Boekbespreking

in: Delfshavensche Kerkbode. Orgaan van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven, achtste jaargang (1930v) nummer 375 (geen paginering) (5 april 1930) aK. Schilder, Christus in den Doorgang van Zijn lijden. N.V. U.M. J.H. Kok; Kampen, 1930.


Wederom (volgens bekende gewoonte) dit geschrift aankondigend, wijs ik erop, dat het het tweede deel vormt van het werk: „Christus in Zijn lijden”. het behandelt de lijdensgeschiedenis van den Heiland, voorzoover die loopt van de wegleiding tot Annas tot aan de veroordeeling door Pilatus en de overgave tot den kruisdood.

De stof is op gelijke wijze behandeld als in het eerste deel. Het aantal hoofdstukken is iets meer dan in het eerste deel; de omvang van het geheel is in verband hiermee ook nog iets grooter dan die van het eerste deel.

Ook nu is getracht van de opeenvolgende gebeurtenissen tijdens het proces, dat voor verschillende rechters om den Heiland gevoerd is, een overzicht te geven, zóó, dat niet die menschen, maar de lijdende Christus de aandacht heeft. Ook dit deel is zoo geschreven, dat, wie nadenken wil — en wie niet wil nadenken, die heeft nog nooit den bijbel geprobeerd te lezen, en heeft ook nog nooit gelet op den Man van smarten — het geschrevene volgen kan.

Laat mij met dit weinige volstaan.


K.S.
a.