Jan Dirk Boerkoel

De Bazuin 103v

Geen verdoezeling van de geschiedenis

Klaarheid na verwarring

Persoonlijke invloeden

Doodgelopen beweging?

Theologisch en wijsgerig élan

Zelfverzekerd optreden

Stam en takken

Verdergaande verwijdering

Een rijkbegaafde student

Een gecompliceerd karakter

Een kritische geest

Leiding Gods in Schilders leven

Dodelijke ernst als gevolg van absoluutheid

Loomheid en voortvarendheid als vruchten van één bodem

De eenzame zoekt gemeenschap

De zwaarmoedige jongeman

Behoefte aan erkenning

„Die ander was een Dandy”

Op zichzelf of in vergelijking?

Tegenstrijdige krachtsontplooiing

Schilder en de Vrije Universiteit

Geforceerde Tegenstelling

Lessen der historie

Een incident

Rumor in corpore illustrissimo

Een stormachtig jaar

Secundum Lucam Patronum Nostrum

Al in het groen-groen knollen-knollenland

De komische Shylock en de dramatische Greijdanus

Schilders rechtsbesef

Omgang met andersdenkenden

Door een gekleurde bril

De legpuzzle

Het Volle Leven in

De dolende ridder vindt zijn burcht

Schilder als prediker

Naast en op de paden der Homiletiek

Schilders kansel een magneet

Cultuurbeschouwing en prediking

Heilshistorie en prediking

In de kop van Overijssel

Een boom gedijt slechts in de voor hem geschikte grond

Afstervende vriendschap

Schilder als journalist

Schilders opinievormende „Reformatie”

„Unvollendete symphonie”

Brokstukken dogmatiek

Teleurstelling en troost

Schilders geschriften: een spiegel van zijn tijd

Schilder op de markt des levens

„Aldus sprak K.S.”

Eenheidswerk van een optimistische polemist

Misverstand over een term

Afwijking van de leer der vaderen


Terug naar secundaire literatuur