Register Project Neocalvinisme

Comrie, Alexander (1706-1774)

Bio

Schots/Nederlands theoloog, gereformeerd predikant te Woubrugge (1735-1773). Comrie studeerde theologie te Groningen en te Leiden en promoveerde 1734 op een filosofische dissertatie De moralitatis fundamento et natura virtutis. Comrie protesteerde in al zijn geschriften tegen de geest van verlichting en tolerantie die in zijn tijd dominant begon te worden. Vgl. over hem BLGNP III,76-78.

Werk

 • Het A.B.C. des Geloofs of Verhandeling van de benaamingen des Saligmaakenden Geloofs volgens de letteren van het alphabet. Te Leiden by Johannes Hasebroek, 1739
 • Brief over de Rechtvaerdigmakinge des Zondaars door de onmiddelyke Toereekening der Borggerechtigheit van Christus, . . . met een Voorreede over dezelfde Stoffe in het ligt gegeeven door C.M. Te Amsterdam by Nicolaas Byl, 1761
 • met Nicolaus Holtius (1693-1773), Examen van het Ontwerp van tolerantie, om de leere in de Dordrechtse Synode Anno 1619 vastgesteld met de veroordeelde leere der Remonstranten te verenigen. Voorgesteld in eenige samenspraken, door een genootschap van voorstanders der Nederlandse formulieren van eenigheid geschreven, tot versterking van de liefhebbers der waarheid, om door de vleijende naamen van liefde en verdraagzaamheid van de suiverheid des Euangeliums niet afgeleid te worden, Te Amsterdam, by Nicolaas Byl, 1753-1759
 • VI:
 • VII:
 • VIII: Over den staat des rechtschapen mensch, 1757
 • X: Over het verbond der werken, 1759
 • Stellige en Praktikale Verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de Leere en Gronden der Reformatie . . . Eerste deel. Te Leiden by Johannes Hasebroek en te Amsterdam by Nicolaas Byl, 1753
 • Verhandeling van eenige eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs, zynde een’ Verklaaring en Toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments, in welke . . . Te Leiden, by Johannes Hasebroek en te Amsterdam, by Nicolaas Byl, 1744
 • Verhandeling van het verbond der werken, in: Thomas Boston, Eene beschouwing van het verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften . . . uit het Engelsch uitgegeven door A. Comrie, waarbij . . . gevoegd . . . eene verhandeling van het verbond der werken; hierbij komt een voorrede . . . van H. Kennedy, Nijkerk (?) 1868 (oorspronkelijk 1741)
 • Verzameling van leerredenen, waarin vertoont wordt uit verscheide texten: de afgezakte, kranke en kwynende staat der geloovigen voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte: vervolgens de geloovigen, daar over met smerte aangedaan, en begerig naar herstellinge; in welke hunne innige begeertens voorgestelt en de zwarigheden, welke zij ontmoeten en hen dikwerf onvrijmoedig maken, geoppert en opgelost worden: eindelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als herstelde en in hun voorig element gebragt, verklaart en toegepast door Alexander Comrie; vermeerderd, met een beschouwing van het caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV: vs. 1. ter gedagtenis van het overlyden van wylen den Wel Ed. Gestr. Heer Cornelis van Schellingerhout, in leven vryheer en bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude. Onveranderde uitgave naar 1758. Utrecht (Buskes) 1886-1887 (2 stukken).

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001