Gereformeerde Geloofsleer voor godsdienstonderwijs

in: De Reformatie, veertiende jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1933v, 10,74v (8 december 1933) aWij ontvingen ter recensie een exemplaar van de „Gereformeerde Geloofsleer”, door de predikanten Th. Delleman en W.E. Gerritsma b.

Dit werkje is bedoeld als handboekje ten gebruike |75a| bij het godsdienstonderwijs op Gymnasia, H.B.S., Kweekscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Met het oog op eventueele aanteekeningen van den docent, is tegenover elke bedrukte linkerpagina de rechterpagina blanco gelaten.

Wij gelooven, dat hiermee aan den wensch naar een niet te uitgebreid leerboek voor het godsdienstonderwijs voldaan is en dat op zeer uitnemende wijze. De predikanten van Aalten en de N.V. „De Graafschap” hebben de Kerken zeer aan zich verplicht door deze, en door andere bizonder instructieve, duidelijke en zakelijke boeken voor de catechisatie te geven. En behalve de catechisaties dienen zij ook het godsdienstonderwijs in het algemeen. Hun werk is uitnemend.


K.S.
a.


b. Cf. Thomas Delleman (1898-1977) en Wijbrandus Eelco Gerritsma (1896-1959), Gereformeerde geloofsleer. Met korte verklaring van gebod en gebed, Aalten (De Graafschap) 1933.