Register Project Neocalvinisme

Holtius, Nicolaus (1693-1773)

Werk

  • met Alexander Comrie (1706-1774), Examen van het Ontwerp van tolerantie, om de leere in de Dordrechtse Synode Anno 1619 vastgesteld met de veroordeelde leere der Remonstranten te verenigen. Voorgesteld in eenige samenspraken, door een genootschap van voorstanders der Nederlandse formulieren van eenigheid geschreven, tot versterking van de liefhebbers der waarheid, om door de vleijende naamen van liefde en verdraagzaamheid van de suiverheid des Euangeliums niet afgeleid te worden, Te Amsterdam, by Nicolaas Byl, 1753-1759
  • VIII: Over den staat des rechtschapen mensch, 1757
  • X: Over het verbond der werken, 1759
  • Verhandeling over de rechtvaerdigmaking door het geloof, volgens de suyvere gronden der hervormde leere . . . Hier is bygevoegt een tweede druk der Godgeleerde verhandeling over het opregt geloof . . . Leyden, Samuel Luchtmans en soonen, 1750

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001