Handelingen 9 (met 22 en 26) en 15 vergeleken met Galaten 1 en 2

De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde leven

16e jaargang, onder redactie van K. Schilder
Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1935-1936
11,83v (13 december 1935)

aVerleden week heeft Prof. Dr S. Greijdanus het rectoraat aan de Theologische School overgedragen aan zijn opvolger. De aftredende rector hield daarbij een rede welke nog denzelfden avond in druk verscheen (met weglating van het gedeelte, waarin de lotgevallen der Theol. School verhaald werden), onder den titel: „Is Handelingen 9 (met 22 en 26) en 15 in tegenspraak met Galaten 1 en 2?” Omdat deze rede 1) ons ook ter aankondiging in „De Reformatie” toegezonden werd, maken wij van het verschijnen dezer „vergelijkende, exegetische studie” bij dezen dankbaar melding b. Het belang van deze studie wordt door den schrijver in zijn „woord vooraf” zelf aangegeven. Prof. Greijdanus merkt op, dat bij de bestudeering van de geschiedenis van het oudste christendom ook bizonder het leven en werken van den apostel |84a| Paulus de aandacht vraagt. Bronnen daarvoor zijn de Handelingen der Apostelen, en de op Paulus’ naam staande brieven. Nu hebben velen gezegd, dat deze bronnen, met name wat betreft de berichten over Paulus’ roeping en bekeering en eerste werkzaamheden, gelijk ook die over de samenkomst in Jeruzalem (Handelingen 15), met elkaar in strijd komen. Is deze beweerde tegenstrijdigheid werkelijk aanwezig, dan, zoo merkt Prof. Greijdanus op, zou het uiterst moeilijk zijn, de geschiedenis van Paulus’ leven en werken, en de ontwikkeling der kerk in haar aanvang te kennen. Het is daarom van het hoogste belang, niet alleen voor de erkenning van het Schriftgezag op een bepaald punt, maar ook voor het kennen van de geschiedenis bovenbedoeld, dat op goede gronden aangetoond wordt, dat de berichten niet met elkander strijden.

Zulke goede gronden nu geeft Prof. Greijdanus. Reeds bij het hooren van deze rede kwamen de hoorders onder den indruk van de als gewoonlijk dwingende argumentatie van den spreker. En voor zoover zij daarna de geheel publicatie (94 blz.) onder de oogen kregen, werd hun gevoel van eerbied slechts versterkt. Wij geven dan ook met blijdschap en dankbaarheid de aankondiging van deze studie hier. Hier en daar is een grieksch citaat opgenomen; echter zóó, dat óók lezers, die geen grieksch kennen, toch met vrucht deze studie ter hand nemen, en zich er in verdiepen kunnen. Men zal, over het leven van Paulus studeerende, deze studie niet kunnen voorbijgaan voortaan.

Wie op een zeer belangrijk punt zijn Schriftgeloof bevestigd wil zien, en Paulus’ leven en werken kennen wil, bestudeere dit prachtig gedocumenteerde geschrift.


K.S.
1. Uitg. N.V. Uitg.-Mij J.H. Kok, Kampen.a.

b. Vgl. Seakle Greijdanus (1871-1948), Is Handelingen 9 (met 22 en 26) en 15 in tegenspraak met Galaten 1 en 2? Eene vergelijkende, exegetische studie, Kampen (J.H. Kok) 1935 (Rede bij de overdracht van het rectoraat te Kampen).deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000