Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

9e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1921v
7 (geen paginering) (24 december 1921)

aDe Heilige Historie, aan kinderen verhaald door J.C. de Koning, Rijswijk (Z.-H.), H.J. Spruyt f 3.90, geb. f 5.40.


Voor de 2e maal brengt de heer Spruyt een soort jongelieden-bijbel op de markt. Vanzelf dringt zich aan den gemartelden recensent de herinnering op aan die andere uitgave van den zelfden heer Spruyt: W.G. v.d. Hulst, De Bijbelsche Geschiedenissen. Laatstgenoemden is grooter, deze (van de Koning) is in kleiner formaat gehouden. Maar wat zal ik nu zeggen? ’t gaat me als eenmaal naar zekeren poeet de koningin-moeder bij de geboorte van Juliaantje.

En koninginne Emma
Broedt over dit dilemma:
Wien moet zij ’t meest haar liefde biên;
Haar kind of ’t kind haars kinds misschien. b

Dergelijk koninklijk broeden over zoo’n dilemma verontrust ook mij. Want we hebben altemaal van der Hulst zóó uitbundig geprezen, dat we haast niet er toe kunnen komen, een ander werk aan te bevelen dat misschien ’t eerste ’n paar lezers kosten zal. En toch, dat andere, jongere werk van de Koning willen we ook niet passeeren, want het mag er zijn, evengoed als dat van v.d. Hulst. Wien moeten we ’t meest onze liefde biên, den ouderen of den jongeren verteller misschien?

In sommige opzichten gaat De Koning nog boven v.d. Hulst: de letter is mooier, de druk eveneens. In veel andere punten staat het ermee op één lijn, beiden vertellen met korte zinnetjes en beiden sterk asyndetisch. Beide boeken hebben de prachtplaten van den heer Isings, met z’n fijnen kijk op de dingen en zijn aristocratische uitdrukking; beide lijden soms onder de beperking van de ruimte, die toegestaan was; beiden houden af en toe ervan om een episode weer te geven: eerst de ontknooping en dan de weg ter ontknooping. Hier en daar hebben beiden te goedgeloovig sommige onjuiste „vertalingen” overgenomen; zoo is b.v. Jozef als Zafnath-Paäneah, bij v.d. Hulst nog maar de „vader des vaderlands”, doch bij De Koning al tot „Redder der wereld” gepromoveerd.

Ik wil niet meer gaan vergelijken. Emma’s dilemma zal er nog wel zijn, en ’t mijne ook. De eenige oplossing is: aan de oudere en het jongere werk gelijken adel toekennen, en alleen het verschil zien in formaat en in prijs. De Koning vertelt korter (daardoor ook wel eens wat minder volledig) dan v.d. Hulst en geeft dan ook méér schetsen; v.d. Hulst houdt nog meer den draad vast, die de schetsen onderling verbindt.

’t Beste lijkt me, dat u beide werken koopt: v.d. Hulst voor de ééne, minst vergevorderde helft van uw kindertal, en De Koning voor de andere helft als repetitieboek, dat vanwege de beknoptheid volgen moet. Want ook dit werk bekoort door zijn levendigen verteltrant, sobere en toch pakkende voorstelling en door de vele heerlijke platen. De band is ook zeer goed.


