Buchman-beweging

De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde Leven

14e jaargang, onder redactie van K. Schilder, C. Tazelaar en J. Waterink
Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1933-1934
25,195 (23 maart 1934)

aNog steeds vraagt deze beweging de aandacht. Sommigen verwarren de vraag, inhoeverre inderdaad ook hier iets goeds is bereikt (wat niemand ontkent, evenmin als van het Leger des Heils, de z.g. Darbisten etc.) met de andere kwestie, hoe deze beweging is te taxeeren in haar principiëelen opzet.

Ds W. van ’t Sant heeft reeds meer dan eens over deze beweging geschreven. Thans kwam bij Drukkerij Van Haeringen, Den Haag, een nieuwe brochure van denzelfden schrijver van de pers, onder den titel: „Beproeft de Geesten” (31 blz.) b. Ds van ’t Sant bespreekt de beweging „vanuit de vraag naar onze verhouding en houding als Gereformeerde Kerken tegenover deze beweging”. Hij doet dit op zeer bezadigde wijze, beide boven gereleveerde vraagpunten uit elkaar houdende. Na een inleiding volgt § 1: karakter en doel; § 2: de techniek der beweging; a) „leiding”; b) „stille tijd”; c) het „deelen”; § 3: de beweging en de kerk.

Gaarne beveel ik de lezing van dit bedachtzame woord over deze nog steeds practisch op ons kerkelijk leven en zijn taxatie ingrijpende kwestie aan.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.

b. Vgl. Willem van ’t Sant (1883-1936), Beproeft de Geesten. Een nadere toetsing van de Buchman-beweging, ’s-Gravenhage (Van Haeringen) 1934.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001