+KO/ 9!I!3!

Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1912

Kampen (Zalsman) 1912, 140-141

a;g"<\"H B@JX

6"Â B"DhX<@Hs ÓJg

Ò »84@H 8":BDäH §*Ls

¦Bz ¶`<4 µF"<

6"Â FL<gF6`B0F"<

ñH 6"8 J BV<J" §nL.


;g"<\"Hs P"\DT<

ø gÉ*g 6"Â "ÇDT<

J¬< nT<Z<s z8g(q@Æ6JDÎH ¦(f

+Æ BJgD <Ø< µ< "@4s

BD@FgBgJÎ:0< F@4

–<s »84gs "ÛJ\6z –<T!”


ADÎH º8\å gÉ<"4

6"Â "ÛJ`h4 :gÃ<"4s

J@ØJz 0Ü>"J@q•88 :VJ0<!

AV84< •BXJDgRg

Ïnh"8:@bHs §$8gRX

Jz gÆH B"DhX<@< Fn`*D" n\80<.


%8XBT< Jgs ¦< "ÛJ­H

Ïnh"8:@ÃHs gÉ*z "Û(­H

PDLF­H •<J\8":R4< 6"8Z<!

5"\Æ*XÒ:@\T:"

J@Ø º8\@Ls PDä:V

Jg >"<hÎ< Ïnh"8:@ÃH ¦<­<!


5"Â BV84< gÛnDV<h0

ñH J@ØJz ¦<gnV<h0

¦< Ð::"F4 6`D0Hq•88z ñH

6L<gÃ< ²>4fFg<s

"ÛJÎH •\FJTFg<

¦> Ï::"JT< º8\@L näH . . . . .A@88V64H @àJTH Ò h<0J`H

gÛJLP\"H *gÃJ"4s

•88z @Û6 ¦>46<gÃJ"4 . . . . .

}+FJ4 B`h@H Jz •<`<0J@H.


?Û*Xs ê<hDTBzs Ò:@\T:"

gÛJLP\"H B"bFg4

Ï*LD:Î< gÆ 68"bFg4s

B\<T< JÎ 8bB0H §6BT:".Crambeslagos.

a. Opnieuw gepubliceerd in J.J.C. Dee (uitgave), Eenzaamheid en gemeenschap. Proza en poëzie van K. Schilder uit zijn studentenjaren, Haarlem (Vijlbrief) 1990, 66. Voor een Nederlandse vertaling zie daar, 67.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000