Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

8e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1920v
10 (geen paginering) (5 februari 1921)

aPalestina en de Bijbel, naar het Engelsch van Dr. James Neil, bewerkt door J.A. Wormser. Tweede druk. J.H. Kok, Kampen, 1920. f 3.60, geb. f 4.90.


Dit boek is een toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de H. Schrift, bevat naast de titelplaat 23 ophelderende penteekeningen van C. Koppenol en geeft 256 blz. compressen en toch fijnen, duidelijken druk.

Natuurlijk valt op meer dan één uitspraak in dit werk wel wat af te dingen. En als de ruimte er was, om deze uitspraak met voorbeelden te staven, zouden we dat graag doen. Tendeele hangt o.i. dit verschijnsel samen met de opinie van den schrijver, dat in het Oostersch leven van vroeger niet veel verandering is gekomen, in eeuwen niet, zoodat de tegenwoordige toestanden tamelijk wel ons een beeld geven van de leefwijze in de eeuwen (het zijn er heel wat), die verloopen zijn onder het tot stand komen der Bijbelboeken.

Toch is hier een prachtwerk te krijgen voor geringen prijs. Een volledig tekstregister maakt het gebruik gemakkelijk. Ontzaglijk veel spreekwijzen en uitdrukkingen van den bijbel vinden hier een verklaring; en menige tekst zou minder mishandeld zijn als zijn lichtvaardige gebruiker van dit werk kennis had genomen. Het boek is geen wilde chaos, geen aaneenrijging van spreekwijzen, die achtereen toegelicht en alleen door het register in onderling verband gezet worden, maar het ordent zijn stof in 38 hoofdstukken, die onderling een samenhangend beeld geven van het „Oostersch leven” en telkens een verrassend licht werpen op bijbelsche gegevens. Wie het boek doorwerkt — het leest prettig — zal zich verrijkt voelen en zijn bijbel beter lezen dan voorheen.

Zeer hartelijk aanbevolen.


K. S.
De Bijbelsche Geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. H.J. Spruyt, Rijswijk (Z.-H.), 1918-1920.


Thans is de 10de of laatste aflevering verschenen. Het einde is goed; gelukkig dient het niet om den indruk te wekken dat „eind goed, àl goed” is. Heel het werk toch, dat nu voor ons ligt, is van begin tot eind in dezen duren tijd een eerbied afdwingende onderneming. In totaal levert het nu 55 platen, die over het algemeen frisch en levendig en getrouw zijn. Het zal overbodig zijn, dit herhaaldelijk door ons zoo gnnstig beoordeelde werk opnieuw te bespreken. Als voornaamste van zijn deugden kunnen we, in korte samenvatting, noemen: prachtig papier, heldere druk, uitnemende illustraties, levendige verteltrant, die zoowel het lezen der kinderen en jongelui als het voorlezen door anderen gemakkelijk maakt, in ’t algemeen getrouwheid aan de Schrift — enkele kleine onnauwkeurigheidjes, die meer de exegese raakten noemden we reeds in vorige recensies — en eerbiedige voorstellingswijze. Wie zijn kinderen liefheeft, kan thans die liefde uiting geven door dit boek aan te schaffen.

Compleet gebonden exemplaren blijven voorloopig voor f 12.– verkrijgbaar. Men heeft daarmee een werk voor zijn gezin.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000