„Naar de vereeniging aller Gereformeerden?” — Jaarboek Gereformeerde Kerken

in: De Reformatie, veertiende jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1933v, 16,123 (19 januari 1934) aTer bespreking werd mij toegezonden een brochure: „Naar de vereeniging aller Gereformeerden?” b. Ze is gedateerd November 1933 (dagteekening „voorwoord”), verscheen onder het pseudoniem „Patricius”, en meldt den uitgever niet. De enveloppe, waarin ze werd verzonden, draagt het stempel der firma A. Meijer, Koningstraat 34, Arnhem.

Als ondertitel voert deze brochure: „Een stem uit de Chr. Geref. Kerk”.

Het spijt ons, dat ze anoniem is. Dat is voor ons een bezwaar, om er hier over te spreken. Ik hoop De Wekker niet te volgen in de door mij zelf indertijd veroordeelde zucht om „munt te slaan” uit anonieme geschriften.

Mocht te eeniger tijd de schrijver zijn naam bekend maken, dan wil ik met genoegen van deze brochure iets zeggen.


P.S. Verleden week bleef per abuis deze copie op mijn tafel liggen. K.S.
Jaarboek Gereformeerde Kerken

Het Jaarboek is er. Ik ken menschen, die naar het Jaarboek zitten uit te zien als naar een feestelijke gebeurtenis, en die er dagen lang in zitten te bladeren, en te cijferen, om dan straks naar aanleiding van de verstrekte gegevens naar vele zijden te filosofeeren. En ik weet, dat zulke menschen de bouwers zijn van ons kerkelijk leven. En daarom wil ik ook nu weer op het boek de aandacht vestigen. De uitgevers hebben weer alle eer ervan, en dat ze in dezen tijd niet schriel zijn, bewijst wel de steeds toenemende omvang, met behoud van den uiterst geringen prijs.

Het boek bevat de bekende gegevens, waarbij dezen keer nog de omstandigheid komt, dat het jaaroverzicht van Dr Rullmann zich kan bezig houden met 1933 als synodejaar. Dr Rullmann heeft ook nu weer zijn speurzin laten gaan over de voornaamste kerkelijke gebeurtenissen. En dit met prijzenswaardige objectiviteit.

Een groot aantal „In Memoriam’s” besluit het boek van 464 bladzijden. Vinde het veel koopers.


K.S.
a.


b. Cf. Patricius (= ?), Naar de vereeniging aller gereformeerden? Een stem uit de Chr. Geref. Kerk, Arnhem (A. Meyer) [1934].