Boekaankondiging

De Bazuin. Weekblad ter bevordering van de belangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Officieel orgaan van de Theologische School te Kampen

73e jaargang, onder redactie van H. Bouwman, Kampen (J.H. Kok) 1925
nummer 4 (geen paginering) (23 januari 1925)

aVier referaten van Dr J. Brinkman, Ds G. Diemer, Dr K. Dijk, Dr J.G. Geelkerken, Uitgave van de Ver. v. Pred. v.d. Geref. Kerken in Nederland.


Ik denk er niet aan, de vier hier gebundelde referaten te bespreken, want dat is in den breede gedaan op de predikanten-conferentie en de bladen hebben de debatten verslagen, of de debatten de bladen. Een beoordeeling zou trouwens zonder breede motiveering niets waard zijn, gezien de achter deze uitgave liggende historie. De onderwerpen, die behandeld zijn, mogen hier volgen: 1. Het begrip „gerechtigheid” in de prediking van Jezus. 2. De beproeving der geesten in onzen tijd. 3. Het dogmatisch indifferentisme onder de jongeren. 4. Een en ander over Mystiek. Ik gaf de onderwerpen in de volgorde van de referenten, gelijk ze boven vermeld zijn. Voor predikanten schrijf ik deze aankondiging niet, want de leden en begunstigers krijgen de brochure vanzelf. Maar ik geef er kennis van terwille van de anderen. Die kunnen voor f 0.60 het boekje, goed uitgevoerd, 106 bl. groot, met helderen druk, verkrijgen tegen toezending van postwissel aan ds J.G. Kunst te Arnhem. De dominees zijn niet duur in den handel, zoo men ziet. Of het de moeite waard is? Maar als de dominees hun guldens verreisd hebben, om deze wijze woorden te hooren, dan moogt gij uw dubbeltjes wel besteden, om ze te lezen. Het is interessante lectuur, en gehouden in den voor zeer velen bevattelijken toon. Een paar grieksche woordjes behoeven niet af te schrikken. En de onderwerpen zijn over ’t algemeen van dezen tijd en in elk geval vr dezen tijd.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001