[Intrede Ds. K. Schilder]

Nieuwe Vlaardingsche Courant

39e jaargang, Vlaardingen (Dorsman & Odť) 1916
No. 4050, Zaterdag 16 December 1916

a— Donderdagavond deed in het kerkgebouw Landstraat alhier, Ds. K. Schilder zijn intrede bij de Geref. Gemeente A, met het onderwerp: „Het laatste gedeelte van de Openbaring van Johannes”. Spreker had tot tekst gekozen Openbaring 10 vrs. 10 en 11: „En ik nam het boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijnen mond zoet als honing, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.

En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteeren voor vele volken, en natiŽn, en talen, en koningen.” Zijn onderwerp ontwikkelende gaat spreker na: 1e in welken vorm Johannes de laatste openbaring kreeg, n.l. in den vorm van een visioen, 2e met welk gevolg: dat het hem zoet en bitter werd en 3e met welk doel: dat hij kon profeteeren van den raad Gods.

Het telkens wederkeerende thema in spr.’s rede was: men kan de zoete vreugde van de overwinning in Christus niet kennen, zonder de bittere smart van den strijd doorgemaakt te hebben.

Na de predikatie spreekt Ds. Schilder toe: Ds. Sieders, oudsten predikant, wiens steun en samenwerking hij vraagt; den Kerkeraad in wiens liefde hij zich aanbeveelt; den vertegenwoordiger van de Classis Schiedam, wien hij samenwerking toezegt; Ds. Hagenbeek, predikant bij Geref. Kerk B alhier, wien hij toewenscht dat de banden van vriendschap nauwer mogen worden toegehaald; Burg. en Weth. en den Raad, hen dankend voor en vragen om bescherming in de toekomst en tenslotte gemeente en catechisanten, zich aanbevelend in gebed en vriendschap.

Ten slotte zeggen Ds. Sieders, Ds. Hagenbeek en den vertegenwoordiger van de classis, den nieuwen leeraar steun en vriendschap toe.
a. Te vinden in Stadsarchief Vlaardingen, Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001