Boekaankondiging

in: Delfshavensche Kerkbode. Orgaan van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven, achtste jaargang (1930v) nummer 371 (geen paginering) (8 maart 1930) aK. Schilder: Christus in Zijn lijden. Eerste deel: Christus a. den ingang van Zijn lijden.


Zooals onze lezers bekend is, heeft de redactie als regel aangenomen, dat iedere redacteur zijn eigen publicaties aankondigt.

Daarom kwijt ik me hier van dezen plicht met enkele woorden. Zoo kort mogelijk.

Het boek, waarvan de titel hierboven is afgedrukt, is berekend op drie deelen. Het eerste is thans onder de menschen gekomen. Het bespreekt in 26 hoofdstukken de inleiding en den aanvang van de lijdensgeschiedenis van onzen Heere Jezus Christus.

De omvang van dit eerste deel beslaat ongeveer 460 bladzijden.

De behandeling van de stof geschiedt in overwegingen van bepaalde perikopen. Het boek is zóó geschreven dat ook eenvoudige lezers het kunnen volgen. Tenminste, er zijn er, die mij dat gezegd hebben.

Meer zeg ik er niet van.


K.S.
a.