Onjuist

Woord en Geest. Gereformeerd weekblad

2e jaargang, onder redactie van J.G. Geelkerken e.a.
Baarn (Bosch & Keuning) 1925v
46,350v (12 augustus 1927)

aNiet op alle slakjes kan zout worden gelegd. De synodale pers wemelt van onjuistheden. ’k Zou er telkens een groot deel dezer rubriek mee kunnen vullen.

Voor Ds. C. Lindeboom, dien ’k nog steeds houd voor een eerlijk scribent, maak ’k nogmaals een uitzondering.

In De Heraut van Zondag 31 Juli j.l. schrijft hij:

Inconsequent. Ds. H.C. v.d. Brink gaf meermalen uiting aan zijn ontstemming over het feit, dat de kerkengroep, die zijn leiding en die van Dr. Geelkerken volgt, in de pers als „Nederl. Geref. Kerken” werd aangeduid.

Terecht wijst Ds. Schilder in „De Bazuin” er op, dat diezelfde Ds. v.d. Brink zich niet ontziet, en dan nog wel in een opwekking tot een gebedssamenkomst, van de Gereformeerde Kerken te spreken als van de „Asser” Kerken”!

Noch het een noch het ander is juist.

Wel ben ’k er tegen opgekomen, dat van synodale zijde, aan de uitgezette kerken een officiŽele naam werd opgedrongen, of dat zij officiŽel anders werden genoemd dan zij zelf zich noemden.

En wat het tweede aangaat — dit is niet slechts onjuist, maar ook beslist onwaar. Ds. Lindeboom moet niet zoo klakkeloos overnemen wat Ds. Schilder debiteert.


v.d. B.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd. Vgl. K. Schilder, ‘Enkele opmerkingen inzake „Woord en Geest”’ III, Leidsche Kerkbode 6 (1927v) 16 (19 augustus 1927).deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000