K. S.
Cijfers en Feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. N.V. De Graafschap, Aalten.


Van dit tijdschrift verschijnt nu de 2e jaargang. Deze is meer uitgebreid dan de eerste, (maandelijks 32 blz. voor f 2.– jaarlijks) doch is ook van karakter veranderd. De eerste jaargang had een redactie, waarvan de namen bekend waren, thans ontbreekt de vermelding van redactioneele namen. Tòch is er een redactie want deze vraagt toezending van artikelen en mededeelingen die in de verkiezingstijd dienst kunnen doen. Moet men aan de uitgeefster zenden of komt de redactie nog voor den dag? Het tijdschrift is nu een soort „persschouw” voor het politieke en sociale leven. De voornaamste uitingen in de pers over de onderwerpen van den dag worden weergegeven en opmerkingen worden daaraan vastgeknoopt. Wie zich met politiek en sociale kwesties heeft bezig te houden, vindt hier veel bruikbaar materiaal in den strijd, en eveneens voorlichting voor zichzelf, ook al staat hij niet in het gelid. Een meer systematische indeeling zou niet kwaad zijn, al is die erg moeilijk. Misschien een register aan het eind van den jaargang? In elk geval een band voor f 0.75. Men leze, vooral in onze omgeving, waar ’t zoo noodig is. Op de bestelkaart ’t adres: N.V. „De Graafschap”, Aalten.


K. S.
Leven. Leesboek voor de Scholen met den Bijbel, verzameld door P. den Boer en J.C. de Koning. Geïllustreerd door Tjeerd Bottema. 11e deel. Rijswijk (Z.-H.), H.J. Spruyt.


Dit „verzamelde” leesboek moet niet worden beoordeeld naar de stijlzonde op het titelblad, want het is in zijn geheel mooi werk. Het geeft met zorg gekozen stukken in proza en poëzie van verschillende schrijvers, en de keuze is geschied naar Christelijk-paedagogischen maatstaf. Men vindt ook vertegenwoordigd James Neil (Palestina en de Bijbel), P. Keuning, Dr. A. Kuyper, G. Schrijver, Mr. C.W. Wormser (Het graf op den Soembing). Er is dus een streven naar wat nieuws. De illustraties zijn goed: levendig en natuurlijk. De correctie heeft niet achterhaald de fout op bl. 57: Christus is de Alva en de Omega! Overigens is zij met zorg te werk gegaan.

Dit boek is wel allereerst voor de school bestemd. Maar niet minder is het voor de huiskamer geschikt. Men kan zijn kinderen dit werk veilig in handen geven. Het is niet een speciaal litteraire bloemlezing en ontwikkelt toch den smaak van kinderen van den leeftijd, die den verzamelaars bij hun keus voor oogen stond. En het „Christelijke” ligt er niet bovenop, maar middenin.


K. S.
Gedenkboekje v.d. Afdeeling Noord-Brabant – Limburg van den Ned. Bond van Jongel. Ver. op Geref. Grondslag.


De jongelingen van Brabant en Limburg hebben Paaschmaandag in Den Bosch hun 25-jarig jubileum gevierd. Ze hebben daarna van dat feest een gedachtenis zich en anderen gesticht door de uitgave van een gedenkboek op prachtpapier, een boekje, aan welks keurige uitvoering de drukker aleen maar een rugtitel liet ontbreken, hoewel de rug van het boekje is als die der afdeeling, nog wat mager, maar toch breed genoeg. Ik zou zeggen: koop dat boekje nu eens. Bestellingen à f 1.– bij den heer H. Redert te Andel. Ge moet dat doen 1. omdat de kleinste afdeeling van Nederland door zóó aan te pakken zich geweldig verdienstelijk gemaakt heeft, 2. omdat dit gedenkboekje de hooge eer genoot, een volledigen afdruk te mogen geven van de rede van Prof. Dr. H.H. Kuyper: Het Bruidslied van Israël, 3. omdat de mooi-uitgebeelde geschiedenis van Brabant en Limburg ook òns moet interesseeren, want het gaat over onze buren in derzelver opkomst, 4. omdat ook voor het overige veel bijdragen van belangstellenden en een verslag van de feestviering met de redevoeringen van Ds. G.M. v. Rennes en nog een anderen feestredenaar den inhoud helpen vormen. En de portretten niet te vergeten! De ijverige secretaris, die met dit werkje op de markt komt, niet slechts als verslaggever, doch ook als historieschrijver, heeft eer van zijn werk. We gunnen het bestuur een volledigen uitverkoop. De heeren zitten ginds nog niet in den dommel. En ze hebben een secretaris om naar te watertanden.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.

b. ?deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000