Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

9e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1921v
19 (geen paginering) (10 juni 1922)

aKleine Bijbelsche Geschiedenis verhaald door J.C. de Koning. Deel I Oude Testament en deel II Nieuwe Testament. Rijswijk (Z.-H.) H.J. Spruyt, 1921.


De Heer Spruyt staat voor niets. Eerst v.d. Hulst, toen De Koning en nu nog een De Koning, maar in verkleind formaat. Dit is werkelijk àlles doen, niet om de zaak van den uitgever te doen floreeren, maar om bij het volk de bijbelsche geschiedenis er in te krijgen. Men weet, dat we onlangs met groote waardeering de uitgave der Bijbelsche Geschiedenis voor kinderen van den Heer J.C. de Koning hebben aangekondigd en besproken. Deze kleinere uitgave is eenvoudiger an uitvoering, doch bevat voorts hetzelfde. Ook de mooie illustraties van den Heer Isings zijn opgenomen. Nu behoeft er wel niemand meer te zijn die niet in staat is, zijn kinderen met een bijbelsche geschiedenis met platen blij te maken. Zeer sterk beveel ik deze uitgave bij u aan.


K. S.
Het Gezinsgebed. Uitgave „De Drie Provinciën”, Gorinchem.


Deze brochure is een overdruk van de artikelen in ons blad opgenomen. Aanbeveling is dus overbodig, want dat de artikelen naar ons oordeel alleszins aanbeveling verdienden, bleek reeds uit de plaatsing ervan in ons blad. Ik weet van enkele kerkeraden, die een zeker getal bestelden voor uitdeeling op huisbezoek, enz. (ook bij huwelijksbevestigingen). Op duidelijke, teedere en principieele wijze wordt het gezinsgebed hier besproken. Hartelijk aanbevolen.


K. S.
Wat Gods genade vermag in een jong kind door G. v.d. Berg, 5e druk, Kampen, J.H. Kok.


De 5e druk! Men behoeft niet te vragen, of dit werkje ook bij het volk een teere snaar geroerd heeft. Ik zelf maakte nu voor het eerst er kennis mee en kan verklaren, dat het me werkelijk heeft goed gedaan. Hier en daar is te merken, dat de ouders den grond voor hun troost bij het lijden en sterven van een kind niet zóó diep ophalen als een bewust gereformeerde dit kan en mag en moet doen. Maar het is toch een teer geschreven boekje. Onopgesmukt en hartelijk van toon. In een tijd, waarin aan de kinderziel meer aandacht wordt besteed, kan, behalve voor bedroefde ouders, ook nog voor anderen ’t eerlijke verhaal zijn nut doen.


K. S.
Het Ouderlingenblad. Maandschrift ten dienste van hen, die de Geref. Kerken in het ambt dienen. Uitgave J.B. v.d. Brink & Co., Zutphen.


Dit blad wordt met vreugde begroet. Ik raad iederen kerkeraad een zeker getal abonnementen te nemen; wij deden ’t in Gorcum tot volle bevrediging. De tijd bewijst, dat ’n ouderling moet weten wat er in de wereld te koop is en „naarstig” moet zijn in het onderzoek van Gods Woord en van de dingen van den dag. Sommige sectarische menschen zijn ons daar wel eens in vooruit en een enkele ouderling zit wel eens door eigen schuld met een mond vol tanden als hij zich vragen ziet voorgelegd over hem onbekende dingen. Dit blad helpt hem in zijn werk. De Redactie en de medewerkers beloven veel goeds. Prijs f 1.50 per halfjaar. Het eerste nummer is zeer leerzaam en ook in àlle opzichten bevattelijk geschreven.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000