Overzicht

Voorlopig zijn de volgende teksten opgenomen:

Boeken en brochures

 • Karl Barth (1886-1968), De Apostolische Geloofsbelijdenis, Nijkerk (G.F. Callenbach) 1935
 • Jacob Isaak Doedes (1817-1897), Het nieuwe Formulier van Onderteekening . . ., toegelicht in een brief aan een vriend, Utrecht (Kemink en Zoon) 1854
 • A. Dorst, Bijbelgeloof en Bijbelcritiek. Een ernstig woord in een ernstigen tijd, Leek (H.J. Bronsema) 1917
 • Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905), „De Heelen en de Halven.” Een woord aan de Hervormde Gemeente te ’s Gravenhage, ook naar aanleiding der weigering van de Kloosterkerk, ’s Gravenhage (W.A. Beschoor) 1885
 • Theodorus Lambertus Haitjema (1888-1972), De norm der waarheid. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt van wege de Nederlandsche Hervormde Kerk aan de Rijks-Universiteit te Groningen, op Woensdag 7 November 1923, Groningen, Den Haag (J.B. Wolters) 1923
 • Theodorus Lambertus Haitjema (1888-1972), Karl Barth, Wageningen (Veenman) 1926
 • Theodorus Lambertus Haitjema (1888-1972), Het Woord Gods in de moderne cultuur, Groningen, Den Haag, Batavia (Wolters) 1931
 • Henrik Ibsen (1828-1906), Brand. Dramatisch gedicht in vijf bedrijven, naar de oorspronkelijke Noorsche uitgave [1864] door J. Clant van der Mijll-Piepers, Amsterdam (Meulenhoff) 1908
 • Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra
 • Jan Jacob Thomson (1882-1961), Religieuse Poëzie, Zwolle (Ploegsma) [1915]
 • Johan Justus van Toorenenbergen (1822-1903), Hoe een deel der Dordtsche Nalatenschap verzaakt werd. Een woord van tegenweer, Rotterdam, W. Wenk, 1879
 • Johan Justus van Toorenenbergen (1822-1903), De onderteekening van de Formulieren van eenigheid in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Brief aan den WelEerw. ZeerGel. Heer J.P. Hasebroek, Amsterdam, Höveker & Zoon, [1883]
 • Johannes Nicolaas Voorhoeve (1873-1948), Het zoogenaamd Darbisme, Baarn (Hollandia-Drukkerij) 1916 (Kerk en Secte, serie VI, no. 9)
 • Tijdschriftartikelen e.d.

 • A.d.B., ‘Ingezonden’, Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen Nr. 94 (14 september 1918)
 • Jacobus Borsius (1802-1957), ‘Overzigt van het trapsgewijze toegenomen gezag der Formulieren van Eenigheid’, Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland 9 (1838) 285-376
 • Hendrik Herman Donker Curtius (1778-1839), ‘Over den zin en de strekking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk, vastgesteld bij de Algemeene Sijnode van Dordrecht in 1619’, Godgeleerde Bijdragen, 8/2 (1834) 733-763
 • Hendrik Herman Donker Curtius (1778-1839), ‘Over de werking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk, vastgesteld bij de Algemeene Synode van Dordrecht in 1619’, Godgeleerde Bijdragen, 8/2 (1834) 840-871
 • v.d.E., ‘Ingezonden’, Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen Nr. 9 (27 januari 1917)
 • Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905), ‘Aan Prof. Dr. H. Bavinck’, De Vrije Kerk 10 (1884) 5,211-220 (mei 1884)
 • Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905), ‘Aan Prof. Dr. H. Bavinck’, De Vrije Kerk 10 (1884) 6,277-286 (juni 1884)
 • Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905), ‘Nog een woord aan Prof. H. Bavinck’, De Vrije Kerk 10 (1884) 7,314-319 (juli 1884)
 • Johannes Hermanus Gunning JHzn (1858-1940), ‘Ingezonden’, De Heraut No. 147 (3 oktober 1880)
 • Theodorus Lambertus Haitjema (1888-1972), diverse artikelen
 • Arnold Hendrik de Hartog (1869-1938), ‘Theologie des Woords?’, Onder Eigen Vaandel 3 (1928) 2,155-170
 • Arnold Hendrik de Hartog (1869-1938), ‘Woord en Geest’, Onder Eigen Vaandel 4 (1929) 1,53-60
 • Arnold Hendrik de Hartog (1869-1938), ‘Correspondentie’, Onder Eigen Vaandel 4 (1929) 2,168-171
 • Pieter Johannes Kromsigt (1866-1941), ‘Christus gedeeld?’, Onder Eigen Vaandel 9 (1934) 2,97-105
 • Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976), ‘Boekbespreking’, Onder Eigen Vaandel 8 (1933) 2,162-169
 • Oepke Noordmans (1871-1956), ‘De algemeene genade’, De Reformatie 16 (1935v) 15,115v; 16,123v (10 – 17 januari 1936)
 • Johan Justus van Toorenenbergen (1822-1903), ‘De Confessioneele Praktijk van de vaders en grondleggers der Nederlandsche Hervormde Kerk 1561-1619’, De Symbolische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik, Utrecht (Kemink & Zoon) 18691, IX-XL
 • Jos. Verjans, ‘De Toekomst’, Roeping. Maandschrift voor Schoonheid, 2 (1923v) II,316-317
 • Johannes Nicolaas Voorhoeve (1873-1948), Boekbespreking K. Schilder, Darbisten, Timotheüs 23 (1917-1918) 21,433-434 (23 februari 1918)
 • Johannes Nicolaas Voorhoeve (1873-1948), ‘Critiek op Critiek’, De Bazuin 66 (1918) 15 (geen paginering) (12 april 1918)

 • deze pagina hoort in frames, klik hier

  © Appendix Vaginix Productions 2000