Het 4e Eeuwfeest der Kerkhervorming

Nieuwe Vlaardingsche Courant

40e jaargang, Vlaardingen (Dorsman & Odť) 1917
No. 4142, Zaterdag 3 November 1917

aWoensdagavond werd in alle Protestantsche kerken alhier het 4e eeuwfeest der Kerkhervorming gevierd. Er was groote opkomst en de bijzondere zang en het orgelspel gaven aan de godsdienstoefeningen een feestelijk karakter.

In de Ned. Herv. Kerk leidde Ds. De Stoppelaar het samenzijn. Eerst werd gelezen de Apostolische geloofsbelijdenis, grondslag zijnde van kerken van velerlei richting, en daarna Luther’s lievelingspsalm, welke hem geÔnspireerd heeft tot „Een vaste burcht is onze God”, n.l. Psalm 46.

Ds. De Stoppelaar sprak vervolgens naar aanleiding van Psalm 112 : 4: „Den oprechten gaat het licht op in de duisternis”. Spreker schetste op boeiende wijze de voornaamste episoden uit het leven van Luther, telkens er op wijzende hoe dienst oprechtheid, ook in het doen van de werken, hem ten slotte het licht deed vinden. Spreker las ook verschillende stellingen van Luther voor en eindigde zijn toepasselijke rede met een van de laatste stellingen, waarnaar Luther geleerd had te leven, „Kruis, kruis en het is geen kruis” Na het uitspreken van den zegen werd staande het Lutherlied gezongen.

In het kerkgebouw der Geref. Kerk A (Landstraat) trad ter herdenking van den hervormingsdag op Ds. Schilder, die tot tekstwoord had gekozen Zacharia 11 : 12 en 13. Ook hier werd door de gemeente gezongen „Een vaste burcht”, terwijl daarna door den organist, den heer L.C. van Leeuwen, de fantasie over het Lutherlied werd uitgevoerd, compositie van Jan Zwart, te Zaandam.

Ook in het kerkgebouw der Geref. Kerk B (Kuiperstraat) werd de hervormingsdag herdacht. Daar sprak Ds. Hagenbeek over Exodus 14 : 15: „Toen zeide de Heere tot mij: zeg den kinderen IsraŽls, dat zij voorttrekken”.

In het kerkgebouw der Vrije Geref. Gemeente trad op Ds. P. van der Heijden en beschouwde de hervorming in het licht van Jesaja 63 : 18: „Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten; onze wederpartijders hebben Uw heiligdom vertreden”. Spreker vergeleek de leidingen Gods met IsraŽl; het IsraŽl, dat „onder de wolk” van Gods hand geleid werd naar het „beloofde land”, met het bestuur Gods in de hervorming, door Luther’s daad begonnen. Spreker betreurde echter de verbrokkeling en afval, die meer en meer toeneemt en spoorde zijn gehoor aan zich nauwer aan God te verbinden.

Orgelspel van het Lutherlied vormde ook hier een passend slot.

De Remonstrantsch Geref. gemeente heeft het 4e eeuwfeest der Hervorming herdacht in eene godsdienstoefening, waarin Ds. N. Blokker voorging. De avond begon met orgelspel van den heer J. v.d. Heul, voor den aanvang van den dienst Praeludium und Fuga C moll van J.S. Bach en als inleiding Allegro uit het concert F-dur van G.F. Hšndel. Daarna sprak ds. N. Blokker naar aanleiding van HebreeŽn 13 : 7a. Na de predikatie werd door orgel en viool gespeeld Arioso van Hšndel.

Als slotzang zong de gemeente het Lutherlied.
a. Te vinden in Stadsarchief Vlaardingen, Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001