Bibliografie Klaas Schilder

Diverse bijdragen

1910

PERI POIJTOU DUSERWTOS, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1910, Kampen (Zalsman) 1910, 192-193 [gedicht onder pseudoniem Crambeslagos]

‘Eenzaamheid’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1910, Kampen (Zalsman) 1910, 197-203 [onder pseudoniem Crambeslagos]

1911

PERI TJS KATA QEON LUPJS, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1911, Kampen (Zalsman) 1911, 129-130 [gedicht onder pseudoniem Crambeslagos]

‘Des eenzamen snik. Aan Piet Paaltjens’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1911, Kampen (Zalsman) 1911, 139-140 [gedicht onder pseudoniem Nico]

‘Paaschwater. Een verhaal uit oude tijden’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1911, Kampen (Zalsman) 1911, 141-149 [onder pseudoniem Pictor]

‘Uitvaart?’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1911, Kampen (Zalsman) 1911, 162-165 [onder pseudoniem Claes]

‘Glockenspiel’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1911, Kampen (Zalsman) 1911, 174 [gedicht onder pseudoniem Mohr]

1912

‘In memoriam Harm Geuchies’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1912, Kampen (Zalsman) 1912, 71-76

EUCJ MATAIA, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1912, Kampen (Zalsman) 1912, 140-141 [gedicht onder pseudoniem Crambeslagos]

‘Simon in Gethsemané’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1912, Kampen (Zalsman) 1912, 169 [gedicht onder pseudoniem Mohr]

‘Moedertje’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1912, Kampen (Zalsman) 1912, 176-182 [onder pseudoniem Nico]

‘Sprookje’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1912, Kampen (Zalsman) 1912, 196-202 [onder pseudoniem Zeppelin]

‘Pleegzoon’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1912, Kampen (Zalsman) 1912, 203-219 [onder pseudoniem Mohr]

1913

‘Verslag van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” over het Corpsjaar 1911-1912’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1913, Kampen (Zalsman) 1912, 89-102

‘Hymnus in Christi festum natale’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1913, Kampen (Zalsman) 1912, 165-167 [gedicht onder pseudoniem Crambeslagos]

‘Herfst’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1913, Kampen (Zalsman) 1912, 216 [gedicht onder pseudoniem John]

‘De profeet’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1913, Kampen (Zalsman) 1912, 217-238 [onder pseudoniem Sbynko]

1914

‘Geloof en religie. Een schets’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1914, Kampen (Zalsman) 1914, 146-177 [onder pseudoniem Mohr]

1922

‘Voorwoord’, Het Gezinsgebed, Overdruk uit de Ger. Kerkbode, Officieel Orgaan van de Geref. Kerken in de Classis Gorinchem, Gorinchem („De Drie Provinciën”) 1922

‘Kop of staart?’, J.E. Vonkenberg e.a., De Haarlemsche Bondsdag 1922. Redevoeringen en referaat, Amersfoort (Bondsbureau Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. grondslag, 1922, 36-50

1924

‘[Onze verhouding tot het tooneel]’, J. van Andel, e.a., Onze verhouding tot het tooneel, extra-nummer van „Opgang” (Christelijk Tijdschrift voor Kunst en Letteren), 8e jaargang, nummer 3a, Juni 1924, 69-80

‘De Aanschouwing’ (Lukas 2:15,16), Kerstboek 1924, samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw, Nijkerk (G.F. Callenbach) [1924], 1-19

1926

‘Eros of Christus’, M.J. Leendertse en C. Tazelaar, (uitgave), Christelijk Letterkundige Studiën II, Amsterdam (Uitgeversmaatschappij „Holland”) 1926, 130-218

1927

‘Over theorie en praktijk in de predikantsopleiding’, Jaarboek voor het protestantsch theologisch onderwijs, Groningen etc. (Wolters) 1927, 15-36

1928

‘Prof. Dr. H. Bouwman, 1903-1928’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1928, Kampen (G. Bos) [1927], 127-134

1932

‘Jezus Christus en het cultuurleven’, N. Buffinga, (redactie), Jezus Christus en het menschenleven, Culemborg (Uitgeversbedrijf „De Pauw”) 1932, 225-285

1934

‘Professor L. Lindeboom. 17 Januari 1845 — 4 Januari 1933’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1934, onder redactie van Dr J.C. Rullmann en Prof. Dr. K. Schilder, achttiende jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1934], 398-405

‘Prof. Dr H. Bouwman. 30 Augustus 1863 — 8 Februari 1933’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1934, onder redactie van Dr J.C. Rullmann en Prof. Dr. K. Schilder, achttiende jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1934], 405-412

1935

‘Zarathustra en de vrijwillige bedelaar’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1935, Kampen (Zalsman) 1935, 159-177

‘Ds J.E. Vonkenberg. 23 October 1869 — 5 Juli 1934’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1935, onder redactie van Dr J.C. Rullmann en Prof. Dr. K. Schilder, negentiende jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1935], 410-414

‘„Beginsel, recht en beteekenis der Afscheiding”’, Comité tot Herdenking van de Afscheiding van 1834 (uitg.), Van ’s Heeren wegen. De Afscheiding van 1834 op 10, 11 en 12 October 1934 te Utrecht herdacht, Kampen (J.H. Kok) [1935], 44-85

1936

‘Band aan de Belijdenis’, De Leeuwarder Bondsdag 1936. Redevoeringen en referaten gehouden in de 48e algemeene vergadering van den Nederlandschen Bond van jongelings-vereenigingen op Geref. grondslag, 20 en 21 mei 1936, Amersfoort (Bondsbureau) 1936, 151-160

