Het Nieuwe Orgel Geref. Kerk

Nieuwe Vlaardingsche Courant

40e jaargang, Vlaardingen (Dorsman & Odé) 1917
No. 4156, Woensdag 22 December 1917

aVrijdagavond werd het orgel in de nieuwe Geref. kerk aan den Binnensingel in gebruik genomen.

Ds. W. Sieders sprak een kort openingswoord, waarin hij herinnerde aan de vele zegeningen, die de Gemeente in den laatsten tijd mocht ontvangen, aan uitbreiding op allerlei gebied. Spreker herdacht de eerste steenlegging en de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw, de beroeping van den tweeden predikant en thans de ingebruikneming van het nieuwe orgel. Stof genoeg dus tot lof en dank.

Daarna voerde Ds. K. Schilder het woord naar aanleiding van 1 Kron. 5 : 13 en 14: „Het geschiedde nu, als zij eenparig trompetten en zongen, om eene eenparige stem te laten hooren, prijzende en lovende den Heere; en als zij de stem verhieven met trompetten en met cimbalen en andere muzikale instrumenten, en als zij den Heere prezen, dat Hij goed is, dat Zijne weldadigheid is tot in eeuwigheid: dat het huis met een wolk vervuld werd, namelijk het huis des Heeren. En de priesters konden vanwege die wolk niet staan om te dienen”.

In verband hiermede houdt spreker een rede over het wezen en de waarde van de muziek, wijst er op, hoe nooit de muziek mag dienen om een zekere godsdienstige stemming te wekken, maar dat er eerst geloof moet zijn en dan muziek, waarop Gods tegenwoordigheid als ’t ware gezien en gevoeld zal worden en besluit, dat zij alleen gebruikt mag worden tot lof en verheerlijking van Hem, die de Vader is van de Harmonie der Schepping.

De organist, de heer L.C. van Leeuwen, speelde daarna een 6-tal nummers op het nieuwe orgel, volgens het programma, dat wij Woensdag opnamen. Deze nummers, zeer afwisselend van toon en inhoud, deden hooren den rijkdom van toon van het nieuwe orgel en gaven een bewijs van de vaardigheid en het muzikale gevoel van den heer Van Leeuwen. Het spel maakte veel indruk, alleen dit: de nummers hadden verdeeld of verminderd moeten worden. Het is te vermoeiend zooveel tegelijk te verwerken.

Ds. Schilder sprak ten slotte een woord van dank aan den orgelmaker, den heer A. Standaard van Rotterdam, de orgelcommissie, den heer Van Leeuwen en verder allen die hadden meegewerkt om dit orgel te verkrijgen, wekte op tot offervaardigheid om de schuld te delgen en sloot met dankgebed.
a. Te vinden in Stadsarchief Vlaardingen, Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001