A+C3 A?3/I?K )KE+CSI?E

Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1910

Kampen (Zalsman) 1910, 192-193

az/< :@\ J4H B"DhX<@Hs

6"8Z Jg 6"Â JXDg4<"q

J"bJ0H :X("H B`h@H

¦:z gÉPg 6"\JÎ< *gÃ<".


z!88z ßBfBJgL@< @ÜBT

ñH –88@H J4H zn\8g4q

z6g\<® *¥ (@Æ6JDÎH ¦(f!)

µ< J"ØJ" º*@<±.


I¬< 6`D0< J`Jz gÆF±"s

½H ²DV:0< ¦(f.

z?*ÎH µ< Fn`*D" 8g\"q

–6@LF@< ô< 8X(T.


z+DTJZF"<J\ :@4q

$@b8® Fb :g n48­F"4p

¦n0qB4FJgbT F@4s

n\8@H :@4 (g(X<0F"4.”


M48Z:"J" §*T6"s

n48Z:"Jz §8"$@<q

JÎ B<gØ:z "ÛJ­H BXBT6"q

²*× 6"Â •("h`<!


M48Z:"J" §*T6"s

§*T6" *¥ :VJ0< . . . . .

IÎ B<gØ:z "ÛJ­H BXBT6"s

BXBT6z ¦>"BVJ0< . . . . .


znh`<0Fg (D Ò –88@Hs

ÓH 6"Â ¦*gÃJz "ÛJ­H.

z/4*XFh0 @Û JÎ 6V88@H

J­H n48\"H ¦:­H.


z/< B8@bF4@H Ò 6"6`Hs

BX<0H *¥ µ< ¦(fq

µ< BV884`< :@L ÕV6@H . . . . .

I\ B8g\@<" 8X(Tp


9`<@< 6`D0 :z §8g4Bg<s

•J4:VF"Fz ¦:Xs

@Û nD@<J\.@LFz ÓFz gÉBg<q

–D4FJgs n48ä Fg!”


M48Z:"J" *4*TF4

<Ø< –88å FJ`:"J4 . . . . .

z?*bD@:"4 @ßJTF\

•g ¦< *f:"J4.


;Ø< *`H :@4 ¦(Pg4D\*4@<q

•B@h"<gÃ< hX8T!

ADäJ@< *¥ JÎ 6@LD\*4@<

6Jg\<"<Jz ¦:¥ nhgDä!


Crambeslagos.

a. Opnieuw gepubliceerd in J.J.C. Dee (uitgave), Eenzaamheid en gemeenschap. Proza en poëzie van K. Schilder uit zijn studentenjaren, Haarlem (Vijlbrief) 1990, 38. Voor een Nederlandse vertaling zie daar, 39.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000