Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

8e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1920v
19 (geen paginering) (11 juni 1921)

aDe Bekeering van Dr. A. Capadose. Uit het fransch vertaald door M.J. Chevallier, 6e druk, Kampen, J.H. Kok, 1920.


Toen ik dit boekje doorlas, viel me in, wat ik voor eenige dagen in de voorrede van Louis Couperus op zijn „Williswinde” gelezen had b. Hij begint daar zoo: „Ik hoû over het algemeen niet van voorredenen, al ligt ook het beeld van de propyleeën, die toegang geven tot den tempel voor de hand. Ik hoû er niet van, lang in een antichambre te moeten wachten, als ik ergens kom.”

Vermoedelijk zou Couperus dan ook tegen dit werkje bezwaar maken, niet alleen, omdat het beeld van een tempelgang iemand van zijn levensbeschouwing hier wel allerminst voor de hand zal liggen, maar ook — en daarin kunnen wij van hem leeren — omdat de lezer niet in één, maar wel in drie „voorkamertjes” wachten moet, voordat hij mag binnenkomen. Van de 88 blz., die het boekje telt, gaan er 35 weg voor 3 voorredenen. Zou het niet beter geweest zijn, inplaats daarvan een inleiding te geven van een bekwame hand, die door ’n kort overzicht van de historische beteekenis van Dr. Capadose bij den meer eenvoudigen lezer meer belangstelling nog gewekt had voor diens bekeering?

Het verhaal is in goeden toon geschreven, zonder opsmukkende profanaties. Diep gaat het niet en vooral bij het verhaal van den broeder, die sterft, voelt men de teekening van zijn psychische doorleving niet àf. Een verdienste is, dat aan de Schriftlezing zoo voorname beteekenis wordt toegekend in het verhaal van de bekeering van den jood tot christen.

Bij den zevenden druk zou het overweging verdienen, meer in hedendaagsch Nederlandsch te schrijven. Er zijn nog al wat verouderde termen: daadzaken (bl. 7); vervrijmoedigd (10), de toestel (40), gezet (40), het katholicismus, het protestantismus (49), enz.

De waarde van het werkje ligt hoofdzakelijk in zijn biografische beteekenis ten opzichte van een merkwaardige historische figuur.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.

b. Vgl. Louis Couperus (1863-1923), Williswinde, Amsterdam (Veen) [1895].deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000