1937

‘Kerkelijk Overzicht 1936’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1937, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, een en twintigste jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1937], 403-417

‘Prof. Dr T. Hoekstra. 20 December 1880 — 20 Januari 1936’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1937, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, een en twintigste jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1937], 421-431

1938

‘Kerkelijk Overzicht 1937’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1938, onder redactie van Ds F.C. Meijster en Prof. Dr. K. Schilder, twee en twintigste jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1938], 408-417

‘„Effatha”. Rede gehouden in de herdenkingssamenkomst op 18 October 1938 des voormiddags’, in: Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereeniging „Effatha”, 1888-1938, z.p., z.n., z.j. [Middelburg (Littooij & Olthoff) 1938]

1939

‘Kerkelijk Overzicht 1938’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1949, onder redactie van Ds F.C. Meijster en Prof. Dr. K. Schilder, drie en twintigste jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1939], 415-429

‘De zin van ons leven’, Voortvaren. Uitgave van den Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden grondslag in Nederland, 1939, 37-46

‘De vleeschwording des Woords’, K. Schilder (redactie), ’t Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) z.j. [1939], 7-29 [opgenomen in VWS II,266-283]

‘„Naar het vleesch” en „Naar den geest”’, K. Schilder (redactie), ’t Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) z.j. [1939], 31-44 [opgenomen in VWS II,283-294]

‘„Engelenzang”’, K. Schilder (redactie), ’t Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) z.j. [1939], 91-109 [opgenomen in VWS II,295-310]

1940

‘Kerkelijk Overzicht 1939’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1940, onder redactie van Ds F.C. Meijster en Prof. Dr. K. Schilder, vier en twintigste jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1940], 425-440

‘Eenige onjuiste dilemma’s in pluriformiteitsvertoogen’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1940, Kampen (Zalsman) [1940], 76-98

1941

‘Prof. Dr A.G. Honig. 6 October 1864 — 11 December 1940’, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1941, onder redactie van Ds F.C. Meijster en Prof. Dr. K. Schilder, vijf en twintigste jaargang, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1941], 457-470

1945

‘[Referaat]’, in: De weg terug. Verslag der conferentie van jeugdleiders der Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt naar art. 31 D.K.O.) op 21 en 22 Augustus 1945 te Zwijndrecht, Berkel (Raad van advies voor jeugdleiders der Geref. Kerken (vrijgemaakt naar art. 31 D.K.O.) in West- en Zuid-Nederland) z.j. [1945] {Berkel (Haak)]

1946

‘Jaaroverzicht’, Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1946, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1946], 72-91

‘Ter Inleiding’, Herman Knoop, Een theater in Dachau, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) z.j. [1946]

‘De Theoloog’, Rudolf van Reest, Een bloedgetuige der Kerk. Het leven en sterven van Johannes Kapteyn, gereformeerd predikant, Groningen (?) 1946, 93-113

1947

‘Jaaroverzicht 1946’, Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1947, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1947], 103-121

‘Rede van Prof. Dr K. Schilder, uitgesproken ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van Prof. Dr S. Greijdanus, Geboren 1 Mei 1871’, Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1947, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1947], 132-167

‘„In Christus geheiligd”’, Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1947, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1947], 168-181

‘Twee bijdragen tot de bespreking der „gemeene-gratie-idee”’, in: Almanak van het corpus studiosorum in Academia Campensi „Fides Quaerit Intellectum”, 53e jaargang, Kampen (Zalsman) 1947, 65-160

1948

‘Jaaroverzicht 1947’, Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1948, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1948], 126-149

‘Ex Improviso’, Almanak van het corpus studiosorum in Academia Campensi „Fides Quaerit Intellectum”, 54e jaargang, Kampen (Zalsman) 1948, 238-243

1949

‘In memoriam Prof. Dr S. Greijdanus’, in: Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1949, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1949, 115-136

‘Jaaroverzicht 1948’, in: Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1949, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1949, 137-166

1950

‘Jaaroverzicht 1949/1950’, in: Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1950, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1950, 123-166

‘Ter inleiding’, in: H. Meulink, Na vijftig jaren. Herinneringen uit een halve eeuw predikantsleven: 1900 - 6 Mei - 1950, z.p., z.n., z.j. [Enschede, 1950], 1-4

1951

‘Jaaroverzicht 1950-1951’, Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1951, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1951, 130-175

‘Fides Quadrat Intellectum’, Almanak van het corpus studiosorum in Academia Campensi „Fides Quadrat Intellectum” 1951, Kampen (Zalsman) [1951], 68

‘„F.Q.I.”’, Almanak van het corpus studiosorum in Academia Campensi „Fides Quadrat Intellectum” 1951, Kampen (Zalsman) [1951], 72-84

‘Ter inleiding’, Foto-album uitgaande van het Studenten-corps Fides Quadrat intellectum te Kampen (met bijschriften van een Corps-lid), z.p., z.n., z.j. [Kampen (FQI) 1951]

1952

‘Jaaroverzicht 1951-1952’, Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1952, onder redactie van Prof. Dr. K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1952], 129-191

‘Toespraak’, in: Congres van gereformeerden 30 maart — 1 april 1948, II, Verslag, Kampen (Secretariaat) 1952, 28-35

‘De Gemeene Gratie’, in: Congres van gereformeerden 30 maart — 1 april 1948, II, Verslag, Kampen (Secretariaat) 1952, 99-117


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000