de toon heel mooi; ik denk b.v. aan Abrahams offer en Jakobs worsteling in Pniël.

Ook de illustraties zijn goed. De teekeningen zijn helder en duidelijk. Heel mooi, mooier nog dan die van Davids zalving (deze plaat is als proeve van illustratie gegeven) vind ik de voorstelling van Jozefs wegvoering naar Egypte; of van Kain in zijn wanhoop. In de eerste aflevering waagt de schrijver zich gelukkig niet aan wat te hoog is voor zijn teekenstift, of te bovenzinnelijk: van Sodoms ondergang, van de Schepping, van den Zondvloed heeft de teekenaar geen plaat gegeven; daarin doet hij beter dan b.v. Gustave Doré, die graag fantastische voorstellingen 1) geeft. (Natuurlijk heb ik alleen de 1e aflevering gezien; verder kan mijn getuigenis dus niet gaan). Ook tracht de heer Isings getrouw te zijn aan de feiten: het is in de tent van Jakob, waar Ezau om „dat roode daar” vraagt, geen proper „hollandsch binnenhuisje” gelukkig.

’t Papier is prachtig; voor de platen uitnemend geschikt. De band is ook zeer goed. Voorop een herder met schapen; op den rug de zegenende hoogepriester. Aan de eerste duizend inteekenaars wordt de premieband gratis geleverd. Men haaste zich dus. 2) Het werk is berekend op 10 maandelijksche afleveringen. Betaling in drie termijnen: December 1918 f 2.40, April 1919 f 3.20, Juli 1919 f 2.40, met heffing van 5% boekhandelsduurtetoeslag (40 cent over het geheele werk).

Ik kan dit boek hartelijk aanbevelen. Theologie geeft het niet (in dat geval zou de titel, die niet van geschiedenis, maar van geschiedenissen spreekt, bedenkelijk zijn voor een gereformeerde). Het bedoelt de bijbelsche verhalen aanschouwelijk te maken voor jongelieden. Dat doel is bereikt op uitnemende wijze.

Mooi is ook het cliché voor de titel-pagina; in den rand 4 symbolen: altaar, kandelaar, kruis, avondmaal. Hier is uitnemend werk geleverd, dat onder ’t bereik valt van wie 20 cent per week kan wegleggen voor zijn kind. Iedere boekhandel neemt bestellingen aan.


K.S.
1. Men denke aan Doré’s teekeningen van zondvloed, oordeel, Babels ondergang, leviathan, enz.

2. Vóór enkele weken had deze opwekking beteekenis; nu allicht niet meer (deze recensie moest eenigen tijd blijven liggen). Toch kon men ’t nog probeeren.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd. Vgl. de bespreking van de tweede aflevering ‘Leestafel’, Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen Nr. 112 (18 januari 1919).deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000