De wonderen van den Antichrist

Nieuwe Vlaardingsche Courant

43e jaargang, Vlaardingen (Dorsman & OdÚ) 1920
No. 4374, Vrijdag 6 Februari 1920

aGisterenavond heeft Ds. K. Schilder, van Gorinchem, in de Gereformeerde kerk aan den Binnensingel, ten bate van de Vereeniging tot steun van de Theologische school te Kampen, een lezing over bovenstaand onderwerp [gehouden].

Gedurende de Fransche revolutie had te Parijs een groote symbolische gebeurtenis plaats. In den Tuin der TuileriŰn zou het feest worden gevierd van het Opperste wezen. Op een estrade waren drie beelden geplaatst, genaamd het athe´sme, de tweedracht en de zelfzucht. Deze beelden waren van in olie gedrenkt papier. Daarachter, maar door een scherm aan het oog onttrokken, stonden twee andere beelden, soliede en massief. Zij stelden voor de Wijsheid en de Deugd. De president van de Nationale Conventie hield voor de ontelbare schare een toespraak en stak daarop met een flambouw, de papieren beelden aan, liet ze tot asch verbranden, als een symbool, hoe door de revolutie het athe´sme, de tweedracht en de zelfzucht van deze aarde zouden verdwijnen. De bedoeling was door dezelfde vlammen, die deze ondeugden der maatschappij zouden vernietigen, de omscherming der beide andere beelden zouden vernielen, waarna de beelden der Wijsheid en der Deugd glansrijk zichtbaar zouden worden. Maar die berekening kwam anders uit. Door den walm der flambouwen en der met olie doortrokken papieren waren de twee beelden besmeurd en bijna onzichtbaar geworden, en zoo leed die symbolische handeling jammerlijk schipbreuk.

Ook onze tijd is een tijd van symboliek, maar van een dergelijk als van de Fransche revolutie. Ook thans klinkt het: weg met het athe´sme, terug tot God, maar het is de God van de rede, en niet die van het geloof, dien men bedoelt. Van de rede, die zichzelf bedoelt, en die daarom ook veel onverdraagzamer is dan het geloof.

Zal de rede heerschen, dan geen plaats voor het geloof. Evenzoo heeft men in onzen tijd de strijd tegen de tweedracht. Men zal een broederbond, een volkerenbond, oprichten. Eendracht zal er wezen, maar op den grondslag van de revolutie, op den grondslag van de zonde. Een daad van den Antichrist. In een vorstelijk paleis en met plechtige gebaren zullen de feesten plaats hebben. Het zullen wonderen wezen van den Antichrist. En de strijd tegen de zelfzucht is van hetzelfde allooi, n.l. er moet eendracht heerschen in den zin van de revolutie, een wereldtrust, gegrond op stoffelijke belangen, niet volgens de Schrift als uitvloeisel van de liefde. Dat alles zullen daden zijn van den Antichrist, gemaskerd onder het mom van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. En de feesten, die deze schoone tijden zullen inluiden, zullen getuigen zijn van wonderen, de wonderen van den Antichrist.

Naarmate het einde der tijden nadert — en de antichrist is daarvan goed op de hoogte — zal zijn invloed steeds grooter worden, want bij het einde der wereld moet hij zijn oogst vergaderd hebben en het is hem door God vergund wonderen te doen. Jezus deed ook wonderen, doch deze strekten alleen tot heil van menschen. Maar de Antichrist bedoelt met zijn wonder reclame voor eigen zaak. Deze wonderen zullen zoo alles overtreffen wat tot nog toe op het gebied van het wonder was te zien, dat velen — ook geloovigen — er door zullen verward raken en hem volgen naar zijn paradijs. Maar dit is het paradijs der verwildering.

De bekende Zweedsche schrijfster Selma Lagerl÷f heeft in een harer werken den Antichrist geteekend, maar al was het begin goed, de verdere uitwerking was verkeerd. Want zij verwarde den pseudo-Christus, den schijn-Christus, met den Antichrist. Dit afzichtelijk wezen, voor wien in de Schrift gewaarschuwd wordt in Deuteronomium, in Jesaja, in DaniŰl, in Paulus’ brieven, maar vooral in het boek der Openbaringen, is zoo vol listen, dat alleen een volkomen overgave aan God den geloovige van zijn invloed redden kan. En door zijn wonderen zal hij zich den schijn geven van heiligheid, die velen zal bedriegen. Spr. raadt ernstig aan waakzaam te wezen, wanneer de dagen zullen komen, die de Antichrist zal moeten benutten om door reclame en wonder, zijn slag te slaan.
a. Te vinden in Stadsarchief Vlaardingen, Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001