De Apostolische Geloofsbelijdenis

Nijkerk (Callenbach)
[1935]

Woord vooraf
Rekenschap
Ik geloof
In God
Den Vader, den almachtige
Schepper des hemels en der aarde
En in Jezus Christus, zijnen eenigen Zoon
Onzen Heer
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle
Ten derden dage wederom opgestaan van de dooden
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders
Vanwaar Hij komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden
Ik geloof in den Heiligen Geest
Ik geloof een heilige, katholieke kerk; de gemeenschap der heiligen
Vergeving der zonden
Wederopstanding des vleesches en een eeuwig leven

Grundfragen

beantwortet von Professor Dr. Karl Barth
Nijkerk (Callenbach)
[1935]

Vorwort
Persönliches
I. Dogmatik und Katechismus
II. Dogmatik und Exegese
III. Dogmatik und Tradition
IV. Dogmatik und Philosophie
V. Exegese und Geschichtswissenschaft
VI. Die Regierung der Kirche
VII. Communio sanctorum
VIII. Die Pluriformität der Kirche
IX. Predigt und Sakrament
X. Die Kontinuität des Glaubens