Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

7e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (J. Sizoo) 1919v
nummer 12 (geen paginering) (13 maart 1920)

a„Het getrouwe woord” en „het vervullen van al uwe nooddruft” door Ds. R. Hamming. Groningen, G.J. Reits, 1920.


Tweemaal sprak Ds. Hamming een afscheidswoord in Groningen, telkens in een ander kerkgebouw. (1 Tim. 1 : 15 en Philip. 4 : 19). Beide preeken zijn in brochurevorm uitgegeven en kosten, saamgebundeld, f 0.50. Een portret, dat goed uitgevoerd is, siert de uitgave. Wie van niet al te lange en van gemakkelijk te verwerken preeken houdt, kan hier terecht. ’t Zijn ernstige, en hartelijke woorden uit bedachtzamen mond en vlugge, hoewel zich niet door repetitie al te spoedig verslijtenden pen.

K. S.


De geestelijke mensch in zijn begin, voortgang en einde, door Florentius Costerus; in tegenwoordige spelling overgebracht door Ds. G. de Jager. — Bruinisse, J. v.d. Wal, 1920.


Van dit werk, dat hiermee zijn 8en druk beleeft, verscheen de 1e aflevering, bl. 1-48. Voor ieder is het niet geschikt; wie wat van de wedergeboorte en de bekeering wil weten, doch ook den tijd noodig heeft, om wat anders te doen, dan eenzaam mediteeren, kan beter bij een vertrouwd schrijver van onzen tijd terecht. De oude schrijvers zijn wel eens wat wijdloopig; en vooral wanneer men als Costerus 62 leerredenen in één perkament samenplakt, is het gevaar van herhaling niet denkbeeldig, tenzij — men zijn leerredenen wat anders make dan „leerredenen” in den gewonen zin des woords. Aan geen van deze 2 gevaren is Costerus geheel ontkomen; maar er zijn menschen, die den tijd hebben, en voor hen hindert dat niet. — Wat het werk zelf betreft: de schrijver weet tamelijk wel begrippen te onderscheiden; natuurlijk is daarbij zijn terminologie niet van onzen tijd. De omhaal van woorden, die hier en daar ’t verband verbreekt (b.v. op bl. 3 een tusschen-verhandeling over den eed in een preek over Joh. 3 : 3), verhindert den schrijver toch niet, methode te brengen in zijn redeneeringsgang. De arbeid van Ds. de Jager is zorgvuldig geweest; de correctie kon hier en daar wat beter zijn geweest (bl. 1, 3, 4, 18, 21 etc.).

Conclusie: wie over wedergeboorte etc. de oude schrijvers wil hooren, kan bij Costerus veel goeds vinden. Natuurlijk hebben we nog maar 1 afl. gezien en schorten dus ons oordeel nog op voor het vervolg. Alleen ’t vervolg kan leeren in hoeverre de schrijver bij behandeling van b.v. de onmacht des menschen voor eenzijdigheid is bewaard gebleven. Prijs per aflevering 40 cent, compleet f 7.90 in 2 banden (of f 7.50 in één band). Na verschijning vermoedelijk prijsverhooging.

K. S.


Gedachtenisplaat en Tekstkaart voor Zondagsscholen e.d.


De heer H.J. Spruyt, uitgever te Rijswijk (Z.-H.) zond ons een gedachtenisplaat, bij het verlaten der Zondagsschool uit te reiken. De uitstekende teekening van Isings stelt voor Daniël, in den leeuwenkuil beschermd, den koning eerbiedig antwoordend, zijn God boven alles dienende. Dat tweeërlei motief: God vreezen, den koning eeren, kerk en staat, zedelijke wet en burgerlijk wetboek, geloovige en staatsburger, beheerschen heel de fraai uitgevoerde plaat; en daarom kunnen we ze met vrijmoedigheid aanbevelen aan onze Zondagsschoolonderwijzers, te meer omdat in onzen tijd de verhouding tegenover den koning, tegenover het gezag bij de gratie Gods wel eens in ’t rechte licht mag worden gezet, ook op de Zondagsschool. Aan God herinnert de in de rand aangebrachte opengeslagen bijbel, van den koning spreken de emblemen van scepter, kroon, rijksappel, en Rom. 13 : 1-6. Vleugelen en schilden en ook Spr. 8 : 15 nemen in gelukkigen greep die beide elementen saam. Eindelijk zijn nog in den rand aangebracht Ps. 89 : 9 en Ps. 9 : 11, terwijl een opdracht bij het verlaten der school ruimte laat voor onderteekening. ’t Geheel is zeer fraai in teekening en lettertype. Vooral in onzen revolutionairen tjd zeer aan te bevelen, ook wel voor Christelijke scholen. Formaat 30 45 c.M. Bij getallen 25 cent.

Ook de tekstkaart, die we zagen is goed. Zeer duidelijk zijn de woorden leesbaar op groenen achtergrond. De omranding is sierlijk. Complete stellen van 12 stuks tegen 20 ct. per stuk. Goed voor uitreiking en voor wandversiering.

K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000