Leestafel

De Bazuin. Weekblad ter bevordering van de belangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Officieel orgaan van de Theologische School te Kampen

73e jaargang, onder redactie van H. Bouwman, Kampen (J.H. Kok) 1925
nummer 50 (geen paginering) (11 december 1925)

aPalestina. Het Heilige Land door dr. A. Kuyper, Kampen, J.H. Kok.


Hier is in zeer fraaien vorm opnieuw uitgegeven een gedeelte uit het overbekende werk van dr A. Kuyper, dat in den tijd na zijn reis „Om de Oude Wereldzee” is verschenen onder gelijken naam. Hier treft men het hoofdstuk over Palestina.

In dit werk vonden we vereenigd het resultaat van zoo ongeveer alle naar voren tredende eigenschappen die dr Kuyper als schrijver had. Al dadelijk op de eerste bladzijde de vlotte stijl, de levendigheid, het recht op den man af gaan. Dan in de politieke teekeningen de staatsman, die zijn tijd kent en het leven kent, op zulke wijze, dat de wereld, die hem opengaat, den band tusschen verleden en toekomst hem mòet vertoonen. Daarbij de schrijver de meditaties. Ge kunt telkens zien, hoe deze reiziger, die het heilige land binnengaat, elk oogenblik de geweldigheid van zijn geloovig denken zich voelt gaande maken in onmiddellijk verband met de omgeving, waar àlles spreekt van Jezus Christus, die daar geweest is en er de geschiedenis der wereld heeft gebracht tot haar keerpunt.

Geen wonder, dat de saamwerking van de deugden van dr Kuypers geschrift hier een geheel tot stand brengt van zeldzame schoonheid. Hoofdstukken als die over Gethsemané, Nazareth, Jeruzalem, Bethlehem, kunnen niet anders dan treffen ieder, die zijn bijbel kent, vooral als hij daarbij ook den geest van dr Kuyper heeft geproefd uit wat hij over den Christus en de heilige historie heeft geschreven ook zonder dezen dienst van de aanschouwing der oogen. Een reisbeschrijving is het niet, een bepaalden naam heeft het evenmin. Want alles lééft hier. De werkzaamheid van den geloovigen geest, en de vaardigheid van den genialen schrijver hebben de lichamelijke aanschouwing van den reiziger gemaakt tot een zegen voor wie hem in deze bladzijden volgen wil.

Illustraties, minder rijk dan het geschreven woord, zijn aan het werk toegevoegd.


K. S.
a. Eerder gepubliceerd in De Reformatie 5 (1924v) 47,352 (21 augustus 1925).deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001