Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

7e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1919v
22 (geen paginering) (7 augustus 1920)

aJ.J. Knap Czn., Familieleed. Een ernstig woord ten dienste van den strijd tegen het alcoholisme. J.H. Kok, Kampen, 1920. Prijs 40 ct. Voor verspreiding: bij 10 ex. à 25 ct, 25 ex. 20 ct., 50 ex. 17 ct., 100 of meer ex. 15 ct.


Men behoeft waarlijk nog geen geheelonthouder te zijn om deze brochure te waardeeren en zelfs haar verspreiding op ruime schaal hartelijk aan te bevelen. Het werkje is echt Knappiaansch. Want Ds. Knap zegt wel geen nieuwe dingen, hij schept niet, maar hij smeedt smijdige woorden in smoutige taal; hij zet alles onder zijn bril en die bril vergroot niet en verkleint evenmin, maar verheldert altijd en geeft aan al wat hij u doet zien prachtige kleur en fijnbeschaafden vorm. Knap is een beschaafd schrijver, die zijn lezers, alle, weet op te heffen tot zijn standpunt. Natuurlijk ontbreken zijn gewone zwakheden ook niet — b.v. de vogel, die met zijn vlerken het kruisteeken maakt zoolang hij vliegt — maar men moet al een verloren zuurkijker zijn, om bij zooveel moois daarvan kwaad te zeggen. Een boekje tegen de drankzonde en dat zonder griezelige filmbontigheden en zonder een dramatisch: „mogen wij zwijgen?” en dan toch zoo dat het pakt en vasthoudt — dat doet iedereen Knap niet na.
Ds. J. Kok, De profeet van Opperdoes (Jan Mazereeuw) J.H. Kok, Kampen, 1919, f 1.25, gen. geb. f. 2.20.


Ds. Kok heeft het charisma der smakelijkheid. En hij heeft er in deze breede (107 bl.) weergave van het met Jan Mazereeuw samenhangende tafereel uit de Vaderlandsche kerkgeschiedenis een prijselijk gebruik van gemaakt. Voor onzen tijd is dit geschrift, handelend over het eerste tijdvak van de vorige eeuw, werkelijk niet alleen begeerlijk voor den man der vaderlandsche kerkgeschiedenis; want voor allen, die ’t kerkelijk leven met bewustheid meeleven, is ’t boekje van Ds. Kok opbouwend. ’t Blijkt immers, dat in de kerk en haar omgeving telkens dezelfde dwalingen opduiken en dat de ziekteverschijnselen in het lichaam der gemeente alle eeuwen door dezelfde zijn, al treden ze onder anderen naam op.

Ik kan dit werk van Ds. Kok met aandrang aanbevelen. Hij vertelt zuiver en dringt van de verschijnselen tot de stroomingen door. Het is een niet onbelangrijke bijdrage niet alleen voor de kerkelijke historie, maar ook voor de onderwijzing in enkele zoo vaak voorkomende en toch altijd even zielige zielsziekten, welk onderwijs toch immers ook niet zijn practische voorbeelden ontberen kan.
De Jongelingsvereeniging en „de critiek der jongeren” door Dr. C.N. Impeta. J.H. Kok, Kampen, 1920. f. 0.75.


De opmerking is gemaakt, ik weet niet waar, dat deze brochure de oplossing niet geeft in de door den schrijver zelf gestelde kwestie. Maar door wien is dit wel gedaan? Wie kan trouwens ook al bij voorbaat antwoorden op een vraag, welke formuleering den vrager zelf nog al moeite kost? Zooland de vraag nog „wordt”, kan het antwoord niet „zijn”. M.i. ligt de verdienste van deze brochure dan ook in haar terrein-verkennend karakter. De schrijver heeft gezien met scherpe oogen en zeer nauwkeurig verslag gedaan, d.i.: zonder te vallen in de in dezen maar al te gevaarlijke en het medicament onvindbaar makende zonde van het generaliseeren. Wie in het kort een overzicht wil krijgen van de jongerenkwestie in haar tegenwoordige phase, kan hier terecht; de schrijver zelf wijst den weg wel aan, waarlangs men tot de grondstroomingen kan doordringen.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000