Voorwoord

Het Gezinsgebed, Overdruk uit de Ger. Kerkbode, Officieel Orgaan van de Geref. Kerken in de Classis Gorinchem, Gorinchem („De Drie Provinciën”) 1922

aGaarne voldoe ik aan de vriendelijke uitnoodiging, om het werkje, dat hierbij den lezer wordt aangeboden, van een inleidend woord te voorzien. Het hier volgend geschrift is een overdruk van artikelen, die indertijd in de Geref. Kerkbode van de Classis Gorinchem zijn verschenen. Toen die artikelen ter plaatsing werden aangeboden, heb ik, niettegenstaande het voortdurende plaatsgebrek, waarmee het blad, tengevolge van zijn inkrimping tot veertien-daagsch orgaan, te worstelen heeft, na inzage met graagte een plaats eraan gegeven. Want men weet, dat het hier besproken onderwerp van groot belang is voor de praktijk van het christelijk leven; en voor zoover men dat nog niet wist, kon — dit stond bij mij vast — de lezing van de hier volgende regelen het recht verstand in deze dingen wel bijbrengen.

Daarom heb ik me van harte vereenigd met het plan, dat in de verschijning van deze brochure zijn volvoering vindt. Wie het gereformeerde leven, gelijk het zich in de praktijk openbaart, kent, zal weten, dat het geen overtollig goed werk is, als men op de noodzakelijkheid van het gezinsgebed aandringt. En wie op de hoogte is met de gereformeerde leer, zal met graagte toestemmen, dat de schrijver lijnen trekt, die de overeenstemming bewaren met de uitkomst, die in dit opzicht het gereformeerde denken voor het „christelijk huisgezin” heeft gevonden.

Van harte beveel ik de lezing van dit geschrift aan.


Gorinchem, Febr. ’22.

K. Schilder.Bij den tweeden druk

Dat zoo spoedig een herdruk van deze brochure noodig zijn zou, had zeker niemand kunnen denken. Nu evenwel op deze wijze algemeene erkenning vond het inzicht van den schrijver, dat het besproken onderwerp volle belangstelling waardig is, is het mij een oorzaak van blijdschap, ook dezen tweeden druk te mogen begroeten. Den schrijver wensch ik daarmee van harte geluk.


K. S.
a. De artikelenreeks verscheen in De Gereformeerde Kerkbode. Officieel orgaan van de Geref. Kerken der Classis Gorinchem, jaargang 8, no. 16-21 (30 April – 9 Juli 1921). De auteur is onbekend.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000