Leestafel

Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen

onder Redactie van de Gereformeerde Predikanten, nummer 106 (geen paginering) (7 december 1918)

aBuitenjongens door J.C. de Koning. Deel I van „Groei”. Bibliotheek voor Jongelieden en kinderen. H.J. Spruyt Rijswijk 1918.


Van Rijswijk begint voor onze jongemenschen de victorie.

Pas is de Heer Spruyt begonnen met de uitgave van het prachtwerk: „de bijbel voor jongelieden” of opnieuw kondigt hij een heele reeks boeken aan voor onze jongemenschen, die onder den sprekenden titel: „Groei” zullen verschijnen. Het eerste deel van deze bibliotheek verliet reeds de pers.

Het voornemen van den uitgever verdient den steun van ons christelijk publiek. Positief christelijke litteratuur is tot nog toe niet veel ons gegeven: Gerdes en Van Lummel waren met eenige andere schrijvers zoowat de eenige leveranciers aan onze christelijke boekenmarkt. Daarom is een uitbreiding van den positief christelijken litteratuurschat ten zeerste gewenscht.

Dit eerste deel trekt zeer aan. De figuren, die de schrijver teekent, zijn echte jongens; dat ziet men aan alles. Er waait een frissche geest door het boek; gelukkig is het ouwe-mannetjes-type, dat zooveel „christelijke schrijvers” bekoort voor het jonge geslacht, hier niet aanwezig. Men kan zijn kinderen dit boek zonder eenig bezwaar in handen geven. Opmerkingen die aan het geestelijk leven richting en leiding willen geven zijn er vele te vinden; en dan niet in dien smakeloos-gewilden toon, die soms afstooten kan, doch in ongedwongen geest. Trouwens, heel het verhaal is voor onze jongens (en ook meisjes) een gezonde moraalprediking. Juist in zijn groote lijnen en figuren. De illustraties zijn ook heel goed; er zijn er heel wat.

De prijs van het werk is gebonden f. 1.75 met 5% boekhandels-duurtetoeslag. De uitgaaf is, zooals de heer Spruyt gewoonlijk geeft: uitstekend verzorgd.

Wie zijn kinderen tot nadenken stemmen wil, en hen doen zien, dat ook christelijke jonge menschen vroolijk kunnen zijn èn God vreezen, die bestelle dit werk.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd. Vgl. ook de bespreking van deel II van de serie ‘Groei’ ‘Van de Boekentafel’, Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 7 (1919v) 5 (6 december 1919).deